Перейти к содержимому


Фотография

Мухаррам


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 294

#271 tatar.

tatar.

  Amid – Brigadier General

 • Murid
 • 3 058 сообщений

Отправлено 28 декабря 2011 - 22:54

О часто встречающихся траурных мероприятиях в день Ашура и месяц мухаррам. Откуда пошли, зачем и как понимать и относиться!


Да хранит вас Аллах, моя, дорогая сестра, Карбалайе Муслима.

ЛАББЕЙК ЙА ХУСЕЙН!!

www.youtube.com/watch?v=ebPCpKIL_cs&list=PL897F31D2FFF56549


#272 муслима 901

муслима 901

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 190 сообщений

Отправлено 29 декабря 2011 - 01:47

Да хранит вас Аллах, моя, дорогая сестра, Карбалайе Муслима.

Карбала куджа мо куджа беродари азиз, кош ман як лазхе алон ончо будам. Кош будам бе Карбала як хафте унджо мебунам туе хараме имам Хусейн намози ходжат бехунам ......

знающих фарси предлагаю послушать особенно на 8 минуте


هر جایی که عمری هست، عقل نیست، هر جایی که عقل هست، عمری نیست

#273 Vey-sal

Vey-sal

  Шиит-джафарит

 • Murid
 • 1 154 сообщений

Отправлено 30 декабря 2011 - 20:39

Bu gün Ruqəyyənin şəhadət günüdür

http://abna.ir/data....ng=13&id=287408
İman qəlb ilə tanımaq (etiqad bəsləyərək inanmaq), dil ilə iqrar etmək və (əl, ayaq, göz, qulaq, dil və bu kimi) üzvlərlə əməl etməkdir. "İmam Əli əleyhis-salam. Nəhcül-Bəlağə"

http://quran.az/17/15[/b][/font][/size][/color]

#274 Vey-sal

Vey-sal

  Шиит-джафарит

 • Murid
 • 1 154 сообщений

Отправлено 03 января 2012 - 18:12

Çirkin tәbliğlәr

Müаviyә uzunmüddәtli hаkimiyyәti dövründә Şаm әhаlisini еlә “tәrbiyәlәndirmişdi” ki оnlаr din bаrәdә аz dа оlsа, хәbәrdаr dеyildilәr. Оnlаr Müаviyәnin sözünә cаn-bаşlа bоyun әyib tаbе оlurdulаr. Müаviyә bu müddәtdә Şаm әhаlisini tәkcә nizаmi vә siyаsi cәhәtdәn öz әmri аltınа аlmаmış üstәlik öz dеdiklәrini оnlаrа İslаm tәlim-tәrbiyәsi kimi qәbul еtdirmәk üçün оnlаrı, fikri vә mәzhәbi cәhәtdәn dә kоr-kоrаnә yеtişdirmişdi. О özünәmәхsus hiylәsi ilә bu sаhәdә öz istәklәrinә nаil оldu. Bunlаr hаmısı nәzәri cәlb еdәn mәsәlәlәrdir. Оnun Hәzrәt Әli (әlеyhissәlаm) kimi bir şәхsiyyәtin (cаmааtın fikrindә) әsl simаsını dәyişdirmәk üçün işlәtdiyi hiylәlәri о Hәzrәti söymәyi bir bidәt kimi cәmiyyәtdә yаydığını hаmı bilir. Pеyğәmbәr (sәllәllаhu әlеyhi vә аlih) (İslаmın qоcаmаn pаk vә dохsаn yаşlı mücаhidi) Әmmаr Yаsirin zаlımlаrın әli ilә şәhаdәtә yеtişmәsi bаrәdә qаbаqcаdаn хәbәr vеrdiyi hаldа, Әmmаr Yаsir Siffеyn döyüşündә Hәzrәt Әli әlеyhissәlаmın оrdusundа şәhid оlduqdаn sоnrа Müаviyә аdаm аldаdаn hiylәsi ilә Şаm оrdusu аrаsındа хәbәr yаydı ki Әmmаrın qаtili Әlidir. Çünki оnu döyüş mеydаnınа Әli (әlеyhissәlаm) göndәrmişdir.[43]
Müаviyәnin аdаmlаrının еrkәk dәvәni dişi dәvәdәn sеçә bilmәmәlәri Müаviyәnin rәhbәrliyi ilә hәftәnin üçüncü günü biаbırçı şәkildә cümә nаmаzının qılınmаsı dа bir dаhа bu mәnаnı tәsdiqlәyir. Bunlаr о qәdәr аydın mәsәlәlәrdir ki dаhа әlаvә izаhаtа hеç еhtiyаc dа yохdur.[44]
Bәni–Ümәyyәnin çirkin hökumәti әks tәbliğlәr vә şәхsiqәrәzlәr nәticәsindә Pеyğәmbәrin (sәllәllаhu әlеyhi vә аlih) pаk аilәsini Şаm әhаlisinin fikrindә pis pоzğun bunun müqаbilindә isә Bәni–Ümәyyәni Pеyğәmbәrin (sәllәllаhu әlеyhi vә аlih) аilәsi kimi qәlәmә vеrirdi. Bеlә ki tаriхçilәr yаzırlаr: «Аbbаsilәrin qiyаmının qәlәbәsindәn sоnrа Әbül Аbbаs Sәffаh hаkimiyyәtә gәlәndә, Şаm әmirlәrindәn оn nәfәri оnun yаnınа gеdib hаmılıqlа аnd içәrәk bildirdilәr ki biz (sоnuncu Әmәvi хәlifәsi) Mәrvаnın ölümünә qәdәr pеyğәmbәrin Bәni–Ümәyyәdәn bаşqа qоhumu оlduğunu bilmirdik. Nәhаyәt siz hаkimiyyәtә gәldikdәn sоnrа biz bunu bildik.»[45]
Bunа әsаsәn, tаriх kitаblаrındа yаzılmış аşаğıdаkı ibаrәlәri охuduqdа hеç dә tәәccüblәnmәmәliyik:
«Kәrbәlа әsirlәri Şаmа dахil оlduqdа bir kişi İmаm Zеynülаbidin әlеyhissәlаmın qаrşısındа durub dеdi: «Hәmd оlsun о Аllаhа ki sizi öldürmәklә cаmааtı sizin şәrrinizdәn qurtаrdı vә Әmirәl-möminini (Yеzidi) sizin üzәrinizdә qаlib еtdi.»
İmаm Sәccаd (әlеyhissәlаm) sаkit qаlıb gözlәdi. Şаmlı kişi bütün ürәyindә оlаnlаrı dеdi. Sоnrа İmаm Sәccаd (әlеyhissәlаm) оndаn sоruşdu:
— Qurаn охumusаn?
— Bәli!
— Bu аyәni охumusаnmı? «Dе: Mәn sizdәn bunun (risаlәti tәbliğ еtmәyimin) müqаbilindә Әhli-bеytimә mәhәbbәtdәn bаşqа bir şеy istәmirәm.» [46]
— Bәli!
— Bәs bu аyәni nеcә? «Qоhum-әqrәbаnın hаqqını ödә.»
— Bәli!
— Bu аyәni dә охumusаn? «Еy pеyğәmbәrin Әhli-bеyti Аllаh sizdәn çirkinliyi yох еtmәk vә sizi tәrtәmiz pаk еtmәk istәyir.»[47]
— Bәli!
— Еy qоcа bu аyәlәr bizim hаqqımızdа nаzil оlmuşdur. Bizik Pеyğәmbәrin qоhum-әqrәbаsı hәr cür çirkinlikdәn uzаq оlаnlаr bizik.
Qоcа bildi ki bu әsirlәr bаrәdә еşitdiklәri dоğru dеyil. Оnlаr hеç dә хаrici dеyillәr әksinә, Pеyğәmbәr övlаdlаrıdırlаr. Bunа görә dә, dеdiyindәn pеşmаn оlub dеdi: «İlаhi mәn bunlаrа qаrşı ürәyimdә оlаn kin-küdurәtdәn Sәnә pәnаh аpаrırаm! Mәn Mәhәmmәd (sәllәllаhu әlеyhi vә аlih) vә Аli-Mәhәmmәdin (sәllәllаhu әlеyhi vә аlih) düşmәnlәrinә nifrәt еdirәm!»

Mənbə: Mehdi Pişvari. "İmam Hüseynin həyatı" kitabından
İman qəlb ilə tanımaq (etiqad bəsləyərək inanmaq), dil ilə iqrar etmək və (əl, ayaq, göz, qulaq, dil və bu kimi) üzvlərlə əməl etməkdir. "İmam Əli əleyhis-salam. Nəhcül-Bəlağə"

http://quran.az/17/15[/b][/font][/size][/color]

#275 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 03 января 2012 - 19:18

Карбала куджа мо куджа беродари азиз, кош ман як лазхе алон ончо будам. Кош будам бе Карбала як хафте унджо мебунам туе хараме имам Хусейн намози ходжат бехунам ......

знающих фарси предлагаю послушать особенно на 8 минутеСупер голос и супер мярсийя.

Он уже 28 лет читает эту касиду

Сообщение отредактировал vusal114: 03 января 2012 - 19:19

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#276 Vey-sal

Vey-sal

  Шиит-джафарит

 • Murid
 • 1 154 сообщений

Отправлено 06 января 2012 - 14:35

Kamerunda Məhərrəmlik mərasimi + FOTO

http://abna.ir/data....ng=13&id=288961
İman qəlb ilə tanımaq (etiqad bəsləyərək inanmaq), dil ilə iqrar etmək və (əl, ayaq, göz, qulaq, dil və bu kimi) üzvlərlə əməl etməkdir. "İmam Əli əleyhis-salam. Nəhcül-Bəlağə"

http://quran.az/17/15[/b][/font][/size][/color]

#277 Vey-sal

Vey-sal

  Шиит-джафарит

 • Murid
 • 1 154 сообщений

Отправлено 13 января 2012 - 22:42

Фото паломников по пути Кербале на день Арбаин.

İmam Hüseyn aşiqləri piyada Kərbalaya gedir + FOTO

http://abna.ir/data....ng=13&id=290460
İman qəlb ilə tanımaq (etiqad bəsləyərək inanmaq), dil ilə iqrar etmək və (əl, ayaq, göz, qulaq, dil və bu kimi) üzvlərlə əməl etməkdir. "İmam Əli əleyhis-salam. Nəhcül-Bəlağə"

http://quran.az/17/15[/b][/font][/size][/color]

#278 муслима 901

муслима 901

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 190 сообщений

Отправлено 10 марта 2012 - 21:57

Михунам ошекуне аз Хусейн...
Мисузам аз гаму дарди Хусейн
Мидунам кесеи дашти тало
Мимирам васе Хусейн....


http://www.youtube.com/watch?v=vJqERNK9dsE
هر جایی که عمری هست، عقل نیست، هر جایی که عقل هست، عمری نیست

#279 Mursalini

Mursalini

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 22 сообщений

Отправлено 17 июля 2012 - 01:19

Мы шииты, мы войны АЛЛАХА. В день Ашуры мы не только вспоминаем те дни, когда имам Хусейн (алейхи салям) доказал всему миру чистоту религии АЛЛАХА, но и готовимся ИНШАЛЛАХ к грядущему пришествию 12 имама (алейхи салям). Мы не боимся смерти, не боимся крови, не боимся оружия и врагов ислама. Мы ждем ИНШАЛЛАХ я доживу до этого времени, и буду в рядах войнов АЛЛАХА под предводительством Имама Махди (алейхи салям)

#280 Mursalini

Mursalini

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 22 сообщений

Отправлено 17 июля 2012 - 01:23

О АЛЛАХ, я раб и воин ТВОЙ! я люблю Пророка (да благословит его АЛЛАХ и род его)! я люблю Ахль Аль Бейт (мир им всем)!

#281 Safar

Safar

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 36 сообщений

Отправлено 05 августа 2012 - 20:14

А чё я обидел тебя что ли, это же правда. Не скажите.... не скажите ! Я лично знаком и Иранцами . Не один (!) из них не живет по сунне, не в одежде(что женщины, что мужчины), не в словах! К примеру брат один сказал шииту " Машааллах", а тот ему в ответ " НЕ говорит нечего, мы так не говорим"!
Таких моментов много ... я уже не мало времени учусь с ними , знаю их . Это не с религии Мухаммада ( салаллаху алейхи ва салам )! Я незнаю сколько вы уже на пути требования знаний , но наверное всё ещё новечек, так как знали бы об вероубеждении шиитов . Значит вы согласны со мной что надо жить по сунне? Молодец , муслим должен жить по Корану и сунне и это вера! Говоришь более достоверна ?)))))) У них хадисов придуманных и с искажённым смыслом , больще чем достоверных вообще существует :))) Надо понимать Коран и Сунну как её понимали , праведные предшественики ! Есть важность следовать пророку и первым 4 праведным халифам! Это те 4 , о которых сам пророк сказал, что они праведные ! Если те 12 имамов безгрешные , как утверждают шииты , почему же Аллах не пообещал им рай ещё при жизни ? Где логика ?:)))) Да , хадисы можно толковать по разному , но правильное толкование только одно! Нельзя как вам заблагорассудится толковать хадис! Шииты не принимают хадисы о том что Абу Бакр , Умар и Усман (ради Аллаху анху) были праведными , а как только им выгодно они сразу же готовы принять. Нельзя так , надо религию всю принемать а не частями .Я не ищу , чя только указал ... обычно....так как очень боятся муслимы ошибок, когда им указываешь на ошибки . Так например Аль- Газали стал придерживотся сунны,после того как был суфистом. Слава Аллаху! Да наставит он вас на правильный путь.

какие предшественники?аиша абу хурейра и абдуллах бин омар?думаеш они лучше знали чем семья пророка?былибы они знатоками следовали бы тому чего унаследовал пророк..я вас прошу не называйте себя сунной пророка он никого не называл сунной потому что во время его светлости в арабской лексике етого слова и не существовала.назавите себя сунна язида(л) муавия(л)абдул ваххаб.ибни таймия и тому подобные.ведь человек неможет одновременно пахать на два фронта.или ахли бейт или же та шайка бандитов.учитывая ваше благословление етих бандитов не сложно догодаться чьей сунной вы являетесь

#282 Djafarit

Djafarit

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 783 сообщений

Отправлено 15 ноября 2012 - 18:58

Народ сегодня уже первое мухаррама или завтра?
Удивительное дело, права на наследство лишены незаконнорожденные и дети пророков

#283 l-nur

l-nur

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 299 сообщений

Отправлено 16 ноября 2012 - 11:42

Народ сегодня уже первое мухаррама или завтра?


Видимо, сегодня.

Фетва Управления Мусульман Кавказа

Имам Али, да будет над ним мир, сказал: Берегитесь нападок знатного, когда он голоден, и низкого, когда он сыт.

#284 Almir

Almir

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 687 сообщений

Отправлено 16 ноября 2012 - 14:44

Народ сегодня уже первое мухаррама или завтра?


В Иране в четверг после заката солнца начался мухаррам и проводились первые траурные мероприятия.

#285 Абдуррашид

Абдуррашид

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 311 сообщений

Отправлено 20 ноября 2012 - 16:04

русский-принял ислам- пути Ахлел- Бейт, шиизм.

Имам Али (ДБМ): «Да будет милость Аллаха с тем, кто служит истине, борется с ложью, противостоит гнету и утверждает справедливость». Гурар аль-хикам, стр.181
Доводы шиизма из суннитских источников

#286 emian

emian

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 41 сообщений

Отправлено 20 ноября 2012 - 19:34

Хвала Аллаху, что люди принимают истину и мыслят, а не поддаются на ложь и клевету, повсюду распространяемую ваххабитами!
Я официально принял ислам всего несколько дней назад, 2 мухаррам, символично, в начале нового года и пятницу. Хотя шел к этому почти 2 года.
Сейчас правда сложно, друзья и родственники преимущественно атеисты и христиане. Но ничего, уповаю на Аллаха, читаю об имамах, и в особенности о Хусейне (дбА) и дне ашуры, жду субботы.

Сообщение отредактировал emian: 20 ноября 2012 - 19:35


#287 Fatemey el zehra

Fatemey el zehra

  Jundi – Soldier

 • Ibtidai
 • 5 сообщений

Отправлено 23 ноября 2012 - 15:45

as selamu aleykim...napiwite pojal.mne Xadis qde napisano 4to v den Ashura nelza derjat post..sro4no nujno

#288 Fatemey el zehra

Fatemey el zehra

  Jundi – Soldier

 • Ibtidai
 • 5 сообщений

Отправлено 23 ноября 2012 - 15:52

Хвала Аллаху, что люди принимают истину и мыслят, а не поддаются на ложь и клевету, повсюду распространяемую ваххабитами!
Я официально принял ислам всего несколько дней назад, 2 мухаррам, символично, в начале нового года и пятницу. Хотя шел к этому почти 2 года.
Сейчас правда сложно, друзья и родственники преимущественно атеисты и христиане. Но ничего, уповаю на Аллаха, читаю об имамах, и в особенности о Хусейне (дбА) и дне ашуры, жду субботы.

mashALLAh exi o4en rada za tea 4to prinal ISLAM elhemdulillah

#289 l-nur

l-nur

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 299 сообщений

Отправлено 23 ноября 2012 - 16:36

as selamu aleykim...napiwite pojal.mne Xadis qde napisano 4to v den Ashura nelza derjat post..sro4no nujno
Вопрос :

Скажите, запрещено ли совершение желательного поста в день Ашура (10-ого мухаррама) – в день мученической гибели Имама Хусейна (да будет мир с ним)?

Ответ :

Совершать пост в этот день нежелательно.

Вдобавок есть статья на 313news.net под заголовком "Мнение семейства посланника Аллаха (Ахл аль Байт) о посте в день Ашура".
Имам Али, да будет над ним мир, сказал: Берегитесь нападок знатного, когда он голоден, и низкого, когда он сыт.

#290 Arif

Arif

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 944 сообщений

Отправлено 27 ноября 2012 - 15:51

Баку Нардаран 1988 год
ваххабизм – это дистилированный суннизм

#291 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 29 ноября 2012 - 19:02

as selamu aleykim...napiwite pojal.mne Xadis qde napisano 4to v den Ashura nelza derjat post..sro4no nujno

http://az.313news.net/article/a-194.html
Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#292 муслима 901

муслима 901

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 190 сообщений

Отправлено 02 января 2013 - 21:18

Христиане Ирака, принимают участие в траурной церемонии Арбаин имама Хусейна ( алейхи салам) 2013г
مسيحيو العراق يشاركون بالمسير الى كربلاء في ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام .
190628_355942081169687_1261066798_n.jpg
Антуан Бара писатель (христианин) принимает участие в церемонии Арбаин имама Хусейна (А), Карбала 2013 г
لمؤلف ( المسيحي ) الشهير انطوان بارا يشارك المشاية لكربلاء الحسين لزيارة الأربعين
536148_355898691174026_1671376137_n.jpg
هر جایی که عمری هست، عقل نیست، هر جایی که عقل هست، عمری نیست

#293 l-nur

l-nur

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 299 сообщений

Отправлено 02 января 2013 - 22:01Завтра 03.01.2013 числа день Арбаин.


Имам Али, да будет над ним мир, сказал: Берегитесь нападок знатного, когда он голоден, и низкого, когда он сыт.

#294 l-nur

l-nur

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 299 сообщений

Отправлено 07 ноября 2013 - 12:17


Имам Али, да будет над ним мир, сказал: Берегитесь нападок знатного, когда он голоден, и низкого, когда он сыт.

#295 Arif

Arif

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 944 сообщений

Отправлено 09 ноября 2013 - 14:23


ваххабизм – это дистилированный суннизм
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru