Перейти к содержимому


Публикации talaba

38 публикаций создано talaba (учитываются публикации только с 05-Апрель 19)#66937 Mütə barədə şübhələr

Отправлено автор: talaba 07 Декабрь 2010 - 23:29 в Hədislər

Qur'an zinakar qadınla evlənməyi qadağan edir.
«Zinakar kişi ancaq zinakar, yaxud müşrik bir qadınla evlənə bilər. Zinakar qadən da yalnız zinakar, yaxud müşrik bir kişiyə ərə gedə birər. Bu (belə bir evlənmə), mö'minlərə haram edilmişdir» (ən-Nur, 3).
Amma onlarla müvəqqəti nigah bağlamaq olar.

İshaq rəvayət edir ki, o, imam Cəfərdən soruşub: “Bizim Kufədə bir əxlaqsız qadın yaşayır. Mən onunla evlənə bilərəmmi?”. O soruşur: “O, bayraq asıb (özünün zina ilə məşğul olduğunu bəyan etmək üçün)?”. Mən dedim: “Yox. Əgər o bayraq assaydı sultan onu həbs edərdi”. Bu zaman imam dedi: “Onda onunla müvəqqəti evlən”. Sonra o nökərinə tərəf əyilib ona nə isə dedi. Sonralar mən o nökəri görüb ondan soruşdum: “O sənə nə demişdi?”. Nökər dedi: “O, mənə dedi ki, əgər qadın bayraq assa da, onunla evlənməkdə günah yoxdur. Axı sən bununla onu haramdan qurtarıb halala təhrik edirsən” (“Vəsail əş-Şiə”, 14/454-455, fəsil 9).#55165 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 01 Июль 2010 - 17:42 в Şiə-sünni dialoqu

Talaba belə baxıram səni əsasən çaşdıran sünnət deyə beyninə doldurulan məfhumdur. Bir şeyi anla ki, sizə görə höccət Quran, Peyğəmbər (a) və içərilərində əməli saleh, əhdinə vəfa edən, tamahkar, vəzifəpərəst, yalançı, qorxaq, zəif imanlı və s. xüsusiyyətlərə malik səhabələrin sözü, fe`li və təqriridirsə bizə görə höccət Quran, Peyğəmbər (s) və pak əhli-beytin sözü, fe`li və təqriridir.

Sizə görə sünnət Peyğəmbərin (s)vəfatından bir əsr sonra yazılmağa başlayan, həmin bu fasilə zamanı zındıqların, yəhudilərin, yalançıların, tamahkarların, qorxaqların uydurmaları ilə qarışmış hədislərdən ibarətdirsə bizə görə sünnət Peyğəmbərdən (s) sonra fasiləsiz ata-oğul zənciri vasitəsilə İmamların (a) öz əshablarına çatdırdığı və onlarında yazdıqları hədislərdən ibarətdir.

Əgər bu fərqi anlasan sənə hər şey aydın olacaq. Şiələr barədə sizə söylənilən yalan və böhtanlardan bir anlıq uzaqlaş və həqiqəti onların öz dilindən öyrən.


Bir şey Yəqindir ki əgər şiəlik Peyğəmbərin zamanıda olamayan bir şeydirsə sonra ortaya atılmaları firqə halına gəlməri haqq üzəridə omadıqlarını sübüta yetirmək üçün yetərlidi. sadəcə onların gətirdikləri və düşdükləri şübhələri və inad və təkəbbülükləri onları haqqdan uzaq döşməyə sövq edir. Lakin Haqqı axtarmaq istəyənlər müstəsnadır.Həqiqətən aqqı axtaranları Alah doğru yola yönəldir.#55164 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 01 Июль 2010 - 17:37 в Şiə-sünni dialoqu

Sizin "səhih" dedeyə özünüzü yəni ayırırısınız? İslamın dəliləri məgər vahid mənbədən götürülməli deyil? Bizdə olan Yəni kimdə? təzə bri dində?


"Biz" deyəndə, vahid haqq olan Əhli-beyt (ə) məktəbinin davamçılarını nəzərdə tuturam. Əgər İslamin dəlillərini vahid bir mənbədən götürürsənsə, onda bu məsələyə dair (İmam Hüseyn (a) torpağı) İmamlardan (ə) yetişən hədisləri də qəbul et. Yox, əgər etməyəcəksənsə, onda helə hər kəs öz məzhəbi prizmasından bu məsələyə yanaşsın və ikili standartlar aparmasın, necə ki bunu sən edirsən. Bizim dinimiz vahid bir dindir ki, Peyğəmbərə (s) və onun Əhli-beytinə (ə) söykənir. Kiminsə dini "gondarma" xəliflərə-filana söykənirsə, bunun artıq İslamnan heç bir bağlılığı yoxdur. Vəssalam!


Biz dinimizi Allaın kitabından və peyğəmbərinin sünnətindən götürürük. Nə quranda nədə sünnədə Hüseynin qəbrinin torpağını şəfa üçü yemək varid olmayıb. Əgər bu din olsaydı mütləq bizə Peyğəmbərimiz bəyan edərdi. Din isə hələ O vəfat etmədn kamil idi.
Allah təal buyurur:
"Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim, sizə olan nemətimi (Məkkənin fəthi, islamın mövqeyinin möhkəmlənməsi, Cahiliyyət dövrünün bir sıra zərərli adətlərinin aradan qaldırılması və i. a.) tamamladım və sizin üçün din olaraq islamı bəyənib seçdim. əl-Maidə 3

və Peyğəmbərə təblig etmək əmr olmuşdu elə çıxır ki siz bunula deyirsiniz ki Peyğəmbər Hüseyinin qəbr torpağını yeməyi gizlədib?! və təbliğ etməyib?!
Allah təala isə deyir: " Ya Peyğəmbər! Rəbbin tərəfindən sənə nazil ediləni (Quranı) təbliğ et. Əgər (bunu) etməsən, (Allahın) risalətini (sənə həvalə etdiyik elçilik, peyğəmbərlik vəzifəsini) yerinə yetirmiş olmazsan. Allah səni insanlardan qoruyacaq. Həqiqətən, Allah kafir camaatı düz yola yönəltməz! əl-Maidə 67
Yox əgər deyirsinizsə deyib elə isə Quranda və ya sünnüəsindən dəlil gətirin!#55059 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 30 Июнь 2010 - 16:24 в Şiə-sünni dialoqu

yəni demək istəyirsən ki şeyxin burada bu şözü şərh edib

فليس في بول المعصومين ودمائهم وأبوالهم وغائطهم إستخباث وقذارة يوجب الإجتناب في الصلاة ونحوها ، كما هو معنى النجاسة ، ولا نتن في بولهم وغائطهم بـل هـما كالمسك الأذفـر ، بل مـن شـرب بولهم وغائطهم ودمهم يـحـرم الله عليه النار وإستوجب دخول الجنّة

Mə`sumların bövlündə, qanında və ğaitlərində namaz və bu kimi şeylərdə ictinab etməyi (çəkinməyi) vacib edəcək iyrənclik və çirkinlik yoxdur. Necə ki, elə bu da nəcisin mə`nasıdır. Həmçinin bövl, ğaitlərində pis qoxu yoxdur əksinə onlar güclü ətrə malik misk kimidirlər. Kim onların bövlünü, ğaitini və qanını içsə Allah ona cəhənnəmi haram, cənnətə girməyi vacib edər.


və sonra deyib ki

لكن ورد النهي أنتظاماً للأمر ، و كذا يجب الإجتناب ويلزم الغسل عنه
Lakin (bu əməli etmək) qadağan olunmuşdur. Həmçinin (mə`sumların, bövl, ğait və qanından)çəkinmək vacibdir və onu yumaq lazımdır.


Nəsə düz gəlmir?!
Bəlkə
لكن ورد النهي أنتظاماً للأمر ، و كذا يجب الإجتناب ويلزم الغسل عنه

Lakin tədricən qadağan olunmuşdur. Həmçinin (mə`sumların, bövl, ğait və qanından)çəkinmək vacibdir və onu yumaq lazımdır?
belə tərcümə düzgün olardı?

Yəni əvvəl icazəli olub və belə hesab edilib sonra tədricən qadağan olu?
Nəisə Mövzuya qayıdaq deyəndəki siz dəvə sidiyi məsələsini gətirərək müvzudan uzaqlaşdınız o ki qaladı mözüuya mən davam edim istiyirsən?

Müəəlifi Muhammdə əl-Həsən əl-İstihəbənəti olan şiə alimin Nur əl-Əyn fi Məşy ilə ziyarəti qabr əl-hüseyn kiatbında belə deyilir:"

416 ci səhifə

2-Əbu Abdullah əleyhissalam belə dedi: "Hüseyin əleyhissalamın qəbrinin torpağı müarək miskdir. (ətirdir) Şiyələrimizdən kim ondan yeyərsə onun üçün hər xəstəlikdən dərmandır. Düşmələrimizdən kim bundan yeyərsə piy əridiyi kimi əriyər."

Yəni belə çıxır ki dediyiniz "sizin alimlərdə bu deyir deyib, guya bəzi hənbəli alimlərda bu qəbrə sürtümnüb şəfa taıblar deyə gətirdiyiniz sılkalarda kı kimi" ya sizə dost olublar yoxsa əriməli idilər yada ərimək yox imiş yada yalan. Bidrdə İnanmıram ki siz hənbəliləri özünüzə dost sayasının.

Hə sonra davam edir 253 bab yəni fəsil
Hüseynin türbəsi ilə iftar açamanın müstəhəblityi
1- Əli İbn Muhamməd ən-Nəvfəliydən Əbu əl-Həsən əleyhissalam belə dedi: "Mən Yəv əl-Fitr (yəqin bayram günün qəsd edir)Hüseynin qəbrinin torpaəı və xurma ilə iftar açdım? O ona belə dedi: "Sən bərəkət və sünnti cəm etdin."

görəsən kimin sünnətini?!

davam edir:
2- rdanın fiqhindən: "ən əfzəl iftar olunacaq şey Hüseynin qəbrinin torpağıdır."

hələ dayanmır başqa bir fəsil də verir

254 fəsil: Hüseyn əleyhissalamın qəbrinin torpağının öpülməsi və gözə qoyulmasının və bədədnin qalan hissəslərinə sürtülməsinin müstəhəb olması."

Sora buna uyuğun rəvayətlər gətirir.

Yaxşı bunlara şirk yox nə ad vermək olar. Sünnət elə isə kimin sünnəti?

Прикрепленные изображения

  • norayn1.jpg
  • nooreftar.jpg#54989 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 29 Июнь 2010 - 23:34 в Şiə-sünni dialoqu

Talaba, deməli sizin "səhih" rəvayətinizə görə dəvənin sidiyii şəfa niyyətiylə içmək caizdir, amma bizdə olan "səhih" rəvayətə görə Kərbəla torpağını şəfa və təbərrük niyyətiylə az bir miqdarda suyla qarışdırıb qəbul etmək dərhal şirkdir və haramdır? Bu nə ikili standartlardır? Məntiq hanı? Eyni şeyi təkrarlamağnan heç bir suala cavab verməmiş olcaqsan, çünki yazıların helə açdığın mövzu kimi mənasıdır və əleyhinədir.

Sizin "səhih" dedeyə özünüzü yəni ayırırısınız? İslamın dəliləri məgər vahid mənbədən götürülməli deyil? Bizdə olan Yəni kimdə? təzə bri dində?#54987 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 29 Июнь 2010 - 23:26 в Şiə-sünni dialoqu

birinci kitabın üzərində 1409 yaılmışdı adətən ölüm ili qeyd olunduğu üçün belə yazmışam amma kı neçnə dəyişmir yazdığı elə həmin şeydi.#54984 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 29 Июнь 2010 - 23:11 в Şiə-sünni dialoqu

talaba, bu mövzuda sənə verilən ilk suala bəlkə cavab yazasan? Bunun nəyi şirkdir? (torpaq yeməyin) Şirkin hansı növünə aiddir?

cavabı vermişəm yaxşı oxu!#54962 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 29 Июнь 2010 - 16:26 в Şiə-sünni dialoqu

Dəvə sidiyinə gəlincə isə şəfa üçün içərəm niyədə yox sizdən fərqli mən bu hədisin səhih və peyğəmbərdən olduğuna əminəm və iman edirəm.Nuş Olsun! Ümid edirəm şəfa taparsınız. Amma məni bir şey maraqlandırır. Allaha dua etmək, dərman və həkimlər dura-dura dəvə sidiyi içmək şirk deyil? [/size][/font]

Xeyr çünki dəvə südü sidiyi şəfa olması birici Peyğəmbərdən gələn bir səhih xəərdir sonrada kı Birlik ki Şəfa Allahdandır bu səbəbdiri və icazəli səbəbdi Qəbir torpağı yemək kimi deyil.

O ki Qaldı kitabi guya tanimirsiz Kitab Şiyə alimin kitablarından dir özüdə الشيخ زين العابدين الكلبايكاني 1218 - 1289 ه‍ـ Zeynal abidin əl-Kəblbəyəkəni 1218-1289.bu ildə doğulb və ölüb. 1409 isə kiatbın çap olan vaxtıdır.صدر الكتاب في إيران سنة : ( 1409 هـ‍ ). özüdə iranda çap olub.

Прикрепленные изображения

  • 358858690.jpg#54854 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 27 Июнь 2010 - 19:01 в Şiə-sünni dialoqu

Müsibət burasındadır ki siz məsələyə elmi yanaşmırsız? Kimi nə fətva verib vervədiyi mənə dəxli yoxdur. Misir ya dubay vətva mərkəzi ya internetdəki vətfa mərkəzi. Onlar birinci hədisin səhih olub olmamasına bir nəzər salmalıydılar. Buna görədə onlara bu hədisə görə Elmi rəddiyyələr var ərəbcə olduğundan və çox uzun olduğundan goymuram bura onları oxumuşam xülüasə budur ki bu hədis zəifdir. Dəvənin sisidyini işməklə şəfa tapaq hədisi isə Səhih Müslülmdədi bu Kitabın səsihliyinə isə ümümət Şəahadət edib. Sənin məsumlardan iddia etdiyin rəvayətlər isə heç bir hədis elminə sığmır. Ravilərin yalançı və ya sadiq olduğlarına məhəl qoyulmur. Əksinə Eşşəkdən belə rəvayət qəbul olunur. Odur ki hədis elmini bilmədən nəyi isə tapdim deyib sevinib copy past eləmə birici axtar gör gətirdiyinin səhihliyi sabit ya yox. Dəvə sidiyinə gəlincə isə şəfa üçün içərəm niyədə yox sizdən fərqli mən bu hədisin səhih və peyğəmbərdən olduğuna əminəm və iman edirəm.
Sizin kimi ليس في بول الأئمة وغائطهم استخباث ولا نتن ولا قذارة بل هما كالمسك الأذفر، بل
من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنة) (أنوار
الولاية لآية الله الآخوند ملا زين العابدين الكلبايكاني 1409هـ – ص 440).

əl-Ənvar əl-Vilayə Li Ayyətullah əl Əxvand Mulla Zeynn əl-Abidin əl-Kəbəykəni 1409 hicri ilidə vəfat etmiş Səhifə 440

fəsil: İmamların sidiyi və nəcisi cənnətə girmək üçün səbədir.

deyilir: "İmamların sidik və nəcisində xəbislik, iy pislik yoxdur əksinə bu ikisi (yədi sidik və nəcisləri) Misk əl-Əzfardır (yəni güclü ətir qoxulu) əksinə kim kim onlaraın sidik, nəcis və qanını içərsə Allah təala ona cəhənnəməi haram edər. və ona cənnətə girmək vacib olar.
belə və torpaq yemək kimi xurafatlara inanmıram.#54824 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 27 Июнь 2010 - 09:59 в Şiə-sünni dialoqu

Birinci Yuxar;da dediyim kimi Milşəy hədisinə gəlincə bu Peyğəmbərdən(Ona Allahın salamı olsun)gələn bir hədisdədir alımlərin verdiyi vitva deyil. Həm həsisi oxusan görərəsən ki, orada Əgər milçək silərdən bininin qabına düşərsə onu tam batırıb sonra çıxarıb atsın həqiqətən bir qanadında zəhər varsa o birində onu dərmanı var." bu gür varid olub. Əgər düşərsə belə etmək əmr olub. Milşəyi tutub şəfa kimi işlətmək yox! Sonra dəmənin sidiyini və südünü içməkdə də Peyğəmbərdən(Ona Allahın salamı olsun)gələn bir hədisdədir alımlərin verdiyi vitva deyil. O ki Qaldı gətirdiyin Muhaməddin sidiyini içmək Zəif və yada qondarma hədislərdi. Sizdən fərlqli biz Qondarma hədislərə əməl etmirik. Sidiyi içmək Nəcis yemək sizin öz kitablarınızda var və bunu cənnətə gedən yol hesab edirsiniz. Hələ qanını demirəm.
بول الأئمة وغائطهم سبب دخول الجنة

ليس في بول الأئمة وغائطهم استخباث ولا نتن ولا قذارة بل هما كالمسك الأذفر، بل
من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنة) (أنوار
الولاية لآية الله الآخوند ملا زين العابدين الكلبايكاني 1409هـ – ص 440).

əl-Ənvar əl-Vilayə Li Ayyətullah əl Əxvand Mulla Zeynn əl-Abidin əl-Kəbəykəni 1409 hicri ilidə vəfat etmiş Səhifə 440

fəsil: İmamların sidiyi və nəcisi cənnətə girmək üçün səbədir.

deyilir: "İmamların sidik və nəcisində xəbislik, iy pislik yoxdur əksinə bu ikisi (yədi sidik və nəcisləri) Misk əl-Əzfardır (yəni güclü ətir qoxulu) əksinə kim kim onlaraın sidik, nəcisqanını içərsə Allah təala ona cəhənnəməi haram edər. və ona cənnətə girmək vacib olar.#54777 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 26 Июнь 2010 - 09:03 в Şiə-sünni dialoqu

oxuduğum bütün rəavayətlərdə gəlir ki torpaq umumən yemək olmaz. Yalız İmam hüseynin qəbrinin torpağı istisna edirlər.
وجاء في مفاتيح الجنان » لا يجوز مطلقا على المشهور بين العلماء أكل شيء من التراب أو الطين إلا تربة الحسين المقدسة استشفاء من دون قصد الإلتذاذ بها بقدر الحمصة. والأحوط أن لا يزيد قدرها على العدسة، ويحسن أن يضع التربة في فمه ثم يشرب جرعة من الماء ويقول: اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء وسقم«
مصدر : (مفاتيح الجنان 547).
bu yeri tərcümə edim Alimlər arasında məhşur olan bu durki Mutləq torpaq yemək olmaz yalnız şəfa üçün İmam hüseynin türbəsini istisnadır." (Miftahul Cinan 547)
Həta bir rəavyətdə Torpaq yeməyin münafiqlik gətirdiyi də var!
عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَكْلُ الطِّينِ يُورِثُ النِّفَاقَ
(الكافي2/265).
Əbu Abdulahdan belə demişdir: "Torpaq yemək münüfiqlik gətirir!"
Buna görə soruşurdum niyə Məs İmamın cavabından belə anladım ki onda bərəkət var! Yəni onun qəbri O biri İmamların qəbrindən Peyğəmbərin qəbrinin torpağından əfzəldi!#54740 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 25 Июнь 2010 - 16:43 в Şiə-sünni dialoqu

Niyə təkcə onun? Axı mən Sizə digər fətvanı göstərdim ki, İrəvan və Dağıstan torpaqlarını da yemək olar, çünki onlar da şəfalıdı. İmam Hüseynin şəhid olduğu Kərbəla torpağı isə özü bərəkətli və şəfalı torpaq olub, onun iyi də gözəl olub.

Mən gətiridyim Təhrir əl-Vasilə Azam ullah al-uzmanın kitabında
doqquzuncu məslə: "Torpaqdan ağamız Abu Abdullah əl-Hüseynin qəbrinin torpağı şəfa üçün müstənadır. Başqasının torpağını yemək olmaz! Həm orta noxud ədnəsində ziyadə yemək olmaz! Ən Güclü rəyə görə ona (yəni torpağa)-Başqa torpaq -Peyğəmbər (Ona və əhlinə Allahın salamı olsun) və başqa İmamların (onlara salam olsun)torpağı onun qəbrinin torpağına aid edilməz!"
burada İmam açıq ayıdn deyir ki Başqasının torpağını yemək olmaz? Ona görə soruşdum ki niyə başqasının olamaz? Siz gətirdiyiz

"Lənkərani ağanın risaləsi: Məsələ: 2700. Torpaq yemək haramdır. Amma Həzrəti Seyyidü-Şühəda İmam Hüseyn (əleyhis-salam)-ın türbətini (şəfa üçün) az miqdarda yemək caizdir. Daha yaxşı olar ki, türbəti suda həll edib (həll olmaqla) aradan getdikdən sonra içsinlər. Dağıstan və İrəvan gilini müalicə üçün yeməyin (əgər əlacı yalnız bunları yeməkdə olsa) eybi yoxdur." Burdan başa düşülür ki icazəlidi? elə deyil? Yəni Dağıstan və İrəvana icazə verən yəqin ki başqasında icazə verər? Sizcə bu zidiyyət deyil? Məslədən mən elə maşa düşmüşəm ki İmam xomeni ancaq İmam Hüseynin qəbrinin torpağını caiz görür amam səbəbi isə açıqlanmır. Siz isə deyirsiniz ki Şəhid olduğu kərbəla torpağı özü bərəkətli olub. Sözünüzdən belə başa düşülür ki İmam hüseynin qəbrinə görə yox Kərbəla torpağına görə onu yemək olar? Elədirsə onda deyək Kərbəla torpağının yeilməsi niyə qəbri zikr edir İmam Xomeni? Yo elə deyilsə İmam Hüseynin şəhid olmasına görə dirsə ünüdürsə onda Kərbəlada və ya başqa yerdə şəhid olmuş başqa Əhli beytin qəbrinin torpağını yeməyə niyə izn vermir imam Xomeni?#54706 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 24 Июнь 2010 - 23:37 в Şiə-sünni dialoqu

yaxşı niyə məs İmam Hüeynin (ona Allahın salamı olsun) qəbrinin torpağına izn verilir?#54660 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 24 Июнь 2010 - 14:50 в Şiə-sünni dialoqu

Yəni ki şiə əqidəsinə görə İmam Hesynin (ona Allahın salamı olsun) qəbrinin torpağınadan Şəfa niyyəti ilə yemək şirk deyil Amma başqasının torpağını yemək haramdı? Yəni başqasının torpağını yemək şirkdi. düz anladım? Düz Anladımsa bir neçə sualım çıxır yuxarıda qeyd etmişdim yəqin gözdən qaçıb yenə soruşum niyə məs bu qəbrin torpağı?#54642 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 24 Июнь 2010 - 09:44 в Şiə-sünni dialoqu

Əvvala sənin gətirdiyin bu hekayə və Hədsisin səhihliyindən danışmaq heç lazıb dedyil məlumdu ki bunlar zəif rəvayətdlərdi. Sonrada kı İbn Kəsir bunu tarixi fakt kimi qeyd etməti və ya İbn Covzinin gətirdiyi hekayədə (onun belə çox hekayələr gətirməsi kitablarından mənə məlumdu) hansısa insanların kiminsə qəbri ilə bunu etməsi və sair və ilaxir Yəni bu o demək deyil ki bu olar. Sonra da kı, Sənin gətiridiklərin Xomeninin fetvasına zidd bir şeylərdi. Mövzunu açarkən İlk zikr etdiyim fetvaya baxsan görərsən ki O bunu ancaq İmam Hüseynin (Ona Allahın salmı olsun) qəbri ilə omasını caiz görür. Onadan başqa bir imamın və ya Peyğəmbərin qəbri ilə etməyi görmür. Elə deyilmi? Səngətirdiklərin isə Peyğmbərin və başqa insanların qəbrindəndə caiz görür. Yzaxşı bu dəliləri hüccət görürsənsə Niyə Xomeni Yalnız İmam Hüseynin (Ona Allahın salamı olsun)qəbri ilə etməti izn veriri? Onun Qəbri və ya Qəbr torpağı başqa İmamların və Ya Pyğəmbrəin (Ona və Ailəsinə Allahın salamı və Slavatı olsun) qəbrindən və ya torpağından nə ilə fərqlənir? Əgər dediyin kimi torpaqla dərmanın fərqi yoxdursa və torpaqda nə qədər faydalı mieralar var insan üçün (sözümə görə Allahdan əf diləyiəm)Baqaşa imamların və Ya Pyğəmbrəin (Ona və Ailəsinə Allahın salamı və Slavatı olsun)qəbrində bu minerallar yoxdur ki? Həm nə üçün fetva noxud dənəsi boyda torpaq caiz görülür? Çox yemək yəni dərman kimi Dozanı aşmaqdır?#54624 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 23 Июнь 2010 - 23:42 в Şiə-sünni dialoqu

bir saat keçməmiş isə yazırsız ki, təbərrük etmək olmaz.

Sən özün deyəsən heç oxuya bilmirsən təbərük etmək olmaz deyəndə burada ölümündən sorarda söhbət gedir. yaxşı bax!

إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله وهو أن الصحابة رضى الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شىء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه إذ لم يترك صلى الله عليه وسلم
بعده في الأمة افضل من أبى بكرالصديق رضى الله عنه فهو كان خليفته ولم يفعل به شىء من ذلك ولا عمر رضى الله عنهما وهو كان أفضل الأمة بعده ثم كذلك عثمان ثم على ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه
أو نحوها بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبى صلى الله عليه وسلم
فهو إذا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء


Lakin biz görürük ki, bu məsələdə ifadəsi qəti olan, fəqət tətbiqində problem olan bir əsl ilə ziddiyətə düşürük. Bu isə budur ki, peyğəmbərin, salləllahu aleyhi va səlləm, vəfatından sonra səhabədən heç birindən, özündən sonra gələnlər üçün belə bir şey görülməmişdir. Çünki peyğəmbər, salləllahu aleyhi va səlləm, ümmət içində Əbu Bəkr əs-Siddiqdən, radiyallahu anh, daha fəzilətli birini tərk etməmişdir. O, peyğəmbərin, aleyhis sələm, xəlifəsi idi. (Peyğəmbərə edildiyi kimi) ona belə bir şey edilməmişdi, nə də Ömərə, Allah hər ikisindən də razı olsun, (belə bir şey edilməmişdi). O isə Əbu Bəkrdən sonra ümmətin ən fəzilətlisi olmuşdur. Eynilə ondan sonra Osman və ondan sonra da Əli və daha sonra isə ümmətdən heç birinin onlardan fəzilətli olmadığı digər səhabələrin heç birinə belə bir şey edilməmişdi. Onlardan heç biri üçün bunlardan hər hansı bir vəchdə və yaxud buna bənzər şəkildə təbərrük edilməsi səhih və məşhur şəkildə sabit olmamışdır. Əksinə onların əməllərinə və sözlərinə və peyğəmbərə, salləllahu aleyhi va səlləm, ittibada izlədikləri yola yabe olmaqla kifayətləniblər. Bu isə bu əşyaları tərk etmək barəsində onların göstərdikləri bir icmadır.
#54598 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 23 Июнь 2010 - 16:23 в Şiə-sünni dialoqu

Sonra obiri səahifədə isə فهو إذا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء
Belədir ki bu cür şeyləri tək etmək ollardan olan icmadır." əl İtisam (2\9)

İnanmıram ki siz bu icma ilə razı olsınız çünki əslən siz Peyğəmbərin səahbələrini nəinki qəbul etmir Hətta olara böhtan atıb söyməkdən də qalmırsınz! Ona görədə Hikmət sahibləri zikr etdiyi kim: "Yahudilərdən soruçdular Musadan sonra ən xeyirli kimdir dedilər əshabı. Şiyələrdən soruşdular Məhəmmədən sonra ən Şər kimdir dedilər əshabı."#54597 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 23 Июнь 2010 - 16:20 в Şiə-sünni dialoqu

وهو أن الصحابة رضى الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شىء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه إذ لم يترك ( صلى الله عليه وسلم ) بعده في الأمة افضل من أبى بكرالصديق رضى الله عنه فهو كان خليفته ولم يفعل به شىء من ذلك ولا عمر رضى الله عنهما وهو كان أفضل الأمة بعده ثم كذلك عثمان ثم على ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه
yalnız bu hissəsini tərcüm edirəm yoxsa mövzu uzundu istiyən qayıdıb oxuyar
Onlardan heç birindən Səhih yolla sabit olnayib ki onlardan təbarruk edən Onunla (yəni Peyğəmbərlə ölümündənsonra) bu Şəkildə (və o zikr edilən zəsflərdəki ki kimi) təbarruk ediblər Bax əl Şatibinin əl-İtisam (2 cil 8 səhifə)#54590 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 23 Июнь 2010 - 15:05 в Şiə-sünni dialoqu

Sizdə belə bir icma yoxdur! Varsa sübut edin.


İmam Şatibi əl-İtisam kitabında bu icmanı nəql edir və İbn Razəbdə bunu təsdiqlir. istəsən axtarib tapa bilarsan#54588 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 23 Июнь 2010 - 15:01 в Şiə-sünni dialoqu

tələbə
bilmirəm sənin məntiqivə görə, bu verdiyim sual mövzuynan əlaqəlidir ya yox, deyə bilmərəm.
ona görə belə bir sual çıxdı ortaya
1.vəfat etmiş peyğəmbərin s.ə.v saçında, su içdiyi qabda bərəkət, güc , şəfa ola bilər ? ya yox ?
və ya onun paltarında həmçinin.
2.əgər varsa bərəkət, güc, xeyr, hansı ayəyə və ya hədisə əsasən bunu isbat edə bilərsən ?

Yəqin bu suali qəsd edirsən?
Bildiyimə görə Peyğəmbərin (Ona Allahın salamı olsun) bədənindən ayrılan bir şeylə məsələn təri. saçı ilə bərəkət, diləmək oldr. bu heçdə qəribə bir şeydeyil. Səahbələrin belə etdikləri varid olmuşdur. Və bu hadq əsərlərdə vardır. O ki Hədisə İmam Buxarinin Əbu Cuheyfədən rəvayət etdiyi hədisdə belə deyilir Peyğəmbər (ona Allahın salamı olsun) günorta vaxti yanimiz çıxdı ona dəstəmaz suyu gətirildi və dəstəmaz aldı sonra الله عليه İnsanlar onun dəstəmaz suyundan, və dəstəmazından tökülüən suyu götereb bədənlərinə sürməyə başladılar.،Sonra Zöhrü və səri iki rukət qıldı. Əbu Musa belə demişdir: "Sora bir qad istədi və əllərini, üzünü onun içində yudu və içinə tüpürdü. Sonra onlara bunu için sizlərəinəzə üzünüzə sürün deyə buyurdu!
Ənəs (Allah ondan razı olsun) belə rəvayət edir: " Peyğəmbər (ona, ailəsinə və səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun) yanımıza daxil odu. Bizdə biraz yatdı və tərlədi. Anam bir şüşüə qab gətirərək təri onun içinə yığdıqda Peyğəmbər (ona, ailəsinə və səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun) oyandı və belə dedi: "Ey Ummu Suleym bu belə edirsən? O belə cavab verdi: "Bu sənin tərindir. Onu ətirlərimizə qatacağam. O ətirlərin ən gözəlidir." (Müslim / 6281).
Ənəs İbn Məlik (Allah ondan razı olsun) belə rəvayət edir: " Peyğəmbər (ona, ailəsinə və səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun) Ummu Süleym evində olmadıqda onun evina daxil olaraq onun döşəyində yatardı. Bir gün gəlib yenə onun döşəyində yatdı. Həmən Ummu süleymin yanıan gedərək: "Peyğəmbər (ona, ailəsinə və səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun) sənin evinədir və sənin döşəyində yatıb." Dedilər. Ummu Süleym gəldiyində Peyğəmbər (ona, ailəsinə və səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun) tərləmişid və təri bir parça dərinin üzəridə toplaşmışdı. O dərhal sandığını açaraq bu təri silib onu şüşə bir qabın içinə sıxmağa başladı. Peyğəmbər (ona, ailəsinə və səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun) diksindi və oyandı. Ondan: "Ey Ummu Süleym nə edirsən deyə soruşdu?" O belə cavb verdi: "Ey Allahın Elçisi ondan uşaqlarımız üçün bərəkət umuruq." Peyğəmbər (ona, ailəsinə və səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun) ona: "Düz edirsən!" deyə cavab verdi." (Müslim / 2331).
Ənsə (Allah ondan razı olsun) belə rəvayət edir: " Bərbərin Peyğəmbərin (ona, ailəsinə və səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun) saçını qırxdığını görmüşəm. əshabələri ətrafını sarımışdı. Bir tükün bir kişinin əlindən bşq bir yerə düşməsini istəmirdilər." (Müslim / 2325).
yəqin ki yetər. Sadəcə çətin bu zmanda kimdəsə peyğmbərin sçının tükündən və ya tərindən bir şey qalar.#54578 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 23 Июнь 2010 - 13:29 в Şiə-sünni dialoqu

Nə sual dərmanın şirk olub olmaması? Bunu qəsd edursənsə - Dərmanı səbəb kimi qəbul etmək və şafanında Allahdan olduğunu etiqad etmək şirk deyil. Sünnədə buna dəli var. Lakin Şəfanı ancaq Dərmanda görsə Allaha yox həkimə umud bəsləsə onda şirk olar. eləcə də qəbr torpağından Şəfa ummaq şirkdi. Niyə Çün ki əvvala qəbr torpağı ilə müalicə olunmaq şəriətin izn verdiyi səbəb deyil əksinə Şəriətdə gələn naslarda (dəlilərdə) dügün səbəb götürməyə irşad edirlir. Amma Hansısa Qəbiri qəsd edib və Qəbir sahibinə görə onun torpağının şəfa verdiyi iddia etmək və buna iman etmək bu şəkk yoxdur ki Şəriətdə bu şirkdir.#54569 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 23 Июнь 2010 - 12:37 в Şiə-sünni dialoqu

şiniz güçünüz qutarıb ey gör şiəliyə qarşı nə zad gətirirsiz ... Acizliyin pik nöqtəsidi... Mən ölüm hec torpax yeyən şiə görmüsən ?


Dəryada boğulan adam adi saman çöpündən də yapışır. Bunlar o vəziytyətdədilər hal hazırda.

görməsək də buna iman etdiklərini oxumuşuq. Həm Niyə ki Bəziləri möhür suyu içirki Möhürdə torpaqdı bu ki bəllidi.#54568 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 23 Июнь 2010 - 12:34 в Şiə-sünni dialoqu

İşiniz güçünüz qutarıb ey gör şiəliyə qarşı nə zad gətirirsiz ... Acizliyin pik nöqtəsidi... Mən ölüm hec torpax yeyən şiə görmüsən ?
Mən görmüşəm ...
Şiə...
Əmma...
Torpağı yedizdirən ...

Başqa şiyyə yedizdirən görərsən ancaq!#54567 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 23 Июнь 2010 - 12:34 в Şiə-sünni dialoqu

Sizin Gətirdiyiniz dəlillər hekaylərdən başqa bir şey deyil. Söhbətdə kimisə nə deyib nə etməsində deyil. Dediyim kimi əsl bu dur ki Allahı qooyub qərdən torpağı yeməklə şəfa diləmk bu Nassa (Quran və sünnəyə)zidd bir əməldi və bunun şirk olduğu aydındı. Əlavə suallar gəlincə təbarruk mövzusu bu ayrı bir mövzudu burda isə qəsdim ağıl torpaq yeyənlərə demək istəyirəm ki Şəfa Verən Allahdır. Ondan şəfa istənilir və dügün səbəblərə bu edilir. Torpaqdansa dərman qəbul etsin!

Nə? Dərman? Dərman şirk deyil? Özünüz yazmısız ki,
torpaq yeyənlərə demək istəyirəm ki Şəfa Verən Allahdır
torpaqla dərmanın nə fərqi var? Siz bilirsiz torpaqda nə cür insana lazım olar maddələr, minerallar və s. var?
Sən deyəsn dərmanla torpağı ayıra bilmirsən. özün necə ancaq torpaqla müalicə alırsan? xüsusəndə qəbr torpağı ilə.
Torpaqdan şəfa almağa inanmırsız, amma Əbu Hüreyrənin "Milçək xorəyin içinə düşsə onu tam xorəyin içinə batırın, sonra çıxarın, çünki onun bir qanadında xəstəlik varsa, o biri qanadında dərmanı var" hədisinə inanırsız, bunu necə başa düşək?

Əlhəmdulillər bu Bizə Peyğəmbərimizədn (Ona və Ailəsinə Allahın salamı olsun)gələn vəhylə təsdiq olunmuş bir əmrdi Əbu Hüreyrə (Allah ondan razı)isə onu bizə nəql edəndi. Əmr isə Peyğəmbərindi(Ona və Ailəsinə Allahın salamı olsun). Eşitdik və itaət etdik. Hədisin səhihliyinə isə heç şebhə yoxdur!#54508 Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

Отправлено автор: talaba 22 Июнь 2010 - 22:09 в Şiə-sünni dialoqu

Sizin Gətirdiyiniz dəlillər hekaylərdən başqa bir şey deyil. Söhbətdə kimisə nə deyib nə etməsində deyil. Dediyim kimi əsl bu dur ki Allahı qooyub qərdən torpağı yeməklə şəfa diləmk bu Nassa (Quran və sünnəyə)zidd bir əməldi və bunun şirk olduğu aydındı. Əlavə suallar gəlincə təbarruk mövzusu bu ayrı bir mövzudu burda isə qəsdim ağıl torpaq yeyənlərə demək istəyirəm ki Şəfa Verən Allahdır. Ondan şəfa istənilir və dügün səbəblərə bu edilir. Torpaqdansa dərman qəbul etsin!
Рейтинг@Mail.ru