Перейти к содержимому


Фотография

Islamda musiqiye münasibet


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 63

#1 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 02:00

Salam Aleykum.
Bu mövzuda İslamin musiqiye münasibetinden danışmaq isterdim. İlk önce alimlerin musiqi barede olan nezerlerini ve qeydlerini çatdirmaq isterdim. Daha sonra ise, İnşAllah fiqhi hökmlere ve konkret fetvalara keçecem.

Ayetullahul-uzma Şeyx Nasir Mekarim Şirazi ve Ayetullah Şeyx Cefer Subhaninin ümumen musiqi barede söyledikleri:

Suаl: İslаm musiqini hаnsı esаslа hаrаm buyurmuşdur?

Cаvаb: Musiqinin cemiyyetde fövqelаde şekilde yаyılmаsı insаnlаrın оnu düzgün qiymetlendirmesine mаnе оlur. Hettа pisliyini hiss еde bilmir. Heyаt terzine çеvrilmiş bir işin yахşı-pisliyini deyerlendirmek üçün böyük diqqet ve аğıl teleb оlunur. Аmmа heqiqetperest ve besiretli insаnlаr etrаflаrındаkı gеrçeklikleri dаim deqiq deyerlendirmeye çаlışmışlаr. Musiqi bir nеçe bахımdаn аrаşdırılmаlıdır.

1. Kоlumbiyа univеrsitеtinin prоfеssоru dоktоr Vоlf Аdlеr musiqinin insаn оrqаnizmine ve sinir sistеmine zererleri hаqqındа dеyir: “En könül охşаyаn musiqiler bеle insаnın sinir sistеmine menfi tesir еdir. İsti hаvаdа dinlenilen musiqinin хüsusi ile menfi tesiri vаr.” Meşhur frаnsа fiziоluqu dоktоr Аlеksis Kаrl yаzır: “Eylence ile ötüşen ömürden mentiqsiz bir şеy yохdur. İnsаnın аğıl ve düşüncesi spirtli içkilerin tesirinden, bir sözle, ölçü-biçisiz аdetlerin tesiri sebebinden zeifleyir. Düşünce böhrаnındа tеlеviziyа ve rаdiоnun öz pаyı vаr.”

2. Nаrkоtik mаddelerin qаdаğаn оlunmаsının esаs sebebi bu mаddelerin insаnı tebii hаlındаn çıхаrmаsıdır. Musiqide de bеle bir хüsusiyyet vаrdır. Musiqi dinleyen insаn tebii hаlındаn çıхır, оndа etrаfа diqqetsizlik yаrаnır. Kimi eseblerini nаrkоtik mаddelerle sаkitleşdirir, kimi de musiqi ile” her iki hаldа insаnın sinir sistеmindeki tаrаzlıq pоzulur.
Spirtli içkiler de mehz insаnı tebii hаlındаn çıхаrdığı üçün pislenilmişdir. Bir bаşа insаnın sinir sistеmine tesir еden bu içkiler insаnın аğıl ve düşüncesini zeifledir. İnsаnın tebii hаldаn çıхmаsındа burun dа vаsite оlа biler. Meselen, burunlа qохulаnаn hеrоin insаnın eseblerine tesir göserir, оnu uydurur.
Mentiqi bахımdаn insаnın yаlnız tibbi meqsedle, cerrаhiye emeliyyаtlаrı zаmаnı uydurulmаsı müsbet sаyılmışdır. Bu meqsedle insаn оrqаnizmi ne müхtelif uyuduruculаr yеridilir. İnsаnın uydurulmаsındа qulаq dа bir vаsite оlа biler. Musiqi mehz qulаq vаsitesi ile insаnın sinir sistеmine tesir gösterib, оnu tebii hаlındаn çıхаrdır. musiqiye аlude оlаn insаn оnun tesiri аltındа etrаf mühitden tecrid оlur.

Yuхаrıdа dеyilenlerden melum оlur ki, her bir hiss üzvünün öz uydurucusu vаr. Оrqаnizme spirtli içkiler аğız, hеrоin burun, musiqi ise qulаq vаsitesi ile öz tesirini gösterir. Esrimizde böyük kоnsеrt sаlоnlаrındа müşаhide еtdiyimiz menzereler musiqinin uydurucu tesirini tesdiq еdir. Yeqin ki, her birimiz kоnsеrt sаlоnlаrındа аğlı bаşındаn çıхаn, huşunu itiren gencler görmüşük. Musiqiye ifrаt аludeçilik sebebinden bezi gencler öz hereketlerini nezаret аltınа аlа bilmir, еynen nаrkоtik mаddenin tesiri аltındа оlаnlаr kimi dаvrаnırlаr.

Bir müqаyise аpаrаq: Mаhir bir riyаziyyаtçı аdi veziyyetde her hаnsı bir meseleni аsаnlıqlа hel еdir. Bu insаn ister spirtli içki qebul еtdikde, ister hеrоin iyledikde, isterse de hаnsısа musiqiye аlude оlduqdа hemin meseleni hell еtmekde çetinlik çekir. Dеmek, ister nаrkоtik mаddeler, isterse spirtli içkiler isterse de musiqi insаnın düşünce qаbiliyyetini zeifledir. Musiqinin tаktı şiddetlendikce insаnlаrın hissleri dаhа çох tehrik оlur. Böyük reqs sаlоnlаrındа qulаq bаtırıcı оynаq musiqinin tesiri аltınа düşende insаniyyete sığışmаyаn hereketlere yоl vеrirler. İnsаnlаrı kоllеktiv şekilde hеyvаni hereketlere sövq еden musiqi dеyilmi?! Meger hаnsı nаrkоtik mаddede bеle güc vаr?! Zerb аletlerinin diksindirici sedаlаrı аltındа insаndа yаlnız ve yаlnız şehvet ve еhtirаs hissleri оyаnır. Bеle insаnlаrdа merhemet, iffet, heyа, vetenperverlik, imаn kimi hisler ахtаrmаğа deymez. Şehvetperest kişi ve qаdınlаrın spirtli içkilere, nаrkоtik mаddelere ve musiqiye mаrаğı dеyilenleri bir dаhа tesdiq еdir. İslаm insаn seаdeti üçün fаydаlı hеç bir dünyа lezzetini fаydаlı buyurmur. Аmmа insаnı tebii hаlındаn çıхаrmаqlа, оnun hisslerini heyecаnlаndırаn işler mezemmet оlunur.

Musiqinin insаnlаrdа eхlаqi nöqsаn yаrаtmаsı аşkаr bir heqiqetdir. Ekser neğmelerin metnini qаdın gözelliyini iffetsiz şekilde tesvir еden şеrler teşkil еdir. Еtirаf еtmeliyik ki, şehvet dоlu neğmelere аdet еtmiş qelbde Аllаh zikrine yеr qаlmır. Bir çох neğmelerde qаdın endаmı еle hаyаsızlıqlа tesvir оlunur ki, оnu dinleyenler şehvetden bаşqа hеç bir şеy hаqqındа düşünmürler. İnsаndа bir bеle menfi еmоsiyа yаrаdаn şеy ilаhi dinde hаlаl sаyılа bilermi?! Qеyd еtmeliyik ki, İslаm musiqini yох, ğinаnı hаrаm buyurmuşdur. Ğinа insаnı şehvete tehrik еden, оnu tebii hаldаn çıхаrаn musiqilere dеyirler. Аmmа musiqi üçün bеle bir serhedin teyin оlunmаsı аsаn iş dеyil. Vetenperverlik hisslerini аlоvlаndırаn herbi mаrşlаrı ve bu kimi diger musiqileri şehvet dоğurаn musiqilere qаtmаq fikrinde dеyilik. Аmmа özünüz düşünün, hаnsı еyş-işret meclisinden herbi mаrş dinlenilir?!Ayetullahul-uzma Mekarim Şirazi ve Ayetullah Şeyx Cefer Subhani
«Dini suаllаrа cаvаblаr», Sual № 29


Сообщение отредактировал Subhani: 01 Декабрь 2008 - 02:26

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#2 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 23:29

Salam Aleykum.
Musiqinin şeri hökmleri

Mesele 288: Lehv meclisleri ile münasib olan mütrib müsiqi çalmaq, ona qulaq asmaq, ister kişiler, isterse de qadınlar üçün caiz deyildir. Hetta qeyri musiqi aletleri ile olsa bele, o cümleden tava, vedre ve s.

Hezreti İmam Xomeyni (rehmetullahi aleyh) - “İstiftaat”, “mekasibi müherreme”, Sual: 25
Ayetullah Eli Hüseyni Xamenei - “İstifta”
Ayetullah şeyx Nasir Mekarim Şirazi - “İstifta”


Ayetullah şeyx Mirza Cavab Tebrizi (rehmetullahi aleyh): Lehvi musiqi (eyyaşlıq ve kef meclislerine münasib olan mexsus aletlerle çalmaq) ve ona qulaq asmaq caiz deyildir, ister toy meclislerinde olsun, isterse de başqa meclislerde, mütrib ve lehvi musiqinin haram olmasında musiqinin eyyaşlıq meclislerine münasib olan musiqi olması şert deyildir ve ona qulaq asmaq haramdır.

Ayetullah şeyx Mirza Cavab Tebrizi (rehmetullahi aleyh) - “İstifta”
Ayetullah şeyx Mehemmed Teqi Behcet - “Tovzihul-mesail”, “müxtelif meseleler”, 20-ci meseleden ve İstiftadan istifade etmekle.
Ayetullah Eli Hüseyni Sistani - “Minhacul-salihin”, “mekasibi müherremöppe”, 20-ci meseleden istifade etmekle.
Ayetullah Mehemmed Fazil Lenkerani (rehmetullahi aleyh) - “Camiul-mesail”, 987-988-ci suallardan istifade etmekle.


Mesele 289: Mütrib musiqinin lent yazılarına qulaq asmaq ister kişiler, isterse de qadınlar üçün caiz deyildir.

Alimlerin yekdil reyine esasen. Evvelki menbelerden istifade etmekle.Qeydler:

İstiftaat - şeri suallara cavab veriler yer.
Mütrib - O musiqiye deyilr ki, lehv ve leib meclisleri üçün münasib olsun, yeni insan üçün vecde gelmek ve ruh yüksekliyi baxımından qeyri-adi bir halatin yaranmasıdır.
Fetvalar Seyyid Mehemmed Mesud Mesuminin “Cemiyyetde kişi-qadın münasibetlerinin şeri hökmleri” kitabından göturülüb. (Bax: seh. 142)

Gelen postlarda çalışacam ki, mütrib musiqinin növleri barede yazım. İnşAllah!

Сообщение отредактировал Subhani: 30 Ноябрь 2008 - 23:22

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#3 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 03:19

Musiqi meselesi cox qeliz meseledir. konkret fikir soylemek cox cetindir. birce onu deye bilerem ki, 90% musiqi yersizdi ve axirete hec bir xeyri yoxdu. esas odur alude olmayasan. bax, bu uje 100% gunahdi

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#4 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 14:34

yetiw ya Muhammed, yetiw ya Ali

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#5 Shemsi

Shemsi

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Murid
 • 1 723 сообщений

Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 21:12

Subhani, Allah razi olsun.
Haram musiqiden imtina etmek asan olmadi, ama bacardim, elhemdulillah :D

http://www.boxca.com...ngeran1.wma.htm

http://wap.xana.az/i...io/list.php?c=2

Sormaz ki bilsin,
sorsa bilirdi.
Bilmez ki sorsun,
bilse sorardı.


#6 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 22:01

Musiqi üçün qoyulan əsas məhdudiyyət onun insanı harama təşviq etməməsidir. Bu bir çox insanlar üçün fərqli anlaşıla bilər. Məsələn elə insan ola bilər ki, musiqi onu heç cür harama təşviq edə bilməsin, eləsi də ola bilər ki, həmin saniya musiqiyə aludə olsun.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#7 zainab

zainab

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 729 сообщений

Отправлено 29 Ноябрь 2008 - 22:22

Музыка не к добру.
Скажи: "Каждый человек избирает свой путь, а вашему Господу лучше знать, кто следует более прямым путем".
Коран 17:84

#8 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 00:02

Salam Aleykum.
Mövzuda yazılan postları oxuyarken aydın olur ki, bir çox bacı ve qardaşlarımın mövzü ile bağlı zehinlerinde bir neçe qaranlıq meseleler qalıb. İnşaAllah ki, bu meseleleri aydınlaşdırmağa çalışacağam.

Mesele (Sual) 290: Mütrib musiqi dedikde, ne nezerde tutursunuz?

Cavab: Mütrib musiqi - lehv ve leib meclisleri ile münasib olan müsiqidir.

İmam Xomeyni (rehmetullahi aleyh) - “İstiftaat”
Ayetullah Eli Hüseyni Sistani - “İstifta”
Ayetullah şeyx Mehemmed Teqi Behcet - “İstifta”
Ayetullah Eli Hüseyni Xamenei - “İstifta”
Ayetullah şeyx Mirza Cavab Tebrizi (rehmetullahi aleyh) - “Siratul-necat”, 1001-ci sualdan istifade etmekle.


Ayetullah Mehemmed Fazil Lenkerani (rehmetullahi aleyh): O musiqiye deyilir ki, lehv ve leib meclisleri üçün münasib olsun, ye´ni insan üçün vecde gelmek ve ruh yüksekliyi baxımından qeyri-adi bir haletin yaranmasıdır.

Ayetullah Mehemmed Fazil Lenkerani (rehmetullahi aleyh) - “Cemiul-mesail”,
1-ci cild, 1006-cı sualdan istifade etmekle.


Ayetullah şeyx Nasir Mekarim Şirazi: O musiqidir ki, lehv, leib ve fesad meclisleri ile münasibdir.

Ayetullah şeyx Nasir Mekarim Şirazi -“İstifta”


Mesele (Sual) 291: Mütrib musiqinin qeyri-mütribden nece ayırd etmek olar, xüsusile camaat arasında bir müsiqi baresinde bele bir ixtilaf vardır: Bezileri musiqini evvelce eşitdiyi halda, misal üçün, deyirler ki, mütribdir, bezileri de onu eşitmedikleri halda, onu qeyri-mütrib hesab edirler. Her bir halda ixtilaf baş veren zaman vezifemiz nedir? Bu kimi musiqileri dinlemek caizdirmi?

Cavab: Mütrib musiqinin aid edilmesinde esas meyar ya insanın öz xatircemliyidir ki, musiqinin mütrib olub olmamasını bilsin, yaxud da camaat arasındakı nezere müraciet etsin. Şekk olunan halda dinlemeyin eybi yoxdur.

İmam Xomeyni (rehmetullahi aleyh) - “İstiftaat”, “mekasibi müherreme”, 29, 31 ve 40-cı suallardan istifade etmekle.
Ayetullah şeyx Mehemmed Teqi Behcet - “Tövzihul-mesail”, “müxtelif meseleler”, 20-ci meseleden istifade etmekle.
Ayetullah Eli Hüseyni Sistani - “Minhacus-salihin”, 20-ci meseleden istifade etmekle.
Ayetullah şeyx Nasir Mekarim Şirazi - “İstifta”
Ayetullah Eli Hüseyni Xamenei - “İstifta”


Mütrib musiqinin ayırd etmekde meyar barede Ayetullah Tebrizinin (rehmetullahi aleyh) fetvası diger feqihlerin nezerinden bir sıra xüsusiyyetile ferqlenir.

Ayetullah şeyx Mirza Cavab Tebrizi (rehmetullahi aleyh): Mütrib musiqini ayırd etmekde meyar ya insanın öz xatircemliyidir, yaxud xübre ve mütexessislerin ona demesidir. Elbette, gerek başqa bir mütexessis şexs onun nezerine müxalif olan nezer vermesin. Amma eger camaat arasında bir musiqi baresinde ixtilaf olsa, bele ki, insan mütrib olub-olmamasında şekk etse, bu suretde ona qulaq asmaq ehtiyat-vacibe göre caiz deyil.

Ayetullah şeyx Mirza Cavab Tebrizi (rehmetullahi aleyh) - “Siratul-necat”, Sual: 1002


Qeydler:
• Levh - puç, faydasız, oynadıc, batil işler. Leib - lehv ile teqriben eyni menanı daşıyan: puç, faydasız, oynadıc, batil işler.
• Fetvalar Seyyid Mehemmed Mesud Mesuminin “Cemiyyetde kişi-qadın münasibetlerinin şeri hökmleri” kitabından göturülüb. (Bax: seh. 142-143 ve 175-176)

Mövzunu davam etdirecem. İnşaAllah!

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#9 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 00:14

Musiqi meselesi cox qeliz meseledir. konkret fikir soylemek cox cetindir. birce onu deye bilerem ki, 90% musiqi yersizdi ve axirete hec bir xeyri yoxdu. esas odur alude olmayasan. bax, bu uje 100% gunahdi

Vusal qardaş, zennimce muasir dövrün musiqisinin neinki 90%-ı, ümumi musiqinin bütün növleri lehv ve leib meclislerine uyğun olan musiqilerdir (herbi marşlar ve ilahi musiqiler istisna olmaqla). Düz vurğuladın ki, bu cür musiqilerin Axiretde heç bir faydası olmayacaq. Faydız işlerden çekinmek ise her bir muselmanın ilkin borclarından biridir.

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#10 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 00:36

Musiqi üçün qoyulan əsas məhdudiyyət onun insanı harama təşviq etməməsidir. Bu bir çox insanlar üçün fərqli anlaşıla bilər. Məsələn elə insan ola bilər ki, musiqi onu heç cür harama təşviq edə bilməsin, eləsi də ola bilər ki, həmin saniya musiqiyə aludə olsun.

al-İslam qardaş, bu meselede zennimce bir balaca nöqsana yol vermisen. Ele musiqiler var ki, insanı heç harama teşviq etmese bele işkallıdırlar ve onlara qulaq asmaq caiz deyil.

Mesele (Sual) 296: Eger bir şexs üçün heç bir növ aheng ve musiqi tehrik icad etmese, onun bu ahenglere ve musiqilere qulaq asması necedir?

Cavab: Musiqinin haram olmasında meyar camaat arasında onun mütrib olub-olmamasıdır, ister şexs tehrik olunsun, isterse de olmasın.

Ayetullah şeyx Nasir Mekarim Şirazi -“İstifta”
İmam Xomeyni (rehmetullahi aleyh) - “İstiftaat”
Ayetullah Eli Hüseyni Xamenei - “İstifta”
Ayetullah Mehemmed Fazil Lenkerani (rehmetullahi aleyh) - “İstifta”


Amma zennimce Ayetullah şeyx Mehemmed Teqi Behcetinde nezerine de fikir yetirmek lazımdır.

Ayetullah şeyx Mehemmed Teqi Behcet: Musiqi aletleri vasitesile çalınan aheng ve musiqiler mütleq şekilde işkallıdırlar.

Ayetullah şeyx Mehemmed Teqi Behcet - “İstifta”


Her halda Ayetullah Behcetin sözlerinde heqiqet vardır, çünki doğurdan da musiqi aletleri ile çalınan musiqilerde müeyyen işkallar vardır.

Сообщение отредактировал Subhani: 30 Ноябрь 2008 - 00:38

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#11 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 01 Декабрь 2008 - 01:18

Salam Aleykum.
Ayetullah Seyyid Eli Xameneinin fetvalarına müvafiq "Musiqi ve ğina" barede etraflı melumat:
Musiqi ve ğinа - 1
Musiqi ve ğinа - 2

Ve maraqlı bir meqale:
Dini musiqinin bezi prinsipleri haqqında

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#12 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 01 Декабрь 2008 - 17:02

Музыка не к добру.

Какая конкретно и почему Вы так считаете?
Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#13 zainab

zainab

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 729 сообщений

Отправлено 02 Декабрь 2008 - 20:22

Музыка не к добру.

Какая конкретно и почему Вы так считаете?

Конкретно вся, кроме, вы сами понимаете какой. Я считаю так, только по одной лишь причине, что не читала еще чтоб муджтахиды разрешали музыку выходящую из струнных инструментов с особыми текстами противоречащими догматам ислама. А вообще, если уж говорить о собственных предпочтениях, могу сказать, что меня никакая музыка, даже с исламским уклоном не трогает и я ее не слушаю совсем, больше мою душу волнует звучание и ритм свойственный только Корану. Мне иногда даже обидно становится оттого, что некоторые мусульмане с "космической" скоростью запоминают слова той же песни, пусть даже и разрешенной нежели тексты аятов Корана. Это уже ни в какие ворота не лезет, поэтому я лично считаю, и еще раз повторюсь, что музыка не к добру.
Скажи: "Каждый человек избирает свой путь, а вашему Господу лучше знать, кто следует более прямым путем".
Коран 17:84

#14 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 02 Декабрь 2008 - 22:47

Конкретно вся, кроме, вы сами понимаете какой. Я считаю так, только по одной лишь причине, что не читала еще чтоб муджтахиды разрешали музыку выходящую из струнных инструментов с особыми текстами противоречащими догматам ислама. А вообще, если уж говорить о собственных предпочтениях, могу сказать, что меня никакая музыка, даже с исламским уклоном не трогает и я ее не слушаю совсем, больше мою душу волнует звучание и ритм свойственный только Корану. Мне иногда даже обидно становится оттого, что некоторые мусульмане с "космической" скоростью запоминают слова той же песни, пусть даже и разрешенной нежели тексты аятов Корана. Это уже ни в какие ворота не лезет, поэтому я лично считаю, и еще раз повторюсь, что музыка не к добру.

Салам Алейкум.
Учитывая то, что музыка особой пользы не приносит, да еще и некоторые муджтахиды вообще запрещают слушать какой-либо вид музыки, то согласен с вами.

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#15 zainab

zainab

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 729 сообщений

Отправлено 02 Декабрь 2008 - 23:38

Салам Алейкум.
Учитывая то, что музыка особой пользы не приносит, да еще и некоторые муджтахиды вообще запрещают слушать какой-либо вид музыки, то согласен с вами.


Уа алейкум ассалям, брат. :D Очень благодарна Вам за открытие данной темы и обстоятельной ее раскладки.
Скажи: "Каждый человек избирает свой путь, а вашему Господу лучше знать, кто следует более прямым путем".
Коран 17:84

#16 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 03 Декабрь 2008 - 00:20

Salam Aleykum.
Seyyid Mehemmed Mesud Mesumi musiqinin şe’ri hökmlerini araşdırandan ümumi mexrece gelerek musiqi barede fikirlerini bu cür bildirmişdir:

Ümumi bir qanun
Buna esasen (ya’ni yuxarıda ki fetvalara esasen) her növ mütrib musiqi çalmaq ve ona qulaq asmaq haramdır. Hette bir kes onun basitesile tehrik olunsa, yaxud olunmasa bele, yaxud da o musiqiden lezzet alsa ve almasa da bele, ister musiqi şadlıq getiren olsun, isterse de qemli, ister klassik olsun, isterse de başqası, müselman olsun, isterse de xarici, eqd ve toy merasiminde olsun, isterse başqa yerde.
Eger musiqi mütrib olmazsa, onu eşitmek ve ya çalmağın işkalı yoxdur. Eger bir şexs her hansı bir musiqi baresinde şekde olsa, onu eşitmek ve çalmağın işkalı yoxdur.

Seyyid Mehemmed Mesud Mesumi - “Cemiyyetde kişi-qadın münasibetlerinin şeri hökmleri”, seh: 146


Aydın olur ki, mütrib musiqinin her növü haramdır ve bu barede alimler arasında ixtilaf yoxdur. Lakin, bezi alimler musiqi baresinden şekde olan insana hemin musiqiye qulaq asmağı işkallı bilib, ehtiyat-vacibe esasen caiz bilmeyib, diger alimler ise ümumiyyetle musiqi aletleri vasitesi ile yaranmış her növ musiqi ve ahengi caiz bilmemişdirler. Doğrusun Allah bilir!

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#17 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 03 Декабрь 2008 - 11:46

Конкретно вся, кроме, вы сами понимаете какой. Я считаю так, только по одной лишь причине, что не читала еще чтоб муджтахиды разрешали музыку выходящую из струнных инструментов с особыми текстами противоречащими догматам ислама. А вообще, если уж говорить о собственных предпочтениях, могу сказать, что меня никакая музыка, даже с исламским уклоном не трогает и я ее не слушаю совсем, больше мою душу волнует звучание и ритм свойственный только Корану. Мне иногда даже обидно становится оттого, что некоторые мусульмане с "космической" скоростью запоминают слова той же песни, пусть даже и разрешенной нежели тексты аятов Корана. Это уже ни в какие ворота не лезет, поэтому я лично считаю, и еще раз повторюсь, что музыка не к добру.

SALAM ALEYKUM,

Уважаемая ханум, я рада, что Вы говорите об этом именно с позиции собственных предпочтений. Ибо они у всех разные и это нормально.

Рискну поделиться собственными. Когда пишете, что музыка не к добру, оставьте маленькую паузу..для тех, кого именно музыка привела к мыслям о Создателе, а далее к религии. Или Вы исключаете такую возможность?

Сообщение отредактировал AHMADIYYE: 03 Декабрь 2008 - 11:46

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#18 zainab

zainab

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 729 сообщений

Отправлено 03 Декабрь 2008 - 21:41

SALAM ALEYKUM,

Уважаемая ханум, я рада, что Вы говорите об этом именно с позиции собственных предпочтений. Ибо они у всех разные и это нормально.

Рискну поделиться собственными. Когда пишете, что музыка не к добру, оставьте маленькую паузу..для тех, кого именно музыка привела к мыслям о Создателе, а далее к религии. Или Вы исключаете такую возможность?

Уа алейкум ассалям сестра,
исключаю, поделитесь, если это так..Мне интересно стало, может и я послушаю, если конечно, дело стоит этого..
Скажи: "Каждый человек избирает свой путь, а вашему Господу лучше знать, кто следует более прямым путем".
Коран 17:84

#19 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 04 Декабрь 2008 - 01:33

Salam Aleykum.
Keçen postlarımda ğinaya aid iki link vermişdim ve oxumağa meslehet bilmişdim. Ğina mövzusuna aid bezi xırdalıqları ise burda yazmaq isterdim.

Mesele 305: Ğina ne demekdir? Gözel oxumaq ğina sayılırmı?
Cavab: Gözel ses, yaxud gözel oxumaq teklikde ğina hesab olunmur, eksine ğina bundan ibaretdir: Sesi terci ile çekmek, lehv ve leib meclislerine ve mütrib ve mesiyet yığıncaqlarına münasib olan keyfiyyetde çekmekden ibaretdir.

İmam Xomeyni (rehmetullahi aleyh) - "Tehrir", "mekasibi müherreme", mesele: 13.
Ayetullah Xamenei - “İstifta”.


Ayetullah şeyx Mehemmed Teqi Behcet: Pis ve günah ehlinin meclislerine münasib olması onu teyin edir.

Ayetullah şeyx Mehemmed Teqi Behcet - “İstifta”


Ayetullah şeyx Mirze Cavad Tebrizi (rehmetullahi aleyh): Ğina (eyyaşlıq ve kef meclisleri ile münasib olan avaz oxumaq ki, batil mezmuna malikdir) ve ona qulaq asmaq haramdır. Ehtiyat-vacibe göre lehvi keyfiyyete malik olan her növ mütleq oxumaqdan, hetta batil mezmuna malik olmasa da, çekinilsin.

Ayetullah Mirze Cavad Tebrizi - “İstifta”.


Ayetullah Eli Hüseyni Sistani: Eger batil kelam, ister şer, yaxud nesr olsun, lehv ve leib meclisleri ile münasib olan şekilde olarsa, ğina hesab olunur.

Ayetullah Eli Hüseyni Sistani - "Minhacus-salihin", "Mekasibi müherreme", mesele: 20.


Ayetullah Mehemmed Fazil Lenkerani (rehmetullahi aleyh): Ğina bir avazdır ki, onda ses boğazda fırladılır ve camaat arasında ceh-ceh hesab olunur, hemçinin insanı adi haldan çıxarır, lehv ve leib meclisleri ile münasibdir.

Ayetullah Mehemmed Fazil Lenkerani (rehmetullahi aleyh) - "Camiul-mesail", 1-ci cild, 978 ve 1007-ci suallardan istifade etmekle.


Ayetullah şeyx Nasir Mekarim Şirazi: Lehv ve fesad meclisleri ile münasib olan her növ sesdir.

Ayetullah şeyx Nasir Mekarim Şirazi - “İstifta”.


Qeydler:
• Terci - sesin boğaza salınması ile olan ses.
• Fetvalar Seyyid Mehemmed Mesud Mesuminin “Cemiyyetde kişi-qadın münasibetlerinin şeri hökmleri” kitabından göturülüb. (Bax: seh. 149)

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#20 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 04 Декабрь 2008 - 01:45

Hemçinin musiqi barede daha da geniş melumata yiyelenmek isteyenler Ayetullah şeyx Nasir Şirazinin “180 sual” kitabına müraciet ede biler. Musiqinin töretdiyi ziyanlar ve fesadlar barede ise Şehid Ayetullah Destğeybin (rehmetullahi aleyh) mehşur “Böyük günahlar” kitabına nezer yetire bilersiz.

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#21 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 04 Декабрь 2008 - 15:05

Уа алейкум ассалям сестра,
исключаю, поделитесь, если это так..Мне интересно стало, может и я послушаю, если конечно, дело стоит этого..

Это на самом деле так. Уверяю Вас на личном примере, как музыкант, пришедший к Исламу через свою специальность :asker28it:
Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#22 zainab

zainab

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 729 сообщений

Отправлено 04 Декабрь 2008 - 21:37

Уа алейкум ассалям сестра,
исключаю, поделитесь, если это так..Мне интересно стало, может и я послушаю, если конечно, дело стоит этого..

Это на самом деле так. Уверяю Вас на личном примере, как музыкант, пришедший к Исламу через свою специальность :asker28it:

Ой только не надо мне отсебятину, мое то мнение хоть основу в исламе имеет, а ваше откуда взялось вообще? Какому муджтахиду вы следуете когда слушаете музыку, понятно какую? Кстати, где пример той музыки, которая приводит к Исламу, дайте послушать, не томите... Меня не интересует ваш личный пример, мне важна лишь истина. Я вас также могу уверять в обратном имея музыкальное образование и являясь дочерью бывшей пианистки имеющей два высших образования только в этой сфере, и выросшей под звуками сонат и симфоний, т.к. фортепиано распологалось как раз в детской. И еще, вы заметили, что тема называется отношения ИСЛАМА к музыке, так вот мое мнение в воздухе не зародилось!
Скажи: "Каждый человек избирает свой путь, а вашему Господу лучше знать, кто следует более прямым путем".
Коран 17:84

#23 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 05 Декабрь 2008 - 10:25

Ой только не надо мне отсебятину, мое то мнение хоть основу в исламе имеет, а ваше откуда взялось вообще? Какому муджтахиду вы следуете когда слушаете музыку, понятно какую? Кстати, где пример той музыки, которая приводит к Исламу, дайте послушать, не томите... Меня не интересует ваш личный пример, мне важна лишь истина. Я вас также могу уверять в обратном имея музыкальное образование и являясь дочерью бывшей пианистки имеющей два высших образования только в этой сфере, и выросшей под звуками сонат и симфоний, т.к. фортепиано распологалось как раз в детской. И еще, вы заметили, что тема называется отношения ИСЛАМА к музыке, так вот мое мнение в воздухе не зародилось!

SALAM ALEYKUM (это для начала),

Далее отвечу коротко, чтобы не отнимать много времени у читающих и пишущих. Ханум, весь Ваш пост пропитан (простите) такой гордыней, которое в понятия исламской агиды просто не умещается. Это лишь мое впечатление. У Вас свой Ислам и ладно. Ислам, который знаю и люблю я - это прежде всего Истина в людях, а не в зомби. В людях, которым АЛЛАХ дал Душу, чтобы чувствовать и Разум, чтобы иметь способность отделить зерна от плевел.

Перечитайте свое чтиво, а потом сделайте вывод, захотели бы Вы после вести дискуссию в подобном тоне или нет. А на разборки подобного рода у меня нет ни времени, ни желания.

Удачи со своим мнением.

P.S. Плохо Вас музыки учили, если кроме вреда Вы в ней по сей день ничего так и разглядели..

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#24 Scriber

Scriber

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 54 сообщений

Отправлено 05 Декабрь 2008 - 17:37

Ассалам алейкума...
Прошу прощения, коли кому-то помешал дискуссии по поводу музыки...

Мне вот интересно, если отдельно взятая музыка (к примеру, саундтрэк к фильму "Хана-би" Такеши Китано - я вообще не любитель музыки, но считаю произведения Джо Хисаиши очень чувственными и эмоцинальными) считается для всех прекрасным или где-то у кого-то эта музыка вызывает определенные негативные чувства?

Есть ли музыка, которая у всех вызывает определенные хорошие чувства и есть ли музыка, которая вызывает только неприятные ассоциации? Сие касается только нормальных людей, а не панк-рокеров с хайрами под два метра высотой...

Априорно плохая музыка (в силу ассоциация, а не разумных выводов) у некоторых людей может ли вызывать позитив?

К примеру, у меня практически вся советская музыка из кинофильмов связана с ностальгией...

За сим честь имею
Аллах аманында!

ЗЫ. Прошу прощения, коли кого-то обидел... :asker28it:
"Я с момента принятия ислама приготовил себя к смерти. Этим меня не испугать!" (Малкольм X)

#25 zainab

zainab

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 729 сообщений

Отправлено 05 Декабрь 2008 - 18:46

SALAM ALEYKUM (это для начала),

Далее отвечу коротко, чтобы не отнимать много времени у читающих и пишущих. Ханум, весь Ваш пост пропитан (простите) такой гордыней, которое в понятия исламской агиды просто не умещается. Это лишь мое впечатление. У Вас свой Ислам и ладно. Ислам, который знаю и люблю я - это прежде всего Истина в людях, а не в зомби. В людях, которым АЛЛАХ дал Душу, чтобы чувствовать и Разум, чтобы иметь способность отделить зерна от плевел.

Перечитайте свое чтиво, а потом сделайте вывод, захотели бы Вы после вести дискуссию в подобном тоне или нет. А на разборки подобного рода у меня нет ни времени, ни желания.

Удачи со своим мнением.

P.S. Плохо Вас музыки учили, если кроме вреда Вы в ней по сей день ничего так и разглядели..

Wa aleykum assalam sestra
Я вас прошaю, но не стоит обвинять людей в гордине лишь из за того что они хотят идти по СУННЕ пророка и имамов, мир им. И хотелось бы также обратить ваше внимание на то, что мое желание следовать фетвам муджтахидов в вопросе музыки не дает вам никакого моралного право называть мой ислам каким то чуждым учению пророка и имамов, мир им всем, тем более оскорблять выражениями вроде зомби, в то время как вы не потрудились ответить ни на один мой вопрос заданный вам. Если вам нечего было сказать то не надо было оскорблять, мы ведь опять оговорюсь обсуждаем тему отношение ИСЛАМА к музыке, а не ваше.
Также благодарю вас за столь нужное пожелание удачи с моим мнением в отношении музыки, которое как вы заметили не противоречит нормам шариата.
Я тоже могу филосовствовать, но знаю, что как бы мои мысли не заносили меня мое мнение не должно идти вразрез с исламом потому как это моя гавань и пристанише, что очень ценно для меня.
Кстати, музыки меня учили хорошо, но я никому не говорю об этом т.к. стесняюсь, ведь здесь нечем гордиться, уж лучше бы меня Корану так учили...

P.S. Есть хорошее высказывание имама Али, мир ему, который сказал, что ИСТИНА НЕ распознается по ЛЮДЯМ, а люди распознаются по истине, тоесть мы не ишем истину по людям..(это к вашему филосовскому высказыванию по поводу людей и истины) И еще, не стоит выдавать свое мнение за исламское, если шариат говорит одно, то вы вольны поступать согласно ему или же нет, вам решать, но не мешать всем остальным мусульманам придерживаться учения ислама.
Скажи: "Каждый человек избирает свой путь, а вашему Господу лучше знать, кто следует более прямым путем".
Коран 17:84

#26 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 10 Декабрь 2008 - 12:49

Wa aleykum assalam sestra
Я вас прошaю, но не стоит обвинять людей в гордине лишь из за того что они хотят идти по СУННЕ пророка и имамов, мир им. И хотелось бы также обратить ваше внимание на то, что мое желание следовать фетвам муджтахидов в вопросе музыки не дает вам никакого моралного право называть мой ислам каким то чуждым учению пророка и имамов, мир им всем, тем более оскорблять выражениями вроде зомби, в то время как вы не потрудились ответить ни на один мой вопрос заданный вам. Если вам нечего было сказать то не надо было оскорблять, мы ведь опять оговорюсь обсуждаем тему отношение ИСЛАМА к музыке, а не ваше.
Также благодарю вас за столь нужное пожелание удачи с моим мнением в отношении музыки, которое как вы заметили не противоречит нормам шариата.
Я тоже могу филосовствовать, но знаю, что как бы мои мысли не заносили меня мое мнение не должно идти вразрез с исламом потому как это моя гавань и пристанише, что очень ценно для меня.
Кстати, музыки меня учили хорошо, но я никому не говорю об этом т.к. стесняюсь, ведь здесь нечем гордиться, уж лучше бы меня Корану так учили...

P.S. Есть хорошее высказывание имама Али, мир ему, который сказал, что ИСТИНА НЕ распознается по ЛЮДЯМ, а люди распознаются по истине, тоесть мы не ишем истину по людям..(это к вашему филосовскому высказыванию по поводу людей и истины) И еще, не стоит выдавать свое мнение за исламское, если шариат говорит одно, то вы вольны поступать согласно ему или же нет, вам решать, но не мешать всем остальным мусульманам придерживаться учения ислама.

SALAM ALEYKUM,

Xanum, я рада, что Вы меня простили и еще больше, что снова и снова самоутвердились. Не стоит мне приписывать тех слов о Вас, которые я не говорила, благо у всех есть глаза и все написанное можно перечитать.

Я не философствую, и не выдаю свое мнение за что-либо и тем более не мешаю (кстати не Вам об это судить, не так ли :) ). Я говорю как простой человек (из своей жизни и от Души). А наблюдаю в ответ лишь одно. Похоже это уже вирус (у верующих и неверующих) за собственными идеями не замечать Человека. Я ответила исчерпывающе и просто на вопросы..Вы всего лишь не заметили их в тени собственных..

P.S. Продолжайте считать, что истина за Вами.

А на последок слова любимого Имама (А), которым стараюсь следовать по жизни, чего и вам всем желаю: ”Думай, прежде чем сказать - убережешь себя от ошибки” (Имам Али (А) )

ALLAH AMANINDA

ВСЕХ С ПРОШЕДЩИМ ПРАЗДНИКОМ!

Сообщение отредактировал AHMADIYYE: 10 Декабрь 2008 - 12:50

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#27 zainab

zainab

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 729 сообщений

Отправлено 10 Декабрь 2008 - 21:31

Wa aleykum assalam sestra
Я вас прошaю, но не стоит обвинять людей в гордине лишь из за того что они хотят идти по СУННЕ пророка и имамов, мир им. И хотелось бы также обратить ваше внимание на то, что мое желание следовать фетвам муджтахидов в вопросе музыки не дает вам никакого моралного право называть мой ислам каким то чуждым учению пророка и имамов, мир им всем, тем более оскорблять выражениями вроде зомби, в то время как вы не потрудились ответить ни на один мой вопрос заданный вам. Если вам нечего было сказать то не надо было оскорблять, мы ведь опять оговорюсь обсуждаем тему отношение ИСЛАМА к музыке, а не ваше.
Также благодарю вас за столь нужное пожелание удачи с моим мнением в отношении музыки, которое как вы заметили не противоречит нормам шариата.
Я тоже могу филосовствовать, но знаю, что как бы мои мысли не заносили меня мое мнение не должно идти вразрез с исламом потому как это моя гавань и пристанише, что очень ценно для меня.
Кстати, музыки меня учили хорошо, но я никому не говорю об этом т.к. стесняюсь, ведь здесь нечем гордиться, уж лучше бы меня Корану так учили...

P.S. Есть хорошее высказывание имама Али, мир ему, который сказал, что ИСТИНА НЕ распознается по ЛЮДЯМ, а люди распознаются по истине, тоесть мы не ишем истину по людям..(это к вашему филосовскому высказыванию по поводу людей и истины) И еще, не стоит выдавать свое мнение за исламское, если шариат говорит одно, то вы вольны поступать согласно ему или же нет, вам решать, но не мешать всем остальным мусульманам придерживаться учения ислама.

SALAM ALEYKUM,

Xanum, я рада, что Вы меня простили и еще больше, что снова и снова самоутвердились. Не стоит мне приписывать тех слов о Вас, которые я не говорила, благо у всех есть глаза и все написанное можно перечитать.

Я не философствую, и не выдаю свое мнение за что-либо и тем более не мешаю (кстати не Вам об это судить, не так ли :) ). Я говорю как простой человек (из своей жизни и от Души). А наблюдаю в ответ лишь одно. Похоже это уже вирус (у верующих и неверующих) за собственными идеями не замечать Человека. Я ответила исчерпывающе и просто на вопросы..Вы всего лишь не заметили их в тени собственных..

P.S. Продолжайте считать, что истина за Вами.

А на последок слова любимого Имама (А), которым стараюсь следовать по жизни, чего и вам всем желаю: ”Думай, прежде чем сказать - убережешь себя от ошибки” (Имам Али (А) )

ALLAH AMANINDA

ВСЕХ С ПРОШЕДЩИМ ПРАЗДНИКОМ!


Уа алейкум ассалам,
ИСТИНА - одна, но люди по мере своей испорченности ее искажают.
С прошедшим вас также.
Скажи: "Каждый человек избирает свой путь, а вашему Господу лучше знать, кто следует более прямым путем".
Коран 17:84

#28 zainab

zainab

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 729 сообщений

Отправлено 10 Декабрь 2008 - 22:23

Я ответила исчерпывающе и просто на вопросы..Вы всего лишь не заметили их в тени собственных..

На какие вы ответили? В который раз прошу вас ответить на вопросы, ок, давайте тогда попунктно, ответьте, будьте добры:
1) Какая музыка разрешена в исламе? (Оговорюсь, не на ваш взгляд, а в исламе)
2) Фетвам каких муджтахидов вы следуете слушая музыку?
3) Какая музыка приводит к исламу и привела вас как вы говорите?
4) Дайте ссылку на музыку которую вы обычно слушаете, повторюсь в который раз, не томите, дайте послушать.
5) Мусульмане которые не слушают музыку не следуют истине по шариату?
6) Мусульмане которые не слушают музыку не следуут истине по вашему?
7) Почему вы думаете, что имеете моральное право как мусулманка называть обычных мусульман не слушающих музыку не по прихоти, а потому что шариат того требует, зомби?
От имени кого вы утверждаете это и стоите на своем?
8) А что истина с вами в вопросе музыки?
9) Вы читали фетвы что приведены здесь?
10) Вы согласны с фетвами алимов в отношении музыки?
11) Вы следуете фетвам алимов в отношении музыки или это для вас пустой звук?

P.S. Продолжайте считать, что истина за Вами.
А на последок слова любимого Имама (А), которым стараюсь следовать по жизни, чего и вам всем желаю: ”Думай, прежде чем сказать - убережешь себя от ошибки” (Имам Али (А) )

Хороши давать советы.....
Скажи: "Каждый человек избирает свой путь, а вашему Господу лучше знать, кто следует более прямым путем".
Коран 17:84

#29 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 18 Декабрь 2008 - 15:38

SALAM ALEYKUM,

Zeynab xanum, отвечу коротко, просто и четко. Вы не тот собеседник, с которым я хотела бы обсуждать эту тему. Причина проста - неадекватная реакция и зашоренность, которой полны Ваши ответы (как минимум на этой теме). Это было мое впечатление о Вашем отношении к данному вопросу (а не о Вас).

Поэтому Ваши попунктные вопросы абсолютно бесполезны, так как претенциозны.

P.S. По поводу ХОРОШИ ДАВАТЬ СОВЕТЫ Вы не по адресу ханум. Советы я даю своим детям (и то редко, они умнее меня :D), так что дай АЛЛАХ здоровья Вашим взрослым, у них и берите советы. А то был не совет, а слова великого Имама (А), которые Вы так и не приняли на заметку..

ALLAH AMANINDA

Сообщение отредактировал AHMADIYYE: 18 Декабрь 2008 - 15:39

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#30 zainab

zainab

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 729 сообщений

Отправлено 21 Декабрь 2008 - 04:27

SALAM ALEYKUM,

Zeynab xanum, отвечу коротко, просто и четко. Вы не тот собеседник, с которым я хотела бы обсуждать эту тему. Причина проста - неадекватная реакция и зашоренность, которой полны Ваши ответы (как минимум на этой теме). Это было мое впечатление о Вашем отношении к данному вопросу (а не о Вас).

Поэтому Ваши попунктные вопросы абсолютно бесполезны, так как претенциозны.


Wa aleykum assalam wa rahmatulLahi wa barakatuhu,

Я с вами обсуждение данноий темы не начинала, понятно, что ваше мнение и не имеет никакой основы в исламе, т.к. я опять проверяла,ни один из муджтахидов не подтверждает ВАШЕ, сугубо субективное мнение в данном вопросе; в противном случае вы бы адресовали ко мне со словами, вроде, "Сестра вы не правы, одумайтесь, в шариате дела с музыкой обстоят так то и так то, вот вам далили, доказательства из Корана и хадисов где сказано то то и то то.. вместо придирчивой тенденциозности в оскорбительных пожеланиях недостойной никакой мусульманки, вроде " Продолжайте считать, что истина за Вами", "Удачи со своим мнением" итд, вместо контрвопросов и полном нежелании отвечать на вопросы по существу, как того требуют правила любого форума, что и является обсуждением в его истинном проявлении также отличая и отделяя его в действии от так называемых разборок. Вы не последовательны в своих высказываниях говоря о том, что нет у вас времени на разборки, но, вас никто и не просит, отвечайте на заданные вопросы по существу, отделяя "зерна от плевел", то бишь ответов на вопросы от оскорбительных высказываний, заметьте, не в один только мой адрес, а на всех мусульман следующим таклиду. Мне нечего более с вами обсуждать, пока вы не удасужились ответить ни на один из моих вопросов. Нет смысла. Не пойму лишь почему вы начали придираться к моим словам задавая те вопросы, если вам нечего было сказать или объяснит по исламу с далилями как того, опять оговорюсь, требуют правила форума??
От себя лишь попрошу вас одуматься и пересмотреть свое мнение, (вы ведь все равно не мне будете следовать в этом вопросе, а муджтахидам, если, конечно, это вам о чем то говорит), ибо я глубоко верю, что мусульмане друг-другу должны желать того же, что и себе, а именно добра и хорошего конца, а не ада и вечного огня.

P.S. По поводу ХОРОШИ ДАВАТЬ СОВЕТЫ Вы не по адресу ханум.

Я просто не хотела ни в коей мере оскорбить вас продолжением вроде, хороши давать советы, да не следовать им. Теперь читая ниже понимаю зря..

Советы я даю своим детям (и то редко, они умнее меня :)), так что дай АЛЛАХ здоровья Вашим взрослым, у них и берите советы. А то был не совет, а слова великого Имама (А), которые Вы так и не приняли на заметку..

Опять ваши язвительные нотки, в который раз проигнорированние мной, думаете, дают вам право на такие оскорбления проигрываяя свою мелодию в миноре, если я раз за разом пропускаю их. Я ведь тоже могу вам сокомпонемировать выразив что то вроде, понято почему ваши дети умнее вас, ну, стоит ли..Вам ведь обидно станет, не так ли? Или, если я как шарманку буду крутить все время проговаривая оскорбительно "вы не тот человек, ваша зашоренность, ваше то и се, переходя на личности". А какой я тогда человек? Ну, докажите тогда, что я не следую ИСЛАМУ или ТАКЛИДУ вместо унизительных разборов моей личности, (разве ислам дал вам право судить меня, если я хочу придерживаться всего как надо) пожалуйста, найдите время, исправьте меня и других как я, если вы мусульманка желающая добра не только себе сколь другим. Ведь именно так поступают мусульмане не жалея своего времени, ни себя для торжества и тоджества единой и непоколебимой ИСТИНЫ до судного дня ради которой и жизни не жалко..
Скажи: "Каждый человек избирает свой путь, а вашему Господу лучше знать, кто следует более прямым путем".
Коран 17:84
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru