Перейти к содержимому


Фотография

Qədiri xum hədisi


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 44

#1 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 684 сообщений

Отправлено 13 Июнь 2011 - 17:00

Bismillahir Rəhmanir Rəhim
Əlhəmdulillahi Rəbbil aləmin
Allahummə səlli ələ Muhəmmədin və al-i Muhəmməd

Qədiri xum hədisi elə bir hədisdir ki, bu hədis qədər çox sənədlə rəvayət olunmuş 2-ci bir hədis yoxdur. bu elə bir hədisdir ki, hər iki məzhəbin ən mötəbər hədis, təfsir, tarix, kəlam, lüğət kitablarında onun haqqında danışılıb. məhz buna görə əhli sünnə alimlərindən Ziyaüddin Mukbili bu hədis haqqında deyib:

Əgər Qədir hədisi qəti deyilsə deməli dində qəti olan heç bir şey yoxdur.


yəni əgər Qədiri xum hədisi kimi yüzlərlə sənəd ilə nəql edilən bir hədis yalandırsa o zamanda din yalandır. çünkü dindəki digər şeylər bizə Qədiri xum qədər çox sənədlə çatmayıb.

ancaq bu hədis bəzilərinin başına daş kimi düşdüyü üçün onlar bu hədisi mümkün qədər inkar etməyə çalışırlar. təbii ki, bunların başında nasibilətin böyük şeyxi ibni Teymiyyə əl-Hərrani gəlir.gördüyünüz videoda Seyyid Kamal Heydəri -Allah Onu qorusun- ibni Teymiyyənin Qədiri xum haqqındaki sayqlamalarını cavablayır. ancaq video ərəbcə olduğu üçün mən ibni Teymiyyənin sözlərini və Seyyid Kamal Heydərinin cavabladığı mənbələri bura yerləşdirəcəyəm. beləliklə...

ibni Teymiyyə deyir:"mən kimin mövlasıyamsa Əlidə onun mövlasıdır. Allahım ona dost olana dost, düşmən olana düşmən ol" hədisinə gəldikdə isə Tirmizidən başqa əsas hədis kitablarında belə bir rəvayət yoxdur, üstəlik Tirmizidə hədis ""mən kimin mövlasıyamsa Əlidə onun mövlasıdır" şəklindədir. buna əlavə olan hissə hədisdən deyil. necəki imam Əhmədə bu əlavə haqqında sual veriləndə "Kufəlilərin əlavəsidir" demişdir. bunun uydurma olduğunu bir neçə cəhətlə sabitdir:

a-haqq Peyğəmbər istisna heç vaxt müəyyən bir şəxsin yanında olmaz. əgər belə olsa Onun dediyinə tabe olmaq vacib olardı...

"Allahım ona kömək edənə kömək et" sözü həqiqətə ziddir. Sıffın döyüşündə onun tərəfində vuruşanlar qalib gəlməyiblər. Onun yanında vuruşmayan bəzi şəxslərdə mğlub olmayıblar. məsələn İraqı fəth edən Səd b. Əbu Vəqqas onun tərəfindən vuruşmamışdır. hətta onunla vuruşan Muaviyə tərəfdarları və Əməvilər bir çox küfür diyarını fəth ediblər və Allah Onlara kömək edibdir.

"Allahım Ona dost olana dost, düşmən olana düşmən ol" sözü də eynidir. İslamın əsasına ziddir. çünkü Quran bir-biri ilə vuruşsalar və bir-birinə zülm etsələr belə möminlərin qardaş olduqlarını deyir. əslində "mən kimin mövlasıyamsa Əlidə onun mövlasıdır" hədisinə tə’n edən hədis əhli vardır. məsələn Buvari və başqaları onu tənqid ediblər. bəzi hədis əhli isə onun həsən olduğunu deyiblər. ama əgər Rəsulullah s.ə.ə belə bir şey deyibsə bundan xüsusi bir dostluq anlaşılmaz, əksinə müştərək bir dostluq anlaşılar. o da möminlərin arasındaki iman dostluğudur.

ibni Teymiyyə əl-Hərrani, "Ashabı Kiram", səhifə 23-30


ibni Teymiyyənin sözlərinin xülasəsi:

1. hədis "mən kimin mövlasıyamsa Əlidə onun mövlasıdır" şəklindədir, "Allahım Ona dost olana dost, düşmən olana düşmən ol" sözü Kufəlilərin əlavəsidir.
2. əslində hədisin "mən kimin mövlasıyamsa Əlidə onun mövlasıdır" hissəsini hədis alimləri tənqid ediblər, bəziləri isə həsən olduğunu deyiblər. yəni hədisin bu hissəsi belə səhih deyil, həsəndir.
3. əgər Rəsul s.a.a bunu deyibsə belə bu möminlər arasında olan dostluqdur, başqa bir şey deyil.

videoda Seyyid Kamal Heydəri bu nasibinin sözünü digər kitablarından da gətirir, bənzər sözlər deyir. və biz buna cavab olaraq deyirik ki, bu sözlərin deyilməyi 2 halda mümkündür:

1. ya Rəsulun s.a.a sözlərini bilərək inkar edib ki, bu kafirliyinə dəlalət edər.
2. yada İslam elmlərindən xəbərsiz olan bir eşşəkdir.

biz indi Qədiri xum hədisini bir neçə mənbədən nəql edəcəyik, sonrada əhli sünnənin ən böyük mühəddislərinin hədis haqqındaki hökmlərini yazacağıq:


Прикрепленный файл  Tahavi.png   564,13К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  tahavi12.png   144,44К   4 Количество загрузок:Прикрепленный файл  tahavi2.png   106,24К   1 Количество загрузок:

kitab: "Şərhi müşkilil Əsər", 5/18
müəllif: imam Əbu Cəfər ət-Tahavi

... Zeyd b. Ərqam nəql edib: Peyğəmbər s.a.a Vida Həccindən dönüb "Qədiri Xum" deyilən mövqedə konakladığında, kölgəlik ağacların qızılın süpürülüp təmizlənməsini əmr etdi. Təmizlik edildikdən sonra belə buyurdu: "Sanki dəvət edilmiş və dəvətə razılıq edəcək kimiyəm! Sizlərə biri digərindən daha böyük iki əmanət qoyuram: Allahın Kitabı və mənim itrətim, Əhl-i Beytim. Məndən sonra onlara necə davranacağınıza diqqət yetirin. Çünki onlar, hovuz başında mənimlə qovuşana qədər bir-birlərindən əsla ayrılmayacaqlar!

Arxasından Əlinin əlini tutaraq: "Şübhəsiz, Allah mənim Mövlam, mən də bütün möminlərin vəlisiyəm." buyurdu və belə davam etdi: "Mən kimin mövlasıyamsa, bu da onun mevlasıdır! Allahım! Onu seveni sen de sev, ona düşmən olana Sən də düşmən ol!"

Əbu Tufeyl deyir ki: Zeydə "Bunu Allahın Rəsuluna s.a.a həqiqətən eşitdinmi!?" deyə soruşduqda bu cavabı verdi: "Bəli, o gün ağacların altında olub bunları gözləriylə görməyən və qulaqlarıyla eşitməyən heç kim yoxdur!"

Əbu Cəfər Tahavi: hədis səhihdir


görüldüyü kimi, hədis səhihdir. digər əhli sünnə alimi Haşim Nişaburi (Seyyid kamal Heydəri videoda canlı-canlı göstərir bu kitabı) hədisi nəql edəndən sonra deyir:إسناده صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه
şeyxeynin (Buxari və Müslümün) şərtlərinə əsasən səhihdir, lakin nəql etməyiblər.


ibni Teymiyyənin öz tələbəsi nasibilərin təfsir, tarix və hədis alimi Hafiz ibni Kəsir hədisi nəql edəndən sonra deyir:قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: وهذا حديث صحيح
Şeyximiz Əbu abdullah əz-Zəhəbi "bu hədis səhihdir" dedi.

ibni Kəsir, "əl-Bidayə vən Nihayə", 7/667


digər əhli sünnə alimi əl-Kettani bu hədisi mütəvatir sayan əhli sünnə alimlərini saydıqdan sonra deyir:Hafız ibni Hacər dedi ki: (مَنْ كُنْتَ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ) "mən kimin mövlasıyamsa Əlidə onun mövlasıdır" hədisini Tirmizi ilə Nəsai rəvayət etmişdir. bu hədisin geniş yolları həqiqətən çoxdur.

əl-Kəttani, "Mütəvatir hədislər", Mənaqib fəsli


eyn ibni Teymiyyə! Allah sənin cəzanı versin ey yalançı zındıq! harada qaldı bu hədisə tən edən hədis əhli? haradadır bu hədisi inkar edən? əhli sünnə nəzdində kim qaldı ki, bu hədisi qəbul etməyən? Hakim, Zəhəbi, ibni Hacər, ibni Kəsir, Suyuti... kim qaldı axı ey atasız?


#2 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 684 сообщений

Отправлено 13 Июнь 2011 - 17:41

ibni Teymiyyənin "Tirmizidən başqa əsas hədis kitablarında belə bir rəvayət yoxdur" sözüdə yalandır. sadəcə bunu demək kifayətdir ki, əhli sünnənin ən mötəbər kitablarında bu hədis var. məsələn: Nəsai "xəsais" və "sünən" adlı kitablarında, ibni Macə "Sünən" adlı kitabında, Əhməd b. Hənbəl "Müsnəd"də, Təbərani "Mucəm əl-Kəbir"də, Hakim "Müstədrək"də bunu nəql ediblər. təkcə Nəsai "xəsais"də 75 yoldan rəvayət etmişdir. elə ibni Teymiyyənin öz tələbəsi ibni Kəsir "əl-Bidayə vən Nihayə"də Qədiri xum haqqında gələn hədisləri Rəsulullahın s.a.a vida həcci fəslində 1 və imam Əlinin ə.s həyatı fəslində də 1 bab açaraq (cəmi 2 bab) bir yerə toplamışdır.

Əllamə Əmini r.a 11 cildlik "əl-Qədir" kitabında bu hədisi əhli sünnə təfsir, hədis, tarix, lüğət, kəlam kitablarından bir yerə topladıqdan sonra Qədiri xum haqqında kitab yazan 25 əhli sünnə alimini zikr etmişdir. mən onlardan 3-nün belə kitab yazdığını təsdiqləyən mənbələri sizlərə təqdim edirəm:

1. ibni Cərir ət-Təbəri: əhli sünnə nəzərində böyük alim, təfsir, hədis, tarix və fiqh alimidir. öz dövründə Cəririyyə adlı məzhəbi olmuşdur. o Qədiri xum haqqında 2 cildlik "əl-Vilayə fi turuqi hədis əl-Qədir" adlı kitab yazmışdır:ibni Cərir ət-Təbəri … Qədiri xum məntəqəsində Rəsulullahın s.ə.ə söylədiyi sözlərini 2 böyük cilddə bir araya gətirib toplamışdı. əlavə olara "Hədis ət-Tayr" toplaması da ona aiddir.

ibni Kəsir, "əl-Bidayə vən Nihayə", 11/257-261
Həməvi, "Mucəm əl-Udəba", 18/80


Şeyx ət-Taifə Şeyx Tusi r.a bu Təbərinin belə bir kitab yazdığını bildirdikdən sonra deyir:Əhməd b. Əbdun, Əbu Bəkir-i Durri’dən, o da İbn-i Kamil’dən onu (kitabı) nəql etmişdir.


2. ibni Üqdə: böyük əhli sünnə alimidir, əz-Zəhəbi onun 300 min hədisi sənədi ilə birlikdə əzbərlədiyini, lakin Əbu Bəkir və Ömərin bəzi "içtihadlarından" danışdığı üçün Rafizi elan edilərək tərk edildiyini deyir. əl-Kəttani Qədiri xum hədisini mütəvatir sayan əhli sünnə alimlərini qeyd etdikdən sonra deyir:Hafız ibni Hacər dedi ki: (مَنْ كُنْتَ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ) "mən kimin mövlasıyamsa Əlidə onun mövlasıdır" hədisini Tirmizi ilə Nəsai rəvayət etmişdir. bu hədisin geniş yolları həqiqətən çoxdur.

ibni Üqdə bu hədisin bütün gəliş yollarını müstəqil bir əsərində tamami ilə toplamışdır. bu hədislərin sənədlərinin çoxu səhih və ya həsəndir.

əl-Kəttani, "Mütəvatir hədislər", Mənaqib fəsli
ibni Hacər, "Təhzib ət-Təhzib", 7/337


Nəcaşi r.a İbni Üqdənin belə bir kitab yazmış olduğunu "Fihrist"də bildirmişdir. Seyyid ibni Tavus r.a isə kitab haqqında deyir:Müəllifin (h. 330)’da yazmış olduğu əsərinin nüsxəsi məndə var. Şeyx Tusi və bir qurup alimlərimizin yazısı da üstündədir. bu kitabda Rəsulullahın s.ə.ə Qədiri xumda buyurduğu hədis 105 yoldan rəvayət edilmişdir.

Seyyid ibni Tavus r.a, "İkbal", sayfa 663


3. əz-Zəhəbi: əz-Zəhəbi Hakim ən-Nişaburinin bioqrafiyasında Hakimin "Qədiri xum" və "Tayr" hədislərini nəql etdiyini bildirdikdən sonra deyir:"Tayr" hədisi bizə müxtəlif səhih yollarla çatmışdır. mən ayrı bir kitabda bunları bir yerə toplamışam. bu məcmuə bu hədisin kifayət qədər səhih olduğunu göstərir. "mən kimin mövlasıyamsa Əlidə Onun mövlasıdır" hədisi də müxtəlif səhih yollarla bizə çatmışdır. mən onun haqqında da ayrı bir kitab yazmışam.

Zəhəbi, "Təzkirət əl-Huffaz", səhifə 1039-1045


bunlar 25 əhli sünnə alimindən sadəcə 3-ü idi. hələ geridə 22-si var. bəs bu zındıq fil qulağında yatmışdı ki, bu hədisin zəif olduğunu deyirdi?

 • Leon это нравится

#3 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 684 сообщений

Отправлено 13 Июнь 2011 - 17:58

buraya qədər yazdıqlarımız Qədir hədisinin vəziyəti haqqında və ibni Teymiyyənin 2 iddiasına ("Allahım ona düşmən olana düşmən ol" hissəsi Kufəlilərin artırmasıdır; və hədisin səhihliyi) cavab idi. indi isə ibni Teymiyyənin növbəti iddiasına keçək. O deyir

əgər Rəsulullah s.ə.ə belə bir şey deyibsə bundan xüsusi bir dostluq anlaşılmaz, əksinə müştərək bir dostluq anlaşılar. o da möminlərin arasındaki iman dostluğudur.


və məndə deyirəm ki, bu hədis haqqında bütün əhli sünnə alimlərinin müştərək sözüdür. onlar "mövla" sözünün "dost" mənasında olduğunu deyirlər ancaq, lüğətdə "mövla" sözünün 20-yə qədər mənası var: dost, köməkçi, ağa, əmir sahibi...

görəəsn əhli sünnə hansı dəlilə görə "mövla"nın sırf "dost" mənasını götürür? məgər bu barədə Rəsulullah s.a.a-dan bir dəlil var? bu həqiqətdir ki, bu hədisdəki "mövla" sözünün dost mənasına gəldiyini ilk dəfə ər-Razi deyib. mən burada bütün əhli sünnəyə sual verirəm, siizn bir dəliliniz varmı ki, hədisdəki "mövla" sözü dost mənasındadır? əgər dəlil yoxdursa -ki, yoxdur əgər olsaydı əhli sünnə can və baş ilə bunu ortaya qoyardı- onda nəyə görə bu 20 mənadan yanlızca "dost"u seçirsiniz? məgər sizi buna vadar edən nədir? dahası əgər siz dəlilsiz fılansız "mövla"nın 20 mənasından biri olan "dost" seçirsinizsə bizdə "əmir sahibi"ni seçirik. elə isə necə etiraz edə bilərsiniz?

bu onlaraə veriləcək sadəcə cavab idi. "sən dəlilsiz danışa bilirsənsə, 20 mənadan kefin istəyəni seçirsənsə məndə dəlilsiz 20 mənadan kefim istəyəni seçərəm"

həqiqətə gəlincə, "mövla" sözünün əmir sahibi mənasında olduğunu və xilafətə dəlalət etdiyinə bir çox dəlil var:

1. Əhli Beyt a.s bu hədisi bu mənada anlayıb.
2. səhabə bu hədisi bu mənada anlayıb.


əhli sünnə hər zaman özünü öldürür ki, səhabə belə səhabə elə. indi niyə səhabəyə itaət etmirlər? səhabə bu hədisdən "əmir sahibliyi" anlayıb, başqa bir şey deyil. yenə hər zaman əhli sünnə deyir ki, "əslində əhli sünnə Əhli Beyti şiələrdən daha çox sevir" bə noldu? niyə əhli sünnə bu hədisi Əhli Beyt a.s kimi qəbul etmir?

hətta bunlar olmasa belə Qədiri xum hədisinin əmir sahibliyinə dəlalət etdiyi açıqdır. bunu birbaşa Rəsul s.a.a özü deyir, bax burada: Əlinin əlini tutaraq: "Şübhəsiz, Allah mənim Mövlam, mən də bütün möminlərin vəlisiyəm." buyurdu və belə davam etdi: "Mən kimin mövlasıyamsa, bu da onun mevlasıdır! Allahım! Onu seveni sen de sev, ona düşmən olana Sən də düşmən ol!"

Rəsulun s.a.a deyir ki: "Şübhəsiz, Allah mənim Mövlam, mən də bütün möminlərin vəlisiyəm." maraqlıdır Allah və Rəsulu s.a.a möminlərin sadəcə dostudur? yoxsa həm dostu, həm əmr sahibi, həm ağası? cavab bəllidir, Allah və Rəsulu s.a.a möminlərin ağası, əmr sahibi, mövlası, rəhbəri, yol göstərəni, dostu, sevgilisidir, Allah və Rəsulunun s.a.a möminlər üçün əmir sahibi olduğunu inkar etmək küfürdür.

bundan sonra Rəsul s.a.a davam edir: "Mən kimin mövlasıyamsa, bu da onun mevlasıdır!" yəni Rəsul s.a.a möminlər üçün necə mövladırsa Əlidə eyni ilə. Rəsul s.a.a ağadırsa Əlidə ağadır, Rəsul s.a.a möminlərə canlarından daha üstündürsü Əlidə elədir, Rəsul s.a.a bir şeyə əmr edəndə necə iaət etmək vacibdirsə Əlidə əmr edəndə eyni şəkildə.

 • Leon это нравится

#4 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 684 сообщений

Отправлено 13 Июнь 2011 - 18:53

indi isə diqqət! ibni teymiyyənin nasibiliyinə şahid olacağıq. o deyir:

"Allahım Ona dost olana dost, düşmən olana düşmən ol" sözü də eynidir. İslamın əsasına ziddir.

bunun "İslamın əsasından" məqsədi nədir görəsən? bəlkə əməvilik? axı İslamın əsaslarından biri Əhli Beyt a.s sevgisidir. necə ki, Allah c.c buyurur:قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

De: "Mən sizdən bunun (risaləti təbliğ etməyimin) müqabilində qohumluq məhəbbətindən (əhli-beytə sevgidən) başqa bir şey istəmirəm."

əş-Şura surəsi 23-cü ayə


Allah c.c bu ayədə Rəsulullahın s.a.a risaləti, təbliği bir sözlə İslam müqabilində Əhli Beyt a.s sevgisini istəyir. deməli kim dildə Allah, Peyğəmbər deyirsə, namaz qılır, oruc tutursa amma Əhli Beyti a.s sevmirsə o münafiq yəni kafirdir. necə ki, Rəsulullah s.ə.ə buyurub:حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ عَهِدَ إِلَىَّ النَّبِيُّ الأُمِّيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنَّهُ لاَ يُحِبُّنِي إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُنِي إِلاَّ مُنَافِقٌ

Əli r.a dedi: "həqiqətən mömindən başqasının məni sevəməyəcəyinə və münafiqdən daşqasının mənə buğz etməyəcəyi haqqında ümmi olan peyğəmbər s.ə.ə mənə bir əhd və təminat verdi"

Müslüm, "əs-Səhih", İman kitabı, hədis 131
Tirmizi, "Sünən", Mənaqib kitabı, hədis 3717 ve 3736
ibni Macə, "Sünən", Müqəddimə, hədis 114


ibni Teymiyyə sayıqlamağa davam edir


Quran bir-biri ilə vuruşsalar və bir-birinə zülm etsələr belə möminlərin qardaş olduqlarını deyir.


bu məntiqə görə nəbi və rəsulları a.s öldürən yəhudilərdə həmçinin öldürülən nəbi və rəsullarda a.s Hz. Musanın a.s şəriəti üzərə idilər. yəni hər iki tərəf zahirən müsəlman idi. onda nə üçün Allah c.c Quranda nəbi və rəsulları a.s öldürən yəhudiləri pisləmişdir? həmçinin onlar niyə bu əməllərinə görə kafir olublar ki? necə olsa həm öldürənlər (yəhudilər) və həmdə öldürülənlər (nəbi və rəsullar a.s) Hz. Musanın a.s şəriətinə bağlı deyildilər?

nəbi və rəsullar a.s öldürən yəhdilər necə kafir idilərsə Əhli Beyt a.s ilə düşmən olanlarda elədirlər, kafirdirlər. və bu Qurandaki "2 mömin dəstə bir biri ilə vuruşduqda" ayəsi ilə zidd deyil. beləki, bu ayə 2 mömin dəstədən danışır. məsələn deyək ki, mən və yanımda 5 adam və 3_Rengli heyat və yanında 5 adam dalaşdıq. bu ayənin hökmü buradadır, hər 2 dəstə mömindir və s.

amma burada vəziyət fərqlidir, bir tərəfdə üsyançı, digər tərəfdə isə Allahın təyin etdiyi hüccət. bu hüccət nəbi, rəsul və ya vəsi ola bilər, fərq etməz. doğrudur əhli sünnə "vəsiləri" qəbul etmir onda biz də deyirik ki:حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ صُبَيْحٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ‏"‏ أَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ

... Zeyd b. Ərqam rəvayət etmişdir: Rəsulullah s.ə.ə Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyinə xitabən belə buyurdu: "sizin sülh halında olduğunuz şəxslərlə sülh və müharibə halında olduğunuz şəxslərlə müharibə halında olaram"

Tirmiz, "Sünən", Mənaqiblər kitabı, hədis 3870
ibni Macə, "Sünən", Müqəddimə, hədis 150


əl-Albani "Sünən ibni Macə"yə yazdığı təliqdə hədisin səhih olduğunu demişdir. əlavə olaraq hədisi ibni Hibban "əs-Səhih"də, Nəsai "xəsais"də nəql etmişdir. suallar:

1. Rəsulullah s.ə.ə yalan danışır?
2. əgər doğru danışırsa -ki, onun doğru sözlü olduğunu müşriklər belə qəbul edir və ona "Əmin" deyirdilər- onda Rəsulullah s.ə.ə ilə vuruşanın hökmü nədir? kafir? münafiq? zındıq?

 • Leon это нравится

#5 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 684 сообщений

Отправлено 06 Июль 2011 - 15:07


videoda Seyyid Kamal Heydəri -Allah Onu qorusun- Qədiri Xum hədisini "Sünən ibni Macə" (1/56)dən əl-Albaninin hədis haqqında "səhih" hökmü ilə; "Şərhi müşkilil Əsər" (1-ci psotda kitabın skanın əlavə etmişəm)dən Şeyx Şueyb əl-Ərnautun hədis haqqında "səhih" hökmü ilə; "Kitab əş-Şəriə" (4/2044)dən dr. Ömər b. Süleyman hədis haqqında "səhih" hökmü ilə; "Əhadis əl-Muxtara" (2/105)dan mühəqiqin hədis haqqında "səhih" hökmü ilə; "İthaful Xiyaratil Məhara" (7/210)dan hədis haqqında "səhih" hökmü ilə; həmçinin nasibinin zırı olan əl-Albaninin "Silsiləti əhadis əs-səhihə" adlı kitabından (4/221) "Buxarinin şərtinə əsasən səhihdir" hökmü ilə birlikdə birlikdə canlı-canlı göstərir. həmçinin əl-Albani deyir ki, hədisi Əhməd b. Hənbəl, ibni Hibban, ibni Əbu Asim və Təbərani nəql etmişdirlər.

#6 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 684 сообщений

Отправлено 06 Июль 2011 - 15:14#7 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 684 сообщений

Отправлено 17 Июль 2011 - 14:31

nasibinin zırı olan əl-Albani deyir:من كنت مولاه , فعلي مولاه , اللهم وال من والاه , و عاد من عاداه
ورد من حديث زيد بن أرقم و سعد بن أبي وقاص و بريدة بن الحصيب و علي بن أبي طالب و أبي أيوب الأنصاري و البراء بن عازب و عبد الله بن عباس و أنس بن مالك و أبي سعيد و أبي هريرة
"mən kimin mövlasıyamsa Əlidə onun mövlasıdır. Allahım ona düşman olana düşman, dost olana dost ol"

hədisi bu səhabələrdən rəvayət edilmişdir:

1. Zeyd b. Ərqam
2. Səd b. Əbu Vəqqas
3. Bureydə b. Huseyb
4. Əli b. Əbu Talib
5. Əbu Əyyub əl-Ensari
6. Bərra b. Əzib
7. Abdullah b. Abbas
8. Ənəs b. Malik
9. Əbu Səid əl-Xudri
10. Əbu Hureyrə


daha sonra əl-Albani bu səhabələrdən gələn hədisləri nəql edir, hər səhabənin hədisini mənbəsi ilə birlikdə nəql edir və nəhayət hədis haqqında deyir:و جملة القول أن حديث الترجمة حديث صحيح بشطريه , بل الأول منه متواتر عنه صلى الله عليه وسلم
nəticə olaraq bu hədis səhihdir və Rəsulullahdan s.a.a mütəvatir olaraq rəvayət edilmişdir.

əl-Albani, "Silsilətu Əhadis əs-Səhiha", 4/330, hadis 1750#8 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 17 Июль 2011 - 15:05

nasibinin zırı olan əl-Albani deyir:من كنت مولاه , فعلي مولاه , اللهم وال من والاه , و عاد من عاداه
ورد من حديث زيد بن أرقم و سعد بن أبي وقاص و بريدة بن الحصيب و علي بن أبي طالب و أبي أيوب الأنصاري و البراء بن عازب و عبد الله بن عباس و أنس بن مالك و أبي سعيد و أبي هريرة
"mən kimin mövlasıyamsa Əlidə onun mövlasıdır. Allahım ona düşman olana düşman, dost olana dost ol"

hədisi bu səhabələrdən rəvayət edilmişdir:

1. Zeyd b. Ərqam
2. Səd b. Əbu Vəqqas
3. Bureydə b. Huseyb
4. Əli b. Əbu Talib
5. Əbu Əyyub əl-Ensari
6. Bərra b. Əzib
7. Abdullah b. Abbas
8. Ənəs b. Malik
9. Əbu Səid əl-Xudri
10. Əbu Hureyrə


daha sonra əl-Albani bu səhabələrdən gələn hədisləri nəql edir, hər səhabənin hədisini mənbəsi ilə birlikdə nəql edir və nəhayət hədis haqqında deyir:و جملة القول أن حديث الترجمة حديث صحيح بشطريه , بل الأول منه متواتر عنه صلى الله عليه وسلم
nəticə olaraq bu hədis səhihdir və Rəsulullahdan s.a.a mütəvatir olaraq rəvayət edilmişdir.

əl-Albani, "Silsilətu Əhadis əs-Səhiha", 4/330, hadis 1750


Bİsmillah,əxi,deyəsən sən idin yazan o mövzunu.110 səhabə və tebeindən kitablara kimi Qədir-Xumun sənədləri idi,istəsən moderə de onu da bura əlavə etsin...

#9 imam

imam

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 26 сообщений

Отправлено 17 Июль 2011 - 21:41

Bezi Sahabeler arasinda cariye bolusdurmek uzre mubahise dusmusdu.Ali en gozelini goturduyu ucun bezi sahabeler ondan incimisdiler.Peyqember ise onlari barisdirmaq ucun dedi ki men kimin dostuyamsa Ali de onun dostudur.ve yaxud men kimin yaxiniyamsa Ali de onun yaxinidir.Peyqember bu sozunu basa dusmek ucun gerek bu sozu hansi hadise ile baqli soylediyine diqqet yetiresiniz.Burda hakimiyyet qesd olunmur.Eger mola sozu ile rehber sozu qesd edilseydi onda Ali Muaviye ile hakimiyyet uqrunda vurusduqu kimi Abu bakr Omer Osman ile de urusmali idi.Alinin Muaviyeye ile vurusub 3 xalife ile vurusmamaqi subutdur ki qedr xumda movla sozunde qesd olunan rehber demek deyil
Siğə etməyən bizdən deyil.

#10 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 17 Июль 2011 - 22:02

Bezi Sahabeler arasinda cariye bolusdurmek uzre mubahise dusmusdu.Ali en gozelini goturduyu ucun bezi sahabeler ondan incimisdiler.Peyqember ise onlari barisdirmaq ucun dedi ki men kimin dostuyamsa Ali de onun dostudur.ve yaxud men kimin yaxiniyamsa Ali de onun yaxinidir.Peyqember bu sozunu basa dusmek ucun gerek bu sozu hansi hadise ile baqli soylediyine diqqet yetiresiniz.Burda hakimiyyet qesd olunmur.Eger mola sozu ile rehber sozu qesd edilseydi onda Ali Muaviye ile hakimiyyet uqrunda vurusduqu kimi Abu bakr Omer Osman ile de urusmali idi.Alinin Muaviyeye ile vurusub 3 xalife ile vurusmamaqi subutdur ki qedr xumda movla sozunde qesd olunan rehber demek deyil

Hədisi tam yazın baxaq. Orda cəmi bir cariyə var idi və söhbət məhz vilayətdən gedir, çünki Əli o qrupun rəhbəri idi, onlar beytulmalı gətirirdilər və Əlini beytulmaldan cariəni mənimsəməsində ittiham etpeyğəmbər. Peyğəmbər də deyir ki, Əli mənim kimi haqdır və mənim kimizin rəhbərinizdi.
Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#11 imam

imam

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 26 сообщений

Отправлено 17 Июль 2011 - 22:08

Hədisi tam yazın baxaq. Orda cəmi bir cariyə var idi və söhbət məhz vilayətdən gedir, çünki Əli o qrupun rəhbəri idi, onlar beytulmalı gətirirdilər və Əlini beytulmaldan cariəni mənimsəməsində ittiham etpeyğəmbər. Peyğəmbər də deyir ki, Əli mənim kimi haqdır və mənim kimizin rəhbərinizdi.

hedis hazir elimde yoxdur.Amma yene de deyirem ve bu sozlerimin altinda xususi olaraq çizirəm Əgər movla sozunda nəzərdə tutulan rəhbər və ya hakimiyyət olsaydi Ali Muavviye ile vurusduqu ki ozunden evvel uc xalife ile de vurusardi.Demeli sizin mola sozune mutleq olaraq rehber menasi yuklemeyiniz doqru deyil.
Siğə etməyən bizdən deyil.

#12 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 17 Июль 2011 - 22:43

hedis hazir elimde yoxdur.Amma yene de deyirem ve bu sozlerimin altinda xususi olaraq çizirəm Əgər movla sozunda nəzərdə tutulan rəhbər və ya hakimiyyət olsaydi Ali Muavviye ile vurusduqu ki ozunden evvel uc xalife ile de vurusardi.Demeli sizin mola sozune mutleq olaraq rehber menasi yuklemeyiniz doqru deyil.

Əli 3 xəlifə ilə vuruşa bilməzdi, çünki:
1. ordusu, tərəfdarları yox idi
2. ordusu olsa idi və o vuruşsa idi cavan və möhkəmlənməmiş islam dövlətində vətəndaş müharibəsi başlayacaqdı və bununla da islam əldən gedəcəkdi, çünki bir tərəfdən Vizans, o biri tərəfədn isə İran dövlətləri islamı məhv etmək istəyirdilər.
Müaviyyə ilə ona görə vuruşdu ki, Əli o vaxt artıq xəlifə idi və Müaviyyə ona beyət etmirdi və islam dövlətini parçalamaq istəyirdi.

Hədis əlininzda var ya yoxdur - mən onun qısa məzmununu Sizə yaxdım.
Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#13 imam

imam

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 26 сообщений

Отправлено 17 Июль 2011 - 22:48

Əli 3 xəlifə ilə vuruşa bilməzdi, çünki:
1. ordusu, tərəfdarları yox idi
2. ordusu olsa idi və o vuruşsa idi cavan və möhkəmlənməmiş islam dövlətində vətəndaş müharibəsi başlayacaqdı və bununla da islam əldən gedəcəkdi, çünki bir tərəfdən Vizans, o biri tərəfədn isə İran dövlətləri islamı məhv etmək istəyirdilər.
Müaviyyə ilə ona görə vuruşdu ki, Əli o vaxt artıq xəlifə idi və Müaviyyə ona beyət etmirdi və islam dövlətini parçalamaq istəyirdi.

Hədis əlininzda var ya yoxdur - mən onun qısa məzmununu Sizə yaxdım.

1) terefdarlari yox idise demeli sahabeler hamisi kafir idiler ve bele olduqu halda Alinin hicret etmesi lazim idi.
2)Nece xilafeti islam dovleti adlandirirsiniz ki az once hemin olkede Alinin terefdarlari olmadiqini qeyd etdiniz.
Siğə etməyən bizdən deyil.

#14 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 17 Июль 2011 - 22:56

1) terefdarlari yox idise demeli sahabeler hamisi kafir idiler ve bele olduqu halda Alinin hicret etmesi lazim idi.
2)Nece xilafeti islam dovleti adlandirirsiniz ki az once hemin olkede Alinin terefdarlari olmadiqini qeyd etdiniz.

səhabələr kafir yox münafi idilər (hamısı yox, amma əksəriyyəti). Onlar açıq aydın kafir olsaydlıar Əli onlarla vuruşardı.
Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#15 imam

imam

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 26 сообщений

Отправлено 17 Июль 2011 - 23:01

səhabələr kafir yox münafi idilər (hamısı yox, amma əksəriyyəti). Onlar açıq aydın kafir olsaydlıar əli onlarla vuruşardı.

Bəs bayaq dediniz ki Ali tək olduqu üçün vuruşmadı.Axi size gore rasulun Qedr xum nesihetini yerine yetirmeyen(3xalife) Kafirdir.Qadr xum nesihetini yerine yetirmeyenlerin aciq askar kafir olmasi bilinenden sonra niye Ali vurusmadi?
Siğə etməyən bizdən deyil.

#16 imam

imam

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 26 сообщений

Отправлено 17 Июль 2011 - 23:10

Siz 12 ci postda deyirsiniz ki Ali tek olduqu ucun vurusmadi sonra 14 cu postda deyirsiniz ki sahabelerin kafir olduqu aciq askar bilinseydi Ali onlar ile vurusacaqdi.Onda men de size bele sual verirem Qedr xum nesihetini yerine yetirmeyenler size gore Allah ve Rasulunun emrine qarsi cixib Onun Valisinin ilahi xilafetini qesb eden kafirlerdi.Yaxsi 3 xalife bu nesihete yerine yetirmeyibse onlarin kafir olmasi aciq askar zahir olmadimi?Bele olduqu halda niye Ali vurusmadi?
Siğə etməyən bizdən deyil.

#17 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 17 Июль 2011 - 23:22

Bəs bayaq dediniz ki Ali tək olduqu üçün vuruşmadı.Axi size gore rasulun Qedr xum nesihetini yerine yetirmeyen(3xalife) Kafirdir.Qadr xum nesihetini yerine yetirmeyenlerin aciq askar kafir olmasi bilinenden sonra niye Ali vurusmadi?


Sən ümumiyyətlə İslam tarixi barədə kitab oxumusan ömründə? Peyğəmbər (əs)-ın bu dünyadan köçdüyü zaman nələrin baş verdiyindən xəbərdarsan? İnanmıram. Xəbərdar olsaydın, indi burda belə danışmazdın.


Hz.Əliyə (əs) qarşı qısqanclıq olub hər zaman. Çünki, döyüş meydanından heç zaman qaçmayıb, girdiyi bütün döyüşlərdən qalıb çıxıb, Peyğəmbərin (s) heç kim barədə demədiyi ən yüksək fəzilətləri onun barəsində deyib.


İnsanlar Hz.Əliyə (ə) qarşı açıq ədavələrini Fatimə (əs)-ən ölümündən sonra göstərdilər. Nə üçün Hz.Əli (əs) Əbu Bəkrə beyət etmədi Fatimə (əs)-ın sağlığında? Buna görə insanlar ondan uzaqlaşırdılar hətta. İmam çox az sayda şiəsi ilə qalmışdı. İslamın da əldən gedəcəyini düşünərək səbr etdi, üzərində necə böyük yük olduğunu bilrdi. Bundan əlavə, Peyğəmbər (s) özü xəbərdar etmişdi ki, ümmətim məndən sonra sənə haqsızlıq edəcək.


Bədbəxtçiliyinizdən xəbəriniz yoxdur. Allah barədə əqidəniz yəhudilərin nəql etdiyi hədislər üzərinə qurulub. Hədis külliyatlarınız xəvaric və Hz.Əli (əs) düşmənləri ilə doludur. Hz.Əlini (ə) Əbu Bəkrdən üstün tutanları az qala dindən çıxarırsınız, ancaq Hz.Əliyə (ə) minbərdən lənət oxuyanlardan hədis nəql edirsiniz.


Sizin ümumiyyətlə Hz.Əlinin (ə) adını dilinizə gətirməyə haqqınız yoxdur. Hələ utanmadan onun barəsində bəhs aparırsınız.


Allah hidayət eləsin!
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#18 imam

imam

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 26 сообщений

Отправлено 17 Июль 2011 - 23:34

Sən ümumiyyətlə İslam tarixi barədə kitab oxumusan ömründə? Peyğəmbər (əs)-ın bu dünyadan köçdüyü zaman nələrin baş verdiyindən xəbərdarsan? İnanmıram. Xəbərdar olsaydın, indi burda belə danışmazdın.


Hz.Əliyə (əs) qarşı qısqanclıq olub hər zaman. Çünki, döyüş meydanından heç zaman qaçmayıb, girdiyi bütün döyüşlərdən qalıb çıxıb, Peyğəmbərin (s) heç kim barədə demədiyi ən yüksək fəzilətləri onun barəsində deyib.


İnsanlar Hz.Əliyə (ə) qarşı açıq ədavələrini Fatimə (əs)-ən ölümündən sonra göstərdilər. Nə üçün Hz.Əli (əs) Əbu Bəkrə beyət etmədi Fatimə (əs)-ın sağlığında? Buna görə insanlar ondan uzaqlaşırdılar hətta. İmam çox az sayda şiəsi ilə qalmışdı. İslamın da əldən gedəcəyini düşünərək səbr etdi, üzərində necə böyük yük olduğunu bilrdi. Bundan əlavə, Peyğəmbər (s) özü xəbərdar etmişdi ki, ümmətim məndən sonra sənə haqsızlıq edəcək.


Bədbəxtçiliyinizdən xəbəriniz yoxdur. Allah barədə əqidəniz yəhudilərin nəql etdiyi hədislər üzərinə qurulub. Hədis külliyatlarınız xəvaric və Hz.Əli (əs) düşmənləri ilə doludur. Hz.Əlini (ə) Əbu Bəkrdən üstün tutanları az qala dindən çıxarırsınız, ancaq Hz.Əliyə (ə) minbərdən lənət oxuyanlardan hədis nəql edirsiniz.


Sizin ümumiyyətlə Hz.Əlinin (ə) adını dilinizə gətirməyə haqqınız yoxdur. Hələ utanmadan onun barəsində bəhs aparırsınız.


Allah hidayət eləsin!


Siz deyirsiniz ki Ali vurussaydi İslam elden gedecekdi.Bu sozunuz ile neyi qesd edirsiniz?Yani Ali vurusub islami aradan qaldiracaqdi?bu birinci sualim idi

İkinci sualim .Siz dediniz ki Alinin az say da şiəsi var idi.Bəs var idisə niye ali vurusmadi?Axi vurusmali idi.Ona gore vurusmadi ki birden onu oldurereler?Eger bu prizmadan cixis edib onun vurusmamasina haqq qazandirirsinizsa Onda gerek Ali bedrde de vursmayaydi ki birden onu oldurerler.
Yox eger alinin siyelerinin sayinin az olduquna gor deyirsinizse bilin ki meqlubiyyet ve qalibiyyet az saya baxmir .Musanin dusmeni fironu Allah nece mehv etdi halbu ki musanin siyelerinin firon kimi silahi ve musanin firon kimi ordusu yox idi.Bes nece olur ki omerin vaxtinda 46 min qosun ile 240 min ordusu olan bizansa xalid bin valid qalib gelir?bes nece olur ki omerin vaxtinda 3 min ordu ile150 minlik fars ordusuna omer qalib gelıir.Onda gerek omer vurusmazdi ki bizans ve farslar sayca onlardan ustunduler.Size bir quran ayesi yazim.---nece -nece sayca az qosunlar vardir ki ozunden sayca cox olan qosunlara Allahin izni ile qalib gelmisdir.----Meger Ali bu ayeni bilmirdi./elbette bilirdi .Bes niye vurusmadi.?İndi cavab verin.

Сообщение отредактировал imam: 17 Июль 2011 - 23:36

Siğə etməyən bizdən deyil.

#19 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 17 Июль 2011 - 23:41

Bismillah,"imam" nikli istifadəçi,ilk öncə de görək bu haqda nəsə oxumusan??Yoxsa,elə nasibi mollalarınızdan eşitdiklərini deyirsən??Oxumusansa,danışaqrıq bu haqda...indi bir az vaxt yoxdur 45-50dəq cavab verəcəm mən də...(hərçənd ki cvb veriblər).

#20 imam

imam

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 26 сообщений

Отправлено 17 Июль 2011 - 23:44

Bismillah,"imam" nikli istifadəçi,ilk öncə de görək bu haqda nəsə oxumusan??Yoxsa,elə nasibi mollalarınızdan eşitdiklərini deyirsən??Oxumusansa,danışaqrıq bu haqda...indi bir az vaxt yoxdur 45-50dəq cavab verəcəm mən də...(hərçənd ki cvb veriblər).

bu suala mumkun deyil ki oz mezhebinize uyqun cavab veresiniz amma sonda Ali neprav cixmasin.
Siğə etməyən bizdən deyil.

#21 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 18 Июль 2011 - 00:37

bu suala mumkun deyil ki oz mezhebinize uyqun cavab veresiniz amma sonda Ali neprav cixmasin.

Bismillah,sənə deyirəm bir şey oxumusan??Yazdıqlarının nə dəxli?)
İkincisi,sənin dərdin nədir burda de görək...

#22 imam

imam

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 26 сообщений

Отправлено 18 Июль 2011 - 00:40

Bismillah,sənə deyirəm bir şey oxumusan??Yazdıqlarının nə dəxli?)
İkincisi,sənin dərdin nədir burda de görək...

movzuya uyqun yazin ve oz eqidenizi sonacan mudafie edin gorek behsin sonunda ne olacaq.Men oxumusam.Bir de bu suali tekrarlamayin.Cunki sizin adetinizdendir ki movzuya adi olmayan sexsi meselelerden yazib movzunun semtini yazasiniz.Men size sual unvanlamisam Ali ne ucun 3 rasidi xalife ile vurusmadi ?qorxurdu ki onu oldurerler?
Siğə etməyən bizdən deyil.

#23 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 18 Июль 2011 - 00:46

Bezi Sahabeler arasinda cariye bolusdurmek uzre mubahise dusmusdu.Ali en gozelini goturduyu ucun bezi sahabeler ondan incimisdiler.Peyqember ise onlari barisdirmaq ucun dedi ki men kimin dostuyamsa Ali de onun dostudur.ve yaxud men kimin yaxiniyamsa Ali de onun yaxinidir.Peyqember bu sozunu basa dusmek ucun gerek bu sozu hansi hadise ile baqli soylediyine diqqet yetiresiniz.Burda hakimiyyet qesd olunmur.Eger mola sozu ile rehber sozu qesd edilseydi onda Ali Muaviye ile hakimiyyet uqrunda vurusduqu kimi Abu bakr Omer Osman ile de urusmali idi.Alinin Muaviyeye ile vurusub 3 xalife ile vurusmamaqi subutdur ki qedr xumda movla sozunde qesd olunan rehber demek deyil

Bismillah,hədisi get mötəbər alimlərinizin mötəbər kitablarından oxu tam şəkildə(ümumiyyətlə Qədir Xumu),sonra gəl danışaq.Qamət kimisi iki cümlə öyrədir,sonra gəlirsiz baş beynimizi aparmağa...Hədisin əvvəlinə bax,Rəsul(s):"Mən sizə öz nəfsinizdən daha övla deyiləmmi?!,hamı dedi:"Bəli!"....Bu sözlər açıq-aydın bildirir ki,Rəsul(s) bundan sonra çooox pnəmbi söz deyəcək.Sonra dedi:"Mən kimin mövlasıyamsa,Əli də ona mövladır"..Hədisdə bir başqa məqamlar.İstidə,120000adamı yığır kiii,vacib söz desin.Əlavə deyir,burda olmayanlara da çatdırın-deyin...İşin qəribəliyi budur ki,Rəsul(s) kimi birisi Əli(ə) dostluğunu,bir halda ki hamı bilir elə bir vəziyyətdə heç vaxt deməzdi,yəni ehtiyac duymazdı.
P.S şiələrdən xahiş edirəm,mənbə bilən varsa yazsın..Orda bir-bir əl verib beyət edirlər,hətta Ömərin də sözü var:"Bu gündən sən mənim və hamının mövlası oldun",ikincisi də qadınlar su vasitəsilə(çünki naməhrəmə əl vermək haramdır) beyət edirlər.Qab qoyulur,Əli(ə) əlini suya salır,qadınlar da,yəni beyət etdim.Bax buna sünnülərdə dəlil olsa,daa heç bir söz buna qarşı qoyula bilməz!!!

#24 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 18 Июль 2011 - 00:54

movzuya uyqun yazin ve oz eqidenizi sonacan mudafie edin gorek behsin sonunda ne olacaq.Men oxumusam.Bir de bu suali tekrarlamayin.Cunki sizin adetinizdendir ki movzuya adi olmayan sexsi meselelerden yazib movzunun semtini yazasiniz.Men size sual unvanlamisam Ali ne ucun 3 rasidi xalife ile vurusmadi ?qorxurdu ki onu oldurerler?

Bismillah,xeyr oldürülməsinə görə yox.Çünki ölmə ehtimalı Bədrdə də var idi,Ühüddə də və digərlərində də...Sadəcə ordusu yox idi,bu iş kimə fayda verəcəkdi ki,6-7 səhabə ilə çıxa döyüşə?İkincisi də ki,şiələrə görə(əqidəsinə) izah istəyirsənsə bu "voobşe" sadədir.Çünki şiələrə görə onların hər etdiyi Allahdandır,sülh etsə də,müharibə etsə də,sakit dursa da!!!Ümumiyyətlə,o işin ki faydası yoxdur-nəticəsi onu etməyi,heç kəs etiraz etməz ki,İslam qəbul etmir.Camaat Kərbəladan sonra(neçə il İmam Əlinin(ə) İmaməti,Həsən(ə)-ın,Hüseyn(ə) olmasına baxmayaraq) güclə ayıldılar,qaldı ki,təzə-təzə vilayətə gələnlər.Yəni,Əli(ə) əgər 6-7səhabə ilə vuruşsaydı,bundan sonra onların-camaatın ayılma ehtimalı nəinki sıfır idi,hətta "mənfi" də deyilə bilərdi.

#25 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 18 Июль 2011 - 08:42

Bəs bayaq dediniz ki Ali tək olduqu üçün vuruşmadı.Axi size gore rasulun Qedr xum nesihetini yerine yetirmeyen(3xalife) Kafirdir.Qadr xum nesihetini yerine yetirmeyenlerin aciq askar kafir olmasi bilinenden sonra niye Ali vurusmadi?

Mən harda yazdım ki, 3 xəlifə kafirdi? Mən yazmışam ki, onlar münafiq idilər (zahirən müsəlman idilər), ona görə də Əli onlara qarşı vuruşa bilməzdi. Həmçinin onlarla vuruşmaq üçün ordu lazım idi, Əlinin isə 5-10 tərəfdarı var idi ki, onları da xəlifələr bir bir aradan aparırdılar.
Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#26 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 684 сообщений

Отправлено 18 Июль 2011 - 08:43

Bezi Sahabeler arasinda cariye bolusdurmek uzre mubahise dusmusdu.Ali en gozelini goturduyu ucun bezi sahabeler ondan incimisdiler.Peyqember ise onlari barisdirmaq ucun dedi ki men kimin dostuyamsa Ali de onun dostudur.ve yaxud men kimin yaxiniyamsa Ali de onun yaxinidir.Peyqember bu sozunu basa dusmek ucun gerek bu sozu hansi hadise ile baqli soylediyine diqqet yetiresiniz.

ay tülküüüü... elə bilirsən şeyxlərinin iylənmiş torbasındaki bu məlumatdan səndən öncə istifadə edən olmayıb? sizin şeyxlərinizdə bu məsələdə gücəniblər amma əvəzində rəzil olublar. Seyyid Şərəfəddin əl-Amuli r.a ilə maliki məzhəbindən Şeyx Səli əl-Bişrinin r.a məktublaşmalarında bu məsələyə toxunulub. Şeyx Səlim əl-Bişri r.a Qədiri xum hədisinin bu səbəndən baş verdiyinni deyib. ancaq:iddia ettikleri delile gelince, o da tahmini ve şaşırtmacadır. Aynı zamanda karıştırmak ve renklendinmek marifetidir. Zira Peygamber (s.a.a) Hz.Ali'yi Yemen'e iki kere gönderir. Birincisi, hicretin sekizinci yılında ve bazı kişilerin, hakkında dedikodu yapıp, Medine'ye döndüklerinde onu Peygambere (s.a.a) şikayet etmeleri bunda olmuştu.( l ) Peygamber (s.a.a) onları öyle terslemişti ki, sinirlendiğini yüzünden anlamışlardı. Zira bir daha tekrarına cesaret edememişlerdi... ikincisi, hicretin onuncu yılındadır. Bunda Peygamber (s.a.a) mübarek eliyle bayrağını bağlar, sarığını sarar ve: "Arkana bakmadan yoluna devam et" der. Raşid ve mehdi olarak gider ve peygamberin harfiyen emirlerini yerine getirdikten sonra, Veda Haccında Peygambere yetişir. Peygamber (s.a.a) onu kurbanlarına ortak eder... Bu sefer hiçbir dedikoducu aleyhinde bulunma cesaretini gösteremez.

Seyyid Şərəfəddin əl-Amuli r.a, "əl-Müraciət", 58-ci məktub


Seyyid Şərəfəddin əl-Amulinin r.a dediyi birinci səfərdən sonra səhabələr Mədinəyə, Rəsulullahın s.a.a yanına gəlmişdilər və şikayət də bu zaman olmuşdu. ancaq bu 2-ci Yemən səfərindən sonra imam a.s və ona tabe olan müsəlmanlar birbaşa Məkkəyə, Vida həccinə getmişdilər və Qədiri xum Vida həccindən qayıdanda ba tutmuşdu. Seyyid Şərəfəddinin r.a sözlərinə əlavə olaraq:

1. əgər bu sizin iddia etdiyiniz kimi sadəcə imam a.s-a təsəlli vermək, insanların ona xoş davranmağına səbəb olmaq üçün idisə daha "sizə 2 əmanət qoyuram ki, onlara sarıldıqca sapmazsınız", "Allahım Ona düşmən olana düşmən ol" hissələrinə nə ehtiyac var idi?
2. nə üçün 120 (bəzi hədislərdə 90) min müsəlmana xitab edirdi? elə imamın a.s əmrində olan müsəlmanlara deyəydi.


Burda hakimiyyet qesd olunmur.

yuxarı baxsan bu məsələdə ibni Teymiyyə əl-Hərraninin də gücəndiyini ancaq ağzına propqa tıxadığımı görə bilərsən. əgər cavabın varsa yuxarıda yazılanları cavabla. əlavə olaraq sən həyasız vəhhabi nəyə isnad edib deyirsən ki, hakimiyyət qəsd olunmur? amma bax gör səhabələr nə deyir:

səhabə: "sən bizim mövlamızsan ya Əli"
imam Əli a.s-ın Qədiri xum hədisini dəlil olaraq gətirməyi


Eger mola sozu ile rehber sozu qesd edilseydi onda Ali Muaviye ile hakimiyyet uqrunda vurusduqu kimi Abu bakr Omer Osman ile de urusmali idi.Alinin Muaviyeye ile vurusub 3 xalife ile vurusmamaqi subutdur ki qedr xumda movla sozunde qesd olunan rehber demek deyil

"mövla" sözünün nəyə dəlalət etdiyi açıq-aşkardır. Rəsul s.a.a deyir ki, "Allah mənim mövlam, məndə bütün möminlərin mövlasıyam. mən kimin mövlasıyamsa..." nədir? yoxsa iddia edəcəksən ki, Allah c.c və Rəsulu sa.a möminlərin sadəcə dostudur? Allah c.c və Rəsulu s.a.a möminlərin əmir sahibi, onlara öz nəfslərindən daha üstündürlər, ALlah c.c. və Rəsulu s.a.a bir işə əmr verəndə o iş hər bir müsəlman üçün vacib olur, qanunun olur. bizdə bunu deyirik, Əli a.s-da möminlərə özlərindən daha əvladır, əmrinə hər bir müsəlmanın itaəti fərzdir Allah və Rəsulunun s.a.a əmri kimi. çünkü Allah c.c və Rəsulu s.a.a necə mövladırsa Əli a.s-da elə mövladır.

#27 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 18 Июль 2011 - 10:59

Siz deyirsiniz ki Ali vurussaydi İslam elden gedecekdi.Bu sozunuz ile neyi qesd edirsiniz?Yani Ali vurusub islami aradan qaldiracaqdi?bu birinci sualim idi

İslamı aradan Əli yox, lənətlənmiş Ömər və onun tərəfdarları aparıb. Mən isə #12-ci yazımda dedim ki, o vaxt Vizans və Fars imperiyaları cavan islam dövlətinə qarşı müharibəyə hazırlaşırdılar və əgər Əli müharibəyə başlasaydı dövlət zəifləyərdi və bu imperiyalar onu zəbt edib islamı məhv edərdilər. Ona görə, həmçinin müsəlmanlara qarşı vuruşun qadağan olduğuna görə Əli səbr etdi.

İkinci sualim .Siz dediniz ki Alinin az say da şiəsi var idi.Bəs var idisə niye ali vurusmadi?Axi vurusmali idi.Ona gore vurusmadi ki birden onu oldurereler?Eger bu prizmadan cixis edib onun vurusmamasina haqq qazandirirsinizsa Onda gerek Ali bedrde de vursmayaydi ki birden onu oldurerler.
Yox eger alinin siyelerinin sayinin az olduquna gor deyirsinizse bilin ki meqlubiyyet ve qalibiyyet az saya baxmir .Musanin dusmeni fironu Allah nece mehv etdi halbu ki musanin siyelerinin firon kimi silahi ve musanin firon kimi ordusu yox idi.Bes nece olur ki omerin vaxtinda 46 min qosun ile 240 min ordusu olan bizansa xalid bin valid qalib gelir?bes nece olur ki omerin vaxtinda 3 min ordu ile150 minlik fars ordusuna omer qalib gelıir.Onda gerek omer vurusmazdi ki bizans ve farslar sayca onlardan ustunduler.Size bir quran ayesi yazim.---nece -nece sayca az qosunlar vardir ki ozunden sayca cox olan qosunlara Allahin izni ile qalib gelmisdir.----Meger Ali bu ayeni bilmirdi./elbette bilirdi .Bes niye vurusmadi.?İndi cavab verin.

Əli Ömər deyil ki, ağılsızlıq etsin. 5-10 nəfər ilə böyük orduya qarşı vuruşmaq nə dərəcədə düzdür? Bunun neç bir nəticəsi olmayacağı bilindiyi halda Əli ağlını itirməyib ki, onlarla vuruşsun. Bədr döyüşünü də nümunə gətirməyin, çünki orda 313 nəfər müsəlman müşriklərə qarşı vuruşurdu, burda isə 10 nəfər müsəlman müsəlmana qarşıdır. Xalidi də bilmədiyinizə görə nümunə gətirirsiz - xəbəriniz də yoxdur ki, Xalid ilk dəfə Vizansda qalib gəlməyib. Heç tarixdən xəbəriniz də yoxdur. Xalid ordunun başçısı olmayıb. Mutaya səfərədə vizanslarla döyüş olmuşdu. Müsəlmanların başçısı Zeyd ibn Xarisa idi. O şəhid olduqda onun yerinə Əlinin qardaşı Cəfər Təyyar keçdi, o da şəhid olduqda onun yerinə Abdullah ibn Ravaha keçdi və o da şəhid oldu. Peyğəmbər həmişə harasa ordu göndərəndə 3 nəfər başçı təyin edirdi. Biri şəhid olduqda o biri onun yerinə keçməli idi. Üçüdə şəhid olandan sonra ordu özü bir başçı seçməlidir. Bunların üçü də şəhid olduqlarına görə ordu Xalid ibn Validi başçı seçdi və Xalid dala çekilərək ordunu sağ-salamat Mədinəyə gətirdi :)) Onları qarşılayan müsəlmanlar - qorxaqlar - deyə onlara daş atırdılar.
əz-Zuhri deyir: İnsanlar Xalidi başçı seçdilər və Allah onlara xilas göndərdi. Xalid onları sağ-salamat peyğəmbərin yanına gətirdi. "Sira" ibn Hişam, səh 237-38 Mutəyə səfər.
Gülməli deyil? Peyğəmbər onları sağ-salamat qayıdmaları üçün gördərmişdi, ya qalib gəlməyə? Xalid də Ömər, Əbu Bəkr və Osman kimi qorxaq və döyüşdən qaçan idi, amma Siz ona Allahın qılıncı ləğəbini vermisiz, halbuki ALlahın qılıncı Əli olub!

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#28 Mehdi Ordusu

Mehdi Ordusu

  Jundi – Soldier

 • Ibtidai
 • 6 сообщений

Отправлено 24 Июль 2011 - 12:54

movzuya uyqun yazin ve oz eqidenizi sonacan mudafie edin gorek behsin sonunda ne olacaq.Men oxumusam.Bir de bu suali tekrarlamayin.Cunki sizin adetinizdendir ki movzuya adi olmayan sexsi meselelerden yazib movzunun semtini yazasiniz.Men size sual unvanlamisam Ali ne ucun 3 rasidi xalife ile vurusmadi ?qorxurdu ki onu oldurerler?

xeyr imam eli qorxurdu ki 3 de mundar eliyer...

#29 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 24 Июль 2011 - 14:18

Bismillah,mənə Ömərin bu sözü maraqlıdır ki,dəlili var sünnülərdə

"Ya Əli,bu gündən sən mənim və möminlərin mövlasısan"

Bir də camaatın beyət etməsi,əl verməsi.Qadınlar da əllərini suya salıb bildirirlər

Bir də buna dəlil istəyirəm

Biri gəlib deyir kii,ya RəsulAllah(s) dedin Allaha iman et etdik,sənin nübuvvətini qəbul etdik,namaz oruc (və s.),indi də əmin oğlunu bizə rəhbər təyin edirsən??Bunu özündən deyirsən,yaa Allah deyib ki,deyəsən
Rəsul(s):"Allah deyib"..Onda qoy bir daş düşsün təpəmə...Ravi deyir,and olsun heç (neçəsə)...addım atmamaış göydən daş düşdü.

Buna aid ayə də var

P.S mətni bununla oxşar olmaya bilər,səhvlik var,amma məna yazdığım kimidir

#30 Youthcolour

Youthcolour

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 26 сообщений

Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 15:45

Əssalamualeykum Əziz Qardaşlar.Allah Sizlərdən razı olsun.

Vallahi Sizdə olan həvəs , səbr və elmə yiyələnmək istəyinə valehəm.

Əhli-sünnə qardaşlardan belə bir iddia var kı : Qədr Xumda cəmi cümlətani 10-12 min nəfər hacı olub.Qalanları elə Məkkədən dağılışıb qediblər ev eşiylərinə.Və bunu Maidə surəsinin 3-cü ayəsi ilə guya Ərəfat dağında nazil olması ilə tutuşdurub deyirlər : Mübarək Peyqəmbəriizin(S.A.S.) Əli(Əleyhissəlam)-ın viləyəti barədə sözü bu dərəcədə mühüm olsaydı , O sözü elə Məkədə bütün zəvvarların arasında deyərdi.

Başqa bir iddia da odur ki , güya Maidə sürəsinin həmin iki ayəsi Həcc ikramlarının ümmətə çatdırılmasına işarədı və Peyqəmbər (S.A.S) bunu etdi.Qədr Xum isə başqa bir(Elməddin qardaşın yuxarıda göstərdiyi) söhbət ilə bağlıdı.
Muslim.Şiə.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru