Перейти к содержимому


Фотография

Terrorçu sələfilərdən iyrənc fətva!!!


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 404

#61 Muhaqqiq

Muhaqqiq

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 01 Август 2012 - 02:19

salamaleykum.

onu nəzərdə tuturam ki ondan əqidəni öyrənmək məsləhət deyil.


Niyə deyil?

#62 Muhaqqiq

Muhaqqiq

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 01 Август 2012 - 02:20

salamaleykum.


bəli tatar qardaş biz sələflərdə shəkil ümumiyyətlə haramdir xususilə yox. vəsiqə üçün şəkil çəkdirmək də xususi hal olduğu üçün icazə verilir.


İbn Useymininiz buna halal desə necə?

#63 Muhaqqiq

Muhaqqiq

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 01 Август 2012 - 02:24

salamaleykum.


artiq derecede sizden xahish edirem ki xevaricleri seleflerle sehv salmayin.

o terrorchu dedikleriniz xevariclerdir ve bizim mescidimizi de onlar partladiblar. onlarin ulu babalari da Alini (r.a) shehid etmishler. Allah onlara lenet etsin.


Niyə xavariclər ancaq özlərinə sələfi deyən,.M.Abdulvahhaba və İbn Teymiyyəyə istinad edənlərdən çıxır?

#64 jamaat

jamaat

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 331 сообщений

Отправлено 01 Август 2012 - 04:52

Niyə deyil?


salamaleykum.


səbəbi budur.

İmam Qazali kimdir?

Adı: Zeynuddin Əbu Həmid Muhəmməd ibn Muhəmməd ibn Muhəmməd ibn Əhməd ət-Tusi əş-Şafii əl-Ğazəli və ya İmam əl-Qazali.

Sənəti üzrə yun ələdiyi üçün Ğazəli –deyərək çağırılardı. Qazali adı isə doğulduğu kəndə nisbət edilməsi ilə əlaqədardır. Lakin o bu iki adın hər biri ilə məşhur idi.

Əbu Həmid əl-Ğazəli hicri 450-ci ildə Tus şəhərində anadan olmuşdur. Uşaq ikən atasını itirmişdir. İmam Qazali çox güclü hafizəyə sahib biri idi. İlk əvvəl doğma şəhərində Əhməd ibn Muhəmməd ər-Razqanidən fiqh dərslərini almış, daha sonra isə Əbul Qasim əl-İsməilidən, sonra isə Nisabura gedərək dövrünün tanınmış alimi əl-Cuveynidən dərs almağa başlamışdır! Ondan məzhəb, fiqh, məntiq və kəlam elmini öyrənmişdir.

İmam Qazali kəlam və fəlsəfə ilə dərindən maraqlanmağa başlayır və bu səbəblə sufiliyə yönəlir. Bir müddət özünə qapanıq həyat tərzi sürür. Lakin 11 il qeyri stabil həyat sürdükdən sonra 499-cu ildə Nisabura qayıdıb, Nizamiyyə mədrəsəsində dərs verməyə başlayır. Burada bir il qaldıqdan sonra, yenidən doğma şəhəri- Tusa qayıdır və orada əvvəlki yalnızlığına qapanır.

İmam Qazali “əl-Mənhul min Taliqil-Usul” kitabında İmam Əbu Hənifəyə tənə etdiyi üçün, ondan Sultan Səncərə şikayət edirlər. İmam Əbu Hənifəyə tənə etməsinə əsas səbəb isə, müəllimi Cuveyninin yazdığı “Muğisul Həlq fi Tərcihil Əhəq” adlı kitabını oxuyub, ondan təsirlənməsi göstərilir. İmam Qazalinin müəllimi olan Cuveyni bu kitabını Şafii məzhəbinin digər məzhəblərdən üstün olduğunu göstərmək niyyəti ilə yazmışdır.

Qeyd edək ki, Muhəmməd Zəhid əl-Kəusəri özünün “İhqaqul Həqq” adlı kitabında, Cuveyninin bu iddiasına cavab vermişdir.

Fəqət, Sultan Səncərin təkidi qarşısında, İmam Qazali Əbu Hənifə haqqında gözəl zənn etdiyini, ona qarşı yüksək hörmət və qayğı bəslədiyini söyləmişdir. Rəvayət olunur ki, İmam Qazali gənclik illərində də Əbu Hənifə haqqında bu cür gözəl fikirdə olmuşdur.

İmam Qazalinin kəlami və fəlsəfi düşüncələri olsa da, təsəvvufçülər içində ifrata varıb, həddi aşanlara qarşı da cavab vermiş və onların fikirlərini qəbul etməmişdir. Buna misal olaraq İmam Qazali buyurur:

- “Vəlilərin- Peyğəmbərlərdən daha üstün olduğunu iddia edən kəsi öldürmək, mənə görə yüz kafiri öldürməkdən daha üstündür. Çünki onun dinə verə biləcəyi zərər daha böyükdür!”

Lakin deyilənə görə, İmam Qazali ömrünün sonlarına doğru hədis oxumağa, Buxari və Muslimin ‘Səhih’ əsərlərini əzbərləməyə başlayır, həmçinin vaxtını Quran oxumaqla keçirir. Hətta, rəvayət edilir ki, İmam Qazali Səhih-Buxari-ni oxuyan zaman dünyasını dəyişmişdir.

İmam Qazali hicri 505-ci ildə, 55-yaşında ikən Tus şəhərində vəfat edir.

Onun bir çox əsərləri- “İhyəu Ulumid-Din”, Şafii məzhəbinin üstünlüyünü ifadə etmək üçün yazdığı “əl-Xuləsə” və “əl-Mustəsfə”, həmçinin “Kimyəus-Səadə”, “Əyyuhəl-Valəd”, “əl-Vasit”, “əl-Bəsit”, “əl-Vaciz” və s. 200-ə yaxın əsəri mövcuddur.

Bunlar içində ən məşhuru “İhyəu Ulumid-Din” adlı əsərdir. Lakin bu kitabda bir sıra gözəl və hikmətli rəvayətlər olsa da, çox sayda münkər, batil və uydurma rəvayətlər də mövcuddur. Hətta ibn Kəsir rəvayət edir ki, İmam Məzəri Qazalinin bu kitabını yandırmaq istəmişdir. [1]

İbn Teymiyyə (rahiməhullah) bu kitab haqqında demişdir:

- Onun (İmam Qazalinin) “əl-İhyə” adlı əsərində söylədiklərinin əksəriyyəti gözəl olsa da, o kitabda fəlsəfi və kəlami fikirlər, sufilərin azğınlıq və uydurma dolu rəvayətləri də vardır.[2]

- İmam Qazali nəinki hədis elmində seçilmiş bir kəs, hətta bu elmin siravi kəsi sayıla biləcək qədər də hədis məlumatına sahib olmamışdır. O, eşitdiyi hədislərdən başqa, Buxari və Muslimi tanımayıb, onların nəql etdiyi hədisləri də bilməmişdir. Necə ki, bunu çoxu söyləmişdir. Həmçinin, o, hədis alimlərinə görə, mütəvatir dərəcəsində səhih olan hədislərlə, Peyğəmbərə (SallAllahu aleyhi və səlləm) böhtan atılmış uydurma hədisləri ayırd edə bilməmişdir. Yazdıqları kitablar bunun ən doğru şahidi və dəlilidir. Belə ki, o kitablar da, olduqca qəribə rəvayətlər vardır.[3]

İmam Qazali özünün hədis elmi haqqında bunları söyləyir:
- Mənim hədis elmi haqqında məlumatım (elmim) azdır.[4]

İmam Subki “əl-İhyə” kitabında 943 hədisin sənədini tapa bilmədiyini söyləmişdir.[5]

Bununla yanaşı, bir çox alim- Əbul Həsən, İbnul Muneyyir, Həfiz əl-İraqi, İbni Həcər, əl-Qasim, Muhəmməd əs-Suveydi və s. alimlər “əl-İhyə” kitabındakı uydurma və əsli olmayan hədislər haqqında bəhs etmişdirlər.

Bəziləri isə söyləmişdir :
- Bu kitab, Onun öz dininin elmlərinin ‘İhyə’sidir. Bizim dinin elmlərinin ‘İhyə’si isə, Allahın kitabı və Rəsulunun sünnəsidir.

İmam Qazali haqqında Əbubəkr ibnul A’rabi buyurur:
- Şeyximiz Əbu Həmid, fəlsəfəçilərin tam içinə girmiş, daha sonra onlar arasından çıxmaq istəmiş, fəqət bunu bacarmamışdır.

İbn Teymiyyə buyurur:
- Əbu Həmid əl-Ğazəli, ağıllı və yüksək şüura bilik biri idi. Kəlam və fəlsəfəni çox gözəl bilirdi. Zühd, təsəvvuf yoluna meyl etmiş, sonucda isə bu yolda çaşqınlığa düşmüş və dayanmaq məcburiyyətində qalmışdır. Ömrünün sonuna doğru kəşf əhlinin yoluna meyl etsə də, sonda hədis əhlinin yoluna dönmüşdür! [6]

Bəzi fikirlərindən dolayı, Əbubəkr ibnul A’rabi, Əbu Abdullah əl-Məzəri, Əbu Bəkr- ət-Tərtuşi, Əbu Həsən əl-Mərğinəni, Şeyx Əbul-Bəyən, Əbu Amr ibnus-Saləh, Əbu Zəkəriyyə ən-Nəvavi, İbni Aqil, İbni Cəuzi, Muhəmməd əl-Məqdisi və s. alimlər ona rəddiyyə vermişdir.

İstifadə edilən mənbələr:

[1]- əl-Bidəyə van Nihəyə, 12/186
[2]- Məcmuul-Fətava, 6/55
[3]- Məcmuul-Fətava, 4/71-72
[4]- Qanunut-Təvil, səh. 132
[5]- Təbəqatuş-Şəfiiyyə, 6/287-388
[6]- Məcmuul-Fətava, 4/72

Daha ətraflı məlumat üçün bax:

• Məcmuul-Fətava, 2/54-57; 4/63-66, 71, 72, 84, 99, 164, 173; 6/54-55, 182, 292; 8/524-540; 9/185, 231, 259; 101/402, 403, 551, 552, 698; 13/13, 14, 17, 238; 16/54, 92; 17/357, 362; 35/137
• Dəru Təaruzil- Əqli van-Nəql, 5/347; 7/149
• Minhəcus-Sunnə, 2/359
• Şərhul-Aqidətul-Əsfəhəniyyə, səh. 142-174
• əs-Siyər, 19/322-346
• Mizənul İtidəl, 1/431
• əl-Bidəyə van Nihəyə, 12/185-186
• Təbəqatuş-Şəfiiyyə,6/191-289
• ən-Nucumuz-Zahirə, 5/203
• Şəzəratuz-Zəhəb, 4/10-13
• İthəfus-Sadətil-Muttəqin, 1/6-53
• Hədiyyətul-Arifin, 2/79-81
• Əli Həsən Abdul-Həmidin- ‘Kitəbu İhyəu Ulumid-Din fi Mizənil Uləməi val Muərrihin’ kitabı.
"Allahin bütün işləri çaşdiricidir, ancaq xəbəriniz olsun ki, Allah, Özünü sizə tanitdiği səviyyədə məsuliyyətli etmişdir". İmam Sadiq (r.a), Usuli Kafi.

#65 jamaat

jamaat

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 331 сообщений

Отправлено 01 Август 2012 - 04:54

İbn Useymininiz buna halal desə necə?


salamaleykum.


Useymimiz musiqiyə halal desə onun bu sözünü rədd edərik.


"Allahin bütün işləri çaşdiricidir, ancaq xəbəriniz olsun ki, Allah, Özünü sizə tanitdiği səviyyədə məsuliyyətli etmişdir". İmam Sadiq (r.a), Usuli Kafi.

#66 jamaat

jamaat

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 331 сообщений

Отправлено 01 Август 2012 - 05:07

Niyə xavariclər ancaq özlərinə sələfi deyən,.M.Abdulvahhaba və İbn Teymiyyəyə istinad edənlərdən çıxır?


salamaleykum.


muhaqqiq qardaş bunun cavabi çox sadədir. çünki tarix boyu xavariclər haqqdan ayrilib haqqa qarşi çixiblar. buna bir misal. sələfə görə Əli(r.a) ilə Müaviyyə(r.a)nun döyüşündə haqq Əli(r.a)nin tərəfində idi. Müaviyə bu məsələdə haqsiz idi. buna baxmayaraq 12min xavaric haqq olan Əlinin(r.a) qoşunundan çixdilar və Əlini tövbəyə dəvət etdilər. Allah onlara lənət etsin. Çox maraqli idi ki haqsiz olan Müaviyənin qoşununda bir nəfər də olsun xəvaric yox idi.

qisasi budur ki xəvariclər istinad etdikləri şəxsləri və onlarin davamçilari olan sələf alimlərinin hamisini murciyə adlandirir və onlara tənə edirlər. necə ki 12min xavaricin içində bir nəfər də olsun səhabə yox idi eləcə indiki xavariclərin də söykəndikləri bir nəfər də olsun sələf alimi yoxdur.sələf alimləri hamisi onlardan uzaqdirlar hətta onlari kafir sayan sələf alimlərimiz də var.

bu qədər.
"Allahin bütün işləri çaşdiricidir, ancaq xəbəriniz olsun ki, Allah, Özünü sizə tanitdiği səviyyədə məsuliyyətli etmişdir". İmam Sadiq (r.a), Usuli Kafi.

#67 tatar.

tatar.

  Amid – Brigadier General

 • Murid
 • 3 058 сообщений

Отправлено 01 Август 2012 - 09:51

Yuzer jamaat. Ya sen salafi deyilsen ya da salafilikde taza kashflar cixib). Mene deyin gorum nevaxtdan salafiler falsafani elm sayib??? Salafiler hedis elmini gabul edir hetta cox vaxt zahiri gabul edir. O ki galdi siz salafilara gore musigidir ve ya shakildir mana gostarin ela alim ki sirf salaf yolu ile getsin zahmat olmasa

ЛАББЕЙК ЙА ХУСЕЙН!!

www.youtube.com/watch?v=ebPCpKIL_cs&list=PL897F31D2FFF56549


#68 Muhaqqiq

Muhaqqiq

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 01 Август 2012 - 13:22

salamaleykum.


səbəbi budur.

İmam Qazali kimdir?


İmam Qazalini Əşari olduğuna görə əqidə öyrənilməsini düzgün saymırsız.Ancaq Əhli Sünnətin tamamına yaxını Əşari-Maturidi əqidəsində olub.Əhli Sünnət deyildikdə bu məzhəblər başa düşülüb.Sizin "sələf əqidəsi" dediyiniz məzhəbiniz isə Əhli Sünnət deyil.Bidət firqələrindən biridir.

#69 Muhaqqiq

Muhaqqiq

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 01 Август 2012 - 13:25

salamaleykum.


Useymimiz musiqiyə halal desə onun bu sözünü rədd edərik.


Deməli siz öz alimlərinizi də xətalı və xətasız saya biləcək səlahiyyətlərə maliksiz.Yəni məsələn sən İbn Useyminin xəta etdiyini başa düşəcək qədər elm sahibisən və ya sən olmasın az-dakı şeyxləriniz.

#70 Muhaqqiq

Muhaqqiq

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 01 Август 2012 - 13:31

salamaleykum.


muhaqqiq qardaş bunun cavabi çox sadədir. çünki tarix boyu xavariclər haqqdan ayrilib haqqa qarşi çixiblar. buna bir misal. sələfə görə Əli(r.a) ilə Müaviyyə(r.a)nun döyüşündə haqq Əli(r.a)nin tərəfində idi. Müaviyə bu məsələdə haqsiz idi. buna baxmayaraq 12min xavaric haqq olan Əlinin(r.a) qoşunundan çixdilar və Əlini tövbəyə dəvət etdilər. Allah onlara lənət etsin. Çox maraqli idi ki haqsiz olan Müaviyənin qoşununda bir nəfər də olsun xəvaric yox idi.

qisasi budur ki xəvariclər istinad etdikləri şəxsləri və onlarin davamçilari olan sələf alimlərinin hamisini murciyə adlandirir və onlara tənə edirlər. necə ki 12min xavaricin içində bir nəfər də olsun səhabə yox idi eləcə indiki xavariclərin də söykəndikləri bir nəfər də olsun sələf alimi yoxdur.sələf alimləri hamisi onlardan uzaqdirlar hətta onlari kafir sayan sələf alimlərimiz də var.

bu qədər.


Sən məni başa düşmədin.Demək istədiyim bu idi ki niyə xavariclər vahhabi adlandırılandan çıxır?Məsələn niyə nurçuların bir qolu və ya əşarilərin bir qolu xavaric olmur?
Digər bir məsələ də budur ki,siz ümumiyyətlə xavaricin kimə deyiləcəiyini və xavaricliyin əsas nə ilə tanındığını bilmirsiz.Xavariclik heç də adam öldürmək deyil.Tarixdə qan tökməyən xavariclər də olub.Xavaricliyin əsas əlaməti təkfirdir.Ümumiyyətlə siz vahhabilər sünni alimləri tərəfindən xavaric sayılırsız.İbn Abidin -rh-ın bu barədə sözlərini oxu.

#71 tatar.

tatar.

  Amid – Brigadier General

 • Murid
 • 3 058 сообщений

Отправлено 01 Август 2012 - 19:20

salamaleykum.


tatar qardaş seni yenə də aldadiblar. kim deyib ki fəlsəfə haramdir?

bunu mən sənə yaziram ancaq sələflər də oxusalar yaxşi olar. sələfdə haram olan fəlsəfə məmunun dövründə yunan fəlsəfəsindən tərcümə edilmiş və nəticə olaraq islama da sirayət etmiş fəlsəfədir ki əlbəttə ki haramdir. çünki islam fəlsəfəsi adina sayilan bu yunan fəlsəfəni kökündə şirk durur.

o ki qaldi əslində fəlsəfəyə, qardaşlarim fəlsəfə hikmət deməkdir və islamda nəinki fəlsəfə (yəni hikmət) haramdir hətta hikmətsiz din olmaz .əsl fəlsəfə yəni əsil hikmət elə Qurandir və Sünnədir. budur islam fəlsəfəsi. qalan nə varsa fəlsəfə adina əlbəttə ki haramdir.

Ay Salafi deyasan san tazasan salafilikde??

Subut getir ki salafilikde felsefe oxumag ve ya felsefi dushunceler icaze verilir??? Sizin alimler Mekkede olan shekilleri ve ya Mekkede ve Medinede olan musigileri niye haram buyurmurlar???? Saudiyye bashdan ayaga shekillerle ve musigile icerisindedir.

De gorum ay salafi, sizin egideye gore ad gunu kecirtmek olar??? ve ya biz her il dovlat konstitusiya gunu kecirdirik bu sizin salafi egidesine zidd deyil???

Сообщение отредактировал tatar.: 01 Август 2012 - 19:21

ЛАББЕЙК ЙА ХУСЕЙН!!

www.youtube.com/watch?v=ebPCpKIL_cs&list=PL897F31D2FFF56549


#72 tatar.

tatar.

  Amid – Brigadier General

 • Murid
 • 3 058 сообщений

Отправлено 01 Август 2012 - 19:27

salamaleykum .


cavab verirəm. biz sələflər demirik ki peyğəmbər nə etməyib biz də etmərik. biz sələflər deyirik ki peygəmbər din adina nə etməyibsə biz də etmərik. Peyğəmbər ona görə əba geyinib ki o ərazidə kishilər hamisi əba geyinərdi istər müsəlman olsun istər müşrik. əba geyinmək islam geyimi deyil kişi cinsindən olanlarin geyimi idi. (niyə kişi geyimi yox kişi cinsindən olanlarin geyimi dedim ki çünki müşriklər də əba geyinirdi ancaq kişi deyildilər kişi cinsindən idilər). həmin geyinilən əbanin islam geyiminə çevirmək üçün Peyğəmbər əmr etdi ki əbalari qisaldin.

deyirsən ki sənə sübut gətirəm ki peyğəmbər icazə verib indiki paltar geyinməyə. bəli icazə verib öz əməli ilə. Mən Allaha and içirəm ki o vaxt ərəblər indi bizim paltarlari geysəydilər peygəmbər heç vaxt əba geyinməzdi. buna sübut peygəmbərin yaşadiği ərazinin geyimini geyməsi idi .fərqlənmək üçünsə isbali əmr etdi.

]Ay salafi mene maraglidir ki siz salafiler artig bidetlere yol verirsiz. Gah deyirsen salafilikde falsafa var indi deyirsen ki musalman muasir geyine biler, meger peygambar bela bir ish gorub???
Siz salafilerin egidesine gore peygambarin saggali uzun bgi yoxdur, indide bir salagi cins shalvar obtyajka geyinir gisa balag, uzun saggal big yox ve deyirki biz peygambarin yolu ile gedirik, bu duzdur??
Siz islami salafiliyi teblig edanda camaata demirsiz ki, musigi haram , shakil cekdirmek haram, uzun aggal saxlamag lazimdir, ad gunu haram. bunlari gizledirsiz duzdur????
niye?? Zahmat olmasa aciglayin

Сообщение отредактировал tatar.: 01 Август 2012 - 19:29

ЛАББЕЙК ЙА ХУСЕЙН!!

www.youtube.com/watch?v=ebPCpKIL_cs&list=PL897F31D2FFF56549


#73 jamaat

jamaat

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 331 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 01:21

Yuzer jamaat. Ya sen salafi deyilsen ya da salafilikde taza kashflar cixib). Mene deyin gorum nevaxtdan salafiler falsafani elm sayib??? Salafiler hedis elmini gabul edir hetta cox vaxt zahiri gabul edir. O ki galdi siz salafilara gore musigidir ve ya shakildir mana gostarin ela alim ki sirf salaf yolu ile getsin zahmat olmasa


salamaleykum yuzer tatar.


sen emin ol ki men selefiyem ve selefilikde de teze keshfler chixmayib. selefler felsefeni hech vaxt elm saymayiblar. hech shubhen olmasin ki seleflerde musiqinin ve shekilin haram olmasinda icma var. eksini deyen gerek hech olmasa bir nefer selef aliminin adini cheke.

o ki qaldi felsefeye men felsefeye elm dememishem. men demishem ki elm Quran ve Sunnedi ve ele esl felsefe de yeni esl hikmet de ele budur. sen ise tatar qardash get arashdir ve felsefenin hikmetden bashqa bir shey olduqunu mene getire bilsen sene minnetdar olaram. haram olan felsefe yunanlardan islama sizmish felsefedir.

bu qeder."Allahin bütün işləri çaşdiricidir, ancaq xəbəriniz olsun ki, Allah, Özünü sizə tanitdiği səviyyədə məsuliyyətli etmişdir". İmam Sadiq (r.a), Usuli Kafi.

#74 jamaat

jamaat

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 331 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 01:33

İmam Qazalini Əşari olduğuna görə əqidə öyrənilməsini düzgün saymırsız.Ancaq Əhli Sünnətin tamamına yaxını Əşari-Maturidi əqidəsində olub.Əhli Sünnət deyildikdə bu məzhəblər başa düşülüb.Sizin "sələf əqidəsi" dediyiniz məzhəbiniz isə Əhli Sünnət deyil.Bidət firqələrindən biridir.


salamaleykum.


muhaqqiq qardash sen ozun de vurquladin ki sunnuler ya asharinin ya da maturidinin eqidesinde olublar. beli ele buna gore de onlar bidet ehlidiler. onlardan sorushun ki ay henefi maliki henbeli shafii mezhebinde olan qardashlar neye gore siz o dord alimden yalniz fiqhi goturmusunuz . niye onlarin eqidesini goturmemisiniz.gedib asharinin ve ya maturudinin eqidesini goturmusunuz. budumu sizin onlara baqliliqiniz. men sorushmusham get sen de sorush. durub uzune baxacaqlar. onlar o dord alimin eqidesini ona gore goturmeyibler ki chun ki o dord alim selef eqidesinde olub .
"Allahin bütün işləri çaşdiricidir, ancaq xəbəriniz olsun ki, Allah, Özünü sizə tanitdiği səviyyədə məsuliyyətli etmişdir". İmam Sadiq (r.a), Usuli Kafi.

#75 jamaat

jamaat

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 331 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 01:43

Deməli siz öz alimlərinizi də xətalı və xətasız saya biləcək səlahiyyətlərə maliksiz.Yəni məsələn sən İbn Useyminin xəta etdiyini başa düşəcək qədər elm sahibisən və ya sən olmasın az-dakı şeyxləriniz.


salamaleykum.


demeli ister men olum ister bashqa birisi. biz oz alimlerimizin xetasini deyecek selahiyyetde deyilik . bizim selahiyyetimiz yalniz o xetalari demeye chatir ki hemen xetani bashqa bir alimimiz gostersin ve delilini de beyan etsin. alimimizin birisi bashqa bir alimimizin xetasini soyleyenden sonra ve delilini de getirenden sonra biz de o xetani bildiririk. delilleriyle birlikde. bax qardashim bizim selahiyyetimiz hele ki yalniz buna chatir. inshallah ne vaxtsa alim olsaq onda birbasha ozumuz xatalari beyan ederik delilleri ile bir yerde.

bu qeder."Allahin bütün işləri çaşdiricidir, ancaq xəbəriniz olsun ki, Allah, Özünü sizə tanitdiği səviyyədə məsuliyyətli etmişdir". İmam Sadiq (r.a), Usuli Kafi.

#76 jamaat

jamaat

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 331 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 01:59

Sən məni başa düşmədin.Demək istədiyim bu idi ki niyə xavariclər vahhabi adlandırılandan çıxır?Məsələn niyə nurçuların bir qolu və ya əşarilərin bir qolu xavaric olmur?
Digər bir məsələ də budur ki,siz ümumiyyətlə xavaricin kimə deyiləcəiyini və xavaricliyin əsas nə ilə tanındığını bilmirsiz.Xavariclik heç də adam öldürmək deyil.Tarixdə qan tökməyən xavariclər də olub.Xavaricliyin əsas əlaməti təkfirdir.Ümumiyyətlə siz vahhabilər sünni alimləri tərəfindən xavaric sayılırsız.İbn Abidin -rh-ın bu barədə sözlərini oxu.


salamaleykum.


sorushursan ki niyə xavariclər vahhabi adlandırılandan çıxır?Məsələn niyə nurçuların bir qolu və ya əşarilərin bir qolu xavaric olmur?

yenede tekrar edirem ona gore ki xevaricler yalniz haqq ehlinin destesinden xaric olunur nece ki Ali(r.a)nin destesinden xaric oldular muaviyyenin yox. elece de muasir xavaricler Alinin yolunu geden selefilerden xaric olurlar nurchudan ve ya ashariden yox.

daha sonra meni ittiham edirsen ki guya biz xavaricin ne olduqunu bilmirik. yanilirsan. biz hech de tekce qan tokub adam oldureni xavaric saymiriq. biz muselmanlari tekfir eden her bir toplumu xavaric sayiriq.beli duz buyurursan xariciliyin esas alameti tekfirdir.

biz selefilerle xavaricleri arasindaki ferqi bilmek isteyirsense men sene deyim bilmeyenler de bilsinler. ozleri kimi dushunmeyen muselmanlari tekfir edenler xavaric adlanir. ozleri kimi dushunmeyen muselmanlari ise bidet ehli adlandiranlar ise selefi sayilir. mesele bu qeder besitdir muhaqqiq qardashim.
"Allahin bütün işləri çaşdiricidir, ancaq xəbəriniz olsun ki, Allah, Özünü sizə tanitdiği səviyyədə məsuliyyətli etmişdir". İmam Sadiq (r.a), Usuli Kafi.

#77 Muhaqqiq

Muhaqqiq

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 02:04

salamaleykum.


muhaqqiq qardash sen ozun de vurquladin ki sunnuler ya asharinin ya da maturidinin eqidesinde olublar. beli ele buna gore de onlar bidet ehlidiler. onlardan sorushun ki ay henefi maliki henbeli shafii mezhebinde olan qardashlar neye gore siz o dord alimden yalniz fiqhi goturmusunuz . niye onlarin eqidesini goturmemisiniz.gedib asharinin ve ya maturudinin eqidesini goturmusunuz. budumu sizin onlara baqliliqiniz. men sorushmusham get sen de sorush. durub uzune baxacaqlar. onlar o dord alimin eqidesini ona gore goturmeyibler ki chun ki o dord alim selef eqidesinde olub .


Məzhəb imamları sizin etiqadda olmayıblar.Sələfin etiqadı Təfvid xələfin isə təvil etmək olub.

#78 Muhaqqiq

Muhaqqiq

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 02:09

elece de muasir xavaricler Alinin yolunu geden selefilerden xaric olurlar


Bu gecə vaxtı əcəb məzəli sözlər işlədirsən.Sizsiz Əlinin yolunu gedən?Hələ bir şeyxiniz İbn Teymiyyənin Hz.Əli və Əhli Beyt haqqındakı nasibi fikirləri ilə tanış ola sonra gəl Əlinin yoluyla getməkdən danış.

Сообщение отредактировал Muhaqqiq: 02 Август 2012 - 02:10


#79 Muhaqqiq

Muhaqqiq

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 02:14

Bağdadda üsyan qaldıran mücəssim hənbəlilər Əşarilərlə birgə imam Şafini də cəhmi,sələfin yolundan olmaqda ittiham ediblər.İndi də həmin mücəssimənin davamçıları 4 imamın onların əqidəsində olduğunu deyir.O biri məzhəblər qalsın bir tərəfə elə İbnul Cevzi,Əbu Təmimi kimi HƏNBƏLİlərin məzhəblərinin bir qisminin təcsim inancına bulaşdığını deməsi çox şeyi bildirir.

Сообщение отредактировал Muhaqqiq: 02 Август 2012 - 02:15


#80 jamaat

jamaat

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 331 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 02:41

Ay Salafi deyasan san tazasan salafilikde??

Subut getir ki salafilikde felsefe oxumag ve ya felsefi dushunceler icaze verilir??? Sizin alimler Mekkede olan shekilleri ve ya Mekkede ve Medinede olan musigileri niye haram buyurmurlar???? Saudiyye bashdan ayaga shekillerle ve musigile icerisindedir.

De gorum ay salafi, sizin egideye gore ad gunu kecirtmek olar??? ve ya biz her il dovlat konstitusiya gunu kecirdirik bu sizin salafi egidesine zidd deyil???


salamaleykum ay shia beli men tezeyem selefilikde texminen on il olar.


subut getirirem.salafilikde felsefe oxumaq Quran oxumaqdir ve ya felsefi dushunceler de Hadis oxumaqdir. Indi men haradan subut getirim ki Quran oxumaq ve ya hadis oxumaq icazelidir.

Allaha and olsun ki bizim alimler harada olmaqindan asili olmayaraq musiqini ve shekilleri haram buyururlar. O ki qaldi saudiyyeye arxayin ol orada da haram buyurublar. bes niye orada bu haramlar bash verir bax bu chox maraqli sualdir ve cavabi da budur ki bizim alimlerin irandaki alimler kimi salahiyyetleri yoxdur eger olsaydi qarshisini alardilar. saudiyyede bash verenlere gore yaziqlar olsun oranin hakimlerine. onlar tovbe etmeseler sheksiz ki her bir harama gore cavab vrecekler haqq hesab gununde. buna hech shubhemiz yoxdur.

indi gelek senin sonuncu suallarina ay tatar qardash.bizim eqideye gore ad gununu kechirmek bidetdir. burada bir hashiye chixmaq isteyirem ve muraciet edirem butun ad gunu kechiren hemvetenlerime yeni ekseriyyeti ozune muselman deyen qardashlarima.

/ay menim qardash ve bacilarim bu ad gunu haradan chixdi bele. arashdiranda gorursen ki bize bunu sovet dovrunde kafirlerin den rojdeniya adlandirdiqi merasimden alinib. adini ise nedense doqum gunu yox ad gunu kimi tercume edibler. birinci sehv doqum gununu tehrif edib ad gunu elemisiz. gelin siz menimle razilashin ki ushaqlara adlari doqum gununde verilmir. ya qabaqcada ve ya sonradan qoyulur ve bu da ferqli gunlere dushur. onda gerek biz iki defe stol achaq biri doqum gunumuzde biri de adimiz qoyulan gunde bu daki texmini olacaq. deqiq bilinmez ki ad ne vaxt qoyulub. yox eger bir oxumush savadli chixar ve deyer ki xeyr bu kafir ruslardan goturulme den rojdeniya deyil bu merasim qedimden qalib yeni yene de kafir olan turk xalqlarindan hansi ki hemen qedimi turkler ushaq doqulanda ona ad vermirler ve gozleyirler ki bu ushaq heddi buluqa chatsin ve ozune ad qazansin ve onu da qazandiqi adla chaqirirlar. meselen Yalinciq Beyrek Qazan ve s.ve bu ad gunu ele hemen ad gunudur deseler onlara da cavab budur ki onda niye bu ad gununu den rojdeniyada yeni doqum gunune teyin edirsiniz. yene de mecbur olub iki defe stol achmaq lazim gelecek. biri heddi buluqa chatandaki qazandiqi ad gununu ve bir de doqulduqu gunu . bashqa versiya varsa buyursun menijm uchun de maraqlidir. bashinizi aqritdiqim uchun uzr isteyirem ve tam semimiyyetle deyirem ki bu yazini ciddi yazdim .chunki bir yerde bunu danishanda mene dediler ki bizimle mezelenirsen and ichdim ki yox ciddi deyirem/

beli dovletin konstitusiya gununu de kechirmek biz selefilere gore ziddir. chunki biz selefileri konstitusiyasi Qurandir ve Quran gunu de qardashim lap yaxinlashir.

Bizim konstitusiyamiz olan Quran gunu yox gunleri ise qedir geceleridir .Hemen gecelerde bizim konstitusiyamiz olan QURANI KERIM nazil olub.

Taatar qardashim seni de bu saytda zehmet cheken butun qardashlarimizi da ister mohurle olsun ister mohursuz ister eli baqli olsun ister eliachiq qarshidan gelen ramazanin en gozel gunleri olan qedir geceleri munasibetile umumiyyetle ramazan bayraminizi tebrik edirem ve Allahdan bizim hamimiza hidayet vermesini ve Cennetde Ehli Beytle birge olmamizi nesib etsin. Amin.

bu qeder.
"Allahin bütün işləri çaşdiricidir, ancaq xəbəriniz olsun ki, Allah, Özünü sizə tanitdiği səviyyədə məsuliyyətli etmişdir". İmam Sadiq (r.a), Usuli Kafi.

#81 jamaat

jamaat

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 331 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 05:01

]Ay salafi mene maraglidir ki siz salafiler artig bidetlere yol verirsiz. Gah deyirsen salafilikde falsafa var indi deyirsen ki musalman muasir geyine biler, meger peygambar bela bir ish gorub???
Siz salafilerin egidesine gore peygambarin saggali uzun bgi yoxdur, indide bir salagi cins shalvar obtyajka geyinir gisa balag, uzun saggal big yox ve deyirki biz peygambarin yolu ile gedirik, bu duzdur??
Siz islami salafiliyi teblig edanda camaata demirsiz ki, musigi haram , shakil cekdirmek haram, uzun aggal saxlamag lazimdir, ad gunu haram. bunlari gizledirsiz duzdur????
niye?? Zahmat olmasa aciglayin


slamaleykum.


ay tatar qardash men demirem muselman muasir geyine biler men deyirem ki muselman muasirlerinin geyindiyini islam qaydalarina uygun geyine biler. yeni muasirlerinin geyindiyi geyimini isbala riayet etmekle ve dar geyinmemekle . sorushursan ki meger peygambar bela bir ish gorub??? cavab verirem beli peyqember bele ish gorub. Peyqember oz muasirlerinin geyimini geyinib. isbala riayet edib ve bize de emr edib ve biz de emre tabe oluruq.

sonra sorushursan ki /indide bir salagi cins shalvar obtyajka geyinir gisa balag, uzun saggal big yox ve deyirki biz peygambarin yolu ile gedirik, bu duzdur??/

cavab verirem ki xeyr bu duz deyil ve men de bu barede seninle hemfikirem ve selef qardashlarima uzumu tutub deyirem ki Allahdan qorxsunlar ve bele geyinmesinler. isbala riayet etsinler lakin dar geyinmesinler. isbalsiz olmaq ve dar geyinmek qadaqandir .


sonra sorushursan ki /Siz islami salafiliyi teblig edanda camaata demirsiz ki, musigi haram , shakil cekdirmek haram, uzun aggal saxlamag lazimdir, ad gunu haram. bunlari gizledirsiz duzdur????
niye??


cavab verirem xeyir bu duz deyil. biz islami tebliq edende evvelce shirkden chekindiririk sonra ise deyirik ki musiqi her bir halda de haramdir . shekil chekdirmek de umumiyyetle haramdir xususi hallarda icazelidir meselen senedlerchun daha xatire uchun yox. ad gunu de qetiyyen olmaz din adina olsa bidetdir din adina olmasa kafirlere oxshamaqdir. uzun saqqal saxlamaq vacibdir ve dord barmaqdan az olmasi ise haramdir. hansi selefse islama devetini bu cur aparmirsa ve camaati aldadirsa ki bu sadalidiqlarim haram yox halaldir getsin tovbe etsin ki belke Allah subhanahuvataala onu baqishladi. tekrar edirem bunlari gizletmek haramdir.

"Allahin bütün işləri çaşdiricidir, ancaq xəbəriniz olsun ki, Allah, Özünü sizə tanitdiği səviyyədə məsuliyyətli etmişdir". İmam Sadiq (r.a), Usuli Kafi.

#82 jamaat

jamaat

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 331 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 05:11

Məzhəb imamları sizin etiqadda olmayıblar.Sələfin etiqadı Təfvid xələfin isə təvil etmək olub.


salamaleykum.


muhaqqiq qardash mezheb imamlari bizim etiqadda olublar . Men kechen defe unutdum yazmaqa indi yaziram nein ki onlar hetta Ehli Beyt de selef olub .Men bu mubarek Ramazan ayinda ozu de Ali (r.a)nin shehid edildiyi ayda Allaha and ichirem ki Ali R/A selef olub . Senin de yeqinliyin varsa and ich ki olmayib ve bundan sonra da bizim ishimiz qalsin Allaha.


"Allahin bütün işləri çaşdiricidir, ancaq xəbəriniz olsun ki, Allah, Özünü sizə tanitdiği səviyyədə məsuliyyətli etmişdir". İmam Sadiq (r.a), Usuli Kafi.

#83 jamaat

jamaat

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 331 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 05:19

Bu gecə vaxtı əcəb məzəli sözlər işlədirsən.Sizsiz Əlinin yolunu gedən?Hələ bir şeyxiniz İbn Teymiyyənin Hz.Əli və Əhli Beyt haqqındakı nasibi fikirləri ilə tanış ola sonra gəl Əlinin yoluyla getməkdən danış.


salamaleykum.


muhaqqiq qardash eger ibn teymiyye nasibidirse Allah onu mutleq cezalandiracaq men ise deyirem ki eger ibn teymiye nasibidirse Allah ona lenet etsin yox eger nasibi deyilse Allah ona nasibi deyenlere layiqdilerse hidayet etsin layiq deyillerse onlara da lenet etsin. Amin. Yeqinliyin varsa sen de Amin de..


"Allahin bütün işləri çaşdiricidir, ancaq xəbəriniz olsun ki, Allah, Özünü sizə tanitdiği səviyyədə məsuliyyətli etmişdir". İmam Sadiq (r.a), Usuli Kafi.

#84 Muhaqqiq

Muhaqqiq

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 14:33

salamaleykum.


muhaqqiq qardash mezheb imamlari bizim etiqadda olublar . Men kechen defe unutdum yazmaqa indi yaziram nein ki onlar hetta Ehli Beyt de selef olub .Men bu mubarek Ramazan ayinda ozu de Ali (r.a)nin shehid edildiyi ayda Allaha and ichirem ki Ali R/A selef olub . Senin de yeqinliyin varsa and ich ki olmayib ve bundan sonra da bizim ishimiz qalsin Allaha.


1.Əli -r.a.-sələf olub düzdür.Sələfus salehdən biri olub.Sələf keçmiş,keçmiş nəsil deməkdir.
2.Siz özünüzə sələf niyə deyirsiz?Axırdakı "i"ni də deyin.Yəni Sələfi.
3.Sələfi deyildikdə Sələfin izində olan onun yoluyla gedən nəzərdə tutulur.Sələfilik,Sələfiyyə termini son əsrdə yaranmış bir termindir.Bu termini hətta İbn Teymiyyı,İbn Abdulvahhab da işlətməyib.Ona görə də bunun özü elə yenilikdir.

#85 Muhaqqiq

Muhaqqiq

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 50 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 14:36

salamaleykum.


muhaqqiq qardash eger ibn teymiyye nasibidirse Allah onu mutleq cezalandiracaq men ise deyirem ki eger ibn teymiye nasibidirse Allah ona lenet etsin yox eger nasibi deyilse Allah ona nasibi deyenlere layiqdilerse hidayet etsin layiq deyillerse onlara da lenet etsin. Amin. Yeqinliyin varsa sen de Amin de..


Birinə nasibi demək ayrı şeydir,nasibiliyə meylli demək ayrı.Sizin şeyxləriniz də insanları "əsl xavaric","tam xavaric olmayan xavaricliyə meylli" deyə qisimlərə bölür.İbn Teymiyyənin nasibi fikirlərə meyli olub.Tam şəkildə nasibi deyil.İstənilən halda siz Hz.Əlidən çox uzaqsız.Təkcə yezidi canfəşanlıqla müdafiə etməyiniz iki üzünüzü göstərir.

#86 tatar.

tatar.

  Amid – Brigadier General

 • Murid
 • 3 058 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 18:58

salamaleykum yuzer tatar.


sen emin ol ki men selefiyem ve selefilikde de teze keshfler chixmayib. selefler felsefeni hech vaxt elm saymayiblar. hech shubhen olmasin ki seleflerde musiqinin ve shekilin haram olmasinda icma var. eksini deyen gerek hech olmasa bir nefer selef aliminin adini cheke.

o ki qaldi felsefeye men felsefeye elm dememishem. men demishem ki elm Quran ve Sunnedi ve ele esl felsefe de yeni esl hikmet de ele budur. sen ise tatar qardash get arashdir ve felsefenin hikmetden bashqa bir shey olduqunu mene getire bilsen sene minnetdar olaram. haram olan felsefe yunanlardan islama sizmish felsefedir.

bu qeder.

Ay salafimesele orsidir ki falsafanin ne oldugunu men sizin cavabinizdan bla basha dushurem ki siz anlamirsiz)))
Geribedir))) Felsefe sozu ela yunan sozudur ve yunan falsafasinde ne haram oldugunu mana deya bilersiz? zahmat olmasa)))

ЛАББЕЙК ЙА ХУСЕЙН!!

www.youtube.com/watch?v=ebPCpKIL_cs&list=PL897F31D2FFF56549


#87 tatar.

tatar.

  Amid – Brigadier General

 • Murid
 • 3 058 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 19:12

salamaleykum ay shia beli men tezeyem selefilikde texminen on il olar.


subut getirirem.salafilikde felsefe oxumaq Quran oxumaqdir ve ya felsefi dushunceler de Hadis oxumaqdir. Indi men haradan subut getirim ki Quran oxumaq ve ya hadis oxumaq icazelidir.

Allaha and olsun ki bizim alimler harada olmaqindan asili olmayaraq musiqini ve shekilleri haram buyururlar. O ki qaldi saudiyyeye arxayin ol orada da haram buyurublar. bes niye orada bu haramlar bash verir bax bu chox maraqli sualdir ve cavabi da budur ki bizim alimlerin irandaki alimler kimi salahiyyetleri yoxdur eger olsaydi qarshisini alardilar. saudiyyede bash verenlere gore yaziqlar olsun oranin hakimlerine. onlar tovbe etmeseler sheksiz ki her bir harama gore cavab vrecekler haqq hesab gununde. buna hech shubhemiz yoxdur.

indi gelek senin sonuncu suallarina ay tatar qardash.bizim eqideye gore ad gununu kechirmek bidetdir. burada bir hashiye chixmaq isteyirem ve muraciet edirem butun ad gunu kechiren hemvetenlerime yeni ekseriyyeti ozune muselman deyen qardashlarima.

/ay menim qardash ve bacilarim bu ad gunu haradan chixdi bele. arashdiranda gorursen ki bize bunu sovet dovrunde kafirlerin den rojdeniya adlandirdiqi merasimden alinib. adini ise nedense doqum gunu yox ad gunu kimi tercume edibler. birinci sehv doqum gununu tehrif edib ad gunu elemisiz. gelin siz menimle razilashin ki ushaqlara adlari doqum gununde verilmir. ya qabaqcada ve ya sonradan qoyulur ve bu da ferqli gunlere dushur. onda gerek biz iki defe stol achaq biri doqum gunumuzde biri de adimiz qoyulan gunde bu daki texmini olacaq. deqiq bilinmez ki ad ne vaxt qoyulub. yox eger bir oxumush savadli chixar ve deyer ki xeyr bu kafir ruslardan goturulme den rojdeniya deyil bu merasim qedimden qalib yeni yene de kafir olan turk xalqlarindan hansi ki hemen qedimi turkler ushaq doqulanda ona ad vermirler ve gozleyirler ki bu ushaq heddi buluqa chatsin ve ozune ad qazansin ve onu da qazandiqi adla chaqirirlar. meselen Yalinciq Beyrek Qazan ve s.ve bu ad gunu ele hemen ad gunudur deseler onlara da cavab budur ki onda niye bu ad gununu den rojdeniyada yeni doqum gunune teyin edirsiniz. yene de mecbur olub iki defe stol achmaq lazim gelecek. biri heddi buluqa chatandaki qazandiqi ad gununu ve bir de doqulduqu gunu . bashqa versiya varsa buyursun menijm uchun de maraqlidir. bashinizi aqritdiqim uchun uzr isteyirem ve tam semimiyyetle deyirem ki bu yazini ciddi yazdim .chunki bir yerde bunu danishanda mene dediler ki bizimle mezelenirsen and ichdim ki yox ciddi deyirem/

beli dovletin konstitusiya gununu de kechirmek biz selefilere gore ziddir. chunki biz selefileri konstitusiyasi Qurandir ve Quran gunu de qardashim lap yaxinlashir.

Bizim konstitusiyamiz olan Quran gunu yox gunleri ise qedir geceleridir .Hemen gecelerde bizim konstitusiyamiz olan QURANI KERIM nazil olub.

Taatar qardashim seni de bu saytda zehmet cheken butun qardashlarimizi da ister mohurle olsun ister mohursuz ister eli baqli olsun ister eliachiq qarshidan gelen ramazanin en gozel gunleri olan qedir geceleri munasibetile umumiyyetle ramazan bayraminizi tebrik edirem ve Allahdan bizim hamimiza hidayet vermesini ve Cennetde Ehli Beytle birge olmamizi nesib etsin. Amin.

bu qeder.

Ay salafi, Guranda hikmet var felsefe var amma sizin alimler(salafiler) falsafani haram buyurub. masalan eger sen deyirsen ki falsafa olarsasiz salafilre gore, onda meni basha sal gorek,bu ayede Allah ne demak isteyib. (Allah Ademi oz elleri ile yaratdi) bu ayede Allah ne demak isteyib??

Demak siz umumi insani deyerlere zidd cixirsiz?? Insan yaranib insan sevinmelidir, eger men oz anam ucun ve ya gizim ucun ad gunu kecirdiremse demak man Allaha sherik goshuram???? Hardan subut var sizdeki ad gunu kecirtmek olmaz?? eger desan ki peygambar ad gunu kecirtmeyib, onda gerek men de sene deyim ki peygambar sizin salafi egidesine gore bigini gixib ve eba geyinib ve hec vaxt uzunu girxmayib ve hec vaxt shalvar koynek geyinmeyib hec vaxt stolda kresloda eyleshmeyib(sizin salafiler ise bunlarin hamisini edirler. mene subut getir

AY SALAFI MENE SUBUT GETIR KI SHIYLER SIZ SALAFILERE GARDASH SAYILIR))) MENE SALAFI ALIMLERINDEN SUBUT GETIR KI SHIYELER GARDASHDIR)))


Hal hazirda dunyada sen deyan o gadar da salafilerin hormeti yoxdur, cunki salaf egidesi ila yashadin garak sahrada yashayasan)))
Yeri galmshken Misirde Nur partiyasi(salafiler) seckilere gedirler, bu uzdur?
Bir dene de sual verim)) Neye gore salafilere gore gadinlar mashin sure bilmezler??

ЛАББЕЙК ЙА ХУСЕЙН!!

www.youtube.com/watch?v=ebPCpKIL_cs&list=PL897F31D2FFF56549


#88 tatar.

tatar.

  Amid – Brigadier General

 • Murid
 • 3 058 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 19:18

slamaleykum.


ay tatar qardash men demirem muselman muasir geyine biler men deyirem ki muselman muasirlerinin geyindiyini islam qaydalarina uygun geyine biler. yeni muasirlerinin geyindiyi geyimini isbala riayet etmekle ve dar geyinmemekle . sorushursan ki meger peygambar bela bir ish gorub??? cavab verirem beli peyqember bele ish gorub. Peyqember oz muasirlerinin geyimini geyinib. isbala riayet edib ve bize de emr edib ve biz de emre tabe oluruq.

sonra sorushursan ki /indide bir salagi cins shalvar obtyajka geyinir gisa balag, uzun saggal big yox ve deyirki biz peygambarin yolu ile gedirik, bu duzdur??/

cavab verirem ki xeyr bu duz deyil ve men de bu barede seninle hemfikirem ve selef qardashlarima uzumu tutub deyirem ki Allahdan qorxsunlar ve bele geyinmesinler. isbala riayet etsinler lakin dar geyinmesinler. isbalsiz olmaq ve dar geyinmek qadaqandir .


sonra sorushursan ki /Siz islami salafiliyi teblig edanda camaata demirsiz ki, musigi haram , shakil cekdirmek haram, uzun aggal saxlamag lazimdir, ad gunu haram. bunlari gizledirsiz duzdur????
niye??


cavab verirem xeyir bu duz deyil. biz islami tebliq edende evvelce shirkden chekindiririk sonra ise deyirik ki musiqi her bir halda de haramdir . shekil chekdirmek de umumiyyetle haramdir xususi hallarda icazelidir meselen senedlerchun daha xatire uchun yox. ad gunu de qetiyyen olmaz din adina olsa bidetdir din adina olmasa kafirlere oxshamaqdir. uzun saqqal saxlamaq vacibdir ve dord barmaqdan az olmasi ise haramdir. hansi selefse islama devetini bu cur aparmirsa ve camaati aldadirsa ki bu sadalidiqlarim haram yox halaldir getsin tovbe etsin ki belke Allah subhanahuvataala onu baqishladi. tekrar edirem bunlari gizletmek haramdir.

Ay salafi duzunu men inanmiram ki salafiler bize gardash desinler, xahish edirem biza samaimi yaziz))) Bizim egideye gore 14 mesum var amma sizin egideye gore bu haramdir ve shirkdir)))(xoshuma gelir bu sozu salafiler deyanda) ))))) yaxshi biz shiyeler ne sayilirig siz salafilere gore??

Siz salafilerde ne ucun acig aydin yazmizmirsiz ki, salafilerushaglar ucun insana oyuncaglari haramdir)))
Siz salafilere gore peygabar(s0savadsiz olub???))))

ЛАББЕЙК ЙА ХУСЕЙН!!

www.youtube.com/watch?v=ebPCpKIL_cs&list=PL897F31D2FFF56549


#89 tatar.

tatar.

  Amid – Brigadier General

 • Murid
 • 3 058 сообщений

Отправлено 02 Август 2012 - 19:31

salamaleykum.


muhaqqiq qardash eger ibn teymiyye nasibidirse Allah onu mutleq cezalandiracaq men ise deyirem ki eger ibn teymiye nasibidirse Allah ona lenet etsin yox eger nasibi deyilse Allah ona nasibi deyenlere layiqdilerse hidayet etsin layiq deyillerse onlara da lenet etsin. Amin. Yeqinliyin varsa sen de Amin de..

COX GERIBEDIR)))
Ay salafi, demak sizce salaf egidesi Azerbaycana gelmemishden gabag Azerbaycanda islam yox idi??
Amma duzunu yaziz, zahmat olmasa.
Cox insanlar eslen ela bilirdiler ki salafizm ela sunnizm demakdir amma gorduler ki yox bu bela deyil, Ela meselen gelin baxag Dagestana ve ya Tataristana ve ya Orta Asiyaya gorek salafiler orada neler edirler.??Orada ki shiyeler yoxdur bas bu salafilere garshi cixanlar kimlerdir?? elbetde ki sunniler ozleridir. Cunki eslan ela salafileri birinci dushmeni sunniler ozleri olub. Osmanli Sultanlari defelerle orani yeni salafilerin meskeni olan saudiyyani hucuma maruz goyub ve salaf egidesini oradan yox etmek isteyibler. Ela o sababdanda Bakida salafiler turklere sufi deyirler)))

Sozun duzu siz salafiler daimi biz shiyelere soz atirsiz))) amma shiyelerde egide budur ki eger senin egideve tehgir etseler cavab ver yox sana satashmirlarsa sanin camaatla ne ishin var.
Siz salafiler Azerbaycana galan kimi bashladiz bu haram o haram axirda sizin mescidinizi baglandi. Niye?? Cunki Siz Mir Movsum agaya satashirsiz ona soz atirsiz, daha fikirleshmirsiz ki Mir Movsum aganiham hokumetimiz hemde camaatimiz sevir ve onun gabrini daima ziyaret edarik.

Deyin gorum 20 yanvar shehidlr gunune munasibetin necadir?? Amma samimi cavab ver, bilirem siz salafilere gore( il saxlamag haramdir))

ЛАББЕЙК ЙА ХУСЕЙН!!

www.youtube.com/watch?v=ebPCpKIL_cs&list=PL897F31D2FFF56549


#90 Salafi

Salafi

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 157 сообщений

Отправлено 03 Август 2012 - 00:56

jamaat exi berekellahu fik.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru