Перейти к содержимому


Фотография

İmam Əli (ə.s)-ın minbərlərdən lənətlənməsi və təhqir olunması


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 28

#1 Neqsi Cahan

Neqsi Cahan

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 183 сообщений

Отправлено 15 Декабрь 2012 - 10:10

http://www.youtube.com/watch?v=bWQncDd4gW0 http://www.youtube.com/watch?v=prgshb228nc

İmam Əli (ə.s)-ın minbərlərdən lənətlənməsi və təhqir olunması
Mövzu nədən ibarətdir? Keçmiş mövzularda qeyd etdik ki, bəziləri hətta Əhli-beytin (ə.s) adının çəkilməsinə belə nifrət ediblər, bu adlardan xoşları gəlməyib, bu adlarla mübarizə aparılıb, Onların (ə.s) adı salavatdan çıxarılıb, müxtəlif tərzlərdə Onlara (ə.s) təzyiqlər göstərilib.

İmam Əli (ə.s)-ın Bəni Üməyyə xəlifələrinin əmrilə minbərlərdən lənət olunması və təhqir olunması belə təzyiqlərdən biridir.

Görəsən əhli-xilaf alimləri (ta qədimdən müasir alimlənə qədər) Əli (ə.s)-ın minbərlərdən lənətlənməsi və söyülməsini etiraf ediblərmi? Biz bu məsələni araşdıracayıq.

Ərəb dilində “lən” və “səbb” kəlmələri var. “Lən” - yəni, Allah rəhmətindən qovmaq və ya ovular deməkdir. “Səbb” isə - bir şəxsin haqqında təhqirdici, nalayiq kəlmələr istifadə etmək deməkdir. Yəni, söyüş. O, Həzrətə (ə.s) onilliklərlə lənət oxudulub və söyülüb. Amma indi hər hansı bir sələfidən soruşsan ki, bəni Üməyyə Müaviyyənin (l.ə) rəhbərliyi altında rəsmi hökumət əmri olaraq Hz. Əli (ə.s)-a lənət oxudulub ya yox? İnkar edəcək ki, xeyr. Belə bir şey ola bilməz. Bu mümkün deyil. Bütün səhabələr mehriban olublar. Bütün bu almanac və ixtilafı şiələr uydurublar. Amma əsrlər boyu ahli-xilaf alimləri etiraf ediblər ki, Əli ibn Əbu Talib (ə.s) minbərlərdə lənətlənib, təhqir olunub və bu batil sünnəni Ömər ibn Əbdül Əziz (Allah rəhmət etsin) ləgv edib. İndi milyon sələfi cəm olub defiler ki, yox biz qəbul etmirik. Onların qəbul etməməklərilə deyil ki. Çünki onlar alim deyil. Çünki onlar əhli-xilaf məzhəbinin kökünü quranlar deyil. Bu məzhəbin özülünü qoyanlar deyiblər ki, İmam Əli (ə.s) həm lənət olunub, həm söyülüb.

MÜQƏDDİMƏ

Mövzuya daxil olmamışdan qabaq bir vacib müqəddiməyə ehtiyac duyulur. Allah Sübhan Təala Qurani Kərimdə “Ən - Nisa” surəsinin 52-ci ayəsində buyurur:

“Ulaikəlləzinə ləənəhumullah (Onlar o kəslərdir ki, Allah onlara lənət edib.)va mən yələnillahi fələn tədə ləhu nasira”

“Nəsir” və yaxud “Nasir” - köməkçi, yardımçı deməkdir. Allah buyurur ki, mən kimi lənətlədimsə o, adam üçün yardımçı və ya köməkçi tapılmaz. (“Lən” əbədi inkara, bəzi alimlərin nəzərində isə uzun müddətli inkara dullest edir.).

Bu ayəni müqəddimə olaraq unutmayaq!

Allahın və Rəsulunun (s.ə.ə.v) lənətinə kimlər gələ bilər?

Birinci olaraq şiə hədis kitablarından, sonra isə əhli-xilaf kitablarından hədis gətirəcəyik. Qeyd edək ki, bu hədis hər iki mənbədə mötəbərdir.

“Üsuli-Kafi” , II cild, “Kitabul iman va kufr” , “Fi usulil kufr va ərkanihi” babı, səh 293, 15-ci hədis.

Mühəqqiq Bəhrani “Əl hədaiqun nazira” kitabında (XI cild, səh 70) buyurur ki, Şeyx Kuleyni bu hədisi Müyəssər deyilən ravidən həsən olaraq nəql edir.

Müyəssər atasından, atası İmam Baqir (ə.s)-dan, o da öz Babalarından (ə.s) (hədis bağlanır Rəsulallaha (s.ə.ə.v)). Allahın Rəsulu (s.ə.ə.v) buyurur:
“Xəmsətun ləəntuhum və kulli nəbiyyun mucab” - “Mən beş qismə lənət oxuyuram və bütün Peyğəmbərlərin də duası qəbuldur.”

1. - Əz zaidu fi kitabillah - “Kimsə Allahın kitabına əlavələr qoşa”. Yəni, bu ayə bu kitabda yoxdur. Biri deyə ki, bunu Qurana əlavə etdim. Həmin bu şəxs Allahın və Rəsulunun (s.ə.ə.v) lənətinə gələcək. Lənətə gəlsə müqəddimə olaraq oxuduğumuz ayəyə əsasən heç bir yerdən yardım ala bilməyəcək. Bu şəxs məhv oldu. Onun üçün nicat yoxdur.
2. - Ət tarik li sunnəti - “Mənim sünnətimi tərk edən”. Məs: O, Həzrət (s.ə.ə.v) buyurub ki, üzüyü sağa taxmaq müstəhəbdir. Sən də götürüb sola taxasan ki, bu şiələrdə məshurlaşib. Peyğəmbərin sünnəti budur ki, qəbir düzbucaqlı şəklində olmalıdır. Sən də götürüb hər dəvənin belinə oxşadasan ki, şiələr hər düzbucaqlı edirlər. (Qeyd: Bir neçə əhli-xilaf alimi etiraf edir ki, bu Rəsulallahın (s.ə.ə.v) səhih hədislə sübuta yetirilmiş sünnəsidir. Amma bu iş şiələrdə məshur olduğuna görə biz bunu tərk edəcəyik.). Şiə üzü qibləyə namaz qılır. Siz bunu dəyişib arxası qibləyə namaz qılacaqsınız? Ki, bunu şiələr belə edir. Bu günə qədər bunu başa düşə bilmirik ki, şiədə Peyğəmbər (s.ə.ə.v) sünnəsinin məshurlaşması nə deməkdir? Bir qayda qoysaydılar ki, əgər Peyğəmbər (s.ə.ə.v) sünnəsi şiədə məshurlaşirsa onu tərk etmək lazımdır. Biz də bilərdik. Peyğəmbər (s.ə.ə.v) sünnəsini tərk edən nicat tapmayacaq və Allahın, Rəsulunun (s.ə.ə.v) lənətinə gəlib.
3. - Val mukazzibu bi qədərillah - “Allahın qəza və qədərini təkzib edən”. Yəni, mən nə edirəm, özüm edirəm. Allah qarışmır. Allahın bu işdə əmri yoxdur. Həmin bu adam “mukəzzib fi qədərillah” sayılır ki, nicat tapmayacaq.
4. - Əl mustəhillu min itrəti mə hərrəməllah - Yəni, İtrətim barəsində Allahın haram buyurduqlarını (Məs: Əhli beytə əziyyət etmək və s.) özünə halal bilmək.
5. - Əl mustəsir bil fey vəl mustəhillu ləhu - Yəni, Allahın və Rasulunun (s) izni olmadan qəniməti mənimsəyərək halal bilmək.

Mözumuza aid olan hissə “Əl mustəhillu min itrəti mə hərrəməllah ”. Yəni, Peyğəmbər (s.ə.ə.v) Əhli-beyti (ə.s) haqqında bəzi qırmızı xətlər var ki, onları keçmək olmaz. Hər kim bu həddi keçsə haram olan bu işi özünə halal bilsə (Məs: Onlar da bizim kimi insanlardır, mən do müsəlmanam, o da. Mən ona bu hörməti qoymalı devil və s.) Allahın və Rəsulunun (s.ə.ə.v) lənətinə tuş gələcək.

İndi isə Əhli sünnə ədəbiyyatlarında bu hədisə nəzər yetirək.

Hakim Nişapuri, “Əl müstədrək ələs-səhiheyn” kitabı, İmam Zəhəbinin qeydlərilə (Yəni, bu kitabda dörd alimin rəyi var: Buxari, Muslim, Hakim Nişapuri, İmam Zəhəbi), I cüz, səh 91, 102-ci hədis (Məktəbətüs Şamiləyə də müraciət oluna bilər).

Əbubəkr qızı Aişə nəql edir:

“Qalə Rasulallah (s.ə.ə.v) sittətun ləəntuhum ləənəhumullah va kulli nəbi mucab….”

“Peyğəmbər (s.ə.ə.v) buyurub: -Altı qismi lənətləmişəm və Allah da lənətləyib, bütün peyğəmbərlərin də istəyi həyata keçir.”

(Üsuli Kafidəki hədisdə beş təbəqə lən)tlənmişdi, burada isə altı təbəqə lənətlənib. Kafidə Rasulallah (s.ə.ə.v) lənətləyib, burada isə Allah da lənətləyir)

1. - Əl mukəzzibu fi qədərillah - “Allahın qəza və qədərini təkzib edən”
2. - Vəz zaidu fi kitabillah - “Allahın kitabına əlavələr edən, dəyişən”
3.-Vəl mutəsəllit bil cəbərut- Şərhçilər bu hədisdə “əl cəbərut” kəlməsini təkəbbür mənasında tərcümə ediblər. İnsan nə zaman təkəbbürlük edir? O zaman ki, özündə nöqsan, boşluq, çatismamazliq görür. Həmin bu boşluğu təkəbbürlə doldurmağa çalisir ki, guya onda belə bir nöqsan yoxdur. Amma həqiqətdə bu insan naqisdir, möhtacdır, qüsuru vardır. (Məs: Allahın xar etdiyi bir insanı ucaldasan və ya əziz Quran verdiyini alçaldasan. Bu həddə gəlib çatdin Allahın və Rəsulunun (s.ə.ə.v) lənətinə düçar olursan. Həmin bu şəxs “mutəsəllit” sayılır.)
4.-Vəl must hill li hərəmillah- Bu haqda şərhçilər iki rəy deyiblər. Allahın hərəmində ehram paltarında olanda da, olmayanda da bitgini, ağacı qoparmaq, qırmaq haramdır. “Mustəhill” (Yəni, haram bir işi haram olduğunu bilə-bilə özünə halal bilən.) Belə şəxslərə do Allahın və Rəsulunun (s.ə.ə.v) lənəti olur.
5.-Vəl mustəhilul min itrəti ma hərrəməllah - Yəni, İtrətim barəsində Allahın haram buyurduqlarını (Məs: Əhli beytə əziyyət etmək və s.) özünə halal bilmək.
6. -Ət tarik li sunnəti- “Peyğəmbər (s.ə.ə.v) sünnəsini tərk edən.”

Möbvzumuza aid olan hissə “Vəl mustəhilul min itrəti ma hərrəməllah”. Peyğəmbər (s.ə.ə.v) Əhli-beyti (ə.s) haqqında necə ki, Kəbədəki kimi qoyulmuş həddi keçmək olmaz. Bu iş haramdır və bu iş həmin həddi aşmış şəxsin lənətlənməsinə səbə olur.

(Qeyd: Dəfələrlə oxumuşuq ki, Fatiməyə (ə.s) əziyyət edən Mənə (s.ə.ə.v) əziyyət etmişdir. Həmçinin də Əliyə (ə.s), Həsənə (ə.s), Hüseynə (ə.s) əziyyət edən. Demək Peyğəmbər (s.ə.ə.v) hüdud xəttini çəkib. Bir kəs bu xətti keçsə “müstəhill” sayılcaq ki, aqibəti bəllidir.)

Bu hədisin sənədlərinə nəzər salaq:

* Buxari və Muslimin şərtlərinə uyğundur və bu hədisi səhih bilirlər.
* Hakim Nişapuri deyir: “Bu hədis səhih isnaddır.”
* Şəmsəddin Zəhəbi deyir: “Bu hədis səhihdir. Bu hədis üçün bir nöqsan görmürəm”
* Nurəddin Heysəmi deyir: “İmam Təbərani bu hədisi “Osaf” kitabında nəql edib və hədisin sənədində olan ravilərin hamısı düzdanışandır.”
* İbn Hibban da bu hədisin səhih olduğunu deyir.

Demək hədisin sənədləri güclüdür. Ən böyük Əhli-xilaf alimləri - Buxari, Muslim, Hakim Nişapuri, İmam Zəhəbi, Təbərani, Nurəddin Heysəmi, İbn Hibban buna şahid dururlar.

İndi isə hədisin şərhinə nəzər salaq. İmamil Mənavi kimi tanınan ƏbdurRəufil Mənavi “Feydil qadir hər əl camius sağir” kitabı, IV cüz, hədis 4460. Bu hədisin şərhində buyurur: “Əhli-beytə (ə.s) əziyyət etmək haramdır. Onlara (ə.s) təzim göstərmək, yəni, Onları (ə.s) əziz tutmaq Rəsulallahın (s.ə.ə.v) vacib buyurduğu bir əməldir. Mövzunun əksi Onlara (ə.s) təzim göstərməmək haramdır.” Bir şəxs bu iki şeyi özünə halal etsə İmam Mənavi buyurur: “Əgər bir nəfər bu iki şeyi özünə halal bilsə və buna etiqad etsə kafirdir. Amma etiqad etməsə, sadəcə şübhələrin qurbanı olub (necə ki, bu günləri internet və s. vasitələrlə bilən də, bilməyən də kütləni aldadır) aldansa günahkardır”. Demək, əhli sünnə aliminin etirafına əsasən Əhli-beytin (ə.s) haqqını tapdalayan (bunu özünə əqidə edərək) kafirdir. Əgər şübhələrin qurbanı olsa günahkardır. Hər iki halda vəziyyət ağırdır. Birdəlil əldə etdik ki, şiə və sünni alimlərinin yazılarına əsasən Əhli-beytin (ə.s) haqqını tapdalamaq haramdır. Bu işi görən kafirdir. (Necə ki, bəzi sələfi alimləri (Cəbhan kimi) bu gün də bu işi görürlər. Deyir ki, İmam Sadiqə (ə.s) “sadiq” deməyin. Əslində O, (ə.s) “sadiq” deyil. Buradan o çixir ki, əgər O (ə.s) sadiq deyilsə onda yalançıdır (n. B)/>/>/>. Həmin bu adam qoyulmuş həddi keçib ki, bu da əhli-sünnətə görə kafirdir.)

Biz bu bəhsdə sübut etməyə çalisacayiq ki, əhli-xilaf alimləri etiraf ediblər ki, tarix boyu İmam Əlini (ə.s) müəyyən şəxslər, fərdi deyil rəsmi şəkildə, cümə xütbələrində, dini mərasimlərdə təhqir ediblər, lənətləyiblər, nalayiq sözlər deyiblər və əhli-xilaf alimlərinin rəyinə əsasən bu işi görənlərin hökmü kafirdir. Çünki Həzrət Əli (ə.s) Əhli-beytin (ə.s) bir fərdidir və Peyğəmbər (s.ə.ə.v) itrətndən sayılır. Həmin bu Şəxsi lənətləyən “mustəhill” sayılır ki, hökmü bəllidir.

Mövzuya daxil olmamışdan qabaq sələfi saytından məzəli bir yazı gətirək. “Şəbəkət difa nil sünnə”. Bu sayt sələfilərin geniş surətdə dəlil, sübut gətirdiyi, yazışma üçün cəm olduqları saytdır. Günəsi göstərirsən deyir ki, almadır. Deyirsən bunun şüası var. Deyir xeyr. Almadır ki, almadır. Bu tərzdə olanları biz qınamırıq. Niyə? Çünki slur boyu bu cür tribe olunanlar belə tərbiyədən qırıla bilmirlər. Bir neçə misal çəkək ki, mətləb daha da aydınlaşsın:

Tarixdə var ki, bir nəfər Mədinədən Şama erkək bir dəvə gətirir ki, satsın. Erkəyin qiyməti dişidən bahadır. Müamilə vaxtı şamlı ona dişi dəvənin pulunu verir. Mədinəli də qəbul etmir. Aralarında ixtilaf düşür. Gəlirlər Müaviyənin yanına ki, hökm çixarsin. O da hökm verir ki, şamlıya dişi dəvəsi verilsin. Mədinəli deyir axı bu dəvə erkəkdir. Xəlifə hokum bir də təkrar edir. Mədinəli canının təhlükəyə düşəcəyindən ehtiyat edərək xəlifənin qərəzli hökmüylə razılaşmalı olur. Axşam Müaviyədən soruşurlar ki, sən erkək dəvəyə necə dişi dedin? Müaviyyə deyir ki, əgər bunlar erkəklə dişini ayıra bilsəydilər mən Əli ibn ƏbuTaliblə (ə.s) mohair edib bu həddə çatmazdim. Görün bu insan kütləni necə saxlayır ki, heç kim dəvənin erkək və ya dişi olmasına baxmır. Xəlifə erkəyə dişi dedisə demək dişidir. Belə bir mühitdə böyüyən insanlar görün nə deyirlər?

I. Əbus adlı (2003 cü ildə “Şəbəkət difa ənil sünnə” saytına üzv olub. Üzvlük nömrəsi 6114) biri sual verir:

- Sual: Mən “Əəlam” adlı kitabda oxumuşam ki, Bəni Üməyyə xəlifələri Hz. Əlini (ə.s) minbər üstə lənətləyiblər. Bu həqiqətən belədirmi?
- Cavab: Bu rafizilərin bazarında ayaq tutub yeriyən bir hekayədir. Yəni, bu bazar söhbətidir. Elmi bəhs deyil.

II. Nöman ibn Sabit (2002 ci ildə sayta üzv olub. Üzvlük nömrəsi 3108) adlı birisi mövzuya müdaxilə edib deyir:

- Mən rafizi şeyxlərində eşitmişəm ki, üməyyə xəlifələrindən olan Mərvan ibn Həkəm Peyğəmbər (s.ə.ə.v) məscidində minbər üstə xütbə deyərkən Hz. Əlini (ə.s) təhqir edirmiş. Bu zaman Peyğəmbərin (s.ə.ə.v) qəbrindən iki əl çixir ki, üstündə yazılıb: “Sən Əlini (ə.s) söyürsən? ki, O səni yaradıb (n. B)/>/>/>” (Bu düşüncə tərzinə söz tapmaq olmur. Necə ola bilər ki, şiə şeyxi belə bir söz desin. Bu da dəvə söhbətinə bənzəyir.)

III. Səhra canavarı (2006 cı ildə bu sayta üzv olub. Üzvlük nömrəsi 18672) adlı biri deyir:

- Bu şiə iftiralarından biridir. Yəni, Hz.Əlinin (ə.s) Bəni Üməyyə tərəfindən lənətlənməsi şiələrin uydurmasıdır və əhli-sünnə kitablarında belə bir şey yoxdur.

Gördüyünüz kimi, Müaviyyənin əlindən su içənlərin hamısı bu gündədir. İndi biz bu məsələni araşdıraq görək həqiqətən bu şiə uydurmasıdır ya yox? Əhli-xilafın səhih bildiyi hədislərdə bu vardırmı?

1. İmam Sərəxsi (vəfat tarixi h.q 483), “Əl Məqsud” kitabı, II cüz, səh 358, “namaz kitabı”, “fitr və qurban namazı” babında yazır:

"Peyğəmbər (s.ə.ə.v) bayram xütbəsi namazdan sonra oxunurdu. Raşidi xəlifələr vaxtı da belə idi. O vaxta qədər ki, Bəni-Üməyyə dində bidət edərək xütbəni namazdan qabağa saldılar. Çünki Bəni-Üməyyə xəlifələri öz xütbələrində halal olmayan kəlmələr danışırdılar. Camaat da buna görə namazdan sonra xütbəni dinləmədən gedirdilər."

2. İmam Zəməxşəri (vəfat tarixi h.q 467), "Əl kəşşaf" ("Təfsiri Zəməxşəri") kitabı, III cüz, səh 391, "Ən Nəhl" surəsinin 90-cı ayəsinin təfsirindəayəni izah edir və deyir:

" "Vəl-bəği" nədir? "Bəği" kəlməsi yəni, "zülm ilə təcavüz etmək və həddi aşmaq" deməkdir. Bu ayəyə Peyğəmbər (s.ə.ə.v) və Raşidi xəlifələr zamanında əməl olunub. Amma Bəni-Üməyyə hakimiyyətə gəldikdən sonra əməl olunmadı. Ömər ibn Əbdül Əzizin vaxtında lənət oxuyanların lənətlərinin xütbədən yığışdırılmasilə yenidən qüvvəyə mindi. Allah Hz. Əli (ə.s)ı təhqir edənləri xar və təhqir olunmuşlardan etsin."

3. İbn Həzm (Əbu Muhamməd) (vəfat tarixi h.q 456), "Əl muhəlla ibn Həzmin" kitabında, V cüz, səh 64-də yazır:

"Həccac və təyin etdikləri xətibləri Abdullah ibn Zubeyrə və Əli ibn ƏbuTalibə (ə.s) lənət oxuyurdular. Allah da onlara lənət edənlərə lənət etsin."

4. İbn Əbdül Birr, "Əl istiab fi mərifətil əshab", səh 536, (Səhabələrin tərcümeyi halını araşdırır və Əli (ə.s)ın tərcümeyi halında) yazır:

"Bəni Üməyyə Hz. Əli (ə.s)ı lənətləyir, təhqir edirdilər. Onlar bu işlə Həzrətin (ə.s) məqamını aşağı salmaq istəyirdilər. Amma əksinə alimlərin yanında Onun (ə.s) məqamı yüksəldi. Əmr ibn Abdullah ibn Zubeyr adlı bir şəxs eşidir ki, oğlu Hz. Əli (ə.s)ı lənətləyir. O, da oğluna deyir: "Oğlum nəbadə bir də bunu deyəsən". Bəni Mərvan 60 il Hz. Əli (ə.s)ı söyüblər (şətəmə). Onların bu hərəkəti Həzrətin (ə.s) məqamını Allah yanında qaldırıb. "

5. İbn Əbil Hədid (vəfat tarixi h.q 655), "Şərhi Nəçhül Bəlağə" kitabında (Hz. Əlinin (ə.s): "Müaviyyə sizə Məni söyməyi və vilayətimi tərk etməyi əmr edəcək. Söyüş və lənətə məcbur qaldıqda bu işin eybi yoxdur. Bu mənim paklıq və məqamımı artırar. Amma vilayətimdən boyun qaçırmayın." dediyi xütbəsinin şərhi) deyir:

"Biz deyirik ki, Müaviyyə Şam, İraq və hətta digər ölkələrdə olan hər kəsə əmr edirdi ki, Hz. Əlini (ə.s) söysünlər, lənətləsinlər, həmçinin xilafətinə itaət etməsinlər. Həmin bu hökümət əmri mərkəzlərə yazılı şəkildə göndərilirdi. Bir dəstə Müaviyyəyə belə bir məsləhət verirlər:"Ey əmir, sən arzuladığın məqama çoxdan çatmısan. (Əlinin (ə.s) tərəfdarları məhv olub və sən də istəyinə çatıb güclü hökümət qurmusan). İmkandırsa bu Kişini (Əli (ə.s)ı lənətləməkdən əl çək". Cavab verdi ki, And olsun Allaha uşaq bu fikirdə böyüməli və cavan da bu fikirlə qocalmalıdır." (Yəni, bu fikirlə nəsil tərbiyə edirdi. Belə nümayəndələri də biz hal-hazırda da görürük.)

6. İmam Qurtubi (vəfat tarixi h.q 656), "Səhih Müslimdə anlaşılması çətin olan hədislərə yazdığı şərhlər və qeydlər" kitabı, VI cüz, səh 272-də deyir:

"Müaviyyə Səd ibn Əbi Vəqqasa əmr edir ki, Əli ibn ƏbuTalibi (ə.s) söy! O da imtina edir". Bu cümləni qeyd etdikdən sonra İmam Qurtubi bir fikir bəyan edir:"Müaviyyənin bu fikri dəlalət edir ki, Bəni Üməyyə xilafətinin özülünü qoyanlar Hz. Əli (ə.s)a lənət və təhqir deyiblər."

7. İbn Rəcəb Hənbəli (vəfat tarixi h.q 795), "Fəthul bari fi səhihil buxari" kitabı, VIII cüz, səh 284-də deyir:

"Xütbə əsnasında bir nəfər haram kəlmə, bidət olan kəlmə danışsa, səhabələri söysə və lənətləsə necə ki, Bəni Üməyyə Ömər ibn Əbdül Əzizdən başqa hamısı Hz. Əli (ə.s)ı söyür və lənətləyirdi......"

8. İbn Həcər Əsqəlani (vəfat tarixi h.q 852), "Fəthül bari fi şərhi səhihil buxari" kitabı, VII cüz, səh 71, 3707-ci hədisin şərhində deyir:

"Əli ibn ƏbuTalib (ə.s) xilafətə gələndə bir sıra şeylər oldu. (Nə olduğunu qeyd etmir). Həmin bu ixtilafın nəticəsində bir tayfa üzə çıxdı. O tayfa Əli ibn ƏbuTalibə (ə.s) qarşı müharibə etdi. Sonra bu əzəmətli hal daha da şiddətləndi. Onu təhqir etdilər. Onlar Əli ibn ƏbuTalibi (ə.s) minbərdən lənətləməyi sonralar sünnəyə çevirdilər."

9. Cəlaləddin Suyuti (vəfat tarixi h.q 911), "Tarix Əl xuləfa" kitabı (bu kitab xəlifələr haqqında yazılıb və bu səhifə Ömər ibn Əbdül Əzizdən bəhs edir.), səh 243-də deyir:

"Başqaları deyir Bəni Üməyyə xütbələrində Əli ibn ƏbuTalibi (ə.s) lənətləyiblər. Amma Ömər ibn Əbdül Əziz xilafətə çatan kimi bu batil sünnəni (70 il sonra) ləğv etdi. Bu əmri bütün hökümətinə tabe olanlara da yazılı şəkildə göndərdi ki, lənətin əvəzinə Ən-Nəhl 90-cı ayə oxunsun. Bu dəyişiklik bu günə qədər davam edir."

10. Əllamə Şeyx Əliyyibnil Sultan Muhammadil Qari (vəfat tarixi h.q 1014), "Mirqatil məfatih" kitabı, III cüz, səh 433-də deyir:

"Ömər ibn Əbdül Əziz nə gözəl iş görmüşdür. Bəni Üməyyə tərəfindən Əhli beytin minbərlərdən lənətlənməsinin yerinə bu ayəni (Nəhl 90) gətirmişdir."

11. İmam Mənavi (vəfat tarixi h.q 1029), "Feyzul qadir fi şərh camius sağir" kitabı, III cüz, səh 15-də deyir:

" Bəni Üməyyə Peyğəmbərin (s.ə.ə.v) vəsiyyətinə (İki xəlifə -yəni, Quran və Əhlibeyt) xilaf çıxmış və onun ziddinə getmişlər. Əhli beytin qanını tökmüşlər, qadın və uşaqlarını əsir götürmüşlər, Onların yaşadıqları məntəqələri viran qoymuşlar, Onların şərəfini alçaltmışlar, fəzilətlərini rədd etmişlər, Onların təhqir və lənətini halal bilmişlər. Muhammadinil Mustafanın (s.ə.ə.v) vəsiyyətinə zidd çıxmışlar. Onun zəhmətinin müqabilində Peyğəmbər (s.ə.ə.v) qəsdinin tam əksini həyata keçirmişlər. Ar olsun onlara. O gün ki, Peyğəmbərlə (s.ə.ə.v) üz-üzə gələcəklər, Onun (s.ə.ə.v) qarşısında durduqları zaman rüsvay olsunlar."

Mövzunun xülasəsi bundan ibarətdir ki, salavatda "Ali" kəlməsi olub. Amma sonralar onlar bunu ləğv etmiş və hətta Əhli beyti (ə.s) lənətləmişlər. Biz səhih sənəd hədislərdə oxuduq ki, Əli (ə.s)ı 60-70 illər boyu lənətləmişlər və oxuduq ki, İmam Mənavinin fətvasına əsasən bu işi görənlər kafirdir. Allahın və Rəsulunun (s.ə.ə.v) nəzərində həmin bu şəxslər nicat tapmayacaq. Ayəni bir daha oxuyaraq mövzunu xətm edək.

Allah Təala Ən Nisa surəsinin 52-ci ayəsində buyurur: "Onlar Allahın lənət etdiyi kimsələrdir! Allahın lənət etdiyi kimsəyə isə heç bir kömək edən tapa bilməzsən".
Vassalamu alaykum va rahmatullah!!!

www.burhani.info

Bütün hüquqlar qorunur. Materialdan istifadə zamanı isnad vacibdir.


#2 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 10 Январь 2013 - 01:07

Allah nasibilərə lənət eləsin!!!

http://313news.net/forum/index.php?/topic/2310/

#3 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 10 Январь 2013 - 02:06

Muaviyə Hz.Əli (ə.s)-ın lənətlənməsini əmr edir! (Səhih Müslim)

حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد (وتقاربا في اللفظ) قالا: حدثنا حاتم (وهو ابن إسماعيل) عن بكير بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن أسبه. لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له، خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي: يا رسول الله! خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبوة بعدي". وسمعته يقول يوم خيبر "لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله" قال فتطاولنا لها فقال "ادعوا لي عليا" فأتى به أرمد. فبصق في عينه ودفع الراية إليه. ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنائكم [3/ آل عمران/61] دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال "اللهم! هؤلاء أهلي".


Quteybə b. Səid və Muhəmməd b. Abbad bizə rəvayət etdilər və dedilər: Hatəm (ibn İsmayıl) bizə Bukeyr b. Mismardan, o da Amir b. Sad b. Əbi Vəqqasdan, o da atasından onun belə dediyini rəvayət etdi: Müaviyə ibn Əbu Süfyan Sədə əmr etdi. (Lakin Sədin onun əmrinə tabe olmadığını gördükdə) dedi: “Sənə Əbu Turabı (Əlini) söyməyə nə mane olur?"

Sad cavab verdi: Allah Rəsulu (s.ə.v) (Əli haqqında) üç şey deyib ki, mən heç vaxt onu söymərəm. Əgər həmin üç şeydən biri mənim olsaydı, (bu) mənə qırmızı rəngli dəvə sürüsündən daha sevimli olardı.

Müharibələrin birində Allahın Rəsulu (s.ə.v) onu öz yerinə canişin təyin etdikdə Əli ona dedi: Ey Allahın Peyğəmbəri! Məni qadın və uşaqlarların içərisində qoyub gedirsən? Allahın Rəsulu (s.ə.v) ona dedi: Məgər sən mənə olan nisbətinin Harunun Musaya olan nisbəti kimi olmasına razı deyilsən? Lakin bir fərqlə ki, məndən sonra peyğəmbərlik olmayacaqdır.

Xeybər (müharibəsi) günü (Peyğəmbərin) belə buyurduğunu eşitdim: Sabah bayrağı elə bir adama həvalə edəcəyəm ki, o, Allahı və Onun Peyğəmbərini sevir, Allah və Onun Peyğəmbəri də onu sevirlər. Nəhayət, (səhər açıldı və) biz (hansımızın bu şərəfə nail olacağını görmək üçün) bayrağa tərəf boylanıb durduq. Peyğəmbər (s.ə.v): Əlini mənim yanıma çağırın! – dedi. (Əli) onun yanına gəldi. Onun gözləri ağrıyırdı. (Peyğəmbər mübarək) ağzının suyundan onun gözlərinə sürtdü. Sonra bayrağı ona həvalə etdi”.

Həmçinin, “Gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı...” (Ali İmran, 61) – ayəsi nazil olduqda Allahın Rəsulu (s.ə.v) Əlini, Fatiməni, Həsəni və Hüseyni yanına çağırıb: “Allahım! Mənim ailəm bunlardır” – dedi.

Səhih Muslim, kitab Səhabələrin fəziləti, bab Əli(ə.s)fəziləti haqqında,hədis 2404

http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=1&ID=1128&idfrom=4490&idto=4498&bookid=1&startno=2

http://hadis.313news...news/a-124.html

Сообщение отредактировал al-Islam: 11 Январь 2013 - 22:45


#4 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 10 Январь 2013 - 02:43

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ‏,‏ عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ‏,‏ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ‏,‏ عَنْ سَعْدٍ‏,‏ قَالَ‏:‏ قدِمَ مُعَاوِيَةُ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ‏,‏ فَأَتَاهُ سَعْدٌ‏,‏ فَذَكَرُوا عَلِيًّا‏,‏ فَنَالَ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ‏,‏ فَغَضِبَ سَعْدٌ‏,‏ فَقَالَ‏:‏ تَقُولُ هَذَا لِرَجُلٍ‏,‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ لَهُ ثَلاَثُ خِصَالٍ‏,‏ لأَنْ تَكُونَ لِي خَصْلَةٌ مِنْهَا أَحَبُّ إلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا‏,‏ وَمَا فِيهَا‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ‏:‏ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَه‏,‏ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ‏:‏ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى‏,‏ إلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي‏,‏ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ‏:‏ لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‏.‏

Əbu Muaviyə bizə rəvayət etdi, Musa b. Müslim bizə Əbdür-Rəhman b. Sabitdən, o da Sad b. Əbi Vəqqasdan rəvayət etdi və dedi: Muaviyə Həccdə olarkən Sad onun yanına gəldi. Əlinin adı zikr olundu, Muaviyə onu söydü. Sad qəzəbləndi və dedi: "Sən onun haqqında bu cür sözlər deyirsən? Halbuki. mən Rəsulullahın (s) onun haqqında belə dediyini eşitmişəm: "Mən kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır". Həmçinin deyib: "Sənin mənə olan nisbətin Harunun Musaya olan nisbəti kimidir". Həmçinin deyib: "Bu gün bayrağı elə bir şəxsə verəcəyəm ki, o, Allahı və Onun Rəsulunu sevir, Allah və Onun Rəsulu da onu sevir".

İbn Əbi Şeybə, əl-Musənnəf, c.6, s.366, h.32078; Məktəbətur-Rəşd, ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı, 1409/1998; təhqiq: Kamal Yusif Hut
http://islamport.com...1/114/4266.html

Əhli-sünnə hədis alimi Muhəmməd Avvamə deyib: sənədi güclüdür (isnaduhu qavi).
İbn Əbi Şeybə, əl-Musənnəf, c.17, s.101, h.32741; Darul-Qiblə - Muəsisətu Ulumul-Quran, Ciddə - Diməşq, 1427/2006; təhqiq: Muhəmməd Avvamə

http://waqfeya.net/book.php?bid=55

http://hadis.313news...news/a-129.html


#5 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 10 Январь 2013 - 03:02

Muaviyə Hz.Əli (ə.s)-ın lənətlənməsini əmr edir! (İbn Teymiyyənin qeydi)

وأما حديث سعد لما أمره معاوية بالسب فأبى ، فقال : ما منعك أن تسب علي بن أبي طالب ؟ فقال : ثلاث قالهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلن أسبه ، لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم . . . الحديث . فهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وفيه ثلاث فضائل لعلي

Sadın hədisinə gəldikdə isə, hansı ki, Muaviyə ona Əlini təhqir etməyi əmr etdikdə, o, qəbul etməmişdi, bu zaman Muaviyə dedi: “Sənə Əli b. Əbi Talibi söyməyə nə mane olur?" Sad cavab verdi: "Rəsulullah (s.ə.v) (Əli haqqında) üç şey deyib ki, mən heç vaxt onu söymərəm. Əgər həmin üç şeydən biri mənim olsaydı, (bu) mənə qırmızı rəngli dəvə sürüsündən daha sevimli olardı... Bu hədis səhihdir və Müslim onu "əs-Səhih" kitabında rəvayət edib. Orada Əli barədə üç fəzilət var.

İbn Teymiyyə, Minhacus-sunnə ən-nəbəviyyə, c.5, s.42; Məktəbə İbn Teymiyyə, Qahirə, 1406/1986
http://islamweb.net/...d=108&startno=1

Diqqət! Əziz oxucu, siz bu hədisin "Səhih Müslim" kitabında olan orijinal versiyası ilə tanış oldunuz. Orada Muaviyənin nə əmr etdiyi qeyd edilməmişdir və bu səbəbdən bəzi haqq inkarçıları bundan istifadə edərək Muaviyənin məhz Əlini lənətləməyi, təhqir etməyi əmr etməsini inkar etməyə çalışırlar. Ancaq öz sevimli şeyxləri bunu açıqca etiraf edir.

http://hadis.313news...news/a-125.html


#6 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 10 Январь 2013 - 03:15

Şeyx Muhəmməd Fual Əbdul-Baqi yazır:
. فنال منه) أي نال معاوية من علي ووقع فيه وسبه)
"Onu söydü" - yəni, Muaviyə Əlinin haqqında pis danışdı və onu söydü.

Şeyx Nasiruddin əl-Albani "Səhih Sünən ibn Macə" kitabında bu hədisin "səhih" olduğunu bildirmişdir. Həmçinin 1 nömrəli haşiyədə deyir:

.١ ) "فنال منه" أي: نال معاوية من علي، وتكلم فيه)
1 "Onu söydü" - yəni, Muaviyə Əlini söydü və onun haqqında pis danışdı.

əs-Sindi əl-Hənəfi dedi:
قوله : ( فنال منه ) أي نال معاوية من علي ووقع فيه وسبه ، بل أمر سعدا بالسب كما : قيل في مسلم والترمذي
(Onu söydü) - yəni, Muaviyə Əlinin haqqında pis danışdı və onu söydü. Həmçinin, o, Sada Əlini söyməyi əmr etmişdi, necə ki, Səhih Müslim və Sünən ət-Tirmizidə rəvayət edilmişdir.

Buradan: http://hadis.313news.../news/r-97.html


#7 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 10 Январь 2013 - 04:10#8 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 10 Январь 2013 - 15:45

Qəlbində Ali-Muhəmmədə (saəv) nifrəti olaraq dünyadan köçən şəxsin aqibət

http://hadis.313news.../news/r-87.html


#9 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 23 Январь 2013 - 16:25

Bəni-Üməyyənin murdarı Mərvan b. əl-Həkəmin Əhli-beyt (ə.s)-a lənət oxuması

حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى قال : كنت بين الحسين و الحسن و مروان يتشاتمان ، فجعل الحسن يكف الحسين ، فقال مروان : أهل بيت ملعونون . فغضب الحسن ، فقال : أقلت : أهل بيت ملعونون ؟ فوالله لقد لعنك الله على لسان نبيه - صلى الله عليه و سلم - وأنت في صلب أبيك .


قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح

Bizə İbrahim b. əl-Həccac əs-Sami rəvayət etdi (və dedi): Həmmad b. Sələmə bizə Ata b. əs-Saibdən, o da Əbi Yəhyadan onun belə dediyini rəvayət etdi: Mən Hüseyn, Həsən və Mərvanın arasında idim. Hüseyn və Mərvan bir-birlərini təhqir edirdilər. Həsən Hüseyni saxladı. Mərvan dedi: «Siz Əhli-beyt lənətlənmisiniz.» Həsən əsəbiləşərək dedi: «Sən əhli-beytin lənətləndiyni deyirsən? Vallahi, sən hələ atanın sülbündə ikən Allah səni Peyğəmbərin (s.ə.s) dililə lənətləmişdi.»

Hüseyn Səlim Əsəd dedi: sənədi səhihdir.

Əbu Yalə əl-Məvsili, əl-Müsnəd, c.12, s.135, №6764; Dar əl-Mamun li-Turas, Dəməşq, 1404/1984; təhqiq: Hüseyn Səlim Əsəd

http://islamport.com.../1/85/3151.html http://waqfeya.com/book.php?bid=469


حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا بن عون عن عمير بن إسحاق قال كان مروان أميرا علينا ست سنين فكان يسب عليا كل جمعة ثم عزل ثم استعمل سعيد بن العاص سنتين فكان لا يسبه ثم أعيد مروان فكان يسبه

Mənə atam rəvayət etdi və dedi: bizə İsmayıl rəvayət etdi və dedi: İbn Aun bizə Umeyr b. İshaqdan onun belə dediyini rəvayət etdi: Mərvan 6 ay müddətinə bizim əmirimiz oldu. O hər cümə Əlini söyərdi. Sonra o 2 il müddətinə Səid b. əl-As ilə əvəzləndi və o, Əlini söymədi. Sonra Mərvan yenidən (əmirliyə) qayıtdı və Əlini söyməyə başladı.

Əhməd b. Hənbəl, əl-İləl və marifə ər-rical, c.3, s.176, №4781; əl-Məktəbə əl-İslamiyyə, Beyrut, Dar əl-Xani, ər-Riyad, 1408/1988; təhqiq: Vəsiyullah b. Muhəmməd Abbas

http://islamport.com...b/2949/1204.htm

Mühəqqiq Vəsiyullah b. Muhəmməd Abbas rəvayətin sənədi haqqında 2 nömrəli haşiyədə yazır:
إسناده صحيح والله المستعان

Sənədi səhihdir, vallahu mustaan.

Buradan: http://waqfeya.net/book.php?bid=663

Bu işlərdə zəhməti olan bütün qardaş və bacıların Allah əvəzini versin
http://hadis.313news.net/news/a-165.html


#10 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 09 Март 2013 - 02:03

Allahın Rəsulu (saəv) buyurub:"Əlini söyən kəs şübhəsiz ki, məni söymüş olar".

http://hadis.313news.../news/r-48.html


#11 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 22 Апрель 2013 - 01:43

4648 - أخبرني أحمد بن عثمان بن يحيى المقري ببغداد ثنا أبو بكر بن أبي العوام الرياحي ثنا أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري ثنا عوف بن أبي عثمان النهدي قال : قال رجل لسلمان ما أشد حبك لعلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من أحب عليا فقد أحبني و من أبغض عليا فقد أبغضني
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه
تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط البخاري ومسلم

Salman Farsi r.a deyir:"Rəsulullahdan (sas) eşitdim ki,deyirdi:Kim Əlini sevərsə,Məni sevmişdir və kim Əliyə nifrət edərsə,Mənə nifrət etmişdir".

əl-Hakim deyir:Bu hədis Buxari və Muslimin şərtlərinə əsasən səhihdir
əz-Zəhəbi deyir:Buxari və Muslimin şərtlərinə əsasən (səhih)
əl-Mustədrək alə əs-Sahiheyn cild,3 səh 141 hədis 4648

http://ia701201.us.a...17/03_66019.pdf
http://islamport.com...n/1/22/480.html (4/225)

رقم الحديث: 19377
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الأَذَنِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ ، ثنا أَبُو جَابِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُحَمَّدٍ شَيْخٌ مَكِّيٌّ ، عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، تَقُولُ : أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ " .

Ümmü Sələmə Xanım deyir:Rəsulullahdan (sas) eşitdim ki,deyirdi:"Kim Əlini sevərsə,Məni sevmişdir və kim Məni sevərsə,Allahı sevmişdir.Kim Əliyə nifrət edərsə,Mənə nifrət etmişdir və kim Mənə nifrət edərsə,Allaha nifrət etmişdi".

Tabərani əl-Mucəmul Kəbir hədis 19377
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=477&pid=290355&hid=19377
Hafiz Cəlaləddin əs-Səyuti deyir:

أخرج الطبراني بسند صحيح عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أحب عليا فقد أحبني و من أحبني فقد أحب الله و من أبغض عليا فقد أبغضني و من أبغضني فقد أبغض الله

"Tabərani səhih sənədlə nəql etmişdir.Ümmü Sələmə deyir:Rəsulullahdan (sas) eşitdim ki,dedi:"Kim Əlini sevərsə,Məni sevmişdir və kim Məni sevərsə,Allahı sevmişdir.Kim Əliyə nifrət edərsə,Mənə nifrət etmişdir və kim Mənə nifrət edərsə,Allaha nifrət etmişdir".

Tarix əl-Xuləfə səh.138,139
http://ia700308.us.archive.org/31/items/tkrjs/tkrjs.pdf
http://islamport.com...Web/2892/58.htm

Mühəddis İbn Həcər əl-Heytəmi əl-Məkki deyir:

الحديث السابع عشر أخرج الطبراني بسند حسن عن أم سلمة عن رسول الله قال من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله


Tabərani həsən sənədlə nəql etmişdir. (Hədisin tərcüməsi yuxarıda)

əs-Səvaiq əl-Muhriqə səh.171,172
http://ia700300.us.archive.org/3/items/smebnh/sm.pdf
http://islamport.com...eb/2580/346.htm

Nasiruddin əl-Albani deyir:

1299 - ( صحيح )
[ من أحب عليا فقد احبني ومن أحبني فقد أحب الله عز و جل ومن أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله عز و جل ] . ( صحيح )

"Kim Əlini sevərsə,Məni sevmişdir və kim Məni sevərsə,Allahı sevmişdir.Kim Əliyə nifrət edərsə,Mənə nifrət etmişdir və kim Mənə nifrət edərsə,Allaha nifrət etmişdir". Ümmü Sələmədən, səhihdir.

Silsilətu əl-Əhadis əs-Sahihə cild,3 səh.287,288 hədis 1299

http://ia700205.us.a...52/sahiha03.pdf
http://islamport.com...b/3111/1299.htm

Allah Əhli-beyt düşmənlərinə lənət etsin

#12 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 16 Июнь 2013 - 01:32

İbn Əsir,(555-630 h.q) əl-Kamil fi ət-Tarix kitabının 4-cü cildində deyir:

ذكر ترك سب أمير المؤمنين علي ، عليه السلام

كان بنو أمية يسبون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، عليه السلام ، إلى أن ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة ، فترك ذلك وكتب إلى العمال في الآفاق بتركه .

Bəni-Üməyyə, Əmirilmuminin Əli İbn Əbi Talibi aleyhis-səlam söyürdülər.Ömər İbn ƏbdulƏziz xilafətində bu işin tərk olunmasını işçilərinə yazıb tərk etdirdi.


http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=126&ID=392&idfrom=804&idto=807&bookid=126&startno=2
səh.314 http://ia700405.us.a...kh/kamilt04.pdf

Əbul Fida,(672-732 h.q) əl-Muxtəsər fi Əxbər əl-Bəşər kitabında deyir:

إبطال عمر بن عبد العزيز سب علي بن أبي طالب على المنابر كان خلفاء بني أمية يسبون علياً رضي الله عنه

Bəni-Üməyyə xəlifələri mənbərlərdən Əlini (r.a) söyürdülər.Ömər ibn ƏbulƏziz, Əli ibn Əbi Talibin söyülməsini ləğv etdi.


http://islamport.com/w/tkh/Web/358/139.htm
səh.201 http://upload.wikime...خبار_البشر1.pdf


Tarix İbn Xaldun,(732-808 h.q) cild,3-də deyir:

وكان بنو أمية يسبون عليا فكتب عمر إلى الآفاق بترك ذلك وكتب إلى مسلمة وهو بأرض الروم يأمره بالقفول بالمسلمين

Bəni-Üməyyə Əlini söyürdülər.Ömər İbn ƏbdulƏziz tərk etdirdi


http://islamport.com/w/tkh/Web/912/1161.htm
səh.94 http://ia700408.us.a...on/tkhldon3.pdf


#13 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 16 Июнь 2013 - 04:03

İbn Əsir, əl-Kamil fi ət-Tarix kitabında deyir:

وكان مروان قصيرا أحمر أوقص ، يكنى أبا الحكم ، وأبا عبد الملك ، وأعتق في يوم واحد مائة رقبة ، وولي المدينة لمعاوية مرات ، فكان إذا ولي يبالغ في سب علي

Mərvan Müaviyyənin vaxtında Mədinənin valisi oldu.Vali olduqda isə Əlini söyürdü.

Cild,3 səh.276 http://library.islam...d=126&startno=4
Cild,4səh.15 http://ia700405.us.a...kh/kamilt04.pdf

Ibn Kəsir,(701-774 h.q) əl-Bidəyə vən-Nihəyə, kitabında cild,11 səh.712-də deyir:

وهذه ترجمة مروان بن الحكم جد خلفاء بني أمية الذين كانوا بعده

ومروان كان أكبر الأسباب في حصار عثمان ، لأنه زور على لسانه كتابا إلى مصر بقتل أولئك الوفد ، ولما كان متوليا على المدينة لمعاوية كان يسب عليا كل جمعة على المنبر ، وقال له الحسن بن علي : لقد لعن الله أباك الحكم وأنت في صلبه على لسان نبيه ، فقال : " لعن الله الحكم وما ولد " والله أعلم

Mərvan Müaviyyə tərəfindən Mədinənin valisi olduqda hər cümə Əlini mənbərdən söyürdü.Həsən ibn Əli ona (Mərvana) dedi:Sən hələ (atanın) sülbündə olanda Allah Nəbinin dili ilə sənin atan Həkəmə lənət edib.Dedi:Həkəm hələ doğulmamışdan Allah ona lənət edib.Allah daha yaxşı bilir.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=945&idto=945&bk_no=59&ID=1052
səh.712 http://ia700205.us.a...lawy07/bn11.pdf

Digər mənbələr
http://saifoali.org/...ead.php?t=16668
http://www.saifoali....ead.php?t=21759


Сообщение отредактировал qulam: 16 Июнь 2013 - 04:10


#14 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 19 Июнь 2013 - 03:59

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إسمعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ح وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة

تحقيق الألباني :
صحيح


Əbu Səid əl-Xudri nəql edir: Bayram günü Mərvan minbəri (namazgaha)çıxardıb namazdan əvvəl (minbərdə) xütbə oxumağa başladı.Bir kişi qalxıb dedi:Ey Mərvan sünnəyə müxalifət etdin.Minbəri bayram günü (namazgaha)çıxartdın,halbu ki,o çıxarılmaz idi.Xütbənidə namazdan əvvəl başladın.

Kitab,Sünən Əbu Davud,Namaz kitabı,248-ci bab,hədis 1140.Albanin təhqiqinə görə səhih.
http://islamport.com/w/alb/Web/760/1140.htm

Səhih Buxariyə nəzər saldıqda görəcəyik ki,Əbu Səid əl-Xudri deyir ki: Mərvan Mədinənin əmiri olarkən xütbəni nazdan qabağa saldı". Maraqlıdır ki,Allahın lənətinə gəlmiş Mərvan xütbəni namazdan qabaq nəyə görə başlayardı.Gəlin Mərvanın öz dilindən dediyi cümləyə nəzər salaq.

قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة
(Mərvan) dedi: "Ey Əba Səid,Camaat bizim namazımızdan sonra (xütbəyə qulaq asmaq üçün)oturmurlar" Buna görə biz namazı (xütbədən) qabağa saldıq"

Səhih Buxari,Bab əl-Xuruc ilə əl-Musallə Biğayri Minbər,hədis 956.
http://library.islam...&bk_no=0&ID=612


Maraqlıdır ki,camaat, nəyə görə Bəni-Üməyyədən olan Mərvan kimi və digəri kimi nasibilərin xütbəsinə qulaq asmaq istəmir və namazdan sonra gedirlər.Və Mərvanda məcbur olub əvvəl xütbəni oxuyar,yəni dedikni deyər,sonrasa,bayram namazını qılar.Camaatda bayram namazına görə məcbur olub xütbədə də oturar.Səhih Buxariyə şərh yazanlardan biridə əsrinin imamı şeyx Muhəmməd Ənvar əl-Kəşmiridir.(vəfatı 1352 h.q) əl-Kəşmiri bu hədisin şərhində deyir:

ثم إن من السُّنة تقديمَ الصلاةِ على الخُطبة. وإنما قَدَّمها مراونُ على الصلاةِ لأنه كان يَسُبُّ عليًا رضي الله عنه

"Sünnəyə əsasən namaz xütbədən əvvəl olar.Mərvan xütbəni əvvələ salıb Əlini (r.a) söyürdü".


Kitab, Fəydul Bari alə Səhih əl-Buxari.cild,2 səh.466,467,hədis 956

http://ia700300.us.a...61/02_88462.pdf
باب‏:‏ الخُرُوجِ إِلَى المُصَلَّى بِغَيرِ مِنْبَر http://www.al-eman.c...08&d229525&c

Сообщение отредактировал qulam: 19 Июнь 2013 - 04:08


#15 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 19 Июнь 2013 - 04:31

Ibn Həcər əl-Heytəmi əl-Məkki (899-974 və ya 973 h.q) deyir:

ومن اشد الناس بغضا لأهل البيت مروان بن الحكم

(Zəmanəsində) İnsanlar içində Əhli-Beytə daha şiddətli nifrəti olan şəxs Mərvan ibn Həkəm olub.

Kitab,əs-Savəiqul Muhriqə səh 252 http://ia700300.us.a...s/smebnh/sm.pdf
2/527 http://islamport.com.../1/121/346.html


#16 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 27 Июнь 2013 - 00:28

İbn Həcər əl-Heytəmi əl-Məkki, Həzrət Əlinin (ə.s) fəzilətləri haqqında olan hədislərdən söz açıb və sonrada Həzrət Əlinin (ə.s) başına gələn hadisələrə işarə edərək deyir:

ثم لما اشتد الخطب واشتغلت طائفة من بني أمية بتنقيصه وسبه على المنابر ووافقهم الخوارج لعنهم الله بل قالوا بكفره

Bir qism Bəni-Üməyyə tayfası minbərlərdən xütbə edərkən Onu (Həzrət Əlini) söydükdə,Xəvaric tayfasıda Allah onlara lənət etsin onlarla (Bəni-Üməyyə tayfası ilə) bu işdə ortaq idilər.Xəvariclər deyirdilər ki,O (Əli) kafirdir. (Nəuzu Billah)

Kitab,əs-Səvaiqul Muhriqə,səh.168 http://ia700300.us.a...s/smebnh/sm.pdf
2/353 http://islamport.com.../1/121/345.html

Сообщение отредактировал qulam: 27 Июнь 2013 - 00:31


#17 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 19 Август 2013 - 01:24

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا قال فأبى سهل فقال له أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب

Səhl ibn Səd dedi: Mərvan ailəsindən bir nəfər Mədinəyə vali təyin edildi.Bu şəxs Səhl ibn Sədi çağırıb Əliyə söyməsini,təhqir etməsini əmr etdi.Səhl buna razı olmadı.Vali ona:Əlini söyməyə razı olmursan heç olmasa denən ki,Allah Abu Turaba lənət etsin.

Mənbə:Səhih Muslim,Səhabələrin Fəzilət kitabı,Əlinin (aleyhis-salam)fəziləti babı,hədis 2409


http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=1&ID=1128&idfrom=4490&idto=4498&bookid=1&startno=8

Allah Əhli-beyt düşmənlərinin özlərinə lənət etsin.Və məxsusəndə Bəni-Ümməyədən olan düşmənlərə.

Сообщение отредактировал qulam: 19 Август 2013 - 01:26

 • Arif это нравится

#18 Mezlum

Mezlum

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 33 сообщений

Отправлено 20 Август 2013 - 21:21

http://www.youtube.c...SliOx7AqM#at=17

#19 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 01:05

Müaviyənin müridlərindən olan və onun xilafətində Kufənin valisi olan nasibi "səhabə" Müğirə ibn Şöbə Həzrət Əlini söyməsi rəvayəti.Və bu rəvayətlərdən Əhməd ibn Hənbəlin Müsnədində səhih və həsən rəvayətlər var.

حدثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان ، ثنا عبد الله بن محمد بن ناجية ، ثنا رجاء بن محمد العذري ، ثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين ، ثنا شعبة ، عن مسعر ، عن زياد بن علاقة ، عن عمه ، أن المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب فقام إليه زيد بن أرقم ، فقال : يا مغيرة ، ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " نهى عن سب الأموات ، فلم تسب عليا وقد مات ؟ " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه
قال في التلخيص على شرط مسلم


Ziyad ibn İlaqə əmisindən nəql edir: Müğirə ibn Şöbə Əli ibn Əbi Talibi söydü.Zeyd ibn Ərqəm qalxıb ona dedi:Ey Müğirə!Sən bilmirsən mi ki,Rəsulullah (sallallahu aleyhi və alihi və səlləm) ölən şəxsi söyməyi qadağan edib? Əli öldüyü halda səh onu söyürsən?!

Hakim:Bu hədis Müslümün şərtinə əsasən səhihdir.Nəql etməyib.
Zəhəbi təlxisdə deyib:Müslümün şərtinə əsasən (səhih)


əl-Mustədrək alə əs-Sahiheyn,Kitab Cənaiz,Ölünü söyməyin nəhy olunması fəsli,hədis 1459

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=74&ID=1319
http://ia601201.us.a...17/01_66017.pdf Səh 541,Hədis 1419


نهى عن سب الأموات . عن زياد بن علاقة عن عمه : أن المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب فقام إليه زيد بن أرقم فقال : يا مغيرة ! ألم تعلن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن سب الأموات ؟ فلم تسب عليا وقد مات
صحيح على شرط مسلم

Albani, əs-Silsilətu əl-Əhadis əs-Sahihə kitabında hədis 2397-də deyir:Müslümün şərtinə əsasən səhihdir.

http://islamport.com/w/alb/Web/3111/2397.htm
http://ia700205.us.a...52/sahiha05.pdf Səh 520

Сообщение отредактировал qulam: 03 Сентябрь 2013 - 01:10


#20 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 23:20

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : حُصَيْنٌ أَخْبَرَنَا , عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ الْمَازِنِيِّ ، قَالَ : لَمَّا خَرَجَ مُعَاوِيَةُ مِنَ الْكُوفَةِ ، اسْتَعْمَلَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، قَالَ : فَأَقَامَ خُطَبَاءَ يَقَعُونَ فِي عَلِيٍّ ، قَالَ : وَأَنَا إِلَى جَنْبِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، قَالَ : فَغَضِبَ ، فَقَامَ فَأَخَذَ بِيَدِي ، فَتَبِعْتُهُ ، فَقَالَ : أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ ، الَّذِي يَأْمُرُ بِلَعْنِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن

Abdilləh ibn Zalim əl-Mazini nəql edir:Müaviyə Kufədən xaric olanda Müğirə ibn Şöbəni öz yerinə təyin etdi.Xətiblərə Əlinin təhqir etmələrini tapşırdı.(Abdilləh ibn Zalim)dedi:Mən Səid ibn Zeydin yan tərəfində idim.Səid qəzəbli halda qalxıb əlimi tutub onu (sözlərini) izlə!Səid dedi:"Sən görmürsənmi ki,bu kişi özünə zülm edir.Hansı ki,cənnət əhlindən olan kişinin (Əlinin) lənətlənməsinə əmr edir!

Şuayb əl-Ərnəut deyib:İsnadı həsəndir.Rəvayət 1644, 1/189

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ ، قَالَ : خَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَنَالَ مِنْ عَلِيٍّ ، فَخَرَجَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَ : أَلَا تَعْجَبُ مِنْ هَذَا يَسُبُّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟

تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره وهذا إسناد حسن

Abdilləh ibn Zalim nəql edir:Müğirə ibn Şöbə xütbə etdi və Əlini söydü.Səid ibn Zeyd qalxıb dedi: Bundan siz təəccüb etmirsizmi ki,Əli (xütbədən) söyülür?!


Şuayb əl-Ərnəut deyib:İsnadı həsəndir.Rəvayət 1638, 1/188

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، قَالَ : خَطَبَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، [color="#8B0000"]فَنَالَ مِنْ عَلِيٍّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح وَحَجَّاجٌ , حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ , أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، خَطَبَ ،[color="#8B0000"] فَنَالَ مِنْ عَلِيٍّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ


تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن في المتابعات

Abdir-Rahmən əl-Əxnəs nəql edir:"Müğirə ibn Şöbə bizə xütbə etdi və Əlini söydü".

Şuayb əl-Ərnəut deyib:İsnadı həsəndir.Rəvayət 1631,1637, 1/188

Mənbə:Müsnəd Əhməd ibn Hənbəl. Şuayb əl-Ərnəutun təhqiqi ilə
http://islamport.com.../1/89/3413.html

Sünnülərin digər hədis şünası Əhməd Şakir-Həmzə Zeyn Əhməd ibn Hənbəlin müsnədini təhqiq edib və qeyd olunan rəvayətlərə deyib ki,isnadları səhihdir.Cild,2 səh.288-294

http://waqfeya.com/book.php?bid=619

Сообщение отредактировал qulam: 29 Сентябрь 2013 - 23:30


#21 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 23:42

Moder qardaş,xahiş edirəm ki,imkan olsa,Abdir-Rahmən əl-Əxnəsdən qeyd etdiyim rəvayətin ərəb dillisində olan texniki səhvi düzəldəsiz və bunuda siləsiz

#22 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 01:18

حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا صدقة بن المثنى النخعي حدثني جدي رياح بن الحارث قال كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسب فقال سعيد من يسب هذا الرجل قال يسب عليا قال ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير

تحقيق الألباني
صحيح

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي جَدِّي رِيَاحُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ ، وَعِنْدَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ يُدْعَى سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ ، فَحَيَّاهُ الْمُغِيرَةُ ، وَأَجْلَسَهُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ عَلَى السَّرِيرِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَاسْتَقْبَلَ الْمُغِيرَةَ فَسَبَّ وَسَبَّ ، فَقَالَ : مَنْ يَسُبُّ هَذَا يَا مُغِيرَةُ ؟ قَالَ : يَسُبُّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : يَا مُغِيرَ بْنَ شُعْبَ ، يَا مُغِيرَ بْنَ شُعْبَ ، ثَلَاثًا ، أَلَا أَسْمَعُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبُّونَ عِنْدَكَ ، لَا تُنْكِرُ ، وَلَا تُغَيِّرُ

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح

Riyah ibn əl-Haris nəql edir:Müğirə ibn Şöbə Kufənin böyük məscidində idi.Onun yanında Kufəli kimsələr var idi.Səid ibn Zeyd gəldi.Müğirə ona mərhəba deyib,Müğirənin ayaqlarının yanındakı döşəkcədə oturdu.Kufə əhlindən Qeys ibn Əlqəmə gəlib yönünü Müğirəyə tutub söyüdü söydü.Səid dedi:Ey Müğirə bu adam kimi söyür?Müğirə cavabında dedi:Əli ibn Əbi Talibi söyür.Səid dedi:Ey Müğirə ibn Şöbə sənin yanında Rəsulullahın (sas) səhabəsini söyürlər sənsə,buna münasibət bildirmirsən və bunu inkar da etmirsən.

1.Sünən Əbu Davud,rəvayət 4650 Albani deyib səhihdir.
http://islamport.com...eb/760/4650.htm
2.Müsnəd ibn Hənbəl,rəvayət 1629 Şuayb Ərnəut deyib səhihdir.
http://islamport.com.../1/89/3413.html

Сообщение отредактировал qulam: 30 Сентябрь 2013 - 01:27


#23 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2013 - 02:14


3332- (كان يحبُّ علياً)
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط " (6/389/5828) ، و"المعجم الصغير" (199- هندية) : حدثنا محمد بن الحسين أبو حُصين القاضي: قال: حدثنا عون ابن سلام قال: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن السُلَمي عن السُّدِّي عن أبي عبد الله الجدَلي قال:
قالت لي أم سلمة: أيُسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينكم على المنابر؟! قلت: سبحان الله! وأنى يسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! قالت:
أليس يُسَبُّ علي بن أبي طالب ومن يحبه؟ وأشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم كان يحبه

قلت: وهذا إسناد جيد، ورجاله كلهم ثقات

Hədisi Təbərani “Mucəmul-əvsat”da (6/389/5828) və “Mucəmus-sağir”da (199- Hindi) gətirmişdir: … Əba Ədbillah Cədəlidən nəql edilir:
“Ümmi Sələmə mənə dedi: “Allah Rəsulu (səllallahu əleyhi və alihi və səlləm) sizin aranızda minbərlərdə söyülürdü?!” Dedim: “Sübhənallah! Allah Rəsulu (səllallahu əleyhi və alihi və səlləm) minbərdə necə söyülə bilərdi ki?!” Dedi: “Məgər Əli ibni Əbi Talib və onu sevənlər (minbərlərdən) söyülmürlər? Şəhadət verirəm ki, Peyğəmbər onu (Əli ibni Əbi Talibi) sevirdi!”


Albani:Deyirəm bu isnad ceyyiddir (yaxşıdır) və ricalların hamısı siqədir.
Albani,əs-Silsilətu əl-Əhadis əs-Sahihə 7/996 hədis 3332
http://sh.rewayat2.c...eb/9442/008.htm

Görüldüyü kimi Ümmü Sələmə (rəhmətullahi əleyha)-nın sözüdə İmam Əlinin (əleyhis-səlam) minbərlərdə söyülməsini açıq-aşkar bəyan
edir.
islamveheqiqet.wordpress.com

Yəni,Ümmü Sələmə Xanım demək istəyir ki,minbərlərdən Əlini (aleyhissalam) söymək,Nəbini(səllallahu əleyhi və alihi və səlləm)söymək sayılır. http://hadis.313news.../news/r-48.html


#24 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 03 Октябрь 2013 - 00:37

"Sələfilərin" sevimli alimlərindən olan İbn Kəsir deyir:

وهكذا خلفا بني أميه عدتهم كعدة الرفضيه ولكن المدة كانت ناقصه
عن مائة من السنين خالصه وكلهم قد كان ناصبيا
إلا الإمام عمر التقيا معاويه ثم ابنه يزيد
وابن ابنه معاوي السديد مروان


"Ömər ibn AbdulƏziz istisna olmaqla Bəni-Ümməyyə xəlifərinin hamısı nasibi idilər.Müaviyə,Yezid,Mərvan" və s.

Mənbə:əl-Bidəyə vən-Nihəyə 13/244

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20**/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%8A%20%D9%82%D8%A8%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/i111&d77712&c&p1
http://library.islam...k_no=59&ID=2833 17/376


#25 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 03 Октябрь 2013 - 01:55

Digər sevimli hədis şünasları Şuayb əl-Ərnəut, əz-Zəhəbinin Siyəru Aləmin Nubəla kitabını təhqiq edərkən "nasibi" terminini açıqlayaraq deyir:

من " الناصبية " وهم المنافقون المتدينون ببغضة علي رضي الله عنه

"Nasibi" Onlar dinlərində Əliyə (r.a) nifrət (düşmənçilik) edən münafiqlərdir.

Mənbə:Şuayb əl-Ərnəutun təhqiqi ilə "Siyəru Aləmin Nubəla" cild,4 səh 37 haşiyə 2
http://ia700205.us.a...ms/saanz/04.pdf

Yəni,Müaviyə,Mərvan və digərləri zahirdə müsəlman olan münafiqlər.

Həmçinin “Lisan əl-ərəb” kitabında nasibilər haqqında belə deyilir:

والنواصب: قوم يتدينون ببغضة علي ، عليه السلام

Nasibilər Əlinin (aleyhissalam) nifrətini (düşmənçiliyini) bir din olaraq qəbul edirlər.

Lisan əl-ərəb, c.1, s.762 http://shamela.ws/br...k-1687/page-762

Ibn Əbdul-Bərr səhabələr haqqında yazdığı kitabda Rəbiə əs-Suləmi barəsində belə yazır:

قال أبو عمر وأما ربيعة بن يزيد السلمي فكان من النواصب يشتم عليا رضي الله عنه

Əbu Ömər(Ibn Əbdul-Bərr)deyir ki, Rəbiə bin Yezid əs-Suləmi nasibilərdən idi və Əlini (ə) söyürdü.

əl-İstiab, c.2, s.493 http://shamela.ws/br...-12288/page-491

az313news


#26 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 03 Октябрь 2013 - 03:02

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق

Zirr deyir: Əli dedi ki: And olsun toxumu yarana və canları yaradana ki,ummi olan Peyğəmbərin (sas) mənə əhdi vardır ki,Məni yalnız mömin sevəcək və mənə yalnız münafiq nifrət edəcək.

Mənbə:Səhih Muslim,İman kitabı,Ənsar və Əlini (aleyhis-salam) sevmək babı

http://library.islam...kid=1&startno=5

حدثنا عيسى بن عثمان ابن أخي يحيى بن عيسى حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي قال لقد عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق قال عدي ابن ثابت أنا من القرن الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح .

تحقيق الألباني
صحيح

Tirmizi Sünənində Kitab mənaqib,Əlinin mənaqibi babı hədis 3736 nəql edib və deyib:Bu hədis həsən səhihdir.Albanidə deyib səhihdir.
http://islamport.com...b/1/56/561.html

حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن المساور الحميري عن أمه قالت دخلت على أم سلمة فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن وفي الباب عن علي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وعبد الله بن عبد الرحمن هو أبو نصر الوراق وروى عنه سفيان الثوري

Tirmizi hədis 3717-də nəql edir.Ümmü Sələmə xanımdan.Rəsulullah (sas) deyirdi:Münafiq Əlini sevməyəcək mömin isə ona nifrət etməyəcəkdir.Tirmizi ardıyca deyir:Bu hədis həsən ğəribdir.

http://library.islam...kid=2&startno=6#27 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 03 Октябрь 2013 - 04:11

979
حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قثنا اسود بن عامر قثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال : إنما كنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم عليا

اسناده صحيح

Əbu Səid əl-Xudri (r.a) dedi:"Biz Ənsarlılar münafiqləri Əliyə nifrət etmələri ilə tanıyardıq"

1086
حدثنا عبد الله قثنا علي بن مسلم قثنا عبيد الله بن موسى قال أنا محمد بن علي السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال : ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار إلا ببغضهم عليا

اسناده حسن

Bu rəvayət isə Cabir ibn Abdullahdandır (r.a) Münafiqləri tanıyardıq Əliyə nifrət etdiklərinə görə.

Mənbə:Əhməd ibn Hənbəlin Səhabələrin fəzilət kitabı.Rəvayət 979,1086 Kitabı təhqiq edən Vəsiyullah ibn Muhəmməd Abbas 979-a deyir ki,səhihdir,1086-ya deyir ki,həsəndir.

http://www.waqfeya.c...ok.php?bid=2583

Şeyx Muqbil b. Hadi əl-Vadinin həyat yoldaşı alimə Ümmü Şueyb əl-Vadiyə özünün əs-Səhih əl-Müsnəd min Fəzail Əhli-beyt ən-Nubuvvə kitabına daxil etmiş və Əbu Səid əl-Xudridən nəql olunan rəvayətin səhih olduğunu bildirmişdir.Səh. 63,64

http://waqfeya.com/book.php?bid=2528


حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ ، بهمدان ، ثنا الحسن بن علي الفسوي ، ثنا إسحاق بن بشر الكاهلي ، ثنا شريك ، عن قيس بن مسلم ، عن أبي عبد الله الجدلي ، عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله ، والتخلف عن الصلوات ، والبغض لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

Əbuzər (r.a) nəql edir:Biz münafiqləri Allahı və Onun Peyğəmbərini yalan hesab etmələri,namaza etinasız yanaşmaları və Əli ibn Əbu Talibə (r.a) nifrət etmələrilə tanıyardıq.

Əl-Mustədrək,hədis 4698 Hakim deyir:Bu hədis Müslümün şərtinə əsasən səhihdir.

http://library.islam...k_no=74&ID=4514


وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قَالَ: مَا كُنَّا نَعْرِف الْمُنَافِقين على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا ببغضهم عَليّ بن أبي طَالب

İbn Mərdəvəyh İbn Məsuddan (r.a) nəql edib:İbn Məsud (r.a)dedi:Biz Rəsulullahın (sas) əhdi ilə münafiqləri Əli ibn Əbu Talibə nifrət etmələri ilə tanıyardıq"

Mənbə:əd-Durrul Mənsur 7/504

http://sh.rewayat2.c...b/12884/011.htm

Münafiqlər sənin yanına gəldikləri zaman: “Biz şəhadət veririk ki, sən Allahın Elçisisən!”– deyirlər. Allah da bilir ki, sən Onun Elçisisən. Allah şahiddir ki, münafiqlər əsl yalançıdırlar. Onlar andlarını sipər edib (insanları) Allah yolundan döndərdilər. Həqiqətən, onların törətdikləri əməllər necə də pisdir! Bu ona görədir ki, onlar iman gətirdikdən sonra kafir oldular. Sonra da onların qəlbinə möhür vuruldu. Artıq onlar anlamırlar.Allah onları öldürsün, necə də haqdan döndərilirlər! əl-Munafiqun 1-4.

Allah münafiq kişilərə, münafiq qadınlara və kafirlərə içərisində əbədi qalacaqları Cəhənnəm odu vəd etmişdir. (Bu) onlara kifayət edər! Allah onlara lənət etmişdir. Onlar üçün daimi bir əzab vardır. ət-Tovbə 68.

Həqiqətən, münafiqlər odun (cəhənnəm odunun) ən aşağı təbəqəsində olacaqlar və sən onlara heç bir köməkçi tapa bilməzsən.ən-Nisa 145.

(Allah) deyəcək: “Sizdən əvvəl gəlib-getmiş cin və insan tayfaları ilə birlikdə Oda girin!” Hər tayfa (Oda) girdikcə havadarlarını lənətləyəcəkdir. Nəhayət, hamısı orada toplandığı zaman sonrakılar əvvəlkilər barəsində deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz! Bunlar-dır bizi azdıran! Elə isə Odda bunlara ikiqat əzab ver!” (Allah) deyəcək: “(Əzab) hər kəs üçün ikiqatdır, lakin siz (bunu) bilmirsiniz!” əl-Əraf 38.
#28 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 21 Декабрь 2013 - 01:31

8734- من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

- ‏(‏طب‏)‏ عن ابن عباس

- ‏(‏ح‏)

Ibn Abbasdan (r.a): Rəsulullah (salləllahu aleyhi və alihi və səlləm) deyib:"Kim mənim səhabəmi söysə,Allahın,mələklərin və insanların hamısının lənəti onun üzərinə olsun"

Mənbə: əl-Cəmius Sağir,hədis 8734 Suyuti deyir ki,hədis həsəndir.

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B0%D9%8A%D8%B1%20**/i106&n81&p1

من سب أصحابي فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين
( طب ) عن ابن عباس .
قال الشيخ الألباني : ( حسن ) انظر حديث رقم : 6285 في صحيح الجامع

Albani deyir hədis həsəndir.
Mənbə: Səhih əl-Cəmius Sağir,hədis 6285 səh 1077
https://ia600506.us.archive.org/16/items/Albany8/sgamis.pdf
http://islamport.com...lb/1/16/95.html 1/1123

Həmçinin Albani bu hədisi Silsilətu əs-Səhihə kitabında qeyd edib.Cild,5 səh,446,447,448 hədis 2340.Hədisin yollarını cəm etdikdə hədis mənim yanımda həsən dərəcəsindədir.
http://ia600205.us.archive.org/9/items/waq47652/sahiha05.pdf

Əli (əleyhissalam)-ı söyən Müaviyəyə,Mərvana,Muğirə və digərlərinə Allah lənət etsin!

#29 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 22 Июль 2015 - 18:32

Sələfilərin İmamı olan İbn Teymiyyə deyir:

فان كثيرا من الصحابة و التابعين كانوا يبغضونه و سيبونه و يقاتلونه

"Həqiqətən (münafiq) səhabə və tabeinlərdən bir çoxu Әliyə qarşı nifrət edər, onu söyər və onunla vuruşardılar"

Mənbə: "Minhacus-sunnə", cild 7, səh 138
http://library.islam...k_no=108&ID=424

 • N_ن_N это нравится
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru