Перейти к содержимому


Фотография

Əhli-Sünnə Mənbələrində İmam Hüseynin (Ə) Fəzilətləri


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 qulam

qulam

    Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

  • Murid
  • 501 сообщений

Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 23:46

1. Əbu Səid əl-Xudri nəql edir: "Allahın Rəsulu (s) belə buyurub: "Həsən və Hüseyn (ə) cənnət cavanlarının seyyidləridir (ağalarıdır)”.

Tirmizi deyib: "Bu hədis – həsən səhihdir".

(Mənbə: "Sünən Tirmizi", 5/656, hədis 3768)

 

2. Üsəmə ibn Zeyd nəql edir: "Həzrət Peyğəmbər (s) buyurub: "Həsən və Hüseyn (ə) mənim oğullarım və qızımın oğullarıdır. İlahi, mən onları sevirəm, sən də onları sev və onları sevənləri də sev"”.

Tirmizi deyib: "Bu hədis – həsəndir (mötəbərdir)”.

(Mənbə: "Sünən Tirmizi", 5/656, hədis 3769)

 

3. Yalə ibn Murra nəql edir: "Allahın Rəsulu (s) belə buyurub: "Hüseyn (ə) məndən və mən də Hüseyndənəm. Allah Hüseyni (ə) sevəni sevsin"”.

Tirmizi deyib: "Bu hədis – həsəndir (mötəbərdir)”.

(Mənbə: "Sünən Tirmizi", 5/658, hədis 3775)

 

4. İmara ibn Umeyr nəql edir: "Ubeydullah ibn Ziyadın (lən) və adamlarının başları gətirildikdə, Rəhbədə məscidə düzüldü. Mən də onların yanlarında idim və camaat “gəldi, gəldi!” deyirdilər. Bir ilan gəlib başların arasında dolaşdı və sonra isə Ubeydullah ibn Ziyadın burnunun deşiklərindən burnuna daxil oldu və bir qədər sonra xaric olub getdi. Sonra insanlar yenə “gəldi, gəldi!” dedilər. İlan bu işi iki və ya üç dəfə etdi".

Tirmizi deyib: "Bu hədis – həsən səhihdir".

(Mənbə: "Sünən Tirmizi", 5/660, hədis 3780)

 

5. Əş-Şəbiy deyir: "Yuxumda əllərində nizə olan adamların göy üzündən enib, Hüseynin (ə) qatillərindən intiqam aldıqlarını gördüm. Çox keçmədi ki, Muxtar onları öldürdü".

Hafiz əl-Heysəmi deyib: "Ət-Təbərani rəvayət edib və sənədi həsəndir" (mötəbərdir).

(Mənbə: "Məcməuz-zəvaid və mənbəul-fəvaid", 9/314, hədis 15151)

 

6. Aişə nəql edir: "Allah Rəsulunun (s) üzərində qara yundan naxışlı bir örtük olduğu halda (evdən) çıxdı. Həsən ibn Əli (ə) gəldi və onu həmin örtükə daxil etdi. Sonra isə Hüseyn (ə) gəldi, onu da birgə daxil etdi. Sonra Fatimə (s.ə) gəldi və onu da örtükə daxil etdi. Sonra Əli (ə) gəldi və onu da örtükə daxil etdi.

Sonra Allah Rəsulu (s) belə buyurdu: "Ey Əhli-Beyt! Allah sizdən çirkinliyi (günahı) yox etmək və sizi tərtəmiz (pak) etmək istər!". (“Əhzab” 33)

(Mənbə: "Səhih Müslüm", Peyğəmbər (s) Əhli-Beytinin (ə) fəziləti babı, hədis 2424)

 

7. Səd ibn Əbu Vəqqas nəql edir: “"Gəlin oğullarımızı və oğullarınızı, xanımlarımızı və xanımlarınızı, nəfsimizi (özümüzü) və nəfsinizi (özünüzü) çağıraq, sonra isə dua edib yalançılara Allahın lənət etməsini diləyək!” (“Ali-İmran” 61) ayəsi nazil olanda, Allah Rəsulu (s) Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyni (ə) çağıraraq: "İlahi! Mənim ailəm bunlardır!" dedi"”.

(Mənbə: "Səhih Müslüm", Əli ibn Əbu Talibin (ə) fəzilət babı, hədis 2404)

 

8. Əhmədin belə dediyini eşitdim: “Eşitdim ki, Əbu Bəkr dedi: “Əl-Xuldinin belə dediyini eşitdim: "Bədənimdə çox sayda böyük yaralar var idi. Həmin nahiyəni Hüseynin (ə) qəbrinin torpağına sürtdüm və yatdım, ayıldığımda həmin yerdə heç bir yaranın izinin qalmadığını gördüm"””.

(Mənbə: "Ət-Tuyuriyyat", 3/912)

 

9. Əbu Hüreyrə nəql edir: “Rəsulullah (s) dedi: "Həsən və Hüseyni (ə) sevən şəxs – məni sevmiş, onlara nifrət (düşmənçilik) edən – mənə nifrət etmişdir"”.

Əbdül-Bəqi deyib: “"Əz-Zəvaid"də ravilərin siqə sənədi isə səhihdir".

(Mənbə: "Sünən İbn Macə", 1/51 hədis 143)

 

10. Əbu Səid əl-Xudri nəql edir: “Rəsulullah (s) dedi: "Canım əlində olan Allaha and olsun ki, hər kim Əhli-Beytə nifrət edərsə, Allah o kişini cəhənnəmə daxil edər"”.

Şuəyb əl-Ərnəut deyib: “Sənədi həsəndir (mötəbərdir)”.

(Mənbə: "Səhih ibn Hibban", Əhli-Beytin (ə) fəziləti babı, 15/435, hədis 6978)

 

11. Hüseyn bin Əli (ə) buyurur: "Kimin gözləri bizə görə yaşarsa və ya bir damla göz yaşı axıtsa – Uca Allah onu Cənnətdə məskunlaşdırar".

(Mənbə: "Fəzailus-səhabə", 2/840, hədis 1154)

 

12. Əbu Qubeyl belə nəql edir: "Hüseyn ibn Əli (ə) qətlə yetirildikdə, günəş elə bir şəkildə tutuldu ki, hətta günün gündüz çağı göydə ulduzlarda görsəndi. Elə zənn etdik ki, odur (yəni Qiyamətdir)”.

Hafiz əl-Heysəmi buyurub: “"Ət-Təbərani nəql etmişdir və sənədi həsəndir (mötəbərdir)”.

(Mənbə: "Məcməuz-zəvaid və mənbəul-fəvaid", 9/197)

 

13. Əhməd ibn Hənbəl, İbn Abbasın belə dediyini nəql edir: "Günorta vaxtı yuxu aləmində Allah Rəsulunu (s) tozlu və saçı-başı dağınıq vəziyyətdə gördüm. Əlində də içi qanla dolu bir şüşə var idi. Peyğəmbərə (s) dedim: “Atam-anam sizə fəda olsun, bu nədir?”.

Buyurdu ki, Hüseynin (ə) və əshabının qanıdır.

Mən o gündən etibarən bu hadisənin nə zaman olacağını izləməyə başladım”.

(Hədisi İbn Abbasdan nəql edən ravi) Əmmar deyir: “Biz o günü təyin elədik və sonradan anladıq ki, Hüseyn (ə) o gündə öldürülmüşdü".

İbn Kəsir deyib: "Əhməd güclü sənəd ilə nəql etmişdir".

(Mənbə: "Əl-bidəyə və ən-nihəyə", 8/202, İmam Hüseynin (ə) məqtəli fəsli)

 

14. Aişə və ya Ümmü Sələmə nəql edir: "Allah Rəsulu (s) buyurdu: "Əvvəllər yanıma gəlməyən bir mələk otağıma yanıma gəlib, mənə dedi: "Sənin bu oğlun Hüseyn (ə) öldürüləcək. Əgər istəsən, onun öldürüləcəyi yerin torpağından sənə gətirim"”.

Allah Rəsulu (s) buyurdu: "Bundan sonra mələk qırmızı rəngli torpağı mənə uzatdı"”.

Vəsiyullah ibn Muhəmməd Abbas deyib: "Sənədi səhihdir".

(Mənbə: "Fəzailus-səhabə", 2/965, hədis 1357)

 

15. Abdullah ibn Nəciyy atasından nəql edir: "O, Əli (ə) ilə birgə yola çıxır. O, Əlinin (ə) su qabının daşıyanı idi. Siffeynə gedərkən Neynəvaya çatanda, Əli (ə) uca səslə belə dedi: "Səbir et, ey Əba Əbdullah! Səbir et, ey Əba Əbdullah, Fərat kənarında".

Mən (Nəciyy) dedim: "Ya Əba Əbdullah, nə deməkdir?".

Həzrət Əli (ə) buyurdu: "Bir gün Peyğəmbərin (s) yanına daxil olanda, gözlərindən möhkəm surətdə yaşların axdığını gördüm. Dedim: “Ey Allahın Rəsulu (s), səni kimsə qəzəbləndirib? Nə üçün gözlərindən sel kim yaşlar axır?".

Peyğəmbər (s) buyurdu: "Bir az əvvəl Cəbrail (ə) yanımdan getdi. O, mənə Hüseynin (ə) Fərat çayının yanında öldürüləyəcəyini dedi və soruşdu ki, istəyirsənmi sənə onun torpağını qoxuladım?”.

Dedim: “Bəli”.

Sonra o, əlini uzatdı, bir ovuc torpaq götürüb, mənə verdi və mən də gözlərimə hakim ola bilməyib, ağlamağa başladım"”.

Hüseyn Səlim Əsəd deyib: "Sənədi həsəndir (mötəbərdir)”.

(Mənbə: Müsnəd Əbu Yalə", 1/298, hədis 363)

 

16. Zeyd ibn Ərqəm nəql edir: "Peyğəmbər (s) Fatimə (s.ə), Həsən (ə) və Hüseyn (ə) üçün belə buyurub: "Mən sizə qarşı savaşanlarla – savaş, sülh içində olanlarla – sülh içindəyəm"”.

İbn Hibbana görə sənədi səhihdir. Hüseyn Səlim Əsəd də deyib: "Sənədi həsəndir (mötəbərdir)”.

(Mənbə: "Məvariduz-zəman ilə zəvaid ibn Hibban", Əhli-Beytin fəziləti babı, hədis 2244)

 

17. Həzrət Peyğəmbər buyurub: "Cəbrail (ə) yanıma gəlib, mənə xəbər verdi ki, “sənin ümmətin oğlun Hüseyni (ə) öldürəcək”. O, Hüseynin (ə) öldürüləcəyi yerdən mənə qırmızı torpaq gətirdi".

Albani deyib: "Səhihdir".

(Mənbə: "Səhih əl-Cəmius-səğir"1/73, hədis 61)

 

18. Ümmü Sələmə buyurur: "Mən cinlərin Hüseyn ibn Əliyə (ə) növhə deyib ağladıqlarını eşitdim".

(Peyğəmbərin (s) digər həyat yoldaşı) Məymunə xanım buyurur: "Mən cinlərin Hüseyn ibn Əliyə (ə) növhə deyib ağladıqlarını eşitdim".

Hafiz əl-Heysəmi buyurur: "Təbərani nəql etmişdir və onun sənədinin raviləri əs-Səhihin (Buxari və Müslümün) raviləridir”.

(Mənbə: "Məcməuz-zəvaid və mənbəul-fəvaid", 9/199, hədis 15179-15180)

 

19. Aməş nəql edir ki, bir kişi İmam Hüseynin (ə) qəbrinə hörmətsizlik etdi. “Buna görə də onun ailəsinə müsibətlər üz verdi. Əlləri və ayaqları şikəst oldu, dəli oldular, cüzam və müxtəlif xəstəliklərə tutuldular və kasıblaşdılar".

Hafiz əl-Heysəmi deyir: "Təbərani nəql etmişdir və onun raviləri – əs-Səhihin (Buxari və Müslümün) raviləridir.

(Mənbə: "Məcməuz-zəvaid və mənbəul-fəvaid", 9/131, hədis 15168)

 

20. Əba Rəca əl-Utari belə dedi: "Nə Əlini, (ə) nə də Əhli-Beytdən bir kəsi söyməyin. Bəlhuceymdən olan bir qonşum: "Görürsünüz bu fasiq Hüseyn ibn Əlini?! Allah onu öldürsün" demişdi. Allah onu iki ulduzla gözlərindən vuraraq kor etdi".

Hafiz əl-Heysəmi deyir: "Təbərani nəql etmişdir və onun raviləri əs-Səhihin (Buxari və Müslümün) raviləridir”.

(Mənbə: "Məcməuz-zəvaid və mənbəul-fəvaid", 9/229, hədis 15157)

 

 
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru