Перейти к содержимому


talaba

Регистрация: 04 мая 2010
Offline Активность: 12 янв 2011 16:47

Мои сообщения

В теме: Mütə barədə şübhələr

07 декабря 2010 - 23:29

Qur'an zinakar qadınla evlənməyi qadağan edir.
«Zinakar kişi ancaq zinakar, yaxud müşrik bir qadınla evlənə bilər. Zinakar qadən da yalnız zinakar, yaxud müşrik bir kişiyə ərə gedə birər. Bu (belə bir evlənmə), mö'minlərə haram edilmişdir» (ən-Nur, 3).
Amma onlarla müvəqqəti nigah bağlamaq olar.

İshaq rəvayət edir ki, o, imam Cəfərdən soruşub: “Bizim Kufədə bir əxlaqsız qadın yaşayır. Mən onunla evlənə bilərəmmi?”. O soruşur: “O, bayraq asıb (özünün zina ilə məşğul olduğunu bəyan etmək üçün)?”. Mən dedim: “Yox. Əgər o bayraq assaydı sultan onu həbs edərdi”. Bu zaman imam dedi: “Onda onunla müvəqqəti evlən”. Sonra o nökərinə tərəf əyilib ona nə isə dedi. Sonralar mən o nökəri görüb ondan soruşdum: “O sənə nə demişdi?”. Nökər dedi: “O, mənə dedi ki, əgər qadın bayraq assa da, onunla evlənməkdə günah yoxdur. Axı sən bununla onu haramdan qurtarıb halala təhrik edirsən” (“Vəsail əş-Şiə”, 14/454-455, fəsil 9).

В теме: Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

01 июля 2010 - 17:42

Talaba belə baxıram səni əsasən çaşdıran sünnət deyə beyninə doldurulan məfhumdur. Bir şeyi anla ki, sizə görə höccət Quran, Peyğəmbər (a) və içərilərində əməli saleh, əhdinə vəfa edən, tamahkar, vəzifəpərəst, yalançı, qorxaq, zəif imanlı və s. xüsusiyyətlərə malik səhabələrin sözü, fe`li və təqriridirsə bizə görə höccət Quran, Peyğəmbər (s) və pak əhli-beytin sözü, fe`li və təqriridir.

Sizə görə sünnət Peyğəmbərin (s)vəfatından bir əsr sonra yazılmağa başlayan, həmin bu fasilə zamanı zındıqların, yəhudilərin, yalançıların, tamahkarların, qorxaqların uydurmaları ilə qarışmış hədislərdən ibarətdirsə bizə görə sünnət Peyğəmbərdən (s) sonra fasiləsiz ata-oğul zənciri vasitəsilə İmamların (a) öz əshablarına çatdırdığı və onlarında yazdıqları hədislərdən ibarətdir.

Əgər bu fərqi anlasan sənə hər şey aydın olacaq. Şiələr barədə sizə söylənilən yalan və böhtanlardan bir anlıq uzaqlaş və həqiqəti onların öz dilindən öyrən.


Bir şey Yəqindir ki əgər şiəlik Peyğəmbərin zamanıda olamayan bir şeydirsə sonra ortaya atılmaları firqə halına gəlməri haqq üzəridə omadıqlarını sübüta yetirmək üçün yetərlidi. sadəcə onların gətirdikləri və düşdükləri şübhələri və inad və təkəbbülükləri onları haqqdan uzaq döşməyə sövq edir. Lakin Haqqı axtarmaq istəyənlər müstəsnadır.Həqiqətən aqqı axtaranları Alah doğru yola yönəldir.

В теме: Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

01 июля 2010 - 17:37

Sizin "səhih" dedeyə özünüzü yəni ayırırısınız? İslamın dəliləri məgər vahid mənbədən götürülməli deyil? Bizdə olan Yəni kimdə? təzə bri dində?


"Biz" deyəndə, vahid haqq olan Əhli-beyt (ə) məktəbinin davamçılarını nəzərdə tuturam. Əgər İslamin dəlillərini vahid bir mənbədən götürürsənsə, onda bu məsələyə dair (İmam Hüseyn (a) torpağı) İmamlardan (ə) yetişən hədisləri də qəbul et. Yox, əgər etməyəcəksənsə, onda helə hər kəs öz məzhəbi prizmasından bu məsələyə yanaşsın və ikili standartlar aparmasın, necə ki bunu sən edirsən. Bizim dinimiz vahid bir dindir ki, Peyğəmbərə (s) və onun Əhli-beytinə (ə) söykənir. Kiminsə dini "gondarma" xəliflərə-filana söykənirsə, bunun artıq İslamnan heç bir bağlılığı yoxdur. Vəssalam!


Biz dinimizi Allaın kitabından və peyğəmbərinin sünnətindən götürürük. Nə quranda nədə sünnədə Hüseynin qəbrinin torpağını şəfa üçü yemək varid olmayıb. Əgər bu din olsaydı mütləq bizə Peyğəmbərimiz bəyan edərdi. Din isə hələ O vəfat etmədn kamil idi.
Allah təal buyurur:
"Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim, sizə olan nemətimi (Məkkənin fəthi, islamın mövqeyinin möhkəmlənməsi, Cahiliyyət dövrünün bir sıra zərərli adətlərinin aradan qaldırılması və i. a.) tamamladım və sizin üçün din olaraq islamı bəyənib seçdim. əl-Maidə 3

və Peyğəmbərə təblig etmək əmr olmuşdu elə çıxır ki siz bunula deyirsiniz ki Peyğəmbər Hüseyinin qəbr torpağını yeməyi gizlədib?! və təbliğ etməyib?!
Allah təala isə deyir: " Ya Peyğəmbər! Rəbbin tərəfindən sənə nazil ediləni (Quranı) təbliğ et. Əgər (bunu) etməsən, (Allahın) risalətini (sənə həvalə etdiyik elçilik, peyğəmbərlik vəzifəsini) yerinə yetirmiş olmazsan. Allah səni insanlardan qoruyacaq. Həqiqətən, Allah kafir camaatı düz yola yönəltməz! əl-Maidə 67
Yox əgər deyirsinizsə deyib elə isə Quranda və ya sünnüəsindən dəlil gətirin!

В теме: Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

30 июня 2010 - 16:24

yəni demək istəyirsən ki şeyxin burada bu şözü şərh edib

فليس في بول المعصومين ودمائهم وأبوالهم وغائطهم إستخباث وقذارة يوجب الإجتناب في الصلاة ونحوها ، كما هو معنى النجاسة ، ولا نتن في بولهم وغائطهم بـل هـما كالمسك الأذفـر ، بل مـن شـرب بولهم وغائطهم ودمهم يـحـرم الله عليه النار وإستوجب دخول الجنّة

Mə`sumların bövlündə, qanında və ğaitlərində namaz və bu kimi şeylərdə ictinab etməyi (çəkinməyi) vacib edəcək iyrənclik və çirkinlik yoxdur. Necə ki, elə bu da nəcisin mə`nasıdır. Həmçinin bövl, ğaitlərində pis qoxu yoxdur əksinə onlar güclü ətrə malik misk kimidirlər. Kim onların bövlünü, ğaitini və qanını içsə Allah ona cəhənnəmi haram, cənnətə girməyi vacib edər.


və sonra deyib ki

لكن ورد النهي أنتظاماً للأمر ، و كذا يجب الإجتناب ويلزم الغسل عنه
Lakin (bu əməli etmək) qadağan olunmuşdur. Həmçinin (mə`sumların, bövl, ğait və qanından)çəkinmək vacibdir və onu yumaq lazımdır.


Nəsə düz gəlmir?!
Bəlkə
لكن ورد النهي أنتظاماً للأمر ، و كذا يجب الإجتناب ويلزم الغسل عنه

Lakin tədricən qadağan olunmuşdur. Həmçinin (mə`sumların, bövl, ğait və qanından)çəkinmək vacibdir və onu yumaq lazımdır?
belə tərcümə düzgün olardı?

Yəni əvvəl icazəli olub və belə hesab edilib sonra tədricən qadağan olu?
Nəisə Mövzuya qayıdaq deyəndəki siz dəvə sidiyi məsələsini gətirərək müvzudan uzaqlaşdınız o ki qaladı mözüuya mən davam edim istiyirsən?

Müəəlifi Muhammdə əl-Həsən əl-İstihəbənəti olan şiə alimin Nur əl-Əyn fi Məşy ilə ziyarəti qabr əl-hüseyn kiatbında belə deyilir:"

416 ci səhifə

2-Əbu Abdullah əleyhissalam belə dedi: "Hüseyin əleyhissalamın qəbrinin torpağı müarək miskdir. (ətirdir) Şiyələrimizdən kim ondan yeyərsə onun üçün hər xəstəlikdən dərmandır. Düşmələrimizdən kim bundan yeyərsə piy əridiyi kimi əriyər."

Yəni belə çıxır ki dediyiniz "sizin alimlərdə bu deyir deyib, guya bəzi hənbəli alimlərda bu qəbrə sürtümnüb şəfa taıblar deyə gətirdiyiniz sılkalarda kı kimi" ya sizə dost olublar yoxsa əriməli idilər yada ərimək yox imiş yada yalan. Bidrdə İnanmıram ki siz hənbəliləri özünüzə dost sayasının.

Hə sonra davam edir 253 bab yəni fəsil
Hüseynin türbəsi ilə iftar açamanın müstəhəblityi
1- Əli İbn Muhamməd ən-Nəvfəliydən Əbu əl-Həsən əleyhissalam belə dedi: "Mən Yəv əl-Fitr (yəqin bayram günün qəsd edir)Hüseynin qəbrinin torpaəı və xurma ilə iftar açdım? O ona belə dedi: "Sən bərəkət və sünnti cəm etdin."

görəsən kimin sünnətini?!

davam edir:
2- rdanın fiqhindən: "ən əfzəl iftar olunacaq şey Hüseynin qəbrinin torpağıdır."

hələ dayanmır başqa bir fəsil də verir

254 fəsil: Hüseyn əleyhissalamın qəbrinin torpağının öpülməsi və gözə qoyulmasının və bədədnin qalan hissəslərinə sürtülməsinin müstəhəb olması."

Sora buna uyuğun rəvayətlər gətirir.

Yaxşı bunlara şirk yox nə ad vermək olar. Sünnət elə isə kimin sünnəti?

В теме: Şiələrin kitablarında Torpaq və palçıq yemək

29 июня 2010 - 23:34

Talaba, deməli sizin "səhih" rəvayətinizə görə dəvənin sidiyii şəfa niyyətiylə içmək caizdir, amma bizdə olan "səhih" rəvayətə görə Kərbəla torpağını şəfa və təbərrük niyyətiylə az bir miqdarda suyla qarışdırıb qəbul etmək dərhal şirkdir və haramdır? Bu nə ikili standartlardır? Məntiq hanı? Eyni şeyi təkrarlamağnan heç bir suala cavab verməmiş olcaqsan, çünki yazıların helə açdığın mövzu kimi mənasıdır və əleyhinədir.

Sizin "səhih" dedeyə özünüzü yəni ayırırısınız? İslamın dəliləri məgər vahid mənbədən götürülməli deyil? Bizdə olan Yəni kimdə? təzə bri dində?

Рейтинг@Mail.ru