Перейти к содержимому


Фотография

Əbu Bəkr, Ömər, Osman möminlərdir


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 168

#151 Abu Osman

Abu Osman

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 47 сообщений

Отправлено 03 Февраль 2010 - 12:30

Muaviyyənin dönəmində guya, hz. Əlinin (ranhuma) minbərlərdən lənətlənməsinə gəlincə, bunlar hamısı uydurmadır.


وقال أبو زرعة الدمشقي : ثنا أحمد بن خالد الوهبي أبو سعيد ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن أبيه قال : لما حج معاوية أخذ بيد سعد بن أبي وقاص فقال : يا أبا إسحاق ، إنا قوم قد أجفانا هذا الغزو عن الحج حتى [ ص: 51 ] كدنا أن ننسى بعض سننه ، فطف نطف بطوافك . قال : فلما فرغ أدخله دار الندوة ، فأجلسه معه على سريره ، ثم ذكر علي بن أبي طالب فوقع فيه ، فقال : أدخلتني دارك ، وأجلستني على سريرك ، ثم وقعت في علي تشتمه ؟ ! والله لأن يكون في إحدى خلاله الثلاث أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس ، ولأن يكون لي ما قال له حين غزا تبوك " ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ؟ " . أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ، ولأن يكون لي ما قال له يوم خيبر " لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، يفتح الله على يديه ، ليس بفرار " . أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ، ولأن أكون صهره على ابنته ، ولي منها من الولد ما له أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس ، لا أدخل عليك دارا بعد هذا اليوم . ثم نفض رداءه ثم خرج

Əbu Züra əd-Dəməşqi Abdulla bin Əbi Nəcihin atasından belə nəql etdiyini rəvayət edir:

"Müaviyə həccə gəldiyi vaxt Səd bin Əbi Vəqqasın əlindən tutdu və ona belə dedi:

- Ey Əbu İshaq, bu müharibə bizi elə yordu ki, Həcci tərk etməli olduq, hətta Həccin bəzi sünnətlərini unutduq. Təvafda bizə rəhbər ol ki, səninlə birlikdə biz də təvaf edək."

Təvaf bitdikdən sonra Müaviyə Sədi Dar ən-Nədvəyə apardı. Onu öz oturacağında özünün yanında oturtdu. Sonra Əli bin Əbu Talibdən söhbət açdı və onu əleyhinə danışdı.

Səd Müaviyəyə dedi:

"Məni evinə gətirdin və öz oturacağında yer verdin. Sonra da Əlinin əleyhinə danışıb, onu söyürsən?. Allaha and olsun ki, Əlinin sahib olduğu 3 xüsusiyyət var ki, bunlardan birinə sahib olmaq mənim üçün günəşin üzrəinə nur saçdığı şeylərin hamısına sahib olmaqdan daha xoşdur. Kaş ki, Təbuk səfərinə getidiyi vaxt Rəsulallah (sas) bu sözü mənə deyərdi: "Ey Əli, Sən razı deyilsənmi ki, sənin mənə olan nisbətin Harunun Musaya olan nisbəti kimi olsun? Bir fərqlə ki, məndən sonra Peyğəmbər gəlməyəcək.".

Xeybər döyüşündə Rəsulallah (sas) Əli haqqında dediyi bu sözü mənə desəydi, günəşin üzrəinə nur saçdığı şeylərin hamısına sahib olmaqdan daha çox xoşuma gələrdi: "Sabah bayrağı elə birisinə verəcəm ki, o Allah (c.c) və Rəsulunu (sas) sevir, Allah (c.c) və Rəsulu (sas) da onu sevir. Allah Təala fəthi onun əli ilə fəthi müyəssər edəcəkdir. O şəxs cəbhədən qaçan birisi deyildir."

Kaş ki, Əli kimi Rəsullalhın (sas) kürəkəni olardım və onun qızından övladım olardı. Onun qızının övladı mənim üçün günəşin üzərinə nur saçdığı şeylərin hamısına sahib olmaqdan daha çox qiymətlidir.

Artıq bu gündən sənin yanına gəlməyəcəyəm."

Bu sözləri dedikdən sonra Səd bin Əbi Vəqqas ətəyini silkələyərək Müaviyənin yanından getdi. "

MƏNBƏ: Əl-bidayə vən-nihayə", İbn Kəsir, 7-ci cild, Əli bin Əbu Talibin fəziləti haqqında.

Həmin mənbə digər bir saytda

Ər-Rəhman (və) ər-Rəhim Allahın adı ilə.

Master ier! Sənin yuxarıda, qoyduğun səhifələrdə həmin rəvayət yoxdur. Əbi Zur`adan gətirdiyin rəvayətin sənədində isə, Muhəmməd bin İshaq bin Yəsər vardır. İbni Həcər əl-Əsqalanı onun barədə "ət-Təqribut-təhzib"-də demişdir: "Saduqdur, hədislərində müdəlləs etmişdir. Şiəlikdə və qədər məsələsində ittiham edilmişdir. Əz-Zəhəbi demişdir: "Elm dənizindən olan saduq bir imamdır. Onun, geniş qəribə məsələləri var ki, rəvayət etdiklərini sonra, inkar etmişdir. Onunla, ihticac etmədə alimlər ixtilaf etmişlər. Onun hədisləri həsəndir. Camaatdan bir qrup onun hədislərini səhihləmişdir". İmam Malik (ra) demişdir ki: "Dəccallardan bir Dəccaldır (yəni, yalançıdır)". Əbul-Həsən əl-Meymuni demişdir ki: "Yəhyə bin Məindən eşitdim ki dedi: "Muhəmməd bin İshaq zəifdir". Hənbəl bin İshaq demişdir: Eşitdim ki, Əbu Abdulla (yəni, Əhməd bin Hənbəl) deyir. "(Muhəmməd) İbni İshaq hüccət deyildir". Və s. Bu barədə rəy çoxdur.
Həm də, mühəddislərin nəzdində belə bir qayda var ki, əgər, bidət əhlindən biri, öz bidətini bəzəmək üçün bir rəvayət edirsə və o rəvayət daha güvənilən ravilər tərəfindən rəvayət edilməmişsə, o rəvayət məqbul deyildir.
Yenə də qeyd edirəm ki, bu barədə gələn rəvayətlər uydurma və zəifdir. Niyə? Çünki, bu rəvayətlər, ancaq, bidət əhli olmaqda ittiham edilən ravilər tərəfindən rəvayət edilimişdir.

#152 Abu Osman

Abu Osman

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 47 сообщений

Отправлено 03 Февраль 2010 - 13:03

Ər-Rəhman (və) ər-Rəhim Allahın adı ilə.
Subhani! Sən yazırsan ki, Muaviyyə (ra) nasibi idi. Bəs, onda, hz Həsən (ra) nə üçün, xilafəti "nasibi" Muaviyyəyə (ra) təhvil verdi. Məgər, sizin şişirtdisiniz və məsum səviyyəsinə qaldırdığınız bir imamın xilafəti "nasibi"-yə təhvil verməsi caizdir. Sonra, sən əhli sünnənin əqidəsini "uydurma" adlandırırsan. Hər halda, biz, Allahın əmr etdiyi kimi, Qur`an və peyğəmbərin (sas) sünnəsinə tabe oluruq. Bəs, siz, nəyə tabe olursuz? Biz, əqidə məsələlərində yalnız, Qur`an və sünnə və bu iki mənbəyə müvafiq olan alimlərin rəylərinə istinad edirik. Bəs, siz nə edirsiz? Mən, sizin ən "səhih" mənbəniz olan əl-Kuleyninin "əl-Kafi" kitabında peyğəmbərin hədislərini axtardım. İnan, ki, bir neçə hədisdən başqa hədis tapmadım. Deyilənə görə, həmin kitabda peyğəmbərdən cəmi, altmış altı (66) dənə rəvayət var. Buna bax, on altı min (16.000) rəvayət olan bir hədis kitabında, peyğəmbərdən cəmi 66 dənə hədis rəvayət edilib. Bu nədi? Bu necə olur? Budur, sizin, ən mötəbər kitabınız?
Amma, sənin oraya qoyduğun sitatlara gəlincə, yenə də, deyirəm. Ya uydurmadır, ya da zəifdir. Həm də o rəvayətləri Türkiyə saytlarından kopyalayıb yazmısan. Həm də, onlardan heç birinin sənədi yoxdur. Tarix kitablarında bilirsiz, nə qədər uydurma və zəif rəvayətlər var? Bu qəbildən olan rəvayətlərin də sənədlərində, ya yalançı, ya yalançılıqda ittiham edilmiş, ya bid`ətçi olmaqda ittiham edilmiş, ya da ki, zəif ravilər tərəfindən rəvayət edilmişdir.
Bir də ki, səhabələr arasında olan ixtilafi məsələlərdən pis niyyətlə istifadə etmək qadağan edilmişdir. Çünki, peyğmbər (sas) demişdir: "Səhabələrimi yalnız, xeyirlə anın, ya da susun". Başqa bir rəvayətdə: "Kİm, mənim səhabələrimi söyərsə, məni söymüşdür. Kim, məni söymüşsə, Allahı söymüşdür".
Ona görə də, səhabələr barədə bir şey yazarkən, ehtiyatlı olun. Bu, məndən sizə nəsihətdir.

#153 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 03 Февраль 2010 - 13:25

Master ier! Sənin yuxarıda, qoyduğun səhifələrdə həmin rəvayət yoxdur. Əbi Zur`adan gətirdiyin rəvayətin sənədində isə, Muhəmməd bin İshaq bin Yəsər vardır. İbni Həcər əl-Əsqalanı onun barədə "ət-Təqribut-təhzib"-də demişdir: "Saduqdur, hədislərində müdəlləs etmişdir. Şiəlikdə və qədər məsələsində ittiham edilmişdir. Əz-Zəhəbi demişdir: "Elm dənizindən olan saduq bir imamdır. Onun, geniş qəribə məsələləri var ki, rəvayət etdiklərini sonra, inkar etmişdir. Onunla, ihticac etmədə alimlər ixtilaf etmişlər. Onun hədisləri həsəndir. Camaatdan bir qrup onun hədislərini səhihləmişdir". İmam Malik (ra) demişdir ki: "Dəccallardan bir Dəccaldır (yəni, yalançıdır)". Əbul-Həsən əl-Meymuni demişdir ki: "Yəhyə bin Məindən eşitdim ki dedi: "Muhəmməd bin İshaq zəifdir". Hənbəl bin İshaq demişdir: Eşitdim ki, Əbu Abdulla (yəni, Əhməd bin Hənbəl) deyir. "(Muhəmməd) İbni İshaq hüccət deyildir". Və s. Bu barədə rəy çoxdur.
Həm də, mühəddislərin nəzdində belə bir qayda var ki, əgər, bidət əhlindən biri, öz bidətini bəzəmək üçün bir rəvayət edirsə və o rəvayət daha güvənilən ravilər tərəfindən rəvayət edilməmişsə, o rəvayət məqbul deyildir.
Yenə də qeyd edirəm ki, bu barədə gələn rəvayətlər uydurma və zəifdir. Niyə? Çünki, bu rəvayətlər, ancaq, bidət əhli olmaqda ittiham edilən ravilər tərəfindən rəvayət edilimişdir.

1. Rical elmiynən oynayırsan? Yoxsa ricalda İbn Kəsirdən daha əfzəlsən? Sizin rical elminiznən, cəhr və tədil qaydalarıynan hansı ravini istəyirsən zəif və yaxud siqa çıxartmaq olar. Zəiflətməyə qalsa, onda gərək "Səhiheyn"-i yandırasınız! Üstəlik sən "Təqrib ət-təhzib"-dən gətirdiyin alimlərin nəzəri bu ravinin atılmasına gətirib çıxartmır. Bu barədə az sonra...
2. Sənə neçə dənə tarixi mənbədən dəlillər gətirdim. Niyə görməməzliyinə vurdun? Hz. Əlinin (a) minbərlərdən lənətlənməsi TARİXİ FAKTDİR! Bu növ rəvayətlər icmali şəkildə mütəvatirdir. Özünüzü dağa-daşa çırpsanız da, bunu inkar edə bilmərsiniz! İmamlardan (a) ayrı düşməyinizə görə qəlbiniz sanki kordur.
3. Həmin hədis İbn Kəsirin "əl-Bidayə və ən-Nihayə"-sində var. Sadəcə sən görməməzliyə vurmaq istəyirsən. Eybi yox, buyur bu da həmin səhifənin skanı:
al_bidaye.jpg
4. Bu hədis səhihdir. əl-Albani də bu hədisin səhih olduğunu bildirib.

- ( صحيح )
118 - حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا موسى بن مسلم عن ابن سابط وهو عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله * ( صحيح ) الصحيحة 335 / 4


"Səhih Sunan İbn Macə", əl-Albani, 1/26


Vaxtın azlığından davam edə bilmirəm. Yoxsa bura helə ibn Kəsirin "əl-Bidayə və ən-Nihayə"-sindən Muaviyənin sağ əli Mərvan ibn Həkəmin necə Hz. Əlini (a) lənətləməyini və İmam Həsənin (a) ona qarşı etirazı barədə geniş yazardım. Sənin bütün bunları görməyə taqətin çatmır, çünki şeyxlərin sənin qəlbini tarixi ört-bastır etməknən doldurublar. Day bir insanlar ki, ümmətə qarşı olmuş cinayətə "ictihad" donu geyindirməyə çalışırlar, nə deyəsən...

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#154 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 03 Февраль 2010 - 13:52

Ər-Rəhman (və) ər-Rəhim Allahın adı ilə.
Subhani! Sən yazırsan ki, Muaviyyə (ra) nasibi idi. Bəs, onda, hz Həsən (ra) nə üçün, xilafəti "nasibi" Muaviyyəyə (ra) təhvil verdi. Məgər, sizin şişirtdisiniz və məsum səviyyəsinə qaldırdığınız bir imamın xilafəti "nasibi"-yə təhvil verməsi caizdir. Sonra, sən əhli sünnənin əqidəsini "uydurma" adlandırırsan. Hər halda, biz, Allahın əmr etdiyi kimi, Qur`an və peyğəmbərin (sas) sünnəsinə tabe oluruq. Bəs, siz, nəyə tabe olursuz? Biz, əqidə məsələlərində yalnız, Qur`an və sünnə və bu iki mənbəyə müvafiq olan alimlərin rəylərinə istinad edirik. Bəs, siz nə edirsiz? Mən, sizin ən "səhih" mənbəniz olan əl-Kuleyninin "əl-Kafi" kitabında peyğəmbərin hədislərini axtardım. İnan, ki, bir neçə hədisdən başqa hədis tapmadım. Deyilənə görə, həmin kitabda peyğəmbərdən cəmi, altmış altı (66) dənə rəvayət var. Buna bax, on altı min (16.000) rəvayət olan bir hədis kitabında, peyğəmbərdən cəmi 66 dənə hədis rəvayət edilib. Bu nədi? Bu necə olur? Budur, sizin, ən mötəbər kitabınız?

1. Ay zavallı, əvvəla sənin ağlın olsaydı "əl-Kafi"-yə "barmaq" qoymazdın. Bir kitaba ancaq siz səhih donu geyindirə bilərsiniz. Bizə görə isə Qurani Kərimdən başqa heç bir səhih kitab yoxdur. "əl-Kafi" hədis kitabidir və orda səhih hədislərnən bərabər, zəif hədislərdə mövcuddur. 66 hədisə gəldikdə isə, yazzıqlar olsun, bu cür "irad" tutanlara. Əvvala, hər hansısa bir imamın (a) sözü bir başa Peyğəmbərə (s) çatır. İmamlar (a) dəfələrlə deyiblər ki, bizim sözümz ata-babamızın yolu ilə bir-başa Peyğəmbərə (s) söykənir. Buxari məgər bir-başa Peyğəmbərdən (s) hədis nəql edib? Bizim hədis silsiləmiz imamlardan (a) ibarət olduğu halda, sizin hədisləriniz Əbu Hüreyrə, İmran ibn Həttan kimi zır nasibilərdən gələn və Peyğəmbərə (s) nisbət verilən hədislərlə doludur. İrad tutmamışdan qabağ bir fikirləş.
2. İmam Həsənin (a) sülhü barədə sənə neçə dəfə yazmışam və "poisk"-dən istifadə etməyə məsləhət bilmişəm. Tutuquşu kimi eyni sözü təkrarlamağa necə xoşlayırsız.
Əvvəva, İmam Əlinin (ə) şəhadətindən sonra İmam Həsən (ə) mənbərə qalxıb, Kufə əhlini qaldırdı. Onlar da ümmət üçün imam olaraq Peyğəmbərin (s) xəlifəsinə bey'ət etdilər. Lakin bu, altı aydan çox çəkmədi.
İmam Əlinin (ə) şəhadəti xəbəri Şama çatdığı zaman Müaviyə müsəlmanların başçılığını əlinə almaq üçün böyük bir qoşunla Kufəyə tərəf hərəkət edib, İmam Həsəni (ə) təslim olmağa məcbur etdi.
İmam (ə) sülhdən başqa çıxış yolu tapmayıb Müaviyə ilə sülh müqaviləsi bağladı. Belə sülhün baqlanmasına İmamı (ə) məcbur edən səbəblər ordunun parçalanması və digər tərəfdən də İraqın daxili həyəcanlı vəziyyəti idi. Başqa bir tərəfdə İslama zərbə vurmağa fürsət gözləyən, müsəlmanlarla müharibə üçün böyük bir qoşun hazırlanmış Roma imperatoru idi. Şübhəsiz ki, Müaviyə ilə İmam Həsən (ə) arasında müharibə bu şəraitdə baş versəydi, nə İmam Həsən, nə də Müaviyə deyil - Rum imperatorluğu qələbə çalacaq idi. Beləliklə, İmam Həsənin (ə) sülhü qəbul etməsi İslamı təhdid edən böyük bir təhlükəni aradan qaldırmış oldu. Anladın? Tarixi açıb bir-balaca təhlil etsəydin, bunu gözəl anlayardın. İmam Həsən (a) konkret şərtlər əsasında beyət etmişdi. Bu şərtlərin təfsilatını tarix kitablarından oxuya bilərsən.
Sülh müqaviləsinin bəndləri belə idi:

1. Həsən ibn Əli (ə) hakimiyyəti və bütün işlərin başçılığını Qur'an və Peyğəmbərin (s) prinsiplərinə uyğun şəkildə idarə etmək şərti ilə Müaviyəyə təslim etsin.
2. Xilafət Müaviyənin ölümündən sonra xüsusi haqla İmam Həsənə (ə) verilsin. Əgər fövqəladə hadisə baş verərsə xilafət onun qardaşı imam Hüseynə (ə) veriləcək.
3. Mənbələrdə və ya başqa yerlərdə İmam Əliyə (ə) qarşı söylənilən pisliklər və söyüşlər dayandırılsın.
4. Kufədə olan (beytül-mala aid olan) beş milyon dirhəmin xərclənməsi İmam Həsənin (ə) nəzarəti altında olsun. Müaviyə tərəfindən hər il bir milyon dirhəm xərac kimi İmam Həsənə göndərsin ki, bu məbləği Siffeyn və Cəməl muharibələrində şəhid olan Əli (ə) tərəfdarlarının ailələrinə paylasın.
5. Müaviyə irqindən və cinsindən asılı olmayaraq sığınacaqda olan insanları əziyyət və təqibələrə mə'ruz qomayacağını öz üzərinə götürsün. Bu sülhün bütün bəndlərini dəqiqliklə yerinə yetirib, bütün ümməti bu müqaviləyə şahid etsin.


Bütün bunlara baxmayaraq İmam Həsən (ə) hicərətin 50-ci ilində həyat yoldaşı Caudə bint Əl-Əşas ibn Əlqeys tərəfindən zəhərləndi. Müaviyə bu qara cinayətə Caudəni təhrik etmək üçün ona yüz min dirhəm pul vermiş və İmam Həsəni (ə) zəhərləyərsə, onu öz oğlu Yəzidə alacağını və'd etmişdi. İmam Həsənin (ə) şəhid olması xəbərini Müaviyə eşitdikdə çox sevinmişdi. Çünki varlığını itirməkdə olan Əməvilərin hakimiyyətinin möhkəmlənməsində onu ən böyük maneə görürdü. Beləliklə, İmam Həsən (ə) şəhid olduqdan sonra Müaviyə istədiyini həyata keçirdi. Ümmətə zülm edərək pozğun oğlu Yəzidi öz yerinə tə'yin etməyi bacardı.

Amma, sənin oraya qoyduğun sitatlara gəlincə, yenə də, deyirəm. Ya uydurmadır, ya da zəifdir. Həm də o rəvayətləri Türkiyə saytlarından kopyalayıb yazmısan. Həm də, onlardan heç birinin sənədi yoxdur. Tarix kitablarında bilirsiz, nə qədər uydurma və zəif rəvayətlər var? Bu qəbildən olan rəvayətlərin də sənədlərində, ya yalançı, ya yalançılıqda ittiham edilmiş, ya bid`ətçi olmaqda ittiham edilmiş, ya da ki, zəif ravilər tərəfindən rəvayət edilmişdir.

Nə deyirəm ki, vallah. Allah yalançılara lənət eləsin, əgər mən bu mənbələri gətirdikdə hər hansısa bir Türkiyə saytından istifadə etmişəmsə! Amin deməyənin, dili lal olsun! "Amin" deməmiş, səninlə söhbətimiz davam olunmayacaq. Təbəridən, İbn Kəsirdən, Yaqubidən, Məsudidən, İbn Hacərdən və s. sitat gətirirəm deyir, hamısı yalan və uydurmadır. Sənin qəlbində konkret problemlər var. Saqqalını qarnına kimi buraxıb "əxican əxican" deməknən, Əhli-beyt (a) düşmənlərinə rəhmət oxumaqnan nə qazanırsan? Allah sizin barənizdə gözəl buyurub:

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ


Onlar kar, lal və kor olduqlarına görə doğru yola qayıtmazlar. (2:18)


Karsan, çünki söz təsir etmir. Lalsan, çünki "yalandır, uydurmadır" deməkdən və tarixi ört-bastır etməkdən başqa bir şey deməyə ağlın çatmır. Korsan, çünki sənə nə gədər dəlil gətirsək də gəbul etməyəcəksən. Gedib şeyxin Qamətin ayağının altını yalamağnan yaqin Muaviyyənin sakinləşdiyi "cənnəti" qazanarsan. Sənə də bir quş...
P.S Amma "Amin" deməyi unutma. Qəlbiniz başdan-aşağı böhtan olduğu halda, day gəlib internetdə hansısa bir userə böhtan atmağa nə var ki.

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#155 Abu Osman

Abu Osman

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 47 сообщений

Отправлено 04 Февраль 2010 - 12:21

Ər-Rəhman (və) ər-Rəhim Allahın adı ilə.

Subhani! Sənin, yuxarıda qeyd etdiyin "Səhih sünən İbni Macə"-dən gətirdiyin rəvayətə gəlincə, sən həmin rəvayətin sənədi və mətni ilə bu rəvayəti tutuşdur. Bu rəvayətdə qeyd edilmir ki, söydü və ya lənətlədi.
İkincisi, İbni Kəsir də, o biri tarix kitabları kimi, onların müəllifləri bu kitabları yazarkən iddia etməmişlər ki, bu kitabda olan bütün rəvayətlər səhih və məqbuldur. Zatən, bu səbəbdən tarix kitabları zəif və uydurma rəvayətlərlə doludur. Nə üçün? Çünki, tarixçilər, öz kitablarında mühəddislərin bir hədisin səhih və ya məqbul hədis olması üçün, uyğuladıqları qaydaları tətbiq etməmişlər. Tarixçilər, yalnız, rəvayətləri yığmışlar ki, onlar unudulub, tərk edilməsin. Necə ki, bunu bir çox tarix kitabının müəllifi (məs, ət-Tabəri bunu "Tarix" kitabının müqəddiməsində) qeyd etmişdir. Bu səbədən də, tarix kitablarında olan rəvayətlərin sənədləri və mətnləri yoxlanmalıdır.
Sonra, sən yazırsan ki, bəs, biz, sizin kimi iddia etmirik ki, "əl-Kafi" kitabında olanların hamısı səhihdir və s. Ümumiyyətlə, şiələr, zaman-zaman bu və buna bənzər ifadələr işlətməyi xoşlayırlar. Əslində, bu, muasir dillə desək "otmazka"-dan başqa bir şey deyildir. Mən sizə, şiə məzhəbinin ən böyük alimlərinin "əl-Kafi" kitabındakı hədislər və ümumən bütün kitab barədə, olan fikirlərini yazaram. Əslində, bunların hamısında siz xəbərdarsınız.
Şiələr, yenə də qeyd edirəm ki, zaman-zaman bu və ya buna bəzər müddəaları təkrarlamağı xoşlayırlar. Məsələn, imamlardan rəvayət etməyi xoşlayırlar ki, guya, hansısa, imam demişdir ki: (mətni, təxminən belədir) "Sizə, bir hədis gəlib çatdıqda, onu, Qur`an ilə tutuşdurun, əgər, Qur`ana müvafiqdirsə, onu götürün, müxalifdirsə, onu tərk edin".
Əslində, bu qayda doğrudur. Dində belə bir qayda var.
Sadəcə, doğru olmayan budur ki, sizin kitablarda, onlarla və yüzlərlə rəvayət var ki, əslən Qur`ana müvafiqdir. Lakin, şiə əqidəsinə müxalif olduğu üçün, siz onları qəbul etmirsiz. Həm də, onlarla və yüzlərlə rəvayət var ki, açıq-aydın Qur`ana ziddir və şiə əqidəsinə müvafiq olduğu üçün, onları məqbul sayırsız. Əgər, ehtiyac olsa, mən bunları qeyd edə bilərəm.
Hz. Həsənin (ra) xilafəti guya, hansısa şərtlərlə Muaviyyəyə (ra) təhvil verməsi barədə sənin yazdıqlarına gəlincə, sən bunları haradan götürmüsən. Onun mənbəsini yaz. Mən tarix kitablarına baxdım və belə şərtlərin olması barədə heç nə tapmadım. Sən dəqiq mənbələri yaz.
Bir də ki, İbni Kəsirin "əl-Bidayə vən-nihayə" kitabına baxarkən təsadüfən buna rast gəldim. Çünki, görürəm ki, son vaxtlar, İbni Kəsirin bu kitabından sitat gətirməyi çox xoşlayırsız. İbni Kəsir "əl-Bidayə vən-nihayə" kitabında yazmışdır (8-inci cild, 402 səh):
خِلَافَةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا ضَرَبَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ قَالُوا لَهُ: اسْتَخْلِفْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَدَعُكُمْ كَمَا تَرَكَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ - يَعْنِي بِغَيْرِ اسْتِخْلَافٍ - فَإِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِكُمْ خَيْرًا يَجْمَعْكُمْ عَلَى خَيْرِكُمْ، كَمَا جَمَعَكُمْ عَلَى خَيْرِكُمْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
Əl-Həsən bin Əli bin Əbu Talibin (ranhuma) xilafəti.
Artıq, biz (yuxarıda) qeyd etmişik ki, İbni Mulcəm (lənətullahi aleyh) Əlini (ra) (qılıncla) vurduğu zaman, ona dedilər ki: "Ey Mö`minlərin əmiri! Özündən sonra, xəlifə təyin et!". Bunun üzərinə, Əli (ra) dedi: "Yox, lakin, mən sizi, peyğəmbərin (sas) sizə, tərk etmədiyi kimi – yəni, özündən sonra, xəlifə təyin etmədən (vəfat etməsi) etməyə çağırıram. Əgər, uca Allah sizin üçün xeyr istəyirsə, sizi ən xeyirlinizin üzərində cəm edəcəkdir. Necə ki, peyğəmbərdən sonra, siz ən xeyirlinizin üzərində cəm etdi (yəni, Əbu Bəkrin)". Bax belə. Əli (ra) bu sözləri özü demişdir.
Bir də ki, axırda yazdıqlarına gəlincə, sən sitatları Türkcə yazırsan, mən də ona görə deyirəm ki, sən bunları Türk saytlarından götürmüsən. Başqa, yazdıqlarına gəlincə, bu sənin əxlaqını açıq-aydın biruzə verir. Hər halda, kimin kar, kor və lal olduğu məlumdur. Peyğəmbərin (sas) sünnəsini tərk edib, özünü haqq yolda olduğunu sanırsan. Kimə isə, tənə etməmişdən, qabaq, bir ğz hərəkətlərinə bax. Yoxsa, qeybət və tənə etmək heç kimə savab qazandırmayıb. Hələlik, bu qədər.

#156 geogrd

geogrd

  Naqib – Captain

 • Emir
 • 751 сообщений

Отправлено 04 Февраль 2010 - 15:47

mən başa düşmədim, bu mövzunun adı İmam Həsən (ə) sülhüdür, yöxsa "abu bekr omer osman muminleridir"???

Abu Osman! niyə söhbətdən qaçırsız???

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ
О Аллах. Прокляни первого отнявшего право Мухаммада и его семьи, а также каждого, последовавшему его примеру.


#157 aburza

aburza

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 227 сообщений

Отправлено 04 Февраль 2010 - 15:57

Abu Osman. Əl-Həsən bin Əli bin Əbu Talibin (ranhuma) xilafəti.
Artıq, biz (yuxarıda) qeyd etmişik ki, İbni Mulcəm (lənətullahi aleyh) Əlini (ra) (qılıncla) vurduğu zaman, ona dedilər ki: "Ey Mö`minlərin əmiri! Özündən sonra, xəlifə təyin et!". Bunun üzərinə, Əli (ra) dedi: "Yox, lakin, mən sizi, peyğəmbərin (sas) sizə, tərk etmədiyi kimi – yəni, özündən sonra, xəlifə təyin etmədən (vəfat etməsi) etməyə çağırıram. Əgər, uca Allah sizin üçün xeyr istəyirsə, sizi ən xeyirlinizin üzərində cəm edəcəkdir. Necə ki, peyğəmbərdən sonra, siz ən xeyirlinizin üzərində cəm etdi (yəni, Əbu Bəkrin)". Bax belə. Əli (ra) bu sözləri özü demişdir.
Sən nə ağıllı oğlansan .Sən lap əlaçısan ki.Sənə kim dedi ki,Həzrət Əli bu sözlərlə Əbu- bəkri nəzərdə tutub.Elə də yaxşı yazmısan ki (yəni Əbu-Bəkr)
Kİm sənə dedi ki,Həzrəti Əlinin yanında olanlar Əbu-Bəkrin ətrafında cəm olmuşdular.?Yəqin ki Qədir Xum Haqda eşitmış olarsan.İmam bu sözlərlə özünü nəzərdə tuturdu.Çünki ölüm ayağında İmamın yanında ən yaxın adamları olub ki,onlarda peyğəmbərdən sonra həmişə onunvəsiyətinə əməl edərək Əlinin yanında cəm olublar.
Təəsüflər olsun ki. Sən hələdə əhli-beyt kim olub tanımamısan.
Özünü yuxuluğa qoymuş adamı oyatmaq,yatmış adamı oyatmaqdan çox-çox çətindir.Sənin vəziyyətində heç münkün deyil.
Mən də Yuzer Subhaninin sözlərinə AMİN deyirəm,Sən də de niyə qorxursan ki?
Özünü yuxuya qoymuş insanı oyatmaq,yatmış insanı oyatmaqdan çox-çox çətindir.

#158 Abu Osman

Abu Osman

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 47 сообщений

Отправлено 05 Февраль 2010 - 01:13

Ər-Rəhman (və) ər-Rəhim Allahın adı ilə.
Peyğmbərin (sas) sünnəsini tərk edib, əhli beyt alimlərinin adına uydurma rəvayətlər isnad edənlərə, Quranın təhrif edildiyini iddia edənlərə, peyğəmbərin səhabələrini söyənlərin, zinanı (siğəni) halallaşdıranların üzərinə Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti olsun. Amin. Siz də deyin. Amin.

Böhtan atdığına görə və dəlilsiz sübütsuz uzun-uzadı danışdığına görə hələlik 10% reytinq!

Сообщение отредактировал Subhani: 06 Февраль 2010 - 01:17


#159 aburza

aburza

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 227 сообщений

Отправлено 05 Февраль 2010 - 12:51

Ər-Rəhman (və) ər-Rəhim Allahın adı ilə.
Peyğmbərin (sas) sünnəsini tərk edib, əhli beyt alimlərinin adına uydurma rəvayətlər isnad edənlərə, Quranın təhrif edildiyini iddia edənlərə, peyğəmbərin səhabələrini söyənlərin, zinanı (siğəni) halallaşdıranların üzərinə Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti olsun. Amin. Siz də deyin. Amin.

Abu Osman Amin,amin,yenə də Amin.
Zinanı Siğə ilə qarışdırma.Mötərəzidəki şəxsi sərhlərinə eytiyac yoxdur.Sən get "misyar"deyilən ərəblərdə modda olan erotik fətfaların dərdin çək!Əlhəmdülillah ki,Əhli-sünnə alimləri haqqa qayıdırlar.Sənin kimilır isə batil əqidədə qalacaqlar.Bu məlumatı hamı oxusun qardaş bacılar.Burası bu məqalənin yerı deyil,amma Abu Osman yuzerin dirənməyi məni buna məcbur elədi.

MÜSƏLMAN ALİMLƏR ŞURASININ SƏDRİ, ƏSLƏN MİSİRLİ OLAN, QƏTƏRDƏ FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN, TANINMIŞ ƏHLİ SÜNNÜ ALİMİ YUSİF KARDAVİ İMAM ƏLİNİ İLK RAŞİDİ XƏLİFƏSI OLDUĞUNU VƏ İSLAMDA MÜVƏQQƏTİ EVLƏNMƏNİN HAQQ OLDUĞUNU BİLDİRİR


Alimin bu mövzuları qeyd etdiyi kitabı tezliklə ərəbcədən Azərbaycan dilinə tərcümə olunub, geniş kütlə istifadəsinə veriləcək


Bu barədə məlumatı birlik.az saytına Yusif Kardavinin əsərlərini dilimizə tərcümə edən mərkəzdən veriblər. Alimin bu mövzuları qeyd etdiyi kitabı tezliklə ərəbcədən Azərbaycan dilinə tərcümə olunub geniş kütlə istifadəsinə veriləcək. Hələlik isə bu məlumdur ki, müsəlman alimlər şurasinin sədri, əslən misirli olan, Qətərdə fəaliyyət göstərən, taninmiş əhli sünnü alimi Yusif Kardavi İmam Əlini ilk raşidi xəlifəsi olduğunu və İslamda müvəqqəti evlənmənin haqq olduğunu bildirir. Kardavi Misirdən bir neçə ildir ki, Qətərə hicrət edib. Bu onun Misir prezidenti Hüsnü Mübarəkin zülmlərinə etirazından sonra baş verib. Kardavi Müsəlman Alimləri Şurasının sədridir, bu şurada onun müavini isə iranlı alim Ayətullah Təsxiridir. Bu iki alim İslam məzhəblərinin yaxınlaşmasında son on illərdə misli görünməmiş addımlar atmışlar.

BİRLİK İnformasiya Agentliyi (www.birlik.az, www.birlik.ws)
Özünü yuxuya qoymuş insanı oyatmaq,yatmış insanı oyatmaqdan çox-çox çətindir.

#160 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 05 Февраль 2010 - 17:44

Master ier! Sənin yuxarıda, qoyduğun səhifələrdə həmin rəvayət yoxdur.


Səhifəni yeniləmək olar. narahat olma. Subhani SCAN versiyasını da qoyub.

Həm də, mühəddislərin nəzdində belə bir qayda var ki, əgər, bidət əhlindən biri, öz bidətini bəzəmək üçün bir rəvayət edirsə və o rəvayət daha güvənilən ravilər tərəfindən rəvayət edilməmişsə, o rəvayət məqbul deyildir.
Yenə də qeyd edirəm ki, bu barədə gələn rəvayətlər uydurma və zəifdir. Niyə? Çünki, bu rəvayətlər, ancaq, bidət əhli olmaqda ittiham edilən ravilər tərəfindən rəvayət edilimişdir.


Sən nə danışırsan? İmam Həsənin (ə) sülh şərtləri arasında Müaviyənin Hz.Əlinin (ə) söyməyi dayandırma tələbi yox idi?

Əbu İshaqa heç kəs irad tuta bilməz. O hədisə bir iradı Şeyxiniz Nəvəvi tutmaq istəyib. Əhməd bin Xəlid vasitəsi ilə. Onun da sözləri əsassızdır. Lazım olsa bu haqda geniş də yazaram.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#161 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 05 Февраль 2010 - 17:48

Subhani! Sənin, yuxarıda qeyd etdiyin "Səhih sünən İbni Macə"-dən gətirdiyin rəvayətə gəlincə, sən həmin rəvayətin sənədi və mətni ilə bu rəvayəti tutuşdur. Bu rəvayətdə qeyd edilmir ki, söydü və ya lənətlədi.


İbn Kəsir və İbn Macə hədislərinin eyniliyi səni heç düşündürmür?

Buxaridəki hədis necə? Buxarinin hədisin əvvəlini gizlətməyi necə?
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#162 Saqi_73

Saqi_73

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 732 сообщений

Отправлено 05 Февраль 2010 - 21:23

Ər-Rəhman (və) ər-Rəhim Allahın adı ilə.
Peyğmbərin (sas) sünnəsini tərk edib, əhli beyt alimlərinin adına uydurma rəvayətlər isnad edənlərə, Quranın təhrif edildiyini iddia edənlərə, peyğəmbərin səhabələrini söyənlərin, zinanı (siğəni) halallaşdıranların üzərinə Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti olsun. Amin. Siz də deyin. Amin.

AMİN! Peyğəmbərin (S) hansı səhabələrini söyürlər ki? Əmmarı, Cabir ibni Abdulla Ənsarini, Salman Farsini, Miqdad ibni Əsvəd Kindini, Əbuzər Ğəffarini, ibni Abbası, Hüzeyfə ibni Yəmənini?
Əgər bunları söyürlərsə, AMİN!
Mejduproçem, müaviyyə (L.Ə), əbu bəkr, ömər və osman (gorbagorlar)--ALLAHIN əzabı onlardan ƏBƏDƏN əskik olmasın--adını qeyd etdiyimiz Xas Səhabələrinə çox əziyyət etmişlər!
Mövzudan yayınma, onsuz da " burnunu cıracaqlar "!
Sitatının qaraladığım yerini şərh etməyinə əsas yoxdur.
ALLAHIN HALAL BUYURDUĞUNU HARAM BİLƏNƏ ALLAH HƏR 2 DÜNYADA LƏNƏT ELƏSİN!
AMİN!

HİDAYƏT YOLUNUN YOLÇULARINA SALAM OLSUN !

#163 Heyder313

Heyder313

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 490 сообщений

Отправлено 05 Февраль 2010 - 22:00

Imametin haqqini qesb edenlere,muaviyye ve yezidi sevenlere,onlardan toreyenlere,XIlafeti Imamdan qesb edenlere,misyari ozlerine halal bilenllere,Medinede Rasullallahin qebrinin qarwisinda dayanib camaata nagil daniwanlara,Beqide dayanan ve ordada uydurma sohbetler edenlere,Peyqemberin sunnesine yox bawqa geydirmelerin sunnesine emel edenlere,damarlarinda yezidin qani axanlara,Ehli Beyti qebul elemeyenlere,Xanim Zehrani inciden ve onun haqqini qesb eden eshabelere Allahin sonsuz elmi qeder Leneti Olsun,hemin wexslerin terefini tutanlarada Allahin leneti olsun,Peyqemberin adindan yalan daniwanlara,Imam Ali eleyhisalama aid olan leqebler ile bawqa eshabeleri cagiranlara ve hemin eshabelerin ozune Allahin leneti olsun.
Heyatda en esas Ilahi Mehebbeti derk edib onun atewinde yanmaqdir.Bu mehebbete bizi aparan yol Peyqember Ve Ehli Beyt eleyhisalamin yoludur

#164 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 05 Февраль 2010 - 23:53

Ər-Rəhman (və) ər-Rəhim Allahın adı ilə.
Peyğmbərin (sas) sünnəsini tərk edib, əhli beyt alimlərinin adına uydurma rəvayətlər isnad edənlərə, Quranın təhrif edildiyini iddia edənlərə, peyğəmbərin səhabələrini söyənlərin, zinanı (siğəni) halallaşdıranların üzərinə Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti olsun. Amin. Siz də deyin. Amin.


Sənin yazılarına əlavə olaraq:

1. Zina ilə mütə nigahının fərqini bilmədiyin üçün keçirəm. ALLAH ZİNANI HALALLAŞDIRANA LƏNƏT ELƏSİN! AMİN!

2. Peyəmbərin (s) səhabələrini deməklə yanlış edirsən. De ki, Peyğəmbərin (s) sünnəsinə layiqincə əməl edən səhabələrini söyənlərə Allah lənət eləsin!!! Dünyadan münafiq, kafir olaraq köçən səhabələrinə Allah lənət eləsin!!!


İndi isə öz yazılarım:

Allahın insanlara halal bildiyini öz rəyinə əsasən haram edənlərə Allah hər iki dünyada lənət eləsin!

Fatimeyi-Zəhranın (ə) ömrünün sonuna qədər bağışlamadığı insanlara, Fatimeyi-Zəhranın (ə) ölümünə səbəb olanlara, Peyğəmbərin (s) ölümündən sonra Peyğəmbər ailəsinə (ə) zülm verənlərə, onların haqqını qəsb edənlərə, dövrünün İmamına (ə) qarşı çıxanlara Allah hər iki dünyada lənət eləsin!!!


QARDAًW, sən də de AMİN!!!
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#165 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 06 Февраль 2010 - 01:15

Abu Osman, mən də düşündüm ki, indi ya nəsə yeni bir şey kəşf edib yazarsan (bizi doyunca güldürərsən), ya da ki, ümumiyyətlə insafa gəlib cavab yazmaqdan çəkinib, bir özün-özünlə təklikdə qalıb hansı yolun yolçusu olduğun haqda düşünərsən. Amma heyif ki, sənin əqlin heç birinə çatmadı...

Subhani! Sənin, yuxarıda qeyd etdiyin "Səhih sünən İbni Macə"-dən gətirdiyin rəvayətə gəlincə, sən həmin rəvayətin sənədi və mətni ilə bu rəvayəti tutuşdur. Bu rəvayətdə qeyd edilmir ki, söydü və ya lənətlədi.

Özün tütüşdura bilmədin? Bu hədis çox məhşur hədislərdəndir və bir çox növlərdə gəlib bizə çatıb. Məzmunu hamısında təxminən eynidir. Albaninin səhih bildiyini həmin hədis böyük bir hədisin ixtisarəyə alinmış növüdür. Sa'd nəyə görə Hz. Əliyə (a) qarşı deyilən sözlərə görə gəzəbliydi? Nəyə görə Muaviyyəyə Hz. Əlinin (a) fəzilətlərini qeyd etməyə başlayır? "وهو عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول" Oynama, cavab ver!

Tarixçilər, yalnız, rəvayətləri yığmışlar ki, onlar unudulub, tərk edilməsin. Necə ki, bunu bir çox tarix kitabının müəllifi (məs, ət-Tabəri bunu "Tarix" kitabının müqəddiməsində) qeyd etmişdir. Bu səbədən də, tarix kitablarında olan rəvayətlərin sənədləri və mətnləri yoxlanmalıdır.

Doğurdan? Yoxlanılıb və səhih olduğu da sənə göstərilib! Görməməzliyinə vurma!

yazaram. Əslində, bunların hamısında siz xəbərdarsınız.
Şiələr, yenə də qeyd edirəm ki, zaman-zaman bu və ya buna bəzər müddəaları təkrarlamağı xoşlayırlar. Məsələn, imamlardan rəvayət etməyi xoşlayırlar ki, guya, hansısa, imam demişdir ki: (mətni, təxminən belədir) "Sizə, bir hədis gəlib çatdıqda, onu, Qur`an ilə tutuşdurun, əgər, Qur`ana müvafiqdirsə, onu götürün, müxalifdirsə, onu tərk edin".
Əslində, bu qayda doğrudur. Dində belə bir qayda var. Sadəcə, doğru olmayan budur ki, sizin kitablarda, onlarla və yüzlərlə rəvayət var ki, əslən Qur`ana müvafiqdir. Lakin, şiə əqidəsinə müxalif olduğu üçün, siz onları qəbul etmirsiz. Həm də, onlarla və yüzlərlə rəvayət var ki, açıq-aydın Qur`ana ziddir və şiə əqidəsinə müvafiq olduğu üçün, onları məqbul sayırsız. Əgər, ehtiyac olsa, mən bunları qeyd edə bilərəm.

Allah sənə və sənin kimi düşünənlərə ağıl versin! A kişi, öz ağıl sözlərini yazmağa gəlmisən bura? Hırnan zırı ayıra bilmirsən, gəlib nağıl danışırsan. Özün heç öz dediyinə inanırsan? Ay zavallı, mərhum Küleyni özü "əl-Kafi"-nin müqəddiməsində qeyd edib ki, Qurani Kərimə zidd olan hədis zəifdir və məqbul deyil və "əl-Kafi"-də toplanılar hədislərin yoxlanılmağa ehtiyacı var. "Otmazka" sənin "ört-bastır" üzərində qurulmuş əqidəndir, Kuleyninin qeyd etdiyi qayda isə dolğundur və bu qaydaya əsrlər boyu rical alimləri tərəfindən riayət olunub! Biz zəifə - zəif, səhihə - səhih deyirik! Yaz görək alimlərimiz nə deyib, amma bu mövzuda yox, digər bir mövzu aç və yaz. Birdə xahiş edirəm, özünə əziyyət verib o Efendinin çürümüş "məqaləsindən" sitatlar gətirmə. Sənin əlində olan məqalələrdən belə xəbərim var, çünki hamınız sanki inkubatordan çıxmısız və əlinizdə də eyni məqalələrədir. İbn Əbil-Hədid və s. barədə gətirdiyin "dəlillərinlə" səndə o inkubatordan çıxdığını biruzə verdin. Oturub, göz-qulağını əlinlə bağlayıb "İnşAllah ki, haqq yoldayıq!" deməknən çətin düzələsiniz. Nə gədər inadkarlığ edəcəksən, bir o gədər də Allahın rəhmətindən uzaq düşəcəksən!

Hz. Həsənin (ra) xilafəti guya, hansısa şərtlərlə Muaviyyəyə (ra) təhvil verməsi barədə sənin yazdıqlarına gəlincə, sən bunları haradan götürmüsən. Onun mənbəsini yaz. Mən tarix kitablarına baxdım və belə şərtlərin olması barədə heç nə tapmadım. Sən dəqiq mənbələri yaz.

Sənə indi durub bura Şeyx Ali-Yasinin 2 cildlik "İmam Həsənin (a) sülhü" kitabını yerləşdirim? Sənin oxuduğun cəmi bir kitab ola bilər, o da nasibi İbn Kəsirin "əl-Bidayə və ən-Nihayə" kitabıdır ki, orda şeyxiniz bir çox məsələləri ixtisara salmışdır. Sənə artıq yazdım ki:

"İmam Əlinin (ə) şəhadəti xəbəri Şama çatdığı zaman Müaviyə müsəlmanların başçılığını əlinə almaq üçün böyük bir qoşunla Kufəyə tərəf hərəkət edib, İmam Həsəni (ə) təslim olmağa məcbur etdi.
İmam (ə) sülhdən başqa çıxış yolu tapmayıb Müaviyə ilə sülh müqaviləsi bağladı. Belə sülhün baqlanmasına İmamı (ə) məcbur edən səbəblər ordunun parçalanması və digər tərəfdən də İraqın daxili həyəcanlı vəziyyəti idi. Başqa bir tərəfdə İslama zərbə vurmağa fürsət gözləyən, müsəlmanlarla müharibə üçün böyük bir qoşun hazırlanmış Roma imperatoru idi. Şübhəsiz ki, Müaviyə ilə İmam Həsən (ə) arasında müharibə bu şəraitdə baş versəydi, nə İmam Həsən, nə də Müaviyə deyil - Rum imperatorluğu qələbə çalacaq idi. Beləliklə, İmam Həsənin (ə) sülhü qəbul etməsi İslamı təhdid edən böyük bir təhlükəni aradan qaldırmış oldu. "


İmam Həsən (a) (nəuzu billah!) qaça-qaça gəlib Muaviyyəyə beyət etməyib! İmam (a) ilk növbədə həqiqi İslamın aqibətin düşünüb Muaviyyəylə sülh bağlayıb. Necə ki, Peyğəmbər (s) Hüdeybiyyədə müşriklərnən sülh bağlamışdır. Bu onların ilahi vəzifələrindən və əxlaqi keyfiyyətlərindən irəli gəlirdi.

Bir də ki, axırda yazdıqlarına gəlincə, sən sitatları Türkcə yazırsan, mən də ona görə deyirəm ki, sən bunları Türk saytlarından götürmüsən. Başqa, yazdıqlarına gəlincə, bu sənin əxlaqını açıq-aydın biruzə verir. Hər halda, kimin kar, kor və lal olduğu məlumdur. Peyğəmbərin (sas) sünnəsini tərk edib, özünü haqq yolda olduğunu sanırsan. Kimə isə, tənə etməmişdən, qabaq, bir ğz hərəkətlərinə bax. Yoxsa, qeybət və tənə etmək heç kimə savab qazandırmayıb. Hələlik, bu qədər.

Aşığın sözü qurtarandan sonra heç olmasa "dalay-dalay" deyil, sənin isə ağzından lap qatığ tökülürmüş ki. "Amin" deməyə qorxursan? Sən mənim o postumda türk dilində nə görmüsən? Mövzunu firlatma, çünki öz əqidinə helə uyğun olaraq böhtanlar atmısan! Yenə də təkrar edirəm ki, Allah yalançılara lənət eləsin, əgər mən bu mənbələri gətirdikdə hər hansısa bir Türkiyə saytından istifadə etmişəmsə! Amin deməyənin, dili lal olsun! Ona görə çox vaxtımı aparma və "Amin" denən. Gözləyirəm...

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#166 Abu Osman

Abu Osman

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 47 сообщений

Отправлено 06 Февраль 2010 - 13:11

Ər-Rəhman (və) ər-Rəhim Allahın adı ilə.
Subhani! Sən yazırsan ki, "əl-Kileyni "əl-Kafi"-nin müqəddiməsində qeyd edib ki, Qur`ani-Kərimə zidd olan hədis zəifdir və məqbul deyildir və "əl-Kafi" də toplanılan hədislərin yoxlanılmağa ehtiyacı var". Bunu sən hardan götürmüsən! Mən, sənə, əl-Kuleyninin və başqa şiə alimlərinin "əl-Kafi" kitabındakı hədislər barədə fikirlərini yazacağam.
Əl-Kuleyni "əl-Kafi" kitabının müqəddiməsində deyir :
قال الكليني نفسه يمدح كتابه في المقدمة : " كتاب الكافي يجمع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين". (مقدمة الكافي ص 7)
""Əl-Kafi" kitabı özündə dini elmlərin (müxtəlif) fənnlərini cəm edir. (Dini elmləri) Öyrənən şəxsə kifayət edicidir. Başa düşənlər üçün, bir müraciət etmə qaynağıdır. İstəyən bir şəxsin, dini elmləri və əməlləri sadiqlərdən rəvayət edilən səhih rəvayətlərlə oradan alması üçün, kifayət edici bir kitabdır". ("Əl-Kafi"-nin müqəddiməsi, səh. 8).

قال محمد باقر المجلسي في مقدمة "مرآة العقول" : كتاب الكافي أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة وأعظمها".
Muhəmməd Baqir əl-Məclisi "Mir`atul-uqul" kitabının müqəddiməsində "əl-Kafi" kitabı barədə demişdir: ""Əl-Kafi" kitabı üsulu ən yaxşı zəbt (əzbərlənən) edilən, ən yaxşı cəm edilən, məzhəbin kitabları arasında ən yaxşısı və ən böyüyüdür". (Muhəmməd Baqir əl-Məclisi "Mir`atul-uqul" (1-inci cild, 3-üncü səh).
الشيخ المفيد إذ يقول: الكافي وهو أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة. (ص26 من المقدمة عن تصحيح الاعتقاد ص27).
Şeyx əl-Mufid demişdir: ""Əl-Kafi" şiə məzhəbinin ən gözəl və ən çox fayda olan bir kitabdır". (Şeyx əl-Mufid ""Təshihul-etiqad" kitabının müqəddiməsi (səh. 27).
الفيض إذ يقول: الكافي .. أشرفها وأدقها وأتمها وأجمعها لاشتماله على الأصول من بينها وخلوه من الفضول وشينها. (ص27 عن الوافي ص6 ط . طهران 1314هـ).
Əl-Feyd əl-Kəşani "əl-Vafi" kitabında demişdir: ""Əl-Kafi" o kitabların ən şərəflisi, ən dəqiqi, ən kamil olanıdır. Orada, fəzilətli və digər kəslərdən, üsula şamil edilən, bəyan edilən və xəlvət qalan şeylərin ən (yaxşı) təplanan bir mənbəsidir. (Əl-Feyd əl-Kəşani "əl-Vafi" (Səh. 27) Tehran çapı, hicri 1314-üncü il).
Bu barədə, fikirlər çoxdur.
O ki, qaldı sənin əqidə barədə dediklərinə. İnşaallah, hər şey məlumdur. Uca Allahın Kitabı - Qur`an və peyğəmbərin (sas) sünnəsinə tabe olan hər kəs haqq yoldadır.
Bir də ki, Subhani! Sən, mənim guya kiməsə, böhtan atdığımı və guya ki, dəlil-sübutsuz danışdığımı yazırsan. Hər halda, mənim yazdıqlarım göz qabağındadır. Mən, heç kimə böhtan atmamışam. Yazdıqlarımın da, sitatların hamısının mənbəsini orada göstərmişləm. Müsəlman gərək ədalətli və ixlaslı olsun. Yoxsa, qiyamət günü xəsarət çəkənlərdən olarsız.

#167 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 07 Февраль 2010 - 05:49

Yuxarıda ki, postalarımın bir hissəsinə cavab verməyərək, mövzunu kənara aparmağa çalışmaq istəyirsən. Postuma tam cavab ver!

Subhani! Sən yazırsan ki, "əl-Kileyni "əl-Kafi"-nin müqəddiməsində qeyd edib ki, Qur`ani-Kərimə zidd olan hədis zəifdir və məqbul deyildir və "əl-Kafi" də toplanılan hədislərin yoxlanılmağa ehtiyacı var". Bunu sən hardan götürmüsən! Əl-Kuleyni "əl-Kafi" kitabının müqəddiməsində deyir :
قال الكليني نفسه يمدح كتابه في المقدمة : " كتاب الكافي يجمع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين". (مقدمة الكافي ص 7)
""Əl-Kafi" kitabı özündə dini elmlərin (müxtəlif) fənnlərini cəm edir. (Dini elmləri) Öyrənən şəxsə kifayət edicidir. Başa düşənlər üçün, bir müraciət etmə qaynağıdır. İstəyən bir şəxsin, dini elmləri və əməlləri sadiqlərdən rəvayət edilən səhih rəvayətlərlə oradan alması üçün, kifayət edici bir kitabdır". ("Əl-Kafi"-nin müqəddiməsi, səh. 8).
Mən, sənə, əl-Kuleyninin və başqa şiə alimlərinin "əl-Kafi" kitabındakı hədislər barədə fikirlərini yazacağam.

Sən yazmırsan, sən sadəcə köhnəlmiş materialları bura copy edirsən. Sənə deməmişəm ki, əlinə hər keçən hər copy-pasteni bura yerləşdirmə? Bu gədər copy-paste yerləşdirmisən, demək olar ki, hamısı da təhrif olunmuş məna daşıyır.
Əvvəla, mərhum əl-Kuleyni (ra) açıq-aydın yazır ki " (Dini elmləri) öyrənən şəxsə kifayət edicidir." əl-Kuleyni (ra) demir ki, bütün "əl-Kafi" kitabı səhihdir, deyir ki, bu kitab kifayət edicidir. Yanı bu kitabda olan səhih hədislər bir çox elmi məsələləri həll etməkdə gələcək nəsillərə yardımçıdır. "əl-Kafi"-də gələn 5 mindən çox səhih hədis gör nə gədər elmi mənbə və həqiqətlər gətirmişdir. Bütün alimlər "əl-Kafi"-ni bəyənmiş və öndə gedən kitablardan hesab etmişdilər, çünki bu kitabda çoxlu sayda səhih hədis var. əl-Kuleyninin Əhli-beyt (a) davamçıları üçün çətin bir zamanda belə bir kitab toplayıb çatdırılması təqdirə layiqdir və sözsüz ki, alimlərimiz tərəfindən qiymətləndirilib. Fəqət heç bir alimimiz "əl-Kafi" kitabını səhih bilməyib. Şeyx Müfiq, Şəhidi Sani, Əllamə Məclisi, Ağa Bozorq Tehrani və s. alimlər "əl-Kafi"-də səhih hədislərnən yanaşı, zəif hədislərində olmasını bildirmişdilər.
İkincisi, zəhmət olmasa mənə "əl-Kafi"-nin müqəddiməsin bütövlüklə gətir, "jelatelno" 13-cü səhifəyə gədər. Deyirəm insanlarda bu gədər təhrifə əl atmaq hardandır. :)

O ki, qaldı sənin əqidə barədə dediklərinə. İnşaallah, hər şey məlumdur. Uca Allahın Kitabı - Qur`an və peyğəmbərin (sas) sünnəsinə tabe olan hər kəs haqq yoldadır.
Bir də ki, Subhani! Sən, mənim guya kiməsə, böhtan atdığımı və guya ki, dəlil-sübutsuz danışdığımı yazırsan. Hər halda, mənim yazdıqlarım göz qabağındadır. Mən, heç kimə böhtan atmamışam. Yazdıqlarımın da, sitatların hamısının mənbəsini orada göstərmişləm. Müsəlman gərək ədalətli və ixlaslı olsun. Yoxsa, qiyamət günü xəsarət çəkənlərdən olarsız.

Nə məlumdur? Belə yalan və böhtanları yaymaqnan nə Qurana tabesən, nə də ki Peyğəmbərin (s) sünnəsinə. Ulu babavız Muaviyyənin "sünnəsi" sənin hər bir yazında biruzədir. Bir balaca insafın olsaydı, atdığın böhtanları boynuva alıb üzr istəyərdin. Bir dənə "Amin" deməyə belə dilin gəlmir.

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#168 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 08 Февраль 2010 - 02:29

"əl-Kafi"-nin müqəddiməsini 8-ci səhifənin başına gədər tərcümə edib, amma sonra kı səhifələrdə yazıları göz ardına vurmağnan görəsən bizim vəhhabilərimiz kimi aldatmış olurlar? Özlərindən və əxilərindən başqa heç kəsi.
Siqatul-İslam mərhum əl-Kuleyni (ra) "əl-Kafinin" müqəddiməsində açıq-aşkar buyurur ki:


فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلف الرواية فيه عن العلماء (عليهم السلام) برأيه، إلا على ما أطلقه العالم بقوله (عليه السلام): " اعرضوها على كتاب الله فما وافى كتاب الله عزوجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه " و قوله (عليه السلام): " دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم " وقوله (عليه السلام) " خذوا بالمجمع عليه، فان المجمع عليه لا ريب فيه " ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله

Ey dindar qardaşım bil ki, heç kəs İmamlardan (s.a.) gəlmiş rəvayətlərdə olan ixtilafı öz rə`yinə görə "təmyiz" (doğrunu yalandan ayırd etmək prinsipləri - müt.) edə bilməz. Məgər ki, Alimin (a.s.) - imamın (a.s.):
"Allahın kitabı ilə tutuşdurun müvafiq olanı götürün, müxalif olanı isə atın";
"Sünnülərin (müxaliflərin) dediyi ilə müvafiq olanı atın, çünki həqiqət onlara müxalif olandadır";
"Haqqında icma olanı götürün, çünki icma olan məsələdə şübhə yoxdur"
sözlərini geniş tətbiq etməklə. Biz bütün bunlardan çox az bilirik. (Yə`ni bu qanunları tətbiq etməklə təmyiz edə bilən adamlardan az tanıyırıq).


"əl-Kafi", əl-Kuleyni, səh. 8-9

Yanı Kuleyni açıq-aydın qeyd edir ki, yuxarıda verilmiş üç hədisi geniş tətbiq etməklə və doğrunu yalandan ayırd etmək prinsiplərini kamilləşdirməklə hansı hədisin səhih, hansı hədisin - zəif olmasını öyrənə bilərik. Bu prinsipləri isə öz növbəsində sonradan yetişən Şeyx Səduq, Şəhidi Sani, Əllamə Məclisi, Mazandarani, Birucerdi, Tehrani və s. alimlərimiz (Allah onların məqamlarını daha da ucaltsın!) geniş mütaliə etməklə tərtib edib daha da genişləndirmişdilər. Ona görə bu saniyə "əl-Kafi"-də hansı hədisin hansı təbəqəyə aid olmasını öyrənmək və araşdırmaq bir o gədər də çətin deyil.

P.S "əl-Kafi" digər dillərə də tərcümə olunmuşdur və müqəddimədə olan əl-Kuleyninin nəzərlərini (əsasən də yuxarıda qeyd etdiyim nəzərlərini) digər dillərdə də oxumaq olar. Misal üçün yuxarı da gətirdiyim sitat ingilis dilində:

My brother in faith, may Allah grant you proper guidance, please note that there is no other way to sort out the confusion that comes from the variation of the narration of the scholars except by the help of the principles that the scholar (DSCB) has set. "Compare a narration with the text of the Holy Quran. Whatever agrees with the Holy Quran is acceptable and what does not agree is rejected."
Also he has said, "Leave alone what agrees with the views of the others because the right is in what is opposite to them."
Also there are his (DSCB) words, "Follow what is unanimously agreed upon because there is no harm in what is unanimously agreed upon."
We are only able to apply such principles to a very few of such cases.


"al-Kafi", Introduction (müqəddimə), by al-Kulayni


İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#169 Şair

Şair

  Forumun faktiki Ali Məqamlı Rəhbəri

 • Emir
 • 2 087 сообщений

Отправлено 21 Март 2010 - 15:09

Ömer diyor ki:

"Biz huzurdaydık; Hz. Peygamber (S.M), "Bana yedi tulum su getirin, yüzüme serpin; bir de kalem getirin. Size birşey yazdırayım ki benden sonra asla yol yitirmeyesiniz buyurdular. Zevceleri, Rasûlullâh'ın istediklerini getirin dediler (Tabakaat; II, 2, K. s.243-244; Kenz'ül-Ummâl; III, s. 139; XVII, s. 52; Müntehabâtu Kenz, III). Makrîzî diyor ki: Rasûlullâh'ın zevceleri Zeyneb bint Cahş ve diğer zevceleri getirin dediler. Ömer diyor ki: Susun dedim, siz o kadınlarsınız ki Rasûlallah hasta olunca ağlıyor görünmek için gözlerinizi yumarsınız; esenleşince de boğazını sıkarsınız. Şu söz üzerine Hz. Rasûl (s.a.a) "Bu kadınlar" buyurdular. "Sizden iyidir."


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru