Перейти к содержимому


Фотография

Quranda məcaz varmı?


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 405

#391 sel

sel

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 28 сообщений

Отправлено 30 Январь 2012 - 23:29

Bütün dilllərdə bu söz məcazdı əgər bu söz işlədilirsə. Azərbaycan dilində elə deyirsən güya ərəbcə məcaz deyil. Bəs necə olur ki, "işin qulpundan yapış" cümləsinin məcazi olduğunu qəbul edirsən amma "Allahın ipindən yapış" cümləsinin məcazi olduğunu qəbul etmirsən?


eh eh nəyi nə ilə müqayisə edirsiniz?
Allahın ipinin məcaz olmasına dəlalət edən məqamı mənə göstərə bilsəniz qəbul edəcəm.Söz.

#392 shako235

shako235

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 61 сообщений

Отправлено 31 Январь 2012 - 01:46

eh eh nəyi nə ilə müqayisə edirsiniz?
Allahın ipinin məcaz olmasına dəlalət edən məqamı mənə göstərə bilsəniz qəbul edəcəm.Söz.

Allahın ipi dedikdə məqsəd nədir? Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın! Allah bizə hansı ipdən yapışmağımızı istəyir.Qəbul etsəm ki ip həqiqi mənadadır o ipdən necə yapışa bilərəm?
Kafirlərin məsəli çığırtı və bağırtıdan başqa bir şey anlamayanları (heyvanları) haylayanın (çobanın) məsəlinə bənzəyir. Onlar kar, lal və kordurlar, (haqqı) anlamazlar.
Bu ayədə deyilir ki kafirlər kardırlar kordurlar laldırlar.Həqiqi mənada götürsək bu sözləri onda dünyaya kar,kor,lal gələn insanın nə günahı var?
Başqa tərəfdən baxsaq bu ayəyə dünyada o qədər kafir var ki məgər hamsı kardır?Yəqin ki bunun da bir məntiqli açıqlaması var.Səbrsizliklə gözləyəcəm.


#393 Vey-sal

Vey-sal

  Шиит-джафарит

 • Murid
 • 1 154 сообщений

Отправлено 31 Январь 2012 - 01:47

Bütün dilllərdə bu söz məcazdı əgər bu söz işlədilirsə. Azərbaycan dilində elə deyirsən güya ərəbcə məcaz deyil. Bəs necə olur ki, "işin qulpundan yapış" cümləsinin məcazi olduğunu qəbul edirsən amma "Allahın ipindən yapış" cümləsinin məcazi olduğunu qəbul etmirsən?


Çünki, bu yazıq adam hələ ki, Allahın dinini qəbul etməyib. Ən azından çaş-baş qalıb. Belə getsə gora gedəndə qəbul edər.
İman qəlb ilə tanımaq (etiqad bəsləyərək inanmaq), dil ilə iqrar etmək və (əl, ayaq, göz, qulaq, dil və bu kimi) üzvlərlə əməl etməkdir. "İmam Əli əleyhis-salam. Nəhcül-Bəlağə"

http://quran.az/17/15[/b][/font][/size][/color]

#394 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 31 Январь 2012 - 09:25

Allahın ipindən əliniz ilə yapışmaq istəyirsiniz?

ayağımla da yapışa bilərəm, o Sizə qalmayıb. Siz mənə o ipi göstərin qalanı mənlikdi.
Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#395 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 31 Январь 2012 - 10:39

Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın! (Ali İmran 3:103)

Təfsir Təbəri:
Ey iman edenler, hep birlikte, Allahın size, sımsıkı sarılmayı emrettiği dine, kelamına yapışın.


İBN KESİR TEFSİRİ
((Topluca Allah'ın İpine sanlın, ayrılmayın...»

«Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üzerlerine zillet vurulmuştur. Allah'ın ve mü'minlerin ahdine sığınmış olanlar müstesna.» (Âl-i îm-rân, 112) âyetinden de anlaşıldığı üzere Allah'ın ipi, Allah'ın ahdi ve zimmeti anlamındadır, denilmiştir.

«Allah'ın ipi»nin, «Allah'dan gelen bir ip» yani Kur*an olduğu da söylenmiştir. Nitekim Kur'an'ın sıfatına dâir Haris el-A'ver kanalıyla Hz. Ali'den merfû' olarak rivayet edilen bir hadîste şöyle buyrulur:

O, (Kur'an) Allah'ın sağlam ipi, dosdoğru yoludur.

Bu konuda ve sadece bu anlamda başka bir hadîs-i şerîf daha vârid olmuştur. Şöyle ki:

İmâm Ebu Ca'fer et-Taberî dedi: Bize Saîd İbn Yahya'nın Ebu Saîd'den rivayetinde Rasûlullah (s.a.) :

Allah'ın kitabı, gökten yere uzanan Allah'ın ipidir, buyurmuştur.

îbn Merdûyeh İbrahim îbn Müslim kanalıyla... Abdullah (r.a.) dan rivayet ediyor ki Rasûlullah (s.a.) :

Muhakkak ki bu Kur'an Allah'ın sağlam ipidir, açık bir nurdur, faydalı bir şifâdır, ona sarılan için bir koruma (kendine sarılana koruyucu) ve kendine uyan için bir kurtuluştur, buyurmuşlardır.


ELMALILI HAMDİ YAZIR TEFSİRİ
103-Hablullah (Allah'ın ipi), Allah Teâlâ'ya kavuşma sebebi olan delil ve vasıta demektir ki, Kur'ân, Allah'ın emrini yerine getirme ve cemaat, ihlas, İslâm, Allah'a söz verme, Allah'ın emri diye rivayetlerle tefsir edilmiştir ve hepsi birbirine yakındır. Bu âyetin cemaat ve ictimaiyyet (toplum bilim, sosyoloji) ile emir olduğunda kuşku yoktur. Bununla beraber burada cemaat, hablullah (Allah ipin)ın aynı değil, ona yapışmanın ürünüdür. Ebu Said el-Hudrî hazretlerinden rivayet edildiği üzere Allah Resûlü şöyle buyurmuştur: "Gökten yeryüzüne indirilmiş olan hablullah (Allah'ın ipi), Allah'ın kitabıdır." Korkunç bir yolun kenarına çekilmiş olan bir ip veya bir kuyuya düşmüş olanları çıkarmak için uzatılmış bir ip ve ona gereğince iyice tutunmuş bir toplum düşününüz. İşte bu tasavvurdan meydana gelen hey'et-i ictimaiyye (sosyal kurul) Kur'ân etrafında devamlı yükselen bir İslâm cemaatinin misalini teşkil edecektir.


KURTUBİ TEFSİRİ
Habl (İp): müşterek (birçok anlam için ortak olarak kullanılan) bir keli­medir. Dilde asıl anlamı ise, kendisi aracılığı ile istenilen ve gerek duyulan şeye ulaşılan sebep demektir. el-Habl, boyun ve omuzu birbirine bağlayan ip.


FAHRUDDİN ER-RÂZİ TEFSİRİ
Cenâb-ı Hak daha sonra, "Hepiniz, toptan sım­sıkı Allah'ın ipine sanlınız" buyurmuştur.

Binâenaleyh buradaki "ip" kelimesinden murad, din yolunda hakka, hakikata o vasıta ite ulaşılması mümkün olan her şeydir. Bunun pekçok çeşidi vardır. Müfessirlerden her biri de, bunlardan birisini zikretmişlerdir. Meselâ İbn Abbas (r.a), "Burada Allah'ın ipinden murad, "Ahdimi yerine getirin, ben de size karşı olan ahdimi yerine getireyim" (Bakara, 40) âyetinde bahsedilen "ahd"dir. Nitekim Cenâb-ı Hak, "Allah'ın ipine ve insanların ipine, yani ahdine sığınma durumu müstesna" (âı-i imrân. 112) buyurmuştur. İşte Cenâb-ı Hak bu âyette "ahd" (ip) diye isimlendirmiştir. Çünkü ahd, dilediği herhangi biryere giderken, duyacağı korkuyu izâle eder ve böylece, kendisine tutunan kimseden korkunun zail olup gittiği bir ip gibi olmuş olur" demiştir. Bunun, Kur'ân olduğu da söylenmiştir. Hz. Ali'nin Hz. Peygamber'den rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber, "İyi bilin ki, yakında fitne çıkacak" demiştir. Bunun üzerine. "Ondan nasıl kurtulunur?" denilince, O,

"Çıkış yolu, Allah'ın Kitabıdır. O'nda, sizden öncekilerin kıssası; sizden sonrakilerin haberi ve aranızdaki meselelerin hükmü ve çözümü mevcuttur. O, Allah'ın sağlam ipidir"[87] 'buyurmuştur. İbn Mesûd (r.a), Hz. Peygamber (s.a.s)'in, "Bu Kuran, Allah'ın ipidir" buyurduğunu rtvâ-yet etmiştir. Yine Ebu Said el-Hudri (r.a), Hz. Peygamber'in,

Size önemli iki şey bırakıyorum. Bunlardan birisi, Berna'dan yeryüzüne jzatılmış bir ip olan, Allah'ın Kitabı ve benim neslim, yani Ehl-i Beytim.. "[88] buyurduğu rivayet edilmiştir. Yine bundan muradın, "Allah'ın dini"; "Allah'a tâat"; "Tevbe'de ihlâs" ve Cenâb-ı Hak bu ifâdenin peşinden, "Ve parçalanmayınız" buyurduğu için de, "cemâat" olduğu da söylenmiştir. Bütün bu görüşler birbirine yaktndır. Meselenin tahkiki, daha önce zikrettiğimiz gibidir.

Kuyuya inen bir kimse, kuyuya düşmemek için nasıl bir ipe sıkıca tutunuyorsa, bunun gibi, Allah'ın Kitabı, O'nun ahdi, dini, tâati ve mü'minlenn cemâatine sıkıca tutunma da, kişiyi cehennemin dibine yuvarlanmaktan koruduğu için, işte bu Allah'ın ipi gibi addedilmiş ve mü'minlere sımsıkı buna sarılmaları emredilmiştir.


göründüyü kimi əhli-sünnətin bökük təfsir alimləri bu ayədə olan "İp" sözünü təvil edib Quran, Haq yol və s. mənada olduğunu qeyd eduiblər! Yani ip sözü burda məcazi mənada işlədilib!

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#396 sel

sel

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 28 сообщений

Отправлено 01 Февраль 2012 - 21:00

ayağımla da yapışa bilərəm, o Sizə qalmayıb. Siz mənə o ipi göstərin qalanı mənlikdi.


Siz məndənəyi nəyi tələb edirsiniz? Sizin ipdən yapışmaq üçün məndən tələb etdiyiniz şeyləri (ipdən yapışmaq üçün ipi görmək ipdən yapışmaq üçün mütləq əldən istifadə etmək ) Allah öz qullarından onun ipindən yapışmaq üçün tələb etməyib axı.Allahın ipdən yapışmaq üçün qoyduqu şərt yalnız budurفَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ -tağutu inkar Allaha iman .vəssalam .Bunu etsəniz ipdən yapışmış sayılacaqsınız.

#397 sel

sel

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 28 сообщений

Отправлено 01 Февраль 2012 - 21:05

Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın! (Ali İmran 3:103)göründüyü kimi əhli-sünnətin bökük təfsir alimləri bu ayədə olan "İp" sözünü təvil edib Quran, Haq yol və s. mənada olduğunu qeyd eduiblər! Yani ip sözü burda məcazi mənada işlədilib!


Allahın ipi onun dinidir dini isə təbii ki kitabıdır.Bizim təvilimiz Qurandandır özümüzdən demirik (yəni mən sizə Qurandan Allahın ipinin onun dini olduqunu tapa göstərə bilərəm ).Və bizim təvilimiz ayənin zahirinə xidmət edir və isbat edir və bizim təvilimiz ayənin zahirinə tərs düşmür ancaq sizin təviliniz isə inkara xidmət edir və təvilinizin çoxusu da ayənin zahirinə tərs düşür.

#398 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 01 Февраль 2012 - 21:37

Allahın ipi onun dinidir dini isə təbii ki kitabıdır.Bizim təvilimiz Qurandandır özümüzdən demirik (yəni mən sizə Qurandan Allahın ipinin onun dini olduqunu tapa göstərə bilərəm ).Və bizim təvilimiz ayənin zahirinə xidmət edir və isbat edir və bizim təvilimiz ayənin zahirinə tərs düşmür ancaq sizin təviliniz isə inkara xidmət edir və təvilinizin çoxusu da ayənin zahirinə tərs düşür.

Bismillah,,siz vəhhabilərə görə məcaz yaa tamam başqa şeydir,ya da dolamısız bizi.Sizə neçə dəfə başa salmaq olar ki,ipn din bildirməsi,lə iləhə illəllah bildirməsi,Quran bildirməsi,sünnə bildirməsi HAMISI MƏCAZDIR,biz də siz deyəni deyirik eee(yəni mənasını),sadəcə başa salırıq ki,elə o mənada işlənmə MƏCAZDIR.
P.S sizə sual verim,"Lalə yanaqlı sevgilim mənim",bu cümlədə məcaz var ya yox???

#399 sel

sel

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 28 сообщений

Отправлено 01 Февраль 2012 - 21:57

Bismillah,,siz vəhhabilərə görə məcaz yaa tamam başqa şeydir,ya da dolamısız bizi.Sizə neçə dəfə başa salmaq olar ki,ipn din bildirməsi,lə iləhə illəllah bildirməsi,Quran bildirməsi,sünnə bildirməsi HAMISI MƏCAZDIR,biz də siz deyəni deyirik eee(yəni mənasını),sadəcə başa salırıq ki,elə o mənada işlənmə MƏCAZDIR.
P.S sizə sual verim,"Lalə yanaqlı sevgilim mənim",bu cümlədə məcaz var ya yox???


Bax onda sizə belə bir sual verəcəm məsələn Allahın dinini (kitabını) ip adlandırmasını məcaz hesab etməyə sizə vadar edən nədir.
Xahiş edirəm cavab yazarkən mövzudan kənar bir kəlimə də belə yazmayasınız.

Сообщение отредактировал sel: 01 Февраль 2012 - 21:58


#400 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 01 Февраль 2012 - 23:49

Bax onda sizə belə bir sual verəcəm məsələn Allahın dinini (kitabını) ip adlandırmasını məcaz hesab etməyə sizə vadar edən nədir.
Xahiş edirəm cavab yazarkən mövzudan kənar bir kəlimə də belə yazmayasınız.

Bismillah,mən sizin MƏCAZ anlayışınızı anmalağa çalışıram,mövuzdan kənar zad deyil,suala cvb verin,"Lalə yanaqlı sevgilim mənim",bu cümlədə məcaz var,ya yox?Əksinə,mən sizdən xahiş edirəm,bilmirsizsə yazın bilmirəm,ayıb deyil,İmam Əli(ə) buyurub,Kim bilmirəmi tərk etməsə zəlalətdən qurtulmaz.(mətni buna oxşaq idi).Qısası,sualıma cvb verə bilmirsizsə yazın bilmirəm,bilirsizsə buyurun deyin.Səhərdən mövzu gedir,bəlkə vəhhabilər məcaz deyəndə başqa şey nəzərdə tutur,fərqli məna,bunu anlayaq sonra.
P.S sizin suala cvb:ip la ilahə illəllah bildirdisə,MƏCAZDIR,yazmışam axı.

#401 shako235

shako235

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 61 сообщений

Отправлено 01 Февраль 2012 - 23:55

Sel 392ci posta nəzər yetir

#402 shako235

shako235

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 61 сообщений

Отправлено 01 Февраль 2012 - 23:59

Bax onda sizə belə bir sual verəcəm Xahiş edirəm cavab yazarkən mövzudan kənar bir kəlimə də belə yazmayasınız.

Sel Azərbaycan dili keçmisən?Məcaz nədir sənin aləmində?Allahın ipini əgər onun dini qəbul ediriksə burda ip həqiqi mənadə necə ola bilər?Həqiqi mənalı söz nəyə deyilir?

#403 Vey-sal

Vey-sal

  Шиит-джафарит

 • Murid
 • 1 154 сообщений

Отправлено 02 Февраль 2012 - 00:11

Bax onda sizə belə bir sual verəcəm məsələn Allahın dinini (kitabını) ip adlandırmasını məcaz hesab etməyə sizə vadar edən nədir.
Xahiş edirəm cavab yazarkən mövzudan kənar bir kəlimə də belə yazmayasınız.


Yaxşı.
Biz kimiy ki, Allahın kitabını və dinini yalnız "ip" adlandıraq. Uca olan Allah-Tala bizə ağıl verib, biz də onu bu dünyada sərf etməyə çalışırıq. Və şükür Allaha ki, bu bizim inkişafımıza səbəb olur.
Qoy mən də sizə bir sual verim; məgər Qurani-Kərim nazil olanda avto, təyyarə və raket var idi?
Bu gün isə var. Bu da ağıl və başın işlədilməsinin nəticəsi.
Məgər Quran Peyğəmbərə (S) nazil olan dövrdə Allahın kitabının dilini başqa dil üslubu ilə (bu gün olan kimi) oxuyub, dərk etməyə qadir olan insanlar var idi?
Əlbəttə yox!
Quran bizim inkişafımızın və tərəqqimizin səbəbidir.
Sən də gəlib bizə deyirsən ki, qayıdın 1400 il bundan əvvəlki üsluba. Razıyam sizinlə amma bir şərtim var:
Gəlin kütləvi surətdə maşınlardan, qatardan, təyyarədən etiraz edək, oturaq eşşəyə, ata və dəvəyə.
Ay təkallahlı bəndə,
ip deyəndə ki, 21-ci əsrin azərbaycan türkü dilində bir "tel" nəzərdə tutulur. Elə bir tel ki, qəlblərimizi, ürəkləreimizi, vücudumuzu, beyinlərimizi, varlığımızı, mahiyyətimizi və dini-əqidəmizi birləşdirsin. Birləşdirsin ki, biz müsəlmanlar və biz təkAllahlılar məhv olmayaq.

Siz deyəndən belə çıxır ki, həmən "tel" yalnız bir ovuc ağıllı yəhudi təkAllahlısına mənsubdur. İstəsə bu teli qırar, istəsə düyünləyər (sizin kimi vəhabilərin timsalında), kefi istəsə özəlləşdirib müsəlmana verməyəcək.
Artıq 300 milyondan artıq şiyə bu ipdən (teldən) yapışdı.
Siz isə Krılovun (yoxsa Tolstoyun) əsərində olan kimi hərəniz bu ipi bir tərəfə çəkməkdə olun, görək nəyə nail olacaqsınız?
İman qəlb ilə tanımaq (etiqad bəsləyərək inanmaq), dil ilə iqrar etmək və (əl, ayaq, göz, qulaq, dil və bu kimi) üzvlərlə əməl etməkdir. "İmam Əli əleyhis-salam. Nəhcül-Bəlağə"

http://quran.az/17/15[/b][/font][/size][/color]

#404 sel

sel

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 28 сообщений

Отправлено 03 Февраль 2012 - 18:32

Bismillah,mən sizin MƏCAZ anlayışınızı anmalağa çalışıram,mövuzdan kənar zad deyil,suala cvb verin,"Lalə yanaqlı sevgilim mənim",bu cümlədə məcaz var,ya yox?Əksinə,mən sizdən xahiş edirəm,bilmirsizsə yazın bilmirəm,ayıb deyil,İmam Əli(ə) buyurub,Kim bilmirəmi tərk etməsə zəlalətdən qurtulmaz.(mətni buna oxşaq idi).Qısası,sualıma cvb verə bilmirsizsə yazın bilmirəm,bilirsizsə buyurun deyin.Səhərdən mövzu gedir,bəlkə vəhhabilər məcaz deyəndə başqa şey nəzərdə tutur,fərqli məna,bunu anlayaq sonra.
P.S sizin suala cvb:ip la ilahə illəllah bildirdisə,MƏCAZDIR,yazmışam axı.


ay saqolun .düzdü bəlkə siz bizim məcaz anlayışımızı başa düşməmisiniz.Mən buna görə deyirəm ki qısa bir müddət ərzində icazə verin sizə bir iki sual ilə müraciət edim ki siz bizi başa düşəsiniz.Verdiyiniz suala da cavab yazıram. Yazdıqınız məcaz yox təşbihdir.lap sizin xətrinizə məcaz olsun.Daha mövzudan kənar yazmayın. mənim sizə sualım bu oldu ki Allahın ipinin həqiqət yox məcaz qəbul etməyə sizi vadar edən səbəb nə oldu ?

#405 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 03 Февраль 2012 - 19:42

Allahın ipi onun dinidir dini isə təbii ki kitabıdır.Bizim təvilimiz Qurandandır özümüzdən demirik (yəni mən sizə Qurandan Allahın ipinin onun dini olduqunu tapa göstərə bilərəm ).Və bizim təvilimiz ayənin zahirinə xidmət edir və isbat edir və bizim təvilimiz ayənin zahirinə tərs düşmür ancaq sizin təviliniz isə inkara xidmət edir və təvilinizin çoxusu da ayənin zahirinə tərs düşür.

Ələ salmaq. Ban.
Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#406 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 04 Февраль 2012 - 01:31

ay saqolun .düzdü bəlkə siz bizim məcaz anlayışımızı başa düşməmisiniz.Mən buna görə deyirəm ki qısa bir müddət ərzində icazə verin sizə bir iki sual ilə müraciət edim ki siz bizi başa düşəsiniz.Verdiyiniz suala da cavab yazıram. Yazdıqınız məcaz yox təşbihdir.lap sizin xətrinizə məcaz olsun.Daha mövzudan kənar yazmayın. mənim sizə sualım bu oldu ki Allahın ipinin həqiqət yox məcaz qəbul etməyə sizi vadar edən səbəb nə oldu ?

Bismillah,başbilənliyiniz burdan bilinir,birincisi təşbEh,ikincisi bu məcazın növüdür :) Təşbeh də bədii təsvir vasitələrindən,yəni məcazlardan biridir

Сообщение отредактировал Kanan_313N: 04 Февраль 2012 - 01:34

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru