Перейти к содержимому


Фотография

Əbu Zeyd - "Şiəlikdə Tovhid"


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 240

#121 l-nur

l-nur

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 299 сообщений

Отправлено 05 Октябрь 2012 - 10:03

Yuxarıda biri mənə yazıb ki Abu Zeyd niyə bəhs zamanı kameradan istifadə etməyə icazə verməyib.
Əbu Zeyd heç dərslərini kameraya çəkilməyə icazə vermir o ki qalmışdı ki bəhsə icazə versin.


Saləm `Əleykum.

Bilmirsiz niyə?
:thinking:
Имам Али, да будет над ним мир, сказал: Берегитесь нападок знатного, когда он голоден, и низкого, когда он сыт.

#122 jamaat

jamaat

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 331 сообщений

Отправлено 05 Октябрь 2012 - 10:29

Yuxarıda biri mənə yazıb ki Abu Zeyd niyə bəhs zamanı kameradan istifadə etməyə icazə verməyib.
Əbu Zeyd heç dərslərini kameraya çəkilməyə icazə vermir o ki qalmışdı ki bəhsə icazə versin.


salamaleykum qardash. ola bilsin sen az melumatlisan. men sene bildirmek isteyirem ki mende texminen 3saatliq videobehs var shielerle Shahin qardashimizin."Allahin bütün işləri çaşdiricidir, ancaq xəbəriniz olsun ki, Allah, Özünü sizə tanitdiği səviyyədə məsuliyyətli etmişdir". İmam Sadiq (r.a), Usuli Kafi.

#123 jamaat

jamaat

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 331 сообщений

Отправлено 05 Октябрь 2012 - 11:06

Yazılan hədisdə isə biz bunu görmürük.Ona görə deyirik ki peyqəmbər də cəhalət və israf olub amma cahil və israfçı olmayıb.


salamaleykum. qardashim sen burada deyirsen ki "ona görə deyirik ki". bu deyirk ki deyende kimi qesd edirsen? bizim alimlərdən hansi o hedisi sen deyen kimi sherh edib ki? Allah rizasi üchün mənim sözlərimi tənə kimi qəbul etmə. Mən sadəcə olaraq sənə bildirmək istəyirəm ki, sələf alimlərindən hech kim Allah resulunu cahaletde ve israfda suchlamayib. Ola bilər ki sən deyəsən ki onlar suchlamayiblar, onda mən bashqa cür deyim. Hech bir selef alimi suchlamasa da belə bir faktin olduğunu təsdiqləməyib. Yox əgər bunun əksini deyirsənsə dəlilini gətir baxim və mən də bu məsələdə cahil olduğumu təsdiqləyim. Lakin dəlil gətirəndə ayə və hədislə kifayətlənmə ,gətirdiyin ayə və hədislərin shərhlərini də gətir ki baxim görüm alimlər də sənin kimi basha düshüblər o ayə və hədisləri ,yoxsa bashqa cür.

P.S.BİR DƏ TƏKRAR EDİRƏM SƏLƏF ƏQİDƏSİNƏ GÖRƏ PEYĞƏMBƏRLƏR GÜNAH ETMƏKDƏN VƏ XUSUSİLƏ İSRAF ETMƏKDƏN MƏSUMDURLAR.

bu qədər."Allahin bütün işləri çaşdiricidir, ancaq xəbəriniz olsun ki, Allah, Özünü sizə tanitdiği səviyyədə məsuliyyətli etmişdir". İmam Sadiq (r.a), Usuli Kafi.

#124 Mumin

Mumin

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 523 сообщений

Отправлено 05 Октябрь 2012 - 18:23

Noldu diyesen gujdi delil oldu!!! :loool:
Gelin sunnilerin fikirleshdiyi Peygembere baxin mealimul medreseteyn ve ticanin kitablarindaki faktlar yeterlidir.
Hәzrәt (s) qәzәblәnәr, bә’zәn lә’nәtә layiq olmayan
kimsәlәri dә söyәr, sonra da belә deyәrmiş:

“Ey Allahım, mәn dә insanam, müsәlmanlardan hәr birini söysәm, ya lә’nәt etsәm, sәn
bunu onun üçün bir sәdәqә vә rәhmәt hesab et”
“Sәhih әl-Buxari”, c. 8, sәh. 96

Сообщение отредактировал Mumin: 05 Октябрь 2012 - 18:32


#125 Mumin

Mumin

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 523 сообщений

Отправлено 05 Октябрь 2012 - 18:41

P E Y Ğ Ә M B Ә R L İ K
M Ö V Z U S U B A R Ә D Ә E ’ T İ Q A D L A R I .
Şiә vә sünnilәrin arasında münaqişәli mәsәlәlәrdәn biri dә “mә’sumluq”
mövzusudur. Şiә mәzhәbinә görә peyğәmbәrlәr (Allahın salamı onlara olsun) elçi
olaraq göndәrilmәzdәn әvvәl dә, sonra da mә’sumdurlar. Amma sünnilәrin fikrincә,
onlar ancaq Allahın kәlamını bәyan edәrkәn mә’sumdurlar, qalan vaxtlarda isә başqa
adamlar kimi sәhv dә edә bilәrlәr.
Bu mәsәlәyә dair sünnilәrin “sihah” kitablarında bir sıra rәvayәtlәr dә vardır ki,
hәmin rәvayәtlәrә görә Hәzrәti Peyğәmbәr (s) bir neçә dәfә “sәhv elәmiş” vә bә’zi
sәhabәlәr ona düzgün yolu göstәrmişlәr. Misal üçün, Bәdr әsirlәri barәdә guya Hәzrәti
Peyğәmbәr (ә) sәhv elәyib, Ömәr isә düzgün qәrar verib vә әgәr Ömәr olmasaymış
Peyğәmbәr (s) hәlak olacaqmış.1 Nәql elәdiklәri başqa bir rәvayәtә görә isә Hәzrәti
1 Bunu ibni Kәsir “әl-Bidayә vәn-Nihayә” adlı kitabında, İmam Әhmәd Hәnbәl, Müslim, Әbu Davud vә
Tirmizidәn nәql edibdir.
SÜNNİ VӘ ŞİӘLӘRİN PEYĞӘMBӘRLİK MÖVZUSU BARӘDӘ E’TİQADLARI .......................... 30
Peyğәmbәr (s) Mәdinәyә gәldiyi vaxt Mәdinә әhalisinin xurma ağaclarını
döllәndirdiklәrini görüb onlara “Ağacları döllәndirmәyә ehtiyac yoxdur, ağaclar özözünә
döllәnir vә meyvә verirlәr”-deyibmiş. Lakin xurma ağacları meyvә vermәyir.
Әhali bunu gördükdә Peyğәmbәr (s)-in yanına gәlib vә şikayәt edir. Peyğәmbәr (s) dә
belә deyir:

“Siz dünya işlәrini mәndәn yaxşı bilirsiniz”.
Başqa bir rәvayәtә görә isә Hәzrәt (ә) belә demişdir:


“Mәn dә insanam. Әgәr dininizlә әlaqәdar bir şeyi әmr etsәm onu әldә edin, әgәr öz
görüşümdәn bir şey nәql etsәm, mәn dә insanam”.1
Sünnilәrin nәql etdiyi başqa bir rәvayәt dә budur: Guya Hәzrәti Peyğәmbәr (s)-i
sehirlәyiblәr vә o Hәzrәt (s) bir neçә gün sehirlәnmiş vәziyyәtdә qalıb vә gün әrzindә
nә elәdiyini bilmirmiş. Hәtta qadınları ilә әlaqәdә olduğunu güman elәyir2 vә
görmәdiyi bir işi dә gördüyünü xәyal edirmiş.3
Başqa bir rәvayәtә görә isә guya Hәzrәt (s) namaz qılarkәn çaşmış vә neçә rәk’әt
namaz qıldığını bilmәmişdir4 vә ya namazda yuxulamış vә yuxusu o qәdәr dәrin imiş
ki, xorultusunu eşitmişlәr vә oyanandan sonra da dәstәmaz almadan namaz qılmışdır.5
Yenә belә nәql edirlәr ki, guya o Hәzrәt (s) qәzәblәnәr, bә’zәn lә’nәtә layiq olmayan
kimsәlәri dә söyәr, sonra da belә deyәrmiş:

“Ey Allahım, mәn dә insanam, müsәlmanlardan hәr birini söysәm, ya lә’nәt etsәm, sәn
bunu onun üçün bir sәdәqә vә rәhmәt hesab et”.6
1 “Sәhihi-Müslim”,Әl-Fәzail kitabı, c.7, sәh.95;“Müsnәdu Әhmәd ibni Hәnbәl”, c.1, sәh.162 vә c.3, sәh.152
2 “Sәhih әl-Buxari”, c. 7, sәh. 29
3 “Sәhih әl-Buxari”, c. 4, sәh. 68
4 “Sәhih әl-Buxari”, c. 1, sәh. 123 vә c. 2, sәh. 65
5 “Sәhih әl-Buxari”, c. 2, sәh. 37, 44, 171
6 “Sәhih әl-Buxari”, c. 8, sәh. 96; “Sünәn әd-Daremi” “Әr-Riqaq”
SÜNNİ VӘ ŞİӘLӘRİN PEYĞӘMBӘRLİK MÖVZUSU BARӘDӘ E’TİQADLARI .......................... 31
Nәql etdiklәri başqa bir rәvayәtә görә guya Hәzrәt (s) Aişәnin evindә uzanıbmış vә
budları görünürmüş. Әbu Bәkr içәri girir, Hәzrәt (ә) elә o vәziyyәtdә onunla danışır.
Sonra da Ömәr içәri girir, Hәzrәt (s) eyni vәziyyәtdә Ömәrlә dә danışır. Amma Osman
içәri girmәk üçün icazә istәyәndә, Hәzrәt (s) qalxıb oturur vә paltarını düzәldir. Aişә
bunun sәbәbini soruşanda, Hәzrәt (s) belә cavab verir:

“Mәn mәlәklәrin utandığı şәxsdәn utanmayacağammı?”1
Yenә rәvayәt edirlәr ki, Hәzrәt (s) guya Ramazan ayında cünub olurmuş vә buna
görә sübh namazını qıla bilmirmiş.2
Hәmin mәnbәlәrdә bu kimi ağlabatmayan vә Peyğәmbәr (s)-in mәqamına
yaraşmayan bir çox rәvayәt vardır ki, onları nәql etmәyә lüzum yoxdur.3
Şiәlәrә gәldikdә isә, qeyd etmәk lazımdır ki, onlar Әhli-beyt imam (ә)-larından
aldıqları tә’limә görә peyğәmbәrlәri, xüsusilә dә peyğәmbәrlәrin sonuncusu Hәzrәti
Mәhәmmәd (s)-i bu kimi puç vә şә’nlәrinә yaraşmayan sifәtlәrdәn uzaq bilir vә
Peyğәmbәr (s)-in hәr cür günah, pislik vә sәhvdәn pak olduğuna inanırlar. Şiә
mәzhәbinә görә Hәzrәti Peyğәmbәr (s) hәr cür günah, xәta, sәhv, unutqanlıq, sehr vә
ağlı aradan qaldıran bütün tә’sirlәrdәn uzaqdır. Hәtta Hәzrәti Peyğәmbәr (s) yeriyәndә
bir şey yemәk, uca sәslә gülmәk, yersiz zarafat etmәk vә sairә bu kimi xalqın gözündә
eyib sayılan işlәrdәn çәkinirdi. Hәlә qalsın Peyğәmbәr (s)-in başqalarının gözü
qarşısında üzünü arvadının üzünә dayayıb zәncilәrin oynamalarına tamaşa etmәsi.4
Yaxud arvadının da olduğu bir müharibәdә arvadı ilә qaçış müsabiqәsi vermәsi.5
Şiә mәzhәbi Peyğәmbәr (s)-in mә’sumluğu ilә uyğun olmayan bu cür rәvayәtlәrin
Әmәvilәr vә onların nökәrlәri tәrәfindәn uydurulduğuna inanır. Çünki Әmәvilәr
istәyirdilәr ki, bu yolla öz utandırıcı işlәrinә bәhanә quraşdırsınlar.
1 “Sәhih Müslüm”, c. 7, sәh. 117
2 “Sәhih әl-Buxari”, c. 2, sәh. 232-234
3 “Sәhih әl-Buxari”, c. 3, sәh. 114 vә c. 7, sәh. 96
4 “Sәhih әl-Buxari”, c. 3, sәh. 228 vә c. 2, sәh. 3
5 “Müsnәdu Әhmәd ibni Hәnbәl”, c. 6, sәh. 75
SÜNNİ VӘ ŞİӘLӘRİN PEYĞӘMBӘRLİK MÖVZUSU BARӘDӘ E’TİQADLARI .......................... 32
Bә’zilәrinin qondarma rәvayәtlәrindә mövzu olan Zeydin arvadı Zeynәbi başını
darayanda gördüyü zaman Peyğәmbәr (s)-in:


“Qәlblәri dәyişdirәn Allahı günah vә nöqsandan uzaq bilirәm” 1 - dediyi vә ya Aişәyә
meyl edib başqa arvadlarına qarşı әdalәtsiz davrandığını vә buna görә dә başqa
arvadlarının bir dәfә Fatimә (s.ә.) ilә bir dәfә dә Cәhş qızı Zeynәb ilә birlikdә gәlib
ondan әdalәtlә davranmasını istәdiklәrini ifadә edәn rәvayәtlәrin doğru olduğunu
qәbul etsәk2, başqa sözlә desәk, әgәr Peyğәmbәr (s)-in sәhv edib hәvәsinә tabe
olduğunu qәbul etsәk, onda Müaviyyә, Yezid, Mәrvan ibni-Hәkәm, Әmr ibni As kimi
böyük günahlar işlәyәn, Allahın haramını halal edәn, günahsız insanları öldürәn
kimsәlәri qınamaq olmaz.
Şiә imamları olan Әhli-beyt (ә) Hәzrәti Peyğәmbәr (s)-in hәr cürә xәta vә günahdan
uzaq vә mә’sum olduğunu bәyan etmiş vә zahiri anlamı ilә bunun әksini ifadә etdiyi
güman edilәn ayәlәrin tә’vilini (bu ayәlәrdә qәsd edilәn hәqiqi anlamları) izah etmişlәr.
Mәsәlәn, (3 9% : i Q ) “Üzünü qırışdırıb döndәrdi” ayәsi kimi zahiri mә’nası ilә
Peyğәmbәr (s)-i bir növ qınadığı güman edilәn vә ya:

“Sәnin keçmişdәki vә gәlәcәkdәki günahını bağışlasın deyә” ya da

“Hәqiqәtәn Allah, peyğәmbәrlәrin tövbәsini qәbul edәr” yaxud da

“Allah sәni bağışlasın, nәyә görә onlara icazә verdin” kimi zahiri mә’nası ilә
Peyğәmbәr (s)-in guya bir növ günah işlәtdiyini göstәrәn ayәlәri Әhli-beyt imam (ә)-
ları Peyğәmbәr (s)-in mә’sumluğunu göstәrәcәk bir şәkildә tә’vil etmişlәr. Çünki bu cür
1 “Cәlaleyn” tәfsiri, “Allahın aşkar etdiyini, öz nәfsindә gizlәdirsәn” ayәsinin tәfsirinә bax.
2 “Sәhih Müslüm”, c. 7, sәh. 136
SÜNNİ VӘ ŞİӘLӘRİN PEYĞӘMBӘRLİK MÖVZUSU BARӘDӘ E’TİQADLARI .......................... 33
ayәlәrdә qeyd edilәn әsl mә’na ayәnin zahirindәn başa düşülәn mә’na deyildir vә
çoxunda mәcazi mә’nalar vardır. Bu cür tә’birlәr әrәb dilindә çoxdur. Qur’ani-Kәrimdә
dә bunun nümunәlәri mövcuddur. Bu kimi mövzularda hәqiqәtin nә olduğunu bilmәk
istәyәnlәr şiә alimlәrinin yazdıqları tәfsirlәr, o cümlәdәn Әllamә Tәbatәbainin yazdığı
“Әl-Mizan”, Ayәtullah Xoinin yazdığı “Әl-Bәyan”, Mәhәmmәdcavad Muğniyәnin
yazdığı “Әl-Kaşif” vә Tәbәrsinin yazdığı “Әl-İhticac” kimi tәfsir vә hәdis kitablarına
müraciәt edә bilәrlәr. Mәn dә bu kitabda hәr iki firqәnin e’tiqadlarına qısa şәkildә işarә
edәrәk şәxsәn inandığım e’tiqadları açıqlamaq istәdiyim üçün mә’sumiyyәtlә әlaqәdar
mövzuların tәfәrrüatına girmәkdәn vaz keçdim. Mәn peyğәmbәrlәr vә onlardan sonra
gәlәn varislәrin mә’sum olduğuna inanır vә bu fikri müdafiә edirәm. Elә bu e’tiqad
mәni arxayın etmiş va şübhә ilә heyrәt qapısını üzümә bağlamışdır.
Peyğәmbәrlәrin yalnız Allahın kәlamını tәbliğ etdiklәri vaxt mә’sum olduğunu irәli
sürәn fikir isә heç bir dәlilә әsaslanmayan bir iddiadır. Çünki belә olsa, onda
peyğәmbәrlәrin filan sözünün Allah tәrәfindәn olduğu vә o biri sözünün isә özündәn
olduğunu ayırd etmәk üçün heç bir dәlil gәtirmәk olmaz. Belәliklә, sözlәrinin bә’zisini
mә’sum, bә’zisini isә qeyri-mә’sumdur deyә ayırd etmәk mümkün deyil vә onun
barәsindә xәta ehtimal oluna bilәr. Dinin müqәddәsliyindә şübhә yaradan bu tәzadlı
baxışdan Allaha pәnah aparıram.
Burada hidayәt olduqdan sonra dostlarımla apardığım bir mübahisәni xatırlayıram.
Mәn onlara Hәzrәti Peyğәmbәr (s)-in mütlәq mә’sum olduğunu sübuta yetirmәyә
çalışırdım. Onlar da mәni Peyğәmbәr (s)-in yalnız Qur’anı tәbliğ etdiyi vaxt mә’sum
olduğuna inandırmağa çalışırdılar. Mübahisә etdiyim şәxslәrin arasında Cәrid1
mәntәqәsindәn bir müәllim dә var idi ki, zәkası, elmi vә maraqlı sözlәrilә mәşhur idi.
Hәmin müәllim dostum bir az düşündükdәn sonra dedi: “Dostlar, mәnim bu mövzu
haqqında bir fikrim var”. Hamımız “Buyurun, söylәyin”-deyә sözü ona verdik. O belә
dedi:
“Ticani qardaşımızın Şiә mәzhәbindәn nәql elәdiyi görüş hәqiqәtәn dә haqq vә
doğru bir görüşdür. Bizim dә Peyğәmbәr (s)-in mә’sumluğuna mütlәq inanmağımız
1 Cәrid mәntәqәsi Tunisin cәnubunda Qәfәsә şәhәrindәn 92 kilometr mәsafәdә yerlәşәn bir mәntәqәdir.
SÜNNİ VӘ ŞİӘLӘRİN PEYĞӘMBӘRLİK MÖVZUSU BARӘDӘ E’TİQADLARI .......................... 34
lazımdır. Yoxsa Qur’anın özünә belә şübhә edәrik”. Onlar “Nәyә görә?”-deyә
soruşduqda dәrhal bu cavabı verdi: “Görәsәn Qur’anın surәlәrinin hәr hansı birisinin
altında Allahın imzası vardırmı?”
Müәllim dostumuzun imzadan söz açmaqda mәqsәdi yazının sonunda onun kimә
aid olduğunu göstәrәn bir әlamәt idi.
Onun bu maraqlı fikri hamını düşündürdü. Çünki bu sözü ilә incә bir mәtlәbә
toxunmuşdu. Tәәssübü olmayan insaflı bir insan ağlı ilә dәrin düşünsә, bu hәqiqәtlә
qarşılaşacaqdır. Qur’anın Allahın kәlamı olduğuna inanmaq onu çatdıran elçinin bütün
davranışlarında vә sözlәrindә mә’sum olduğuna mütlәq şәkildә inanmağı zәruri edir.
Çünki mütlәq şәkildә mә’sum olmayan bir şәxsin Allah-tәalanın kәlamını duyduğunu
iddia etmәsi vә Cәbraili vәhy nazil edәrkәn gördüyünü irәli sürmәsi, o hәqiqәtlәri
görmәyәn insanlar tәrәfindәn qәbul olunmaz. Başqa sözlә desәk, Peyğәmbәr (s)-in әn
böyük mö’cüzәlәrindәn olan Qur’ani-Kәrim o Hәzrәtin haqq peyğәmbәri olduğunu vә
Qur’anın ilahi bir kitab olaraq, Allah tәrәfindәn nazil olunduğunu isbat etmәk üçün
kifayәtdir. Qur’anda mövcud olan bütün tәfәrrüatların, mәsәlәn hәr hansı bir ayәnin,
sözün vә ya hәrfin Allah tәrәfindәn gәldiyinә vә heç bir hәrfin dәyişmәdiyinә inanmaq
Peyğәmbәr (s)-in mütlәq şәkildә hәr cür böyük vә ya kiçik sәhvdәn mә’sum vә uzaq
olduğuna inanmaqdan asılıdır. Şiә mәzhәbi dә Peyğәmbәrlәr haqqında belә bir inama
malikdir. Sözün qısası, şiә mәzhәbinin mә’sumluq mövzusu barәdә baxışı qәlbi arxayın
edәn, şeytanın vә nәfsin vәsvәsәlәrini mәhv edib fitnә axtaranlar, xüsusilә dә iman vә
dinimizi aradan qaldırmaq, Peyğәmbәr (s)-imizin bir nöqsanı olduğunu “isbat” etmәk
üçün bir bәhanә dalınca olan yәhudi, xristian vә din düşmәnlәrinin qarşısını alan çox
sağlam bir e’tiqaddır. Onlar çox vaxtlar “Sәhih әl-Buxari” vә “Sәhih Müslüm”ün
Hәzrәti Peyğәmbәr (s)-ә aid etdiklәri davranış vә sözlәri bizim әleyhimizә dәlil
göstәrirlәr. Halbuki Hәzrәti Peyğәmbәr (s) bu kimi hәrәkәt vә rәftarlardan uzaq vә
pakdır.1
1 Buxari “Sәhih” әsәrinin 3-cü cildinin 152-ci sәhifәsindә ibni Ubey ibni Meymundan nәql edәrәk Aişәnin
belә xәbәr verdiyini yazıbdır: “Hәzrәti Peyğәmbәr (s) bir gün bir nәfәrin mәsciddә Qur’an oxuduğunu
eşitdiyi vaxt belә buyurdu: “Allah ona rәhmәt elәsin. Filan surәlәrdәn unutduğum üçün söylәmәdiyim
behman ayәlәri mәnә xatırlatdı”.”.
.............................................................................................. 35
Әlbәttә, müsәlman olmayanlara Buxari vә Müslimin kitablarında bә’zi zәif
hәdislәrin dә olduğunu inandırmaq çox çәtindir. Çünki onlar dәrhal deyә bilәrlәr ki, bu
kitablar sünnilәr tәrәfindәn qәbul olunan “sәhih” kitablardır.
Sünnilәrә görә Allahın kitabından sonra “Sәhihi әl-Buxari” әn doğru kitabdır.

Сообщение отредактировал Mumin: 05 Октябрь 2012 - 18:44


#126 l-nur

l-nur

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 299 сообщений

Отправлено 05 Октябрь 2012 - 20:26

Bu bölmədə yalnız Azərbaycan dilində və ya tərcümə ilə yazmaq olar.

Сообщение отредактировал al-Fath: 05 Октябрь 2012 - 20:38

Имам Али, да будет над ним мир, сказал: Берегитесь нападок знатного, когда он голоден, и низкого, когда он сыт.

#127 l-nur

l-nur

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 299 сообщений

Отправлено 06 Октябрь 2012 - 09:00

18:71 - Sonra hər ikisi yola düzəlib getdilər. Nəhayət (gəlib) gəmiyə mindikləri zaman (Xızır) onu deşdi. (Musa) dedi: “Sən gəmidə olanları suya qərq etmək üçünmü onu deşdin? Doğrusu, (günahı) böyük olan bir iş gördün”.
18:74 - Yenə yola düzəldilər. Nəhayət, bir oğlan uşağı ilə rastlaşdıqda (Xızır) onu öldürdü. (Musa) dedi: “Heç kəsi öldürməyən günahsız bir canamı qəsd etdin? Doğrusu, çox pis bir iş tutdun”.
18:82 - Divara gəldikdə isə, o, şəhərdəki iki yetim oğlanın idi. Altında onlara məxsus bir xəzinə vardı. Onların atası əməlisaleh adam olmuşdur. Rəbbin onların həddi-buluğa çatmalarını və Rəbbindən bir mərhəmət olaraq öz xəzinələrini ( tapıb ) çıxartmalarını istədi. Mən bunları öz ixtiyarımla etmirdim. Sənin səbr edə bilmədiyin şeylərin yozumu budur!


Ə L A Q Ə . . .

:rtfm:
Имам Али, да будет над ним мир, сказал: Берегитесь нападок знатного, когда он голоден, и низкого, когда он сыт.

#128 Redaktor

Redaktor

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 27 сообщений

Отправлено 14 Октябрь 2012 - 06:48

Sən demə bunlar Əbulfəz Elçibəyi də çağırırlarmış.
0:39 cı saniyədən dinləyinban

Сообщение отредактировал al-Fath: 14 Октябрь 2012 - 22:11


#129 tatar.

tatar.

  Amid – Brigadier General

 • Murid
 • 3 058 сообщений

Отправлено 14 Октябрь 2012 - 11:01

Sən demə bunlar Əbulfəz Elçibəyi də çağırırlarmış.
0:39 cı saniyədən dinləyin


))))

YA ABALFAZL YA ALI YA ZAHRA

Сообщение отредактировал tatar.: 14 Октябрь 2012 - 11:10

ЛАББЕЙК ЙА ХУСЕЙН!!

www.youtube.com/watch?v=ebPCpKIL_cs&list=PL897F31D2FFF56549


#130 tatar.

tatar.

  Amid – Brigadier General

 • Murid
 • 3 058 сообщений

Отправлено 14 Октябрь 2012 - 11:10

YA ALII NADI ALI, ALINI CAGIR.YA MOVLA ALIЛАББЕЙК ЙА ХУСЕЙН!!

www.youtube.com/watch?v=ebPCpKIL_cs&list=PL897F31D2FFF56549


#131 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 14 Октябрь 2012 - 11:16

Sən demə bunlar Əbulfəz Elçibəyi də çağırırlarmış.
0:39 cı saniyədən dinləyin


Səni kimi ədəbsilər nə qanırlar ki,Kərbəla da şəhid olan Əbəlfəzin (ə.s)müqəddəs əməllərinə təvəssül etmək nə deməkdir.Ya Əbəlfəz(ə.s)yəni Allah Əbəlfəz ağanın müqəddəs əməllərinə görə mənə nəzər eləsin.Qandın!
Bu da insanın boynuna düşən ixtiyari əməllərini etdikdən (çalışdıqdan)sonra Əbəlfəz ağanın müqəddəs əməllərinə təvəssül etməyin nəticəsi.


http://www.youtube.com/watch?v=_HyXcCLtZ-Y

#132 Redaktor

Redaktor

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 27 сообщений

Отправлено 14 Октябрь 2012 - 20:26

HÖRMƏTLİ REDAKTOR,


BURA SİZİN ÜÇÜN SİYASƏT MEYDANI DEYİL. MÖVZU ÜZRƏ SUALINIZ VARSA, BUYURUN.

#133 hənbəli_84

hənbəli_84

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 225 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2012 - 16:08

Bu sualları pis mənada başa düşməyin. Mən yalnız sizin əqidəni öyrənmək və başa düşmək üçün bu sualları verirəm.


İmamlardan kömək istəməyinizə dəlil nədir?

Bu ayələr sizə aid olmurmu?


39:3
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.


Siz də imamlara ibadət edirsiniz (onların adı ilə işə başlayırsınız, onların qəbirlərini ibadət yerini çeviribsiniz, onlardan kömək istəyirisniz). Siz də deyirsiniz ki, imamlar bizi Allaha yaxınlaşdırır.

10:18
Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.


İmamlar sağ vaxtı özlərini və öz ailələrini qoruya bilməyiblər. Siz də deyirsiniz ki, imamlar bizim şəfaətçilərimizdir.
İmam Əli və imam Hüseyn öldürülmuşlər. Sağ vaxtı özlərini qoruya bilmiyiblər. Öləndən sonra sizi necə qoruya bilərlər?

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?


Əvvəlki ümmətlər belə səhv edib. İmamlar da peyğəmbərin (s) nəslindəndir. Siz də eyni səhvi təkrar etmirsinizmi?

Сообщение отредактировал hənbəli_84: 21 Октябрь 2012 - 16:11

2:165
İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini (Ona) tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər.

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

39:3
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.

10:18
Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.


#134 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 22 Октябрь 2012 - 01:04

Bu sualları pis mənada başa düşməyin. Mən yalnız sizin əqidəni öyrənmək və başa düşmək üçün bu sualları verirəm.

İmamlardan kömək istəməyinizə dəlil nədir?

Bu ayələr sizə aid olmurmu?

39:3
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.


Siz də imamlara ibadət edirsiniz (onların adı ilə işə başlayırsınız, onların qəbirlərini ibadət yerini çeviribsiniz, onlardan kömək istəyirisniz). Siz də deyirsiniz ki, imamlar bizi Allaha yaxınlaşdırır.


Bu ayə çox gözəl ayədir. Sənin niyyətin öyrənmək olsaydı, elə Quran ayəsini oxuyanda özün bir düşünərdin ki, Allah Təala (c.c.) niyə ayənin sonunda "Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz." buyurur? Bundan qabaqkı ayələri də oxuyub müşriklərin əməllərini görərdin və şahid olardın ki, müşriklərin əməlləri ilə bu sözləri ziddiyət təşkil edir. Bu sözləri sadəcə özlərini təmizə çıxarmaq üçün deyirlər.

Daha aydın olması üçün müşriklərin əməllərinə baxaq.


Təvəssüldə sünni-şiə arasında ixtilaf yoxdur, bu ixtilaf sadəcə özlərinə sələfi deyənlərin çıxartdığı hoqqadır. Adətən özlərinə sələfi deyənlər müsəlmanlara qarşı bir neçə ayəni tez-tez sitat gətirirlər. əl-Əraf 194, əl-İsra 56, Yunus 106, Fatir 14, əl-Ənbiya 43 və sair.

Amma maraqlısı budur ki, bu ayələr hamısı onların əksinədir. Sadəcə olaraq özlərinə sələfi deyənlər ayələrin mahiyyətini anlamırlar.

Məsələn, əl-Əraf 194-də Allah (c.c) "Allahdan savayı çağırdıqlarınız da sizin kimi qullardır". Yəni, özləri yaranmış olmasınlar. Deməli, onlar rübubiyyət sifətinin nə hamısına, nə də bir hissəsinə malik deyillər.

Və ya əl-İsra 56-da "Onlar bəlanı sizdən nə uzaqlaşdırmağa, nə də (onu başqasına) yönəltməyə qadir deyillər". Yəni, onlar o vaxt sizə tanrı ola biləcək ki, zərəri sizdən dəf edə bilsinlər.

Xülasə, bir halda ki, onlar sizə nə fayda verə bilirlər, nə də zərər. Onlar sizi eşitmirlər də. Bəs onda nə üçün onlara ibadət edirsiniz?

Bütün bunlar onu göstərir ki, müraciət olunanlar elə bir əqidə daşıyıcıları idi ki, onların fikrincə tanrılar insan ağılının fövqündə duran qüvvəyə malik idilər. Fayda və zərər verməyin onların əlində olduğunu düşünürdülər.

əz-Zuxruf 9-da Allah (c.c.) buyurur: Həqiqətən, əgər onlardan (Məkkə müşriklərindən): “Göyləri və yeri kim yaratmışdır?” – deyə soruşsan, mütləq: “Onları yenilməz qüvvət sahibi olan, (hər şeyi) bilən (Allah) yaratmışdır!” – deyə cavab verəcəklər.

Lakin, buna baxmayaraq onlar Allahın rübubiyyət sifətində müşrik edilər. Onlar bir rəbbə yox, bir neçə rəbbə inanırdılar. Onların etiqadına görə aləmi idarə edən, hər işə ayrı-ayrılıqda əncam çəkən rəbblər vardır.

Zeyd b. Əmr b. NAufəl hələ Peyğəmbərin (s) besətindən qabaq bütlərə sitayiş etməyi tərk etmişdir. O, cahillik əqidəsindən danışaraq məşhur şerində belə deyir:

أرب واحد أم ألف ربّ ... أدين إذا تُقسِّمت الاَُمور
عزلت اللات والعزى جميعاً ... كذلك يفصل الجلد الصبور
للا عزّى أدين ولا ابنتيها ... ولا صنم بني عمرو أزور


Bir rəbbəmi, yoxsa ki min rəbbə,
İşlərimin həlli üçün hansı birisinə,
Latı, Üzzanın hamısını tərk etdim,
Səbirli, möhkəm adam belə olmalı.
Nə Üzza, nə də qızlarına etiqadım yox,
Nə də Bəni-Əmrin bütüb ziyarət edirəm.

Həmçinin deyir:

إلى الملك الاَعلى الّذي ليس فوقه ... إله ولا ربّ يكون مدايناً

Uca Məlikə, ondan üstün olmayana,
Elə bir tanrıya ki, ona tay olan yoxdur.

Müşriklər özlərinə tanrı götürməklə onlardan yağış yağdırmasını, onların sayəsində izzətli olmalarını və Allahın digər sifətlərinə aid olanları onlardan diləyirdilər.

İndi necə ola bilər ki, sənin sitat gətirdiyin əz-Zumər surəsi 3-cü ayədə onların bütlərə və ya tanrılara ibadətləri ancaq Allaha yaxınlaşmaqdan ötrü olsun? Deməli, bu ayə yə digər ayələri təsdiqləyərək onu demək istəyir ki, müşriklər dilləri ilə dediklərini qəlblərində təsdiqləmirlər. Qəlblərində həmin tanrıların təsirə malik olmasına etiqad edir, dillərində isə onlardna ancaq vasitə kimi istifadə etdiklərini söyləyirlər. Ona görə də ayənin sonun da deyilir:

"Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz."

Yəni, onlar iddialarında yalançı idilər. Müşriklər bütlərə dünyəvi məqsədlərinə görə ibadət edirdilər.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#135 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 22 Октябрь 2012 - 01:12

10:18
Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.


İmamlar sağ vaxtı özlərini və öz ailələrini qoruya bilməyiblər. Siz də deyirsiniz ki, imamlar bizim şəfaətçilərimizdir.
İmam Əli və imam Hüseyn öldürülmuşlər. Sağ vaxtı özlərini qoruya bilmiyiblər. Öləndən sonra sizi necə qoruya bilərlər?Ey müsəlmanlar,


Görün nə qədər cılız əqidəyə malikdirlər. Mən buna nə yazım? Bu heç iddiadırmı? Bu adamın nəinki İmamətdən ha, heç Nübuvvətdən anlayışı yoxdu. Hələ Tövhidi demirəm. Vay vay vay. And olsun Allaha, heyrətdə qalmışam bu məntiq sahibinə. Gətirdiyi ayəyə bax, ardınca yazdığı sözlərə bax. Nə bilim vallah.


3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?


Əvvəlki ümmətlər belə səhv edib. İmamlar da peyğəmbərin (s) nəslindəndir. Siz də eyni səhvi təkrar etmirsinizmi?
Gül kimi ayədir. Yuxarıda da izah verdim. Bu bədbaxtlar rübubiyyətdə müşrik edilər. Ayə də açıq-aydındır. Başa düşənə.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#136 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 22 Октябрь 2012 - 04:29

Təvəssüldə sünni-şiə arasında ixtilaf yoxdur, bu ixtilaf sadəcə özlərinə sələfi deyənlərin çıxartdığı hoqqadır.


Qardaş sözünuzə qüvvət olaraq əhli-sünnənin saytın dan linklər verirəm oxusunlar.Təvəssülü,şəfaəti qəbul edib, vəhabilərə rədiyyə verirlər.

http://www.ehlitevhid.com/forums/index.php?showtopic=918

http://www.ehlitevhi...?showtopic=1412

http://www.ehlitevhi...?showtopic=1693


#137 hənbəli_84

hənbəli_84

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 225 сообщений

Отправлено 22 Октябрь 2012 - 09:14

Bu ayə çox gözəl ayədir. Sənin niyyətin öyrənmək olsaydı, elə Quran ayəsini oxuyanda özün bir düşünərdin ki, Allah Təala (c.c.) niyə ayənin sonunda "Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz." buyurur? Bundan qabaqkı ayələri də oxuyub müşriklərin əməllərini görərdin və şahid olardın ki, müşriklərin əməlləri ilə bu sözləri ziddiyət təşkil edir. Bu sözləri sadəcə özlərini təmizə çıxarmaq üçün deyirlər.


Master_ier, Allah sənə ağıl və məntiq versin.
Sənin deməyindən belə çıxır ki, əgər Məkkə müşrikləri həqiqətən Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə Lat və Uzzaya ibadət etsəydilər onda tövhid əhli olacaqdılar.
Allah ona görə onları yalançı adlandırır ki, Allah Lat və Uzza haqqında dəlil nazil etmədiyi halda müşriklər onları yaxınlaşma vasitəsi seçiblər, özlərindən yalan uydurublar.

Allah sənə hidayət versin. Quran ayələrini öz nəfsinə və əqidənə uyğun izah etmək istəyirsən ancaq alınmır.Daha aydın olması üçün müşriklərin əməllərinə baxaq.


baxaq


Təvəssüldə sünni-şiə arasında ixtilaf yoxdur, bu ixtilaf sadəcə özlərinə sələfi deyənlərin çıxartdığı hoqqadır. Adətən özlərinə sələfi deyənlər müsəlmanlara qarşı bir neçə ayəni tez-tez sitat gətirirlər. əl-Əraf 194, əl-İsra 56, Yunus 106, Fatir 14, əl-Ənbiya 43 və sair.Burda da yalan danışırsan.
Siz sələfilərin dəvətinin qarşısını almaq üçün elə təbliğat aparırsınız ki, guya sələfilər Əhli Sünnədən fərqli yeni bir təriqətdir.
Sələfilər elə Əhli Sünnənin özüdür. Sələfilərdə din Quran və səhih hədislərdən başqa bir şeyə əsaslanmır.

Əhli Sünnədə ittifaq ilə əməlisaleh insanlardan kömək istəmək, uşaq istəmək, sığınmaq (qoruma istəmək),onların adı ilə işə başlamaq, onlara qurban kəsmək şirkdir.

İxtilaf isə təvəssülün başqa növlərindədir ki, məsələn şəfaət istəmək və ya onların xatirinə nəsə istəməkdə ixtilaf olunur.

Siz şiələrdə bunların hər ikisi var.


Amma maraqlısı budur ki, bu ayələr hamısı onların əksinədir. Sadəcə olaraq özlərinə sələfi deyənlər ayələrin mahiyyətini anlamırlar.

Məsələn, əl-Əraf 194-də Allah (c.c) "Allahdan savayı çağırdıqlarınız da sizin kimi qullardır". Yəni, özləri yaranmış olmasınlar. Deməli, onlar rübubiyyət sifətinin nə hamısına, nə də bir hissəsinə malik deyillər.

Və ya əl-İsra 56-da "Onlar bəlanı sizdən nə uzaqlaşdırmağa, nə də (onu başqasına) yönəltməyə qadir deyillər". Yəni, onlar o vaxt sizə tanrı ola biləcək ki, zərəri sizdən dəf edə bilsinlər.

Xülasə, bir halda ki, onlar sizə nə fayda verə bilirlər, nə də zərər. Onlar sizi eşitmirlər də. Bəs onda nə üçün onlara ibadət edirsiniz?

Bütün bunlar onu göstərir ki, müraciət olunanlar elə bir əqidə daşıyıcıları idi ki, onların fikrincə tanrılar insan ağılının fövqündə duran qüvvəyə malik idilər. Fayda və zərər verməyin onların əlində olduğunu düşünürdülər.

əz-Zuxruf 9-da Allah (c.c.) buyurur: Həqiqətən, əgər onlardan (Məkkə müşriklərindən): “Göyləri və yeri kim yaratmışdır?” – deyə soruşsan, mütləq: “Onları yenilməz qüvvət sahibi olan, (hər şeyi) bilən (Allah) yaratmışdır!” – deyə cavab verəcəklər.

Lakin, buna baxmayaraq onlar Allahın rübubiyyət sifətində müşrik edilər. Onlar bir rəbbə yox, bir neçə rəbbə inanırdılar. Onların etiqadına görə aləmi idarə edən, hər işə ayrı-ayrılıqda əncam çəkən rəbblər vardır.

Zeyd b. Əmr b. NAufəl hələ Peyğəmbərin (s) besətindən qabaq bütlərə sitayiş etməyi tərk etmişdir. O, cahillik əqidəsindən danışaraq məşhur şerində belə deyir:

أرب واحد أم ألف ربّ ... أدين إذا تُقسِّمت الاَُمور
عزلت اللات والعزى جميعاً ... كذلك يفصل الجلد الصبور
للا عزّى أدين ولا ابنتيها ... ولا صنم بني عمرو أزور


Bir rəbbəmi, yoxsa ki min rəbbə,
İşlərimin həlli üçün hansı birisinə,
Latı, Üzzanın hamısını tərk etdim,
Səbirli, möhkəm adam belə olmalı.
Nə Üzza, nə də qızlarına etiqadım yox,
Nə də Bəni-Əmrin bütüb ziyarət edirəm.

Həmçinin deyir:

إلى الملك الاَعلى الّذي ليس فوقه ... إله ولا ربّ يكون مدايناً

Uca Məlikə, ondan üstün olmayana,
Elə bir tanrıya ki, ona tay olan yoxdur.

Müşriklər özlərinə tanrı götürməklə onlardan yağış yağdırmasını, onların sayəsində izzətli olmalarını və Allahın digər sifətlərinə aid olanları onlardan diləyirdilər.

İndi necə ola bilər ki, sənin sitat gətirdiyin əz-Zumər surəsi 3-cü ayədə onların bütlərə və ya tanrılara ibadətləri ancaq Allaha yaxınlaşmaqdan ötrü olsun? Deməli, bu ayə yə digər ayələri təsdiqləyərək onu demək istəyir ki, müşriklər dilləri ilə dediklərini qəlblərində təsdiqləmirlər. Qəlblərində həmin tanrıların təsirə malik olmasına etiqad edir, dillərində isə onlardna ancaq vasitə kimi istifadə etdiklərini söyləyirlər. Ona görə də ayənin sonun da deyilir:

"Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz."

Yəni, onlar iddialarında yalançı idilər. Müşriklər bütlərə dünyəvi məqsədlərinə görə ibadət edirdilər.


Bəli, Məkkə müşrikləri uluhiyyət tövhidində yox, rububiyyət tövhidində Allaha şərik qoşurdular.
Bəs yaxşı kömək istəmək, qoruma istəmək, uşaq istəmək, qurban kəsmək, adı ilə işə başlamaq rububiyyət tövhidinə aid deyil?

Dünyəvi işlərdə kömək istəmək, qoruma istəmək və ya uşaq istəmək dünyəvi məqsədlər deyil?

Gedirlər qəbirlərdən, pirlərdən, imamlardan uşaq istəyirlər. Sonra uşaq olanda adını qoyurlar Pirverdi, Ocaqverdi, İmamverdi.

İmam uşaq vermə gücünə malikdirsə bu fövqəl qüvvə deyil?

Сообщение отредактировал hənbəli_84: 22 Октябрь 2012 - 09:18

2:165
İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini (Ona) tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər.

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

39:3
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.

10:18
Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.


#138 hənbəli_84

hənbəli_84

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 225 сообщений

Отправлено 22 Октябрь 2012 - 09:30

Ey müsəlmanlar,


Görün nə qədər cılız əqidəyə malikdirlər. Mən buna nə yazım? Bu heç iddiadırmı? Bu adamın nəinki İmamətdən ha, heç Nübuvvətdən anlayışı yoxdu. Hələ Tövhidi demirəm. Vay vay vay. And olsun Allaha, heyrətdə qalmışam bu məntiq sahibinə. Gətirdiyi ayəyə bax, ardınca yazdığı sözlərə bax. Nə bilim vallah.


Yaz başa sal, biz də başa düşək. Quran və səhih hədislərlə izah elə.
Məən həqiqətən sizin əqidənizi başa düşmürəm.

Ancaq bir məsələyə diqqət elə.
Mən təkcə Allahdan kömək istəyirəm, təkcə Ondan qorunma istəyirəm, təkcə Allaha qurban kəsirəm, Allah dua edirəm ki, Qiyamət günü Muhəmmədi (s) mənə şəfaətçi etsin. Əməlisaleh insanları özüm ilə Allah arasında vasitəçi götürmürəm.

Əməlisaleh insanları yalnız Allaha düzgün və gözəl şəkildə ibadət etmək üçün özümə nümunə götürürəm.

Əgər mən dediyim səhv olsa sən də tövhid əhli olursan, mən də heç nə itirmirəm, Allaha şərik qoşmuş da olmuram, mən də tövhid əhli oluram.

Əgər sən dediyin səhv olsa vay sənin halıva, mən yenə heç nə itirmirəm. Mən yenə tövhid əhli oluram.

Hər iki halda mən tövhid əhli oluram.

Сообщение отредактировал hənbəli_84: 22 Октябрь 2012 - 09:37

2:165
İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini (Ona) tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər.

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

39:3
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.

10:18
Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.


#139 hənbəli_84

hənbəli_84

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 225 сообщений

Отправлено 22 Октябрь 2012 - 09:32

Qardaş sözünuzə qüvvət olaraq əhli-sünnənin saytın dan linklər verirəm oxusunlar.Təvəssülü,şəfaəti qəbul edib, vəhabilərə rədiyyə verirlər.

http://www.ehlitevhid.com/forums/index.php?showtopic=918

http://www.ehlitevhi...?showtopic=1412

http://www.ehlitevhi...?showtopic=1693


qulam,

1) bu sayt xəvariclərin saytıdır.
2) Əhli Sünnə ilə bağlı yuxarıda yazdıqlarımı oxu
3) verdiyin linklərdə Quran və Sünnədən dəlil görmədim, ancaq alimlərin sözləridir.

2:165
İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini (Ona) tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər.

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

39:3
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.

10:18
Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.


#140 hənbəli_84

hənbəli_84

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 225 сообщений

Отправлено 22 Октябрь 2012 - 09:35

Mən imamlardan kömək istəmək, uşaq istəmək, qoruma istəmək, onların adı ilə işə başlamaq kimi məsələrlə bağlı Quran və Sünnədən dəlillər istəmişdim.
Belə dəlillər varsa, zəhmət olmasa, göstərin.

2:165
İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini (Ona) tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər.

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

39:3
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.

10:18
Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.


#141 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 24 Октябрь 2012 - 05:08

Bu sualları pis mənada başa düşməyin. Mən yalnız sizin əqidəni öyrənmək və başa düşmək üçün bu sualları verirəm.


İmamlardan kömək istəməyinizə dəlil nədir?

Bu ayələr sizə aid olmurmu?


39:3
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.


Siz də imamlara ibadət edirsiniz (onların adı ilə işə başlayırsınız, onların qəbirlərini ibadət yerini çeviribsiniz, onlardan kömək istəyirisniz). Siz də deyirsiniz ki, imamlar bizi Allaha yaxınlaşdırır.

10:18
Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.


İmamlar sağ vaxtı özlərini və öz ailələrini qoruya bilməyiblər. Siz də deyirsiniz ki, imamlar bizim şəfaətçilərimizdir.
İmam Əli və imam Hüseyn öldürülmuşlər. Sağ vaxtı özlərini qoruya bilmiyiblər. Öləndən sonra sizi necə qoruya bilərlər?

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?


Əvvəlki ümmətlər belə səhv edib. İmamlar da peyğəmbərin (s) nəslindəndir. Siz də eyni səhvi təkrar etmirsinizmi?


Sən nəyə görə öz sözünü bizə gücnən yedizdirirsən ki,siz də İmamlara(ə.s) ibadət edirsiz.Sənə də cavab veririk ki,Allahdan başqasına ibadət etmək şirkdir.Ayədə nə deyilir onlar ibadət edirlər.Yəni,şəfaətçilərini,vasitəçilərini mütləq güc sahibi bilirdilər.Haçan biz etiqad etsək ki,Peyğəmbər(səəv) və İmamlar(ə.s)mütləq qüdrət sahibidirlər,Allahın izni olmadan kiməsə övlad verirlər,müşkülləri həll edirlər,şəfaət edirlər və s.hə bu halda ayələr bizə aid olar. Şiə təvəssül və şəfaətə etiqad edir.Eyni zamanda da etiqad edir ki,Allahın izni olmadan heç kim şəfaət edə bilməz və onun müşküllərini həll edə bilməz. İnşəƏllah Quran və sünnədən ehtiyac olsa,imkanım daxilində və vaxtım daxilində danışarıq.
Bu ayələri gətirməkdə məqsədin aydındır ki,təvəssül və şəfaəti inkar etmək üçün gətirmisən.Yaxşı əgər bilirdinsə ki,əhli-sünnə alimləri arasın da təvəssül və şəfaət barəsin də ixtilaf var.Bəs nəyə görə bu ayələri gətirirsən.Adama deyərlər get bu ayələri təvəssül və şəfaətə icazə verən alimlərinə verdəəəə.Deməli bilmirdin.Bisəydin bu ayələri gətirməzdin. Sənin dilinlə deyirəm bəlkə də xəvariclərin saytından oxudun.Bəlkə də.Doğrusunu Allah bilər.

“VƏFATINDAN SONRA NƏBİYLƏ TƏVƏSSÜL.

Fəqihlər, vəfatından sonra Nəbiylə - sallallahu aleyhi və səlləm - təvəssül eləmənin məşru olması haqda ixtilaf etmişlər. Yəni, belə deyən kimsənin sözü haqqında: “Allahım! Nəbin xatirinə, Nəbinin Cahı üçün, Nəbinin haqqı üçün səndən istəyirəm”

Birinci Görüş (Caiz olduğu):
Fəqihlərin çoxu (Məlikilər, Şafiilər, Hənəfilərin son dönəm alimləri, Hənbəli məzhəbində əsas görüş) təvəssülün bu növünün caiz olduğuna hökm etmişlər.
Nəbinin - sallallahu aleyhi və səlləm - sağlığında və ya vəfatından sonra olması arasında fərq yoxdur...

İkinci Görüş (Məkruh olduğu):
“Ət Tətərxaniyyə”də“Əl Muntəqa“ adlı kitabdan nəqlən belə gəlmişdir: Əbu Yusuf, İmam Əbu Hənifədən rəvayət etmişdir: Hər kəsin Allaha ancaq Onunla (isim və sifətləriylə) dua eləməsi lazımdır. İzin verilmiş, əmr edilmiş dua Uca Allahın bu kəlamından çıxan nəticədir: “Ən gözəl isimlər Allahındır. Ona bunlarla dua edin””
Əbu Yusufdan, bu əməldə bir bəis olmadığı rəvayət edilmişdir. Rəvayət olunmuş əsər səbəbilə Leysin görüşü də budur.

Üçüncü Görüş (Caiz olmadığı):
Taqiyyuddin ibn Teymiyyə və son dönəm Hənbəli alimlərindən bəziləri, Nəbinin zatı ilə təvəssülün caiz olmadığı görüşündədir…”

Qaynaq: Əl Məvsuatul Fiqhiyyətul Kuveytiyyə: 14/156-161 http://archive.org/d...ikh_pdfbook_ara

Get bu ayələri əhli-sünnə alimlərinə gətir.Denən niyə Peyğəmbərə (səəv)ibadət edirsiz.Axı Quran da belə ayələr var.


2.asqalani 1.JPG asqalani2.JPG asqalani3.JPG asqalani 4.JPG

Əhli-sünnə alimləri İbn Teymiyyə haqqında nəzərlərinə görə dörd qismə bölünmüşlər:

1-ci qism İbn Teymiyyə Allahı cism qərar verir nəzəriyyəsindədirlər və bunu İbn Teymiyyənin "Həməviyyə", "Vasitiyyə" və digər kitablarında qeyd olunan fikirlərilə əsaslandırırlar. Məs: İbn Teymiyyə əl, üz, ayaq və baldır sifətlərini həqiqi mənada Allaha nisbət verir. Onun digər bir əqidəsində Allahın zatıyla ərşdə oturduğu qeyd olunur. İbn Teymiyyəyə belə etiraz olundu ki, əgər Allah Təala zatıyla ərşdə oturmuşsa, bu məkana sığmaq və bölünmək deməkdir. İbn Teymiyyə rədd cavabı olaraq belə buyurdu: "Bölünməyin və məkana sığmağın cismin xüsusiyyətlərindən olması fikriylə razılaşmıram!"
2-ci qism İbn Teymiyyənin zındıq olmasına fətva vermişlər. Bunu İbn Teymiyyənin aşağıdakı sözüylə əsaslandırırlar: "Peyğəmbərə təvəssül etmək haramdır". Bu da Peyğəmbəri (s.a) alçaltmaq və Ona (s.a) təzimin qarşısını almaqdır.
3-cü qism İbn Teymiyyənin münafiq olmasına rəy bildirmişlər. Bu nəzəri Əli ibn Əbu Talibi təhqir etdiyinə görə irəli sürmüşlər. (Həzrət Rəsulullah (səəv) Səhihi Müslimdə nəql olunan hədisdə belə buyurur: "Ya Əli, Sənə yalnız mömin məhəbbət bəsləyər, Sənə yalnız münafiq kin-küdurət bəsləyər".)
4-cü qism alimlər onu İmamətul Kubranı əldə etmək qəsdilə ittiham etmişlər və uzun müddətli həbsdə qalmasının da səbəbi budur."
http://burhani.info/az-newss/36.2.html

Müəllif: İbn Həcər Əsqəlani (vəfat tarixi h.q 852), "Əd Durarul Kaminətu fi Əyan əl-Miə əs-Saminə" kitabı, I cild, səh 155,156
http://www.waqfeya.c...ok.php?bid=7436

Klassik alimlərinizə məsləhətin olsa,verərsən.

3.Məzhəb imamın (Əhməd ibn Hənbəl)Peyğəmbərin (səəv) tükünü öpüb gözünə qoyarmış sönra da şəfa tapmaq üçün tükü suya batırıb suyuda içərmiş. İmamına denən ki,ay mənim imamım axı Quran da ayə var.Tükə ibadət etmək sayılır axı.


09 00 dan
http://www.youtube.com/watch?v=6KfR9qaCVk0

Hənbəli 84 məndə səni başa düşmürəm. :unsure:

#142 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 24 Октябрь 2012 - 09:29

Hənbəli_84,


Məntiqinə heyran qalmışam.


Səni intizarda saxladığım üçün üzrlü hesab elə. Vaxt edə bilmirəm ətraflı yazmağa. Görürəm ki, sənin ciddi problemlərin var tövhid və ibadət anlayışlarında. Ona görə ətraflı yazacağam. İnşaAllah digərlərinə də fayda olar.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#143 l-nur

l-nur

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 299 сообщений

Отправлено 24 Октябрь 2012 - 20:49

Yenədə bu mövzu... :gai:

Sizin ləqəbiniz


, amma00Изображение danışırsız...


Makarem Şirazinin rus dilinə tərcümə olunmuş bir məqaləsi var onada nəzər salın.

LİNK
Имам Али, да будет над ним мир, сказал: Берегитесь нападок знатного, когда он голоден, и низкого, когда он сыт.

#144 l-nur

l-nur

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 299 сообщений

Отправлено 24 Октябрь 2012 - 21:00

Qarşıdan gələn Qurban Bayramınız mübarək!!!

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qurban Bayramı ilə bağlı fətvası.

Сообщение отредактировал l-nur: 24 Октябрь 2012 - 21:09

Имам Али, да будет над ним мир, сказал: Берегитесь нападок знатного, когда он голоден, и низкого, когда он сыт.

#145 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 27 Октябрь 2012 - 17:13

Master_ier, Allah sənə ağıl və məntiq versin.
Sənin deməyindən belə çıxır ki, əgər Məkkə müşrikləri həqiqətən Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə Lat və Uzzaya ibadət etsəydilər onda tövhid əhli olacaqdılar.
Allah ona görə onları yalançı adlandırır ki, Allah Lat və Uzza haqqında dəlil nazil etmədiyi halda müşriklər onları yaxınlaşma vasitəsi seçiblər, özlərindən yalan uydurublar.

Allah sənə hidayət versin. Quran ayələrini öz nəfsinə və əqidənə uyğun izah etmək istəyirsən ancaq alınmır.


Xeyr, mənim deməyimdən belə çıxmır. Sən sadəcə gücənərək bu mənanı çıxarmaq istəyirsən. Ancaq alınmır.

Müşriklər üçün yaradan Allah ayrı, ruzi verən Allah ayrı idi. Sən nədən danışırsan?


Burda da yalan danışırsan.
Siz sələfilərin dəvətinin qarşısını almaq üçün elə təbliğat aparırsınız ki, guya sələfilər Əhli Sünnədən fərqli yeni bir təriqətdir.
Sələfilər elə Əhli Sünnənin özüdür. Sələfilərdə din Quran və səhih hədislərdən başqa bir şeyə əsaslanmır.

Əhli Sünnədə ittifaq ilə əməlisaleh insanlardan kömək istəmək, uşaq istəmək, sığınmaq (qoruma istəmək),onların adı ilə işə başlamaq, onlara qurban kəsmək şirkdir.

İxtilaf isə təvəssülün başqa növlərindədir ki, məsələn şəfaət istəmək və ya onların xatirinə nəsə istəməkdə ixtilaf olunur.

Siz şiələrdə bunların hər ikisi var.


Əşi nə sələfi, nə dəvət? İslam 1400 il qabaq çatdırılıb, əlimizdə də Quran var, hədislərimiz var, həm şiə, həm əhli-sünnədə. Siz nəyə dəvət edirsiniz? Təzə dinə? Sizdən qabaq əhli-sünnə başqa dinə dəvət edirdilər ki, siz indi düşmüsüz dəvət, dəvət deyirsiniz?


Bax o ittifaq məsələsində lap ağ elədin. Bu ittifaq ancaq özlərinə sələfi deyən müsəlman qatili Əbdül-Vəhhabın davamçılarında ola bilər.Bəli, Məkkə müşrikləri uluhiyyət tövhidində yox, rububiyyət tövhidində Allaha şərik qoşurdular.
Bəs yaxşı kömək istəmək, qoruma istəmək, uşaq istəmək, qurban kəsmək, adı ilə işə başlamaq rububiyyət tövhidinə aid deyil?

Dünyəvi işlərdə kömək istəmək, qoruma istəmək və ya uşaq istəmək dünyəvi məqsədlər deyil?

Gedirlər qəbirlərdən, pirlərdən, imamlardan uşaq istəyirlər. Sonra uşaq olanda adını qoyurlar Pirverdi, Ocaqverdi, İmamverdi.

İmam uşaq vermə gücünə malikdirsə bu fövqəl qüvvə deyil?


Sən ümumiyyətlə rübubiyyət tövhidinin nə olduğunu bilirsənmi? Təvəssülün rübubiyyətdə şirkə nə dəxli var? Müsəlmanlar heç kəsin Allahın izni olmadan kiməsə kömək edə biləcəyinə etiqad bəsləmirlər. Nə şiə nə də sünni.


Sən Quran ayəsini oxuyanda fikrin harda olur? Müşriklər deyirlər ki, biz Allaha yaxınlaşmaq üçün bütlərə ibadət edirik.


Birincisi, nə üçün dünyəvi istəklər olması qeyd olunur? Çünki bəhanələri guya Allaha yaxınlaşmaq idi. Mən onların harda yalançı olmasını izah etməyə çalışıram.


İkincisi, müşriklər deyir ki, biz ibadət edirdik onlara. Sən bir dənə şiə göstərə bilərsən ki, təvəssül edəndə hansısa İmama (ə) ibadət etsin?

İsa Peyğəmbər (ə) ölüləri dirildəndə müstəqil şəkildə diriltdi, yoxsa Allahın iznilə? Fərq aydın olmur?
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#146 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 27 Октябрь 2012 - 17:18

Yaz başa sal, biz də başa düşək. Quran və səhih hədislərlə izah elə.
Məən həqiqətən sizin əqidənizi başa düşmürəm.

Ancaq bir məsələyə diqqət elə.
Mən təkcə Allahdan kömək istəyirəm, təkcə Ondan qorunma istəyirəm, təkcə Allaha qurban kəsirəm, Allah dua edirəm ki, Qiyamət günü Muhəmmədi (s) mənə şəfaətçi etsin. Əməlisaleh insanları özüm ilə Allah arasında vasitəçi götürmürəm.

Əməlisaleh insanları yalnız Allaha düzgün və gözəl şəkildə ibadət etmək üçün özümə nümunə götürürəm.

Əgər mən dediyim səhv olsa sən də tövhid əhli olursan, mən də heç nə itirmirəm, Allaha şərik qoşmuş da olmuram, mən də tövhid əhli oluram.

Əgər sən dediyin səhv olsa vay sənin halıva, mən yenə heç nə itirmirəm. Mən yenə tövhid əhli oluram.

Hər iki halda mən tövhid əhli oluram.


Gör nə qədər cılız əqidəyə maliksiniz. Əqidəniz nisyə söhbətlər üzərində qurulub. Əgər nədi?


Sən İmam Rza (ə.s) ilə təvəssül edib həkimlərin sağalda bilmədiyi göz xəstəliyindən sağalanlara, müxtəlif xəstəliklərdən şəfa tapanlara bu cür nisyə söhbələrlə cavab vermək istəyirsən? Bu insanlara şəfanı şeytan verir? Sənin əqlin yerindədi?


Sən adicə Qurban kəsmək məsələsini dərk etmirsən. Hansı tövhiddən danışırsan?
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#147 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 27 Октябрь 2012 - 18:13

Hənbəli_84,

Sən mənə de görüm, "Nəzir edirəm ki, Allah yolunda Peyğəmbər üçün bir qoyun qurban kəsim" cümləsində nə şirk görürsüz?

Əslində başa düşülməyən şiə və sünnilər deyil, özlərinə sələfi deyənlərdi. Adi qurban kəsmək məsələsini də şirkə aid edirsiniz.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#148 hənbəli_84

hənbəli_84

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 225 сообщений

Отправлено 30 Октябрь 2012 - 10:49

Hənbəli_84,

Sən mənə de görüm, "Nəzir edirəm ki, Allah yolunda Peyğəmbər üçün bir qoyun qurban kəsim" cümləsində nə şirk görürsüz?

Əslində başa düşülməyən şiə və sünnilər deyil, özlərinə sələfi deyənlərdi. Adi qurban kəsmək məsələsini də şirkə aid edirsiniz.


Allah sənə hidayət versin!

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

De: “Şübhəsiz ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allaha məxsusdur!

108:2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
Sən də Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs!

Sənin qurbanın isə Allahın qulu Peyğəmbər(s) üçündür.
Aşağıdakı suallarda ciddiyəm, sən də ciddi cavab ver.
Sən Allah yolunda, Peyğəmbər (s) rizası üçün, Peyğəmbərin dəvəsi üçün də qurban kəsərsən?
Və ya Allah yolunda, Peyğəmbərin (s) rizası üçün, Peyğəmbərin (s) dəvəsinin rahatlığı üçün, Peyğəmbərin dəvəsinin dırnağı üçün də qurban kəsərsən?

Sən uluhiyyət tövhidində Allahı təkləşdirirsən: deyirsən ki, Allah tək Yaradandır, Ən Böyükdür və Ən Qüdrətlidir, yerin və göylərin tək Sahibidir.
Burda Allah və elçisi demirsən.

Ancaq niyə rububiyyət tövhidində təkləşdirmirsən?
Yəni niyə ibadətdə Allahı təkləşdirmirsən? Qurban kəsmək də bir ibadətdir.
Yuxarıda təkcə Allahı deyirsən, qurban kəsəndə isə Allah və Onunla yanaşı peyğəmbəri deyirsən? Niyə burda da təkcə Allahın adını çəkmirsən?

2:165
İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini (Ona) tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər.

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

39:3
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.

10:18
Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.


#149 hənbəli_84

hənbəli_84

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 225 сообщений

Отправлено 30 Октябрь 2012 - 10:57

Hənbəli_84,

Sən mənə de görüm, "Nəzir edirəm ki, Allah yolunda Peyğəmbər üçün bir qoyun qurban kəsim" cümləsində nə şirk görürsüz?

Əslində başa düşülməyən şiə və sünnilər deyil, özlərinə sələfi deyənlərdi. Adi qurban kəsmək məsələsini də şirkə aid edirsiniz.


Bunu da qeyd edim ki, Əhli Sünnə məktəblərinə görə ittifaq ilə pirlərə, qəbirlərə, əməlisaleh insanlara qurban kəsəmək şirkdir.
istər hənbəli məktəbi olsun, istər şafi məktəbi, istər hənəfi məktəbi olsun, istər maliki məktəbi olsun bu əməl ittifaq ilə şirk sayılır.

2:165
İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini (Ona) tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər.

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

39:3
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.

10:18
Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.


#150 hənbəli_84

hənbəli_84

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 225 сообщений

Отправлено 30 Октябрь 2012 - 10:59

Görürəm burdakıların çox hissəsi bilmir ibadət nədir, uluhiyyət tövhidi nədir, rububiyyət tövhidi nədir. İnşəAllah vaxtım olanda daha geniş yazacam.
2:165
İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini (Ona) tay tutur, onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülm edənlər əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər.

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

39:3
Doğrusu, əsl din ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub başqalarını özlərinə dost tutanlar: “Biz, onlara ancaq bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik”– (deyirlər.) Əlbəttə ki, Allah ziddiyyətə düşdükləri şeylər barəsində onların arasında Öz hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah yalançı və kafirləri doğru yola yönəltməz.

10:18
Onlar Allahı qoyub özlə­­rinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allahın dərgahında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz?” (Allah) onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru