Перейти к содержимому


Фотография

Quran təhrİf olunmayıb


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 433

#31 Şair

Şair

  Forumun faktiki Ali Məqamlı Rəhbəri

 • Emir
 • 2 087 сообщений

Отправлено 18 Июль 2008 - 19:16

Şair bilmirəm sən hansı tərcümədən həmin ayəni gətirdin.Sənin gətirdiyin tərcümə ilə bu tərcümə tamam fərqlidir.

Gördüyün kimi burda 2 şeydən danışılır bir ləğvdən bidə unutmaqdan.

Sən dediyin tərcümədə, türkçə tapdım təfsiri. Amma bura yaza bilmərəm. Sadəcə görürəm bayaqdan hansı hissəni demək istəyirsən. Ona aid.
106- Biz bir ayeti neshedersek veya unutturursak, ondan daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmedin mi?
.......
"...unutturursak..." Bu ifadenin orjinali "nunsiha" şeklinde okunmuştur.
Yukarıda da açıkladığımız gibi bu kelime, "hatırdan ve
bilgiden giderme" anlamına gelen "insâ" kalıbının çekimli hâlidir.
Bu ifade geneldir ya da mutlaktır, sırf Peygamber efendimize
(s.a.a) özgü değildir. Daha doğrusu Peygamberimizi kapsamaz bile.
Çünkü yüce Allah onunla ilgili olarak şöyle buyuruyor: "Sana
okutacağız ve sen unutmayacaksın. Yalnız Allah'ın dilediği başka."
(A'lâ, 6-7) Bu ayet Mekke inişlidir. Nesh meselesini içeren ayet
ise, Medine inişlidir. Bu yüzden, "sen unutmayacaksın." sözünden
sonra "unutma" olgusunun gerçekleşmesi doğru olmaz.
İfadenin "Yalnız Allah'ın dilediği başka." şeklinde bir istisna
içermesine gelince, bu da tıpkı şu ayet-i kerimedeki istisnaya
benzemektedir: "Gökler ve yer durdukça onlar orada sürekli
kalacaklardır. Ancak Rabbin dilerse başka. Bu, kesintisiz bir
bağıştır." (Hûd, 108) Buradaki istisnaya, yapabilirliği vurgulamak
amacıyla yer verilmiştir. Yani değiştirme gücünün her zaman
kalıcılığını sürdürdüğü dile getirilmiştir. Şayet bu istisna dışarıda
kalan farklı bir durumun varlığını gösterme amacına yönelik olsaydı,
o zaman "Sen unutmayacaksın." şeklindeki minnet bildiren
ifadenin bir anlamı olmazdı.
Çünkü hatırda bulundurma ve ezberleme yeteneğine sahip
tüm insanlar ve hayvanlar bir şeyi hatırlarında bulundurabilir ve
unutabilirler. Bunların hatırda tutmaları ve unutmaları yüce Allah-
'ın iradesine bağlıdır. Peygamberimiz (s.a.a) de, "Sana okutacağız..."
ifadesdiyle kendisine yönelik yapılacağı bildirilen okutma ve
unutturmama lüt-fundan önce, bu durumdaydı. Bundan önce o da
herkes gibi Allah'ın iradesiyle hatırlar ve O'nun iradesiyle unuturdu.
Şu hâlde ifadedeki istisna, yüce Allah'ın yapabilirliğini vurgulamaktan
başka bir amaca yönelik değildir. Yani, biz sana okutacağız
ve sen hiçbir zaman unutmayacaksın. Buna rağmen Allah
okuttuğunu sana unutturma gücüne sahiptir.

"Unutturursak." ifadesinin orijinali "nensehâ" şeklinde de okunmuştur.
Fiilin bu çekimi "nesie / nesîen" -yani, erteledi- kalıbından
gelir. Bu durumda ayetin anlamı şöyle olur: "Biz, bir ayeti
gidermek suretiyle neshedersek veya ortaya çıkışını geciktirmek
suretiyle ertelersek, ondan daha iyisini ya da bir benzerini getiririz."
Ayetler üzerinde, öne alma ya da erteleme şeklinde beliren ilâhî
tasarruf, bir kemalin ve-ya maslahatın elden gitmesini
gerektirmez. Maksadın ilâhî tasarrufun sürekli kemal ve maslahat
doğrultusunda geliştiğini vurgulamak olduğunun kanıtı, şu ifadedir:
"Ondan daha hayırlısını veya onun benzerini." Çünkü hayırlılık,
ancak varolan şeyin mükemmelliği ya da konulan hükmün yararlılığı
durumunda söz konusu olabilir. Bu durumda varolan şey
ya ötekisine denk olur ya da hayırlılık noktasında ondan daha ileri
düzeyde olur. Artık meseleyi anlamış olmalısın.
..................
ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde, Abd b. Humeyd'in, Ebu Davud'un
Nasih adlı eserinde ve İbn-i Cerîr'in Katade'ye dayanarak şu rivayeti
tahric ettikleri belirtilir: "Ayet ayeti neshederdi. Allah'ın Nebisi
bir ayet, bir sure ve bir surenin Allah'ın dilediği kadarını okurdu.
Sonra Allah onu kaldırır ve Peygamberine unuttururdu. Bu hususla
ilgili olarak Peygamberine hitaben şöyle buyuruyor yüce Allah, 'Biz
bir ayeti neshedersek veya unutturursak, ondan daha hayırlısını...
getiririz.' Nesh olayında bir hafifletme, bir ruhsat, bir emir ve
bir yasaklama söz konusudur."
Ben derim ki: ed-Dürr'ül-Mensûr tefsirinde ayetin orijinalinde
geçen "nunsihâ" kelimesinin anlamı ile ilgili birçok rivayet nakledilmiştir.
"Unutturursak" sözünün açıklaması sırasında vurguladığımız
gibi, bunların tümü de Kur'ân'ın mesajına ters niteliktedirler;
dolayısıyla reddedilmelidir.#32 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 18 Июль 2008 - 19:30

Şair qardaş öz dilimzdə güclə başa düşürəm o ki qala türkcəni başa düşə bilim :rolleyes: Öz dilimzdə loru dildə başa sala bilərsən məni?
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#33 Şair

Şair

  Forumun faktiki Ali Məqamlı Rəhbəri

 • Emir
 • 2 087 сообщений

Отправлено 18 Июль 2008 - 21:23

Omar qardaş, Dilmancda tercüme etdim . Oxudum indi anlamaq olur. Tercümede texniki sehvler olsa onu proqrama bağışla :rolleyes:
***
"...unutdursaq..." Bu ifadənin orjinalı "nunsiha" şəklində oxunmuşdur.
Yuxarıda da açıqladığımız kimi bu söz, "xatirdən və
məlumatdan aradan qaldırma" mənasını verən "insa" qəlibinin çəkilişli halıdır.
Bu ifadə ümumidir ya da mütləqdir, sırf Peyğəmbər əfəndimizə
(s. a. a) xas deyil. Daha doğrusu Peyğəmbərimizi əhatə etməz belə.
Çünki uca Allah onunla əlaqədar olaraq belə buyurur: "Sənə
oxudacağıq və sən unutmayacaqsan. Tək Allahın dilədiyi başqa."
Bu ayət Məkkə enişlidir. Nəsh məsələsini ehtiva edən ayət
isə, Mədinə enişlidir. Buna görə, "sən unutmayacaqsan." sözündən
sonra "unutma" varlığının reallaşması doğru olmaz.
İfadənin "Tək Allahın dilədiyi başqa." şəklində bir istisna
ehtiva etməsinə gəlincə, bu da eynilə bu ayət-i kərimədəki istisnaya
bənzəməkdədir: "Göylər və yer dayandıqca onlar orada davamlı
qalacaqlar. Ancaq Rəbbin diləsə başqa. Bu, kəsilməz bir
hədiyyədir." (Hud, 108) Buradakı istisnaya, yapabilirliği vurğulamaq
məqsədiylə yer verilmişdir. Yəni dəyişdirmə gücünün hər vaxt
qalıcılığını davam etdirdiyi dilə gətirilmişdir. Əgər bu istisna çöldə
qalan fərqli bir vəziyyətin varlığını göstərmə məqsədinə istiqamətli olsaydı,
o zaman "Sən unutmayacaqsan." şəklindəki minnət bildirən
ifadənin bir mənas(n)ı olmazdı.
Çünki xatirdə saxlama və əzbərləmə qabiliyyətinə sahib
bütün insanlar və heyvanlar bir şeyi xatirlərində saxlaya bilər və
unuda bilərlər. Bunların xatirdə tutmaları və unutmaları uca Allah-
'ın iradəsinə bağlıdır. Peyğəmbərimiz (s. a. a) da, "Sənə oxudacağıq..."
ifadesdiyle özünə istiqamətli ediləcəyi bildirilən oxutma və
unutdurmama lütfundan əvvəl, bu vəziyyətdə idi. Bundan əvvəl o da
hər kəs kimi Allahın iradəsiylə xatırlayar və ONun iradəsiylə unudardı.
Bu halda ifadədəki istisna, uca Allahın yapabilirliğini vurğulamaqdan
başqa bir məqsədə istiqamətli deyil. Yəni, biz sənə oxudacağıq
və sən heç bir zaman unutmayacaqsan. Buna baxmayaraq Allah
oxutduğunu sənə unutdurma gücünə malikdir.

"Unutdursaq." ifadəsinin originalı "nenseha" şəklində də oxunmuşdur.
Hərəkətin bu çəkilişi "nəsiyə / nesien" -yəni, təxirə saldı- qəlibindən
gəlir. Bu vəziyyətdə ayətin mənas(n)ı belə olar: "Biz, bir ayəti
aradan qaldırmaq surətiylə neshedersek və ya ortaya çıxışını gecikdirmək
surətiylə təxirə salsaq, ondan daha yaxşısını ya da bir bənzərini gətirərik."
Ayətlər üzərində, önə alma ya da təxirə salma şəklində meydana çıxan ilahi
qənaət, bir kamalın və-ya məsləhətin əldən getməsini
tələb etməz. Məqsədin ilahi qənaətin davamlı kamal və məsləhət
istiqamətində inkişaf etdiyini vurğulamaq olduğunun dəlili, bu ifadədir:
"Ondan daha xeyirlisini və ya onun bənzərini." Çünki xeyirlilik,
ancaq mövcud olan şeyin mükəmməlliyi ya da qoyulan hökmün faydalılığı
vəziyyətində söz mövzusu ola bilər. Bu vəziyyətdə mövcud olan şey
ya o birisinə bərabər olar ya da xeyirlilik nöqtəsində ondan daha irəli
səviyyədə olar. Artıq məsələni anlamış olmalısan.
..................
et-Dürr'ül-Mensur təfsirində, ABŞ b. Humeydin, Əbu Davudun
Nasih adlı əsərində və İbn-i Ceririn Katadeyə söykənərək bu rəvayəti
tahric etdikləri ifadə olunar: "Ayət ayəti neshederdi. Allahın Nəbisi
bir ayət, bir surə və bir surənin Allahın dilədiyi qədərini oxuyucu idi.
Sonra Allah onu qaldırar və Peyğəmbərinə unutdurardı. Bu xüsusla
əlaqədar olaraq Peyğəmbərinə xitab olaraq belə buyurur uca Allah, 'Biz
bir ayəti neshedersek və ya unutdursaq, ondan daha xeyirlisini...
gətirərik.' Nəsh hadisəsində bir yüngülləşdirmə, bir sənəd, bir əmr və
bir qadağan etmə söz mövzusudur."
Mən deyərəm ki: et-Dürr'ül-Mensur təfsirində ayətin originalında
keçən "nunsiha" sözünün mənas(n)ı ilə əlaqədar bir çox rəvayət nəql edilmişdir.
"Unutdursaq" sözünün şərhi əsnasında vurğuladığımız
kimi, bunların hamısı da Quranın mesajına tərs xüsusiyyətdədirlər;
başqa sözlə rədd edilməlidir.

#34 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 18 Июль 2008 - 22:42

İmkan varsa Bəqərə 106 ayədədə unutmaq kəlməsini izah edəsən

Əzizim, unutmaq - ayənin hökmünün ləğvi deməkdir, ayəni unutmaq yox. Misal üçün Fəxr Razinin təfsirinə baxın:

Vahyedilen Âyetin Unutulması Mümkün ve Meşru Mudur?

Müfessirler, Cenâb-t Hakk´ın: "Biz bir âyeti nesheder veya unutturureak..." âyetinin izahı hususunda ih- titâf etmişler; bir kısmı, "nesh"i, "izâle etmek" mânasına alırken, bir kısmı da "Kitab´ı istinsah etmek" mânasına almışlardır. Bu ikinci görüş, Atâ ile Sa´id b. Müseyyeb´e aittir.

Birinci görüşün sahipleri, görüşlerini birkaç türlü izah etmişlerdir:

1) Âyet "Sizin okuduğunuz bir âyeti nesheder veya daha önce aranızda okumakta olduğunuz bir âyeti unutturursak..." manasınadır. Bu Hasan el-Basri, Esâm ve çoğu kelamcıların görüşüdür. Bunlar, kısmını, metni değil de hükmü neshedilen âyetfere, kısmını da hem lâfzı hem de hükmü neshedilen âyetlere hamletmişlerdir. Buna göre şayet "Unutmanın olması, âklen ve şer´an imkânsızdır. Âklen imkansız oluşu, Kur´-an´ın mutlaka tevatür derecesinde sayıları çok kimseye ulaşmış olması gerekir. Halbuki bu sayıda insanın hepsinin unutması imkânsızdır. Şer´î delile gelince bu Allah´ın:

"Zikri (Kur´an-ı) biz indirdik ve onu biz koruyacağız" (Hicr, 9) âyetidir denilirse, birinciye iki bakımdan cevap veririz:

a ) Unutma, Allah´ın Kur´an´dan çıkarılmasını, okunmasını, namazda tilâvet edilen ve hüccet getirilen şeyler cümlesinin dışında bırakılmasını emretmesi ile mümkün olur. Kendisiyle ibâdet etme hükmü kalkıp, aradan uzun zaman geçince o şey unutulur veya hatırlansa bile ancak haber-i vâhid seviyesinde hatırlanır. İşte bundan dolayı hafızalardan silinmiş olur.

b ) Bu Hz.Peygamber (s.a.s) için bir mu´cize olur. Bu konuda bir haber rivayet edilir: Bu habere göre müslümanlar bir sûre okuyorlardı, ertesi gün hepsi bunu unutuyorlardı.

Onların ikinci delillerine ise, bunun Cenab-ı Hakk´ın,

"Sana okutacağız da, Allah´ın diledikleri hariç, sen onları unutmayacaksın" (A´lâ, 6-7) ve, "unuttuğun zaman, Rabbini an" (Kehf, 24) âyetlerine muarız olduğunu söyleyerek cevap veririz.

2) Âyetin mânâsı "O âyeti değiştirirsek, biz onun ya sadece hükmünü, sadece lâfzını veyahut da her ikisini değiştiririz" demektir. Allah´ın ifâdesinden maksad ise, ."Onu olduğu gibi bıraktr, değiştirmeyiz" demektir. Biz "nisyan" (unutma) nın, olduğu hâl üzere bırakmak manasına da geldiğini izah etmiştik. Buna göre âyetin nihâi mânası şöyle olur: "Biz değiştirdiğimizin yerine daha hayırlısını veya dengini getiririz.
http://haznevi.net/i...KID=4989&BID=61

Âyetin mânâsı "O âyeti değiştirirsek, biz onun ya sadece hükmünü, sadece lâfzını veyahut da her ikisini değiştiririz" demektir
Gördüyünüz kimi Allah-təala deyir ki, ayənin ya hökmünü dəyişirik, ya ləfzini (mətnini), ya da hər ikisini. Siz isə iddia edirsiz ki, Quranın təxminən üçdən biri ləğv olunub!!!

Şafii (r.a): "Kur´an, mütevatir hadis ile nesholunamaz" demiş ve bu görüşüne bu âyetle istidlal etmiştir.

a) Allahu Teâlâ, neshettiği âyetlere bedel olarak, ondan daha hayırlısını haber vermiştir ki bu O´nun, o âyet cinsinden bir şey getireceğini gösterir. Nitekim birisi: "Ben senden bir elbise alırsam, ondan daha hayırlısını sana getiririm" dediğinde, bu söz onun, elbise cinsinden daha iyi bir elbise getireceğini ifâde eder. Bunun böyle olduğu sabit olunca, mutlaka neshedici şeyin (nâsih´in), neshedilen (mensûh) cinsinden olması gerekir. Binaenaleyh Kur´-an´ın cinsi yine Kur´an´dır.

Arapça´da "nesh", birşeyi iptal etmek manasınadır. Kaffâl, nesh´in nakletmek ve değiştirmek mânasına olduğunu söylemiştir.

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#35 nardarani

nardarani

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 590 сообщений

Отправлено 19 Июль 2008 - 14:01

İmkan varsa Bəqərə 106 ayədədə unutmaq kəlməsini izah edəsən

Salam. Qardaşlar artıq müxtəlif müfəssirlərin bu ayənin təfsiri barədə fikirlərini söylədilər. Lakin mənim fikrimcə(Əlbətdə bir çox alimlərin dediklərinə əsasən) burada ننسها ətf olunub ننسخ‏ kəlməsinə. Bu kəlmələrin mənaları belədir: əgər sözün kökünü nun -sin-əlif bilsek o zaman mənası təxirə salma olar. Yox əgər nun-sin ya bilsək aradan aparmaq mənasını verər. Həmçının burada ننسخ‏ qisa müddətli aradan aparmaqliq, ننسها isə uzun müddətli aradan aparmaqlığa işarə ola bilər. Daha doğrusunu Allah bilir!

«لبيــــــــك خــــــــامنئي »


#36 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 24 Июль 2008 - 18:34

Bunu şiyələr izah eləsəydi xoşhal olardım.
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#37 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 19 Август 2008 - 17:35

Məhəmməd ibn Əli ibn Babveyh Qümmidən əvvəl hansı şiyə alimləri Quranın təhrif olmadığını deyiblər.
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#38 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 20 Август 2008 - 00:10

Məhəmməd ibn Əli ibn Babveyh Qümmidən əvvəl hansı şiyə alimləri Quranın təhrif olmadığını deyiblər.

Men bilen, Ebu Cefer Mehemmed ibn Eli ibn Babveyh Qummiden, yani Sheyx Saduqdan evvel Mehemmed ibn Mesud ibn Mehemmed ibn Eyyash Semerqendi, Ibni Hisham Qummi kimi alimlerde tehrife inanmayiblar. Umumiyyetle tehrif movzusunda shieler uchun kohne alimlerden Sheyx Seduqun, Sheyx Mufidin ve en esasi «Et-Tibyan fi tefsiril-Quran» tefsirinin muellifi Sheyx Tusinin konkret fikirleri tam kifayetdir. Ustelik, indiki shie ve sunni alimlerinin hamisi tehrifin olmadigini eminlikle deyirler.

Bu movzunu umumiyyetle muzakire etmeyi menasiz sayiram. Ne Ahli-Sunne teref, nede ki Ahli-Shie heref tehrife inanmir. Emin ede bilerem ki, yuz illikler-min illekler kechse bele hech bir teref tehrife inanmayacaq. Misal uchun:

Ahli-Sunne alimlerinden Şeyx Rehmetullah Dehlevi:

«On iki imamçı şie (Ehli-Beyt mezhebi) alimlerinin nezerine esasasen, Qurani-Mecid her növ deyişiklik ve tehrifden qorunmuşdur. Aralarında bezilerinin (exbarilerin) Qurandan müeyyen şeylerin azalması baredeki iddiaları ise onlar terefinden redd edilmişdir.»

«İzharul-heqq», Şeyx Rehmetullah Dehlevi, 2/206


Merhum Ellame Tebatebai:

«Heqiqeten de, bu gün bizim elimizde olan Quran (İslam peyğemberine) nazil olmuş ve onun öz esrinde olan insanlara oxuduğu Qurandan ibaretdir...»

«El-Mizan fi tefsiril-Quran», Allame Tebatebai, 12/106-107


Iki mezheb arasinda hech olmasa bu meselede mueyyen vehdet var. Elhemdulillah! Gelin hech olmasa bu vehdeti qoruyaq.

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#39 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 20 Август 2008 - 13:06

Tibyan əsəri təqiyyə ilə yazılmış bir əsərdir.Bunu mən yox şiyə alimləri qeyd edir.
Bu kitabın təqiyyə üsulu ilə yazıldığını Seyyid Cəlil Əli ibn Tavus "Sə'd əs-Səud" kitabında da qeyd etmişdir
Əgər səhvim varsa düzəliş etsəniz məmun olaram
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#40 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 20 Август 2008 - 16:56

Tibyan əsəri təqiyyə ilə yazılmış bir əsərdir.Bunu mən yox şiyə alimləri qeyd edir.
Bu kitabın təqiyyə üsulu ilə yazıldığını Seyyid Cəlil Əli ibn Tavus "Sə'd əs-Səud" kitabında da qeyd etmişdir
Əgər səhvim varsa düzəliş etsəniz məmun olaram

Men bele bir shey eshitmemishem ve fikrin yalnish oldugunu dushunurem.
Sheyx Tusinin Bagdada ki heyat omru chox stabil ve yuksek seviyyede kechib. Hetta Abbasiler xelifesi El-Qadir onun derslerinin bezilerinde ishtirak etmishdir. Ustelik Sheyx Tusi «kelam» elminde Bagdadda oz dovrunun en guclu alimi sayilirdi. Yani Bagdad dovrunde ona hech bir tezyiq olmamishdir. Tusi el-Sharif el-Murtedanin olumunden sonra Bagdad shielerinin, muasir dilimizde desek, dini lideri olmushdur. Bu Sheyx Tusinin heyatinin Bagdad dovru.

Selcuk turkleri Buidler sulalesine qarshi chixanda, beli, selcuklar terefinden shielere qarshi guclu soyqirimlar olmushdur. Shielerin evlerini, mulklerini, kitablarini yandirirdilar. Amma Sheyx Tusi Bagdadda qalmir. O derhal Necef sheherine hicret edir ve sabit shekilde meskunlashir. Tusinin sakit yashamasina ve Necefde boyuk ehtiramla qarshilanmasina delil onun Necef sheherinde Ahli-Beyt mezhebinin alimleri uchun ilk defe elmi merkez yaratmasindan ibaretdir. Bu merkez indiyene qeder movcuddur. Sheyx Tusi mehz heyatinin bu dovrunde «Et-Tibyan fi tefsiril-Quran» kitabini yazir. Bu Sheyx Tusinin heyatinin Necef dovru.

Tusinin oz tefsirini teqiyye ile yazilmasina hech bir luzum yox idi. Hem Tusda, Bagdadda, hem Necefde bu insana qarshi boyuk hormet var idi. «Et-Tibyan fi tefsiril-Quran» tefsirinde teqiyyeden esas elameti bele yoxdur. Tefsir chox rahat ve gozel shekilde yazilib. Sheyx Tusi «Imamiyye» bu kitabda esaslarini tam qoruyub-saxlayib. Mende olan melumata gore bu tefsri qedim shie tefsirleri arasindan en moteberi sayilir.

Sheyx Tusi «Et-Tibyan fi tefsiril-Quran»-in muqeddimesinde yazir:

«Meni bu tefsiri yazmaga vadar eden esas amil qedim ve muasir alimlerimizin Qurani-Kerim uchun kamil bir tefsir yazmaması olmuşdur...»

«Et-Tibyan fi tefsiril-Quran», Şeyx Tusi, 1/1


İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#41 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 20 Август 2008 - 17:09

Amma bir sheyi basha dushmedim. Umumiyyetle bunun «tehrif» movzusuna ne dexli? :) Tutaq ki bu tefsir teqiyye ile yazilmish olsaydi, orda Quranin tehrif oldugunu deyilecek idi? :) Gor hech dexli var. :)
Ustelik Sheyx Tusi ozude Qurani Kerimin tehrif olmadigini konkret shekilde vurgulayib. «Et-Tibyan fi tefsiril-Quran», Şeyx Tusi, 1/3

Lap ele goturek Seyyid ibn Tavusun fikirlerini:

«Heqiqeten de, Ehli-Beyt» mezhebinin eqidesi, (Qurani-Kerimin) tehrif olmamasından ibaretdir.»

«Sedus-suud», Seyyid Ibn Tavus, seh.144 («Meşuratur-Rezi» çapi, Qum)


İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#42 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 20 Август 2008 - 19:30

Ay Subhani bax əzizim mən nəyə görə Seyid Tavusun sözünə inanmalıyam?Halbuki digər şiyə alimləridə var ki Əhli Beyt məzhəbini əqidəsinin Quranın təhrifinə inandığından ibarət olduğunu qeyd ediblər.
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#43 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 21 Август 2008 - 01:54

Ay Subhani bax əzizim mən nəyə görə Seyid Tavusun sözünə inanmalıyam?Halbuki digər şiyə alimləridə var ki Əhli Beyt məzhəbini əqidəsinin Quranın təhrifinə inandığından ibarət olduğunu qeyd ediblər.

Omar, bu ne sozlerdi yazirsan? Cezairi, Nuri Tebersi kimi exbarilerden bashqa hansi shie alimi tehrife inanib? Sheyx Seduqun, Sheyx Tusinin, Sheyx Mufidin, Sheyx Tebersinin, Seyyid Ibn Tavusun, Allame Hillinin, muasir dovrde butun shie alimlerinin - Allame Tebatebainin, Imam Xomeyninin, Allame Seyyid Abul-Qasim Xoyin, Allame Merifetin, Ayetullahul-uzma Xameneinin, Sheyx Nasir Mekarim Shirazinin, Ayetullah Cefer Subhaninin ve yuzlernen mehshur shie alim ve muctehidlerinin Qurani Kerimin tehrif olmadigini bildirmekleri sene bes elemir? Niye bele esassiz sozler sozler yazirsan? Yaxshi, onda gel mende bu saniye Misirde ve sair olkelerde neshr olunan Mehemmed Abdul-Letifin «el-Furqan» kitabini esas goturum ve deyim ki Ahli-Sunne tehrife inanir. Oldu?

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#44 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 21 Август 2008 - 08:50

Omar, bu ne sozlerdi yazirsan? Cezairi, Nuri Tebersi kimi exbarilerden bashqa hansi shie alimi tehrife inanib?

Bilmək istəyirsən hansı alimlər inanıb?
1.Siqqətul islam Kuleyni
2.Əllamə Məclisi (səhv etmirəmsə)
3.Əyyaşi
4.Əli ibni İbrahim Qumi
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#45 nardarani

nardarani

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 590 сообщений

Отправлено 21 Август 2008 - 10:47

Omar, bu ne sozlerdi yazirsan? Cezairi, Nuri Tebersi kimi exbarilerden bashqa hansi shie alimi tehrife inanib?

Bilmək istəyirsən hansı alimlər inanıb?
1.Siqqətul islam Kuleyni
2.Əllamə Məclisi (səhv etmirəmsə)
3.Əyyaşi
4.Əli ibni İbrahim Qumi

Sən ya qəsdən yalan danışırsan yada səni öyrədən var.
Tusi barədə dediklərin yalandır.

وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانه والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذي نصره المرتضى رضي الله عنه ، وهو الظاهر في الروايات . غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن (1) ونقل شيء منه من موضع إلى موضع طريقها الآحاد التي لا يتوج

علما فالأولى الاعراض عنها وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين فان ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد من الامة ولا يدفعه ، وروايتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فيه ، ورد ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع إليه وعرضها عليه فما وافقه عمل عليه وما خالفه يجنب ولم يلتفت إليه ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواية لا يدفعها احد ، إنه قال : إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض وهذا يدل على أنه موجود في كل عصر لأنه لا يجوز أن يأمرنا بالتمسك بما لا نقدر على التمسك به كما أن أهل البيت عليهم السلام ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت وإذا كان الموجود بيننا مجمعا على صحته فينبغي أن يتشاغل بتفسيره وبيان معانيه وترك ما سواه .Şeyx Tusi özünün Tibyan təfsirində deyir; Qur`anda artıq vəya əskik kəlamın olduğuna gəlincə, bunlar Qur`an layiq olmayan şeylərdir, və bu sözün batilliyinə icma olunmuşdur. Xassə və Ammə yolu ilə (əhli şiə və əhli sünnə yolu ilə) Qur`anda əskikliyin olduğunu bildirən hədislərə gəlincə, bu cür hədislərdən üz çevirmək və belə hədislərlə məşğul olmamaq lazımdır, çünki hətta bu cür hədislər düz olsa belə onları yozmaq olar. Diffəteynin (Qur`anın hər iki cildinin) arasında olan Qur`an doğrudur və ümmətdən heç kim buna etiraz etməz.
4.Əli ibni İbrahim Qumi


وقال شيخنا الصدوق رئيس المحدثين محمد بن علي بن بابويه القمي طيب الله ثراه في اعتقاداته : اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو ما بين الدفتين وما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ، قال : ومن نسب إلينا : إنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب.


Şeyx Səduq ləqəbi ilə məşhur olan Qumi (böyük şiə alimi, vəfat tarixi 328 h.q.) deyir; Etiqadımız budur ki, Allahın Mühəmmədə (s) nazil etmiş olduğu Qur`an, insanların əlində olan, diffəteynin arasında olan Qur`andır, bundan daha artıq bir şey deyildir. Kim bunu bizə nisbət versə demək o yalançıdır.1.Siqqətul islam Kuleyni

Evvela biz sunnu qardashlarimiz kimi, Usuli Kafide gelen butun revayetleri sehih hesab etmirik. Hamiya melumdur ki, bir chox sunnu alimleri Buxari ve Muslimin hedislerinin hamsini sehih adlandiriblar.
Ikincisi: Bizim dediyimiz "tehrif" kelmesi ile Kuleyninin nezerde tutdugu tehrif kelmesinde feqr ola biler.
Quranda oxuyuruq:

يُحَرِّفُونَ الکَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ( سوره مائده آيه 41)Yani ayenin menasini deyishirler. Heqiqi menadan tehrif edib bashqa menada istifade edirler.
Eger Usulu Kafide o revayet ki, sened baximindan sehih olsa bele yeqin ki, Quran deyen tehrif nezerde tutulmush olur. Yani tehrifi kelme yox.

Meselen Usuli Kafide numune olaraq bir revayete diqqet edek.

قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ (فِي عَلِي وَ الْأَئِمَّةِ ) كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسي فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قالُوا
اصول الکافي ، ج1 ص414 ، بَابٌ فِيهِ نُكَتٌ وَ نُتَفٌ مِنَ التَّنْزِيلِ فِي الْوَلَايةِ

Bu revayetde Quranin Ehzab suresinin 53- ayesine ishare edilib. Yani Resuli Ekreme (canim ona feda olsun) eziyyet vermek caiz deyildir. Yuxarda ki, revayetde deyilir: "Allahin tealanin kelaminda, Resuli Ekreme eziyyet vermeyiniz size caiz deyil(hemchinin Eli(e) ve eimmeye). Nece ki, Musaya eziyyet verdiler amma Allah teala Onu temize chixartdi"
Bu revayetin senedini hele qoyaq bir yana. Bu revayetde قول الله عزوجل-den meqsed Quran ayesi deyil.Chunki, bir chox sheyler Allahin Peygamberine nazil olub amma Quran ayesi deyil. Meselen Qudsi Hedisler. Revayetden meqsed odur ki, Allah teala eziyyet veremeyin deyende (Hz.Ali ve diger imamlaridi nezerde tutub) ve bu hechde Quran ayesi deyil. Ve Kuleyninin revayetinde فِي عَلِي وَ الْأَئِمَّةِ )
cumlesi olmaqla ve evvelde قول الله عزوجل sozunu gorub chashmayin. Baxmayaraq ki, bir chox sunni alimleri bu revayeti ve diger buna oxshar revayetlere gore biz shieleri yersiz yere gunahlandiriblar.
Quranin tehrifine inanmaq bizim etiqadimiz deyil. Buna bir chox sunni alimleride inaniblar ve tesdiq edibler.
O cumleden:
شيخ محمد أبوزهره


القرآن بإجماع المسلمين هو حجة الإسلام الأولي و هو مصدر له ، و هو سجل شريعته ، و هو الذي يشتمل علي كلها و قد حفظه الله تعلي الي يوم الدين كما وعد سبحانه اذ قال : «انا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون» و إن إخواننا الامامية علي اختلاف منازعهم يرونه كما يراه كل مؤمنين .


الامام الصادق ، محمد ابوزهره ، ص296"Shie qardashlarimiz aramizda olan ixtilaflara baxmayaraq Quranin barede gorushleri bizimle eynidi"دکتر محمد عبدالله دراز
و مهما يكن من أمر فإن هذا المصحف هو الوحيد المتداول في العالم الاسلامي ، بما فيه فرق الشيعة ، و منذ ثلاثة عشر قرناً من الزمانمدخل إلي القرآن الكريم ، ص40_39


"Bu hemin bexsh olunan Qurandir ki, hami buna inanir ve shielerde hemin qrupun ichindedirler 13 esr."Vaximin az olmasini nezere alaraq Hemin alimlerin bir nechesini adini yazmaqla kifayetlenirem.

شيخ رحمة الله الهندي
شيخ محمد الغزاليO ki, qaldı Əyyaşiyə o da öz təfsirində hədisləri Kuleynidən istıfadə etdiyinə görə sizlər tərəfindən yersiz irada məkum tutulub.

Qisaca olaraq bunu demek isteyirem ki, Mehzebi ixtilaflara gore Qurani baltalamaq olmaz! Allah dergehinda en boyuk gunahladan biri de bashqalarinin demediyi, yerine yetirmediyi ishlerde muttehim etmekdir. Biz her yerde demishik indide deyirik ki, shienin boyuk alim ve muheqqiqleriden hech bir kes Quranin tehrif edilemesine inanmamish ve indi de inanmirlar, lakin bezi inadkar ve tessubkesh qruplar yene de bu tohmeti tekrarlayirlar. Onlarin qiyamet gunude ALLAH qarshisinda ne cavab hazirladiqlari melum deyildir, chunki hem bele tohmetler vururlar hem de Qurani etibardan salirlar.Eger sizin behaneniz zeif revayetlere esaslanirsa onda evvelce ok kitablariniza baxin. Hech bir mezheb zeif revayetler esasinda qurulmur. Biz hech vaxt Ibni Xetib Misirinin "El Furqan fi tehrifil Quran" kitabina elece de tehrifi gosteren zeif revayetlere istinad ederek sizi Quranin tehrif olunmasina etiqadda muttehim ve Qurani-mecidi texribatchi tessublere feda etmirik. Insafli olun ve Quranin tehrifi barede bu qeder danishmayin.Islama ve muselmanlara zulm etmeyin. Mehzeb tessubleri xatirine dunya muselmanlarinin esl sermayesi olan Qurani-mecidin etibarini tehrif kelmelerini tekrar etmekle azaltmayin, dushmenin eline behane vermeyin! Siz eger bu yolla shie ve Ehli-beyt terefdarlarindan intiqam almaq isteyirsinizse, onu bilin ki, ozunuzden asili olmayaraq, Islamin esaslarini sarsitmisiniz; chunki muxalifler deyirler ki, muselmanlardan boyuk bir qrupu Quranin tehrif olunmasina etiqad besleyir. Bu da Quran baresinde boyuk zulumdur!!

«لبيــــــــك خــــــــامنئي »


#46 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 21 Август 2008 - 12:17

Sən ya qəsdən yalan danışırsan yada səni öyrədən var.
Tusi barədə dediklərin yalandır.

Tusi barədə bəyəm mən nə demişəm ki yalanda olsun.
Tusi barədə mənim dediklərim bunlardır.

Tibyan əsəri təqiyyə ilə yazılmış bir əsərdir.Bunu mən yox şiyə alimləri qeyd edir.
Bu kitabın təqiyyə üsulu ilə yazıldığını Seyyid Cəlil Əli ibn Tavus "Sə'd əs-Səud" kitabında da qeyd etmişdirŞeyx Səduq ləqəbi ilə məşhur olan Qumi (böyük şiə alimi, vəfat tarixi 328 h.q.) deyir; Etiqadımız budur ki, Allahın Mühəmmədə (s) nazil etmiş olduğu Qur`an, insanların əlində olan, diffəteynin arasında olan Qur`andır, bundan daha artıq bir şey deyildir. Kim bunu bizə nisbət versə demək o yalançıdır.

Nardarani söhbət Əli ibni İbrahim Qumiden gedir.Sənsə mənə Məhəmməd ibn Əli ibn Babveyh Qümmidən danşırsan.
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#47 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 21 Август 2008 - 12:22

Evvela biz sunnu qardashlarimiz kimi, Usuli Kafide gelen butun revayetleri sehih hesab etmirik. Hamiya melumdur ki, bir chox sunnu alimleri Buxari ve Muslimin hedislerinin hamsini sehih adlandiriblar.
Ikincisi: Bizim dediyimiz "tehrif" kelmesi ile Kuleyninin nezerde tutdugu tehrif kelmesinde feqr ola biler.

:) Allah səni güldürsün.Kuleynin təhrifə inandığını mən demirəm sizin aliminiz deyir.


Şiə təfsirçisi Kaşi
"Bizim rəhmətlik şeyxlə-rimizin bu məsələdə e'tiqadları isə “siqət əl-islam” (Islamın e'tibarı) təxəllüslü Məhəmməd ibn Yə'qub Küleynidən (Qəbri nurla dolsun!) zahir olur ki, o da Qur'anın təhrif olunduğu və onda çatışmazlığın möv-cudluğu e'tiqadında olmuşdur. Çünki o özünün “əl-Kafi” kitabında bu mə'nalı rəvayətlər vermiş, kita-bın əvvəlində orada rəvayət etdiklərinə inandığını qeyd etməklə yanaşı, həmin rəvayətlərdəki biabır-çılıqlara e'tiraz etməmişdir. Onun ustadı Əli ibn Ibrahim Qümmi də elə; onun təfsiri belə rəvayətlərlə doludur, o, bu işdə xüsusi sə'y göstərir. Eləcə də şeyx Əhməd ibn Əbu Talib Təbərsi (Qəbri nurla dolsun!) özünün "əl-Ihticac" kitabında onları təqlid etmiş-dir"
"Təfsir əs-Safi"nin müqəddiməsi, səh.14.
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#48 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 21 Август 2008 - 18:51

Omar ya buradan oxu ya da bu elekton versiyanin kitabini al oxu.

Qur`an tehrif olunmayib

ele ordan

BÖYÜK ŞİƏ ALİMLƏRİNİN QURANIN TƏHRİF OLUNMASI BARƏSİNDƏ FİKİRLƏRİ

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#49 nardarani

nardarani

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 590 сообщений

Отправлено 21 Август 2008 - 21:17

Omar
Ola bilsin bəzi alımlər Kuleynini tehrif dedikdə ne qesd etdiyini anlamasınlar. Bes men sene bu səbəbdən Kuleyninin dediyi tehrifin neden ibaret oldugunu achiqladım. Ve agla batanda budurş Her kim Kuleyninin tehrife inandigini soyleyibse xeta edib. Tebersi hetda tehrif barede danisarken Kuleyninin yox Ehli sunnenin tehrife inadigini soyleyib.

وما رواه العامة أن عليا عليه السلام كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ ومعلوم أن الحكم بالنسخ لا يكون إلا من قبيل التفسير والبيان ولا يكون جزء من القرآن فيحتمل أن يكون بعض المحذوفات أيضا كذلك هذا ما عندي من التقصي عن الاشكال والله يعلم حقيقة الحال . واما اعتقاد مشايخنا « ره » في ذلك فالظاهر من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه كان روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه وكذلك استاذه علي بن إبراهيم القمي ( ره ) فان تفسيره مملوّ منه وله غلو فيه ، وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي رضي الله عنه فانه أيضا نسج على منوالهما في كتاب الاحتجاج . وأما الشيخ أبو علي الطبرسي فانه قال في مجمع البيان : اما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه وأما النقصان فيه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييرا ونقصانا
( 53 )

والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه وهو الذي نصره المرتضى رضي الله عنه واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات .
وذكر في مواضع : أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة فان العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت حدا لم تبلغه فيما ذكرناه لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته فكيف يجوز أن يكون مغيرا ومنقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد .Məcməul bəyanda (məşhur şiə təfsir kitabı) deyilir; bütün alimlərin nəzərinə əsasən Qur`anda artıq kəlimə yoxdur. Əskikliyə gəlincə, alimlərimişdən bir dəstəsi və bir qrup əhli sünnə alimi Qur`anda əskikliyin dəyişmənin olduğunu rəvayət etmişlər. Bizim alimlərin məzhəbində həqiqət, Qur`anda dəyişikliyin olmamasıdır . Həmçinin Şeyx Mürtəza da (görkəmli şiə alimi) bu fikri dəstəkləmiş, və bu barədə çox geniş bəhs etmişdir.
Həmçinin Məcməul bəyan təfsirində deyilir; Qur`anın doğruluğuna olan elm, ölkələrin, mühüm hadisələrin, məşhur kitabların, və s. kimidir. Şünki buna qarşı diqqət çox güclü olmuş, və Qur`anın qorunması bizim qeyd etdiyimizdən daha çox bir həddə olmuşdur. Çünki O, Peyğəmbərin (s) möcüzəsidir, şəriət elmləri və dini hökümlər oradan götürülür. Alimlər onun qorunmasında o dərəcədə çalışmışlar ki, hətta onun e`rab və hərəkələrindəki ixtilafı da öyrənmişlər. Belə olan halda O, necə dəyişdirilə və azaldıla bilər


Xəbəri VAHİDLƏ Quran ayəsini ləgv olub Qurandan çıxarıldığını açıq aşkar deyın sizin alımlərdir əzizim.

«لبيــــــــك خــــــــامنئي »


#50 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 22 Август 2008 - 05:08

Omar, evvel senin meqsedini nese oyrenmek oldugunu fikirleshirdim, amma indi mene chox shey belli oldu.
Menim sualimin cavabini kim verecek? Mende alimlerivizin fikirlerini kenara qoyum ve bir nece alimivizi elimde bayraq ederek deyim ki, Ahli-Sunne tehrife inanir? Mende deyim Buxari, Muslim tehrife inanib? Ne vaxta kimi lefzi-tehrifnen, konkret tehrifi ayirmagda sehlenkarliq gosterecksiz? Ne mene, ne butun shie alemine «exbarilerin» ferziyeleri qebul deyil. Hemchinin eger «exbarilere» irad tutursansa, onda get Ahli-Sunnede «heshviyye» cereyanina da irad tut, chunki onlardanda bezileri tehrife inaniblar.

P.S. Sene chox shey yaza bilerem ve bunu bir neche numunesinde yazmisham. Eger shielerin tehrife inanmadiglarini lap gozel oyrenmek isteyirsense, sene bir kitab meslehet gorum - Allame Sheyx Mehemmed Hadi Merifet - «Siyanetu-Quran minet-tehrif». Tehrif haqda hedislerin arashdirilmasi, alimlerin gerchek nezerleri, lefzi-tehrif, tebir ve s. Ach ve oxu.

P.S.2 Nardarani, teshekkur.

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#51 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 22 Август 2008 - 18:17

Ola bilsin bəzi alımlər Kuleynini tehrif dedikdə ne qesd etdiyini anlamasınlar. Bes men sene bu səbəbdən Kuleyninin dediyi tehrifin neden ibaret oldugunu achiqladım.

Bağışla mən bilmirdim ki Kaşinin savadı sənin savadından aşağı səviyyədədir.İnnən belə bunu nəzərdə saxlayaram.
P.S Bu şiyələrin əlində əcəb işə düşmüşəmdə :) alimlərindən dəlil gətirəndə öz dediklərini sübut eləmək üçün yazığ alimi cahil edib qoyurlar.Allahdan sizə hidayət arzulayıram
Nardarani nəsx ilə təhrifi bir tutursansa sənin savadıva Bərəkallah.
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#52 nardarani

nardarani

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 590 сообщений

Отправлено 23 Август 2008 - 03:28

Ola bilsin bəzi alımlər Kuleynini tehrif dedikdə ne qesd etdiyini anlamasınlar. Bes men sene bu səbəbdən Kuleyninin dediyi tehrifin neden ibaret oldugunu achiqladım.

Bağışla mən bilmirdim ki Kaşinin savadı sənin savadından aşağı səviyyədədir.İnnən belə bunu nəzərdə saxlayaram.
P.S Bu şiyələrin əlində əcəb işə düşmüşəmdə :) alimlərindən dəlil gətirəndə öz dediklərini sübut eləmək üçün yazığ alimi cahil edib qoyurlar.Allahdan sizə hidayət arzulayıram

Kaşaniyə cahil deyənin özü cahildir! Bu Kaşani balam məsum deyil ki? Xətadıda edib.

Nardarani nəsx ilə təhrifi bir tutursansa sənin savadıva Bərəkallah.

Mən heç helə oğlana oxaşayıram?
Tilavәtlәrin (oxunuşun) nәsx olunduğunu qәbul etmәk, onun tәһrif olunduğunu qәbul etmәk demәkdir. Yəni təsdiq edirsiniz ki, Qurandan hansısa ayə indi ki, Quranda yoxdur. Vә bunu isә sübuta yetirәcәk һeç bir dәlil yoxdur. Bu barәdә nәql olunmuş rәvayәtlәrә ҝәldikdә isә, onlar «vaһid xәbәr» formasında nәql olunmuşdur. Bu kimi müһüm mәtlәblәr isә «vaһid xәbәr» formasında nәql olunmuş rәvayәtlәrlә isbat olunmayır. Çünki, müsәlman icması bu barәdә eyni nәzәr vә әqidәyә malikdirlәr. Qur`anın өzü vaһid xәbәrlә sabit olmadığı kimi, onun nәsx olunmasını da vaһid xәbәrlә sübuta yetirmәk qeyri-mümkündür.

«لبيــــــــك خــــــــامنئي »


#53 Philosof

Philosof

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 106 сообщений

Отправлено 23 Август 2008 - 07:45

Ola bilsin bəzi alımlər Kuleynini tehrif dedikdə ne qesd etdiyini anlamasınlar. Bes men sene bu səbəbdən Kuleyninin dediyi tehrifin neden ibaret oldugunu achiqladım.

Bağışla mən bilmirdim ki Kaşinin savadı sənin savadından aşağı səviyyədədir.İnnən belə bunu nəzərdə saxlayaram.
P.S Bu şiyələrin əlində əcəb işə düşmüşəmdə :) alimlərindən dəlil gətirəndə öz dediklərini sübut eləmək üçün yazığ alimi cahil edib qoyurlar.Allahdan sizə hidayət arzulayıram

Kaşaniyə cahil deyənin özü cahildir! Bu Kaşani balam məsum deyil ki? Xətadıda edib.

Nardarani nəsx ilə təhrifi bir tutursansa sənin savadıva Bərəkallah.

Mən heç helə oğlana oxaşayıram?
Tilavәtlәrin (oxunuşun) nәsx olunduğunu qәbul etmәk, onun tәһrif olunduğunu qәbul etmәk demәkdir. Yəni təsdiq edirsiniz ki, Qurandan hansısa ayə indi ki, Quranda yoxdur. Vә bunu isә sübuta yetirәcәk һeç bir dәlil yoxdur. Bu barәdә nәql olunmuş rәvayәtlәrә ҝәldikdә isә, onlar «vaһid xәbәr» formasında nәql olunmuşdur. Bu kimi müһüm mәtlәblәr isә «vaһid xәbәr» formasında nәql olunmuş rәvayәtlәrlә isbat olunmayır. Çünki, müsәlman icması bu barәdә eyni nәzәr vә әqidәyә malikdirlәr. Qur`anın өzü vaһid xәbәrlә sabit olmadığı kimi, onun nәsx olunmasını da vaһid xәbәrlә sübuta yetirmәk qeyri-mümkündür.


Nardarani bir şeyi də nəzərə almalıyıq ki əhli sünnə alimlərinə görə tilavətin nəsxi sonradan baş vermir elə Peyğəmbərin dövründə,vəhy vasitəsilə baş verir.Əgər vəhyin nəzarəti altında bu proses baş veribsə onda niyə təhrif sayılsınki?

Сообщение отредактировал Philosof: 23 Август 2008 - 07:46

"Omnia in numeris sita sunt"

#54 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 23 Август 2008 - 14:13

Kaşaniyə cahil deyənin özü cahildir! Bu Kaşani balam məsum deyil ki? Xətadıda edib.

Əşi Kaşani olmasın digər alimləriniz olsun.Sizin nəfsinizə nə uyğun gəlirsə onu qəbul edirsiz qalanlarını xətada günahlandırırsız.
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#55 nardarani

nardarani

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 590 сообщений

Отправлено 25 Август 2008 - 12:10

Kaşaniyə cahil deyənin özü cahildir! Bu Kaşani balam məsum deyil ki? Xətadıda edib.

Əşi Kaşani olmasın digər alimləriniz olsun.Sizin nəfsinizə nə uyğun gəlirsə onu qəbul edirsiz qalanlarını xətada günahlandırırsız.

Yox əlbətdə siz deyən kimi dyeil. Bu hər bir məhzəbdə var. Sizin alimlərinizində bor çox məslədə bir çox ixtilafları var. Lakin sizdə hər iki tərəfə hörmətlə yanaşır lakin digər tərəfin mövqeyini qəbul edirsiz. Bizdə həmçinin. Biz dediklərimiz alimlərimizn icma etdiyi şeylərdir. Neyə icma olunubsa o da cəfəri məzhəbinin əqidəsiri. Məslən şiə məhzəbində icma budur ki, Peyğəmbərlər səhv və xətadan məsumdurlar. Lakin Şeyx Səduq, Təbərsi, İbni Vəlid belə düşünməyiblər. İndi heç kəs deyə bilməz ki, şiələr Peyğəmbərin səhv və xətadan məsum olmasına inanmırlar. Bunu deyən yalan demiş olar. Çünki, həmin fikirdə olanlar 3-4 nəfərdilər. Cəfəri məzhəbi təkcə Şeyx Səduq, Təbərsi, İbni Vəliddən ibarət deyil. Onların müqabilində 100-lərlə alimlər var ki, bunun əksini deyiblər. AYdın oldu mövqeyimiz?

«لبيــــــــك خــــــــامنئي »


#56 Shemsi

Shemsi

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Murid
 • 1 723 сообщений

Отправлено 29 Август 2008 - 17:09

Kur'an'ın Tahrifi İftirası


Sormaz ki bilsin,
sorsa bilirdi.
Bilmez ki sorsun,
bilse sorardı.


#57 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 23 Октябрь 2008 - 09:40

Sizin sevdiyiniz alimlərdən olan Kuleyni Qurani Kərimin təhrifinə inanıb.Mənə əxbarilər,mühəddislər haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur.
Şeyx Kuleyni Qurani Kərimin təhrifinə inanıb bunu sizin alim Feyz Kaşani deyib.
Kəşəni deyir:

فالظاهر من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه كان روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه


Siqatul-İslam Muhamməd bin Yaqub əl-Kuleynidən zahir olan budur ki, o Qurandakı təhrif və nöqsana etiqad edirdi, çünki o bu mənada rəvayətləri "əl-Kafi" kitabında rəvayət etmişdir və rəvayətlərdəki murdarlıqlara etiraz etməmişdir, həm də kitabının əvvəlində qeyd etmişdir ki, kitabında rəvayət etdiklərini səhih saymışdır."
Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#58 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 23 Октябрь 2008 - 15:35

Sizin sevdiyiniz alimlərdən olan Kuleyni Qurani Kərimin təhrifinə inanıb.Mənə əxbarilər,mühəddislər haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur.
Şeyx Kuleyni Qurani Kərimin təhrifinə inanıb bunu sizin alim Feyz Kaşani deyib.
Kəşəni deyir:

فالظاهر من ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه كان روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه


Siqatul-İslam Muhamməd bin Yaqub əl-Kuleynidən zahir olan budur ki, o Qurandakı təhrif və nöqsana etiqad edirdi, çünki o bu mənada rəvayətləri "əl-Kafi" kitabında rəvayət etmişdir və rəvayətlərdəki murdarlıqlara etiraz etməmişdir, həm də kitabının əvvəlində qeyd etmişdir ki, kitabında rəvayət etdiklərini səhih saymışdır."

Əvvəla Kuleyni Kafinin əvvəlndə yazır ki, bu hədisləri Quranla tutuşdurun, əgər ona müxalif olsa onu tərk edin.
Əgər Kuleyni Quranın təhrifinə inansaydı o hədisləri onunla tutuşdurmasını deməzdi.

Sonra isə Kəşşani belə yazır (səh: 51-52):

ويخطر بالبال في دفع هذا الاشكال والعلم عند الله أن يقال : إن صحت هذه الأخبار فلعل التغيير إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال كحذف اسم علي وآل محمد ( صلى الله عليهم ) ، وحذف أسماء المنافقين عليهم لعائن الله فإن الإنتفاع بعموم اللفظ باق وكحذف بعض الآيات وكتمانه فان الانتفاع بالباقي
باق مع أن الأوصياء كانوا يتداركون ما فاتنا منه من هذا القبيل ويدل على هذا قوله عليه السلام في حديث طلحة : إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا .
ولا يبعد أيضا أن يقال إن بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن من أجزاء القرآن فيكون التبديل من حيث المعنى أي حرفوه وغيروه في تفسيره وتأويله أعني حملوه على خلاف ما هو به ، فمعنى قولهم عليهم السلام كذا نزلت أن المراد به ذلك لا أنها نزلت مع هذه الزيادة في لفظها فحذف منها ذلك اللفظ .
ومما يدل على هذا ما رواه في الكافي باسناده عن أبي جعفر عليه السلام : أنه كتب في رسالته إلى سعد الخير وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه والجهال يعجبهم حفظهم للرواية والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية . الحديث .Uzaq deyil ki, "atılmışlar" təfsir və bəyan qismindən imiş, Qur`anın hissələrindən deyilmiş. Təhrif məna baxımından imiş. Yəni Qur`anın təfsir və yozumunu dəyişdirmişlər, onu, olduğu mənanın əksinə yozmuşlar. İmamın sözündən məqsəd də budur, ayələrin sözlərində olan artırıb azaltmaq qəsd olunmamışdır. Üsuli kafidə imam Baqirdən nəql olunan bir hədisdən də bunu bilmək olar. İmam məktubunda yazmışdı ki, Qur`anı atanlar onun hərflərini düzgün yerinə yetirmiş, onun həddlərinə (hökmlərinə) isə riayət etməmişlər. Onlar Quranı rəvayət edər, ancaq ona riayət etməzlər. Onlar Qur`anı rəvayət etmək üçün əzbərlədiklərinə görə cahillərin onlardan xoşları gələr. Lakin ona riayət etmək baxımından onu tərk etdiklərinə görə alimlər onlardan ötrü gəmgin olarlar.

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#59 Omar

Omar

  Muslim

 • Emir
 • 1 140 сообщений

Отправлено 23 Октябрь 2008 - 16:22

Al-Fath mənə nağıl danışma.
1.Məndə Usuli Kafi kitabı tərcümə var amma sən dediyin frazaya orda rast gəlməmişəm.
2.Sən Kaşanin fikrini mənə deyirsən mən isə Kuleynidən danışıram.
Diqqətli ol.

Kəşəni deyir:
Siqatul-İslam Muhamməd bin Yaqub əl-Kuleynidən zahir olan budur ki, o Qurandakı təhrif və nöqsana etiqad edirdi, çünki o bu mənada rəvayətləri "əl-Kafi" kitabında rəvayət etmişdir və rəvayətlərdəki murdarlıqlara etiraz etməmişdir, həm də kitabının əvvəlində qeyd etmişdir ki, kitabında rəvayət etdiklərini səhih saymışdır."


Факты не перестают быть фактами, когда их игнорируют

#60 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 23 Октябрь 2008 - 16:41

Al-Fath mənə nağıl danışma.
1.Məndə Usuli Kafi kitabı tərcümə var amma sən dediyin frazaya orda rast gəlməmişəm.
2.Sən Kaşanin fikrini mənə deyirsən mən isə Kuleynidən danışıram.
Diqqətli ol.

Kəşəni deyir:
Siqatul-İslam Muhamməd bin Yaqub əl-Kuleynidən zahir olan budur ki, o Qurandakı təhrif və nöqsana etiqad edirdi, çünki o bu mənada rəvayətləri "əl-Kafi" kitabında rəvayət etmişdir və rəvayətlərdəki murdarlıqlara etiraz etməmişdir, həm də kitabının əvvəlində qeyd etmişdir ki, kitabında rəvayət etdiklərini səhih saymışdır."

Buyur, ingilis dilində

My brother in faith, may Allah grant you proper guidance, please note that there is no other way to sort out the confusion that comes from the variation of the narration of the scholars except by the help of the principles that the scholar (DivineSupremeCovenantBody) has set. "Compare a narration with the text of the Holy Quran. Whatever agrees with the Holy Quran is acceptable and what does not agree is rejected."
http://www.zainab.or...fi/abttrans.htm

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru