Перейти к содержимому


Saqi_73

Регистрация: 24 окт 2009
Offline Активность: 24 окт 2010 11:24

#60322 DUALAR

Написано Saqi_73 08 Сентябрь 2010 - 18:23

Salam aleykum!  Bu namazı da  tərtib etmişdik ki, imkanı olmayanlar bu namazı qıla bilsinlər. Gec də olsa. bağışlayın, ALLAHA xatir!


RAMAZAN və QURBAN bayramının namazı və qılınması.
Bayram namazı 2 rəkətdən ibarətdir.Birinci rəkətdə “Həmd” surəsindən sonra “Ə`LA” surəsi oxunur. Aşağıda bu ardıcıllığı qeyd edirik ki, bu namazı tək qılmağa imkanı olmayanlar bu kağız vasitəsilə onu qıla bilsinlər.
1-ci rəkət
“Fatihə” surəsi (Həmd)
BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM(1) Əlhəmdu lilləhi rəbbil aləmin.(2) Ərrəhmanirrahim.(3) Məliki yəvmiddin.(4) Iyyəkə nə'budu və iyyakə nəstəin.(5) Ihdinəs-siratəl müstəqim.(6) Siratalləzinə ən'əmtə əleyhim Ğəyrilməğzubi əleyhim vələzzallin.(7)
“Ə`LA” surəsi
BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
Səbbihismə Rəbbikəl-ə`la (1) Əlləzi xələqə fəsəvva (2) Vəlləzi qəddərə fəhəda (3) Vəlləzi əxrəcəl-mər`a (4) Fəcəələhu ğusaən əhva (5) Sənuqriukə fəla tənsa (6) İlla ma şaəllahu innəhu yə`ləmul-cəhrə və ma yəxfa (7) Və nuyəssirukə lil-yusra (8) Fəzəkkir in nəfəətizzikra (9) Səyəzzəkkəru mən yəxşa (10) Və yətəcənnəbuhəl-əşqa (11) Əlləzi yəslən-narəl-kubra (12) Summə la yəmutu fiha və la yəhya (13) Qəd əfləhə mən təzəkka (14) Və zəkərəsmə Rəbbihi fəsəla (15) Bəl tu`sirunəl-həyatəddunya (16) Vəl axirətu xəyrun və əbqa (17) İnnə haza ləfis-suhufil-ula (18) Suhufi İbrahimə və Musa (19)

Qiraəti bitirdikdən sonra “təkbir” (Allahu Əkbər) deyərək 5 dəfə qunut tutulur.Qunutda bu dua oxunur:
Qunut duası
Əllahummə əhləl-kibriyai vəl-əzəməh,
Və əhləl-cudi vəl-cəbərut,
Və əhləl-əfvi vər-rəhməh,
Və əhlət-təqva vəl-məğfirəh,
Əs`əlukə bihəqqi hazəl-youm,
Əlləzi cəəltəhu lil-Musliminə idən,
Və li Muhəmmədin Səlləllahu əleyhi və alihi zuxrən və şərəfən və kəramətən və məzida.
Ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd.
Və ən tudxiləni fi kulli xəyrin,
Ədxəltə fihi Muhəmmədən və alə Muhəmməd,
Və ən tuxricəni min kulli suin,Əxrəctə minhu Muhəmmədən və alə Muhəmməd,
Salavatukə əleyhi və əleyhim əcməin
Əllahummə inni əs`əlukə xəyrə ma səələkə bihi İbadukəs-salihun,
Və əuzu bikə mimməstəazə minhu ibadukəs-salihunəl-Muxləsun.

Tərcüməsi:
“Ey Böyüklük və əzəmət sahibi olan ALLAHIM! Ey səxavət və ən üstün dərəcələrdəki ehsanatın sahibi! Ey bağışlayan və rəhm edənlərin maliki! Ey təqva, mərhəmət və bağışlamağın əsli!
Müsəlmanlar üçün bayram və Muhəmməd (s.ə.v.v) üçün axirət dayanacağı və üstün şərafət qərar verdiyin bu bayram hörmətinə Muhəmməd və Ali Muhəmmədə salavat göndər.Və onları nail etdiyin bütün xeyirli və faydalı işlərə məni də nail et.Muhəmməd və Ali Muhəmməd səllallahu əleyhi və alihi qoruduğun bütün pis əməl və çirkinliklərdən məni də qoru.
İlahi!Saleh bəndələrini müvəffəq etdiyin ən yaxşı və üstün dərəcələrə məni də müvəffəq et. Ey Rəbbim! Saleh və yaxşı bəndələrinin Sənə sığındığı hər bir bəyənilməyən əməldən Sənə pənah gətirirəm.”
Ruku və səcdələrdən sonra 2-ci rəkətə başlayaraq deyilir:
“Fatihə” surəsi (Həmd) və onun ardınca “Şəms” surəsi oxunur.
“Şəms” surəsi

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM
Vəşşəmsi və zuhaha (1) Vəl-qəməri iza təlaha (2) Vənnəhari iza cəllaha (3) Vəlləyli iza yəğşaha (4) Vəssəmai və ma bənaha (5) Vəl-ərzi və ma təhaha (6) Və nəfsin və ma səvvaha (7) Fəəlhəməha fucurəha və təqvaha (8) Qəd əfləhə mən zəkkaha (9) Və qəd xabə mən dəssaha (10) Kəzzəbət səmudu bitəğvaha (11) İzinbəəsə əşqaha (12) Fəqalə ləhum rəsulullahi naqətəllahi və suqyaha (13) Fəkəzzəbuhu fəəqəruha fədəmdəmə ələyhim Rəbbuhum bizənbihim fəsəvvaha (14) Və la yəxafu uqbaha (15) 
Qiraəti bitirdikdən sonra “təkbir” (Allahu Əkbər) deyərək 4 dəfə qunut tutulur.Qunutda yuxarıda qeyd olunan dua oxunur.Ruku və səcdələrdən sonra namazı bitiririk.
Böyük din alimlərindən biri olmuş Seyyid ibni Tavus (rəhmətullahi aleyh) belə rəvayət edir ki, bayram namazını bitirdikdən sonra səcdəyə gedərək bu duanı oxuyun:
“Əuzu bikə min narin hərruha la yutha,və cədiduha la yəbla və ətşanuha la yurva.”
“İlahi, istiliyi azalmayan və odu sönməyən, yandıqca aradan getməyən və onda məskunlaşan, susuzların ürəyi sönməyən atəşdən, yəni Cəhənnəm odundan Sənə pənah gətirirəm.”
Səcdədə əzbər oxuya bilməyən şəxslər, bu duanı səcdə edəndən sonra əyləşdikləri halda da söyləyə bilərlər. Sonra üzün sağ tərəfini yerə qoyub belə deyin: “İlahi,la tuqallib vachi fin-nari bə`də ducudi və təfiri ləkə biğayri mənnin minni aleykə,bəlləkəlmənnu aleyyə.”
“İlahi, Sənə səcdə etdiyim və Əzəmətinin qarşısında torpağa sürtdüyüm bu üzümü mənə minnət qoyaraq odda yandırma.”
Sonra isə üzün sol tərəfini yerə qoyub deyin: “İlahi,irhəm mən əsaə vəqtərafə vəstəkanə və`tərəf.”
“İlahi, günah etmiş, üzü qara, çarəsiz qalan və xətasını etiraf edən bu günahkar bəndəni rəhm edib, bağışla.”
Bundan sonra səcdəyə gedib söyləyin: “İlahi, in kuntu bi`səl-əbdu, fəəntə ni`mər-rabb. Əzuməz-zənbu min əbdikə fəlyəhsunil-əfvu min indikə ya Kərim.”
“İlahi, indiyə qədər Sənə pis bəndə olduğuma baxmayaraq, inanıram ki, Sən mənim ulu və mehriban Pərvərdigarımsan. Ey kəramət və səxavətə üstün dərəcədə malik olan ALLAHIM, məndən baş verən böyük xəta və çirkin əməlləri, öz gözəl mərhəmətinlə bağışla.”
Bu duadan sonra elə səcdə etdiyi halda yüz dəfə (əl-əfv) desin. 
Dualarınızda bacı və qardaşlarımızla yanaşı bizləri də yad etmənizi, günahlarımızın bağışlanması üçün dualarınızı əsirgəməməyi aciz surətdə xahiş edirik! ALLAHIN razılığını qazanmaq üçün bu vərəqin surətini çıxarıb bu namazı qılmaq istəyənlərə verin ki, İlahi Rəhmətdən kənar qalmasınlar! ALLAH qəbul etsin!

  • fidan это нравится


#57353 Qəlbimdən süzülən sözlər

Написано Saqi_73 28 Июль 2010 - 18:57

Qardaşımız HACI SAQİYƏ...

Coxdan görmürəm ürək dostumu,
Xəbər verin ona seyranə gəlsin,
Atıb qəlbin kədərin,cıxsın dağlara,
Cismini pak bulub,ceyranə gəlsin.

Səni sevdim qardaş bildim əzəldən,
Kecə bilmədim,səntək qəlbi gözəldən,
Şəninə mən, söz söylədim qəzəldən,
Oxusun sözlərim ,heyrana gəlsin.

Yox olursan,qəlbim evi sızlayır,
Bu tənhalıq icin-icin ağlayır,
Bir zənginlə,sevinclərim cağlayır,
Gəmi olsun,icimdə ümmanə gəlsin.

Ey Saqi tufan coşdu omrünə,,
Bir məhəbbət yarası düşdü könlünə,
At kədəri,sevinc gətir qəlbinə,
Qoy düşmənin catlasin,cəzanə gəlsin!

Hörmət və məhəbbətlə HACI !

ALLAH Səndən razı olsun, Komandir! Sənə QARDAŞ demişik, ABİ bilmişik! Hər şey öz qaydasındadır, kak qovoritsya, --- NO PROBLEM!


#56903 Прибавь 7

Написано Saqi_73 23 Июль 2010 - 21:56

3976


#55297 Прибавь 7

Написано Saqi_73 02 Июль 2010 - 21:10

3962


#55206 Прибавь 7

Написано Saqi_73 02 Июль 2010 - 00:24

3948 ALLAH xeyir versin!


#54870 Ümmətin ixtilafı rəhmətdirmi?

Написано Saqi_73 28 Июнь 2010 - 00:27

Şair, tapdım, buyurub nəzər edərsən, inşəALLAH!
Quran buyurur:

“Ətrafda elə adamlar vardır ki, hamısını simalarından tanıyırlar.”
“Əraf” surəsi, ayə 46.
İmam Sələbi “Təfsiri Kəbir” kitabında bu ayənin təfsirində yazır: “Əraf, Sirat körpüsünün ən uca yeridir ki, Abbas, Həmzə, Əli (Ə) və Cəfər Təyyar orada oturublar. Onlar dostlarını ağ üzlərindən və düşmənlərini qara üzlərindən tanıyırlar.”
Hakim öz sənədlərinə əsasən, Əli (Ə) haqqında nəql etmişdir: “Biz Qiyamət günü Behiştlə Cəhənnəm arasında dayanacağıq. Bizə kömək edənləri üzlərindən tanıyırıq, onları Behiştə daxil edəcəyik. Bizimlə düşmənçilik edənləri də simalarından tanıyırıq.” Salman Farsidən çatmışdır ki, Peyğəmbər (S) Əiyə (Ə) buyururdu: “Sən və övladların ki, Canişinlərinizdir, Ərafda yerləşəcəksiniz.”
Bunu təsdiq edən hədis ibni Həcərin “Əs Səvaiqül Mühriqə” kitabının 2 – ci fəslinin 9 – cu babında Darqutninin hədisidir: “Əli (Ə) Ömər ibni Xəttabın 6 nəfəri arasında xilafəti müzakirəyə qoyduğu şəxslərə uzun nitq söyləyən vaxtda dedi: “Siz ALLAH, deyin görüm aranızda Məndən başqa elə bir adam vardır ki, Peyğəmbər (S) ona buyurmuş olsun – Sən Qiyamətdə Behişt ilə Cəhənnəmi bölüşdürəsən?” Dedilər: “ALLAH bilir ki, yox.”
İbni Həcər deyir: “Bu sözün mənası Əntərənin imam Rzadan (Ə) nəql etdiyi hədisdir: “Peyğəmbər (S) Əliyə (Ə) buyurur “Ey Əli! Sən Behiştlə Cəhənnəmi bölüşdürənsən. Qiyamət günü Cəhənnəm oduna deyərsən: “Bu Məndəndir, o biri səndən.”
İbni Həcər deyir: “İbni Səmman nəql etmişdir ki, Əbu Bəkr Əliyə (Ə) dedi: “Peyğəmbərdən eşitdim ki, Əlinin (Ə) icazəsi olmadan heç kəs Siratdan keçməyəcək.”
Peyğəmbər (S) buyurur: “Əli (Ə) Cənnət və Cəhənnəmin bölücüsüdür.”
Şeyx Süleyman Bəxla Hənəfi “Yənabiul Məvəddə”, 7 – ci bab.
Bu bölmü Şeyx Süleyman Bəxla Hənəfi belə adlandırmışdır: “Həzrət Əlinin (Ə) Rəsulallaha (S) nəfsi kimi olmasının bəyanı və Əli Məndəndir və Mən də Ondanam.” Bu bölümdə Əli (Ə) barədə Peyğəmbərdən (S) 24 hədis nəql etmişdir: “Peyğəmbər (S) buyurmuşdur: “Əli (Ə) Mənim nəfsim mislindədir.” Həmin babın sonunda “Mənaqib” kitabından Cabirdən belə nəql edir: “Rəsulallahın belə buyurduğunu eşitdim: “Əlidə (Ə) bir qrup xislətlər (xüsusiyyətlər) vardır ki, əcər onlardan biri hər hansı bir kəsdə olsaydı, fəzillər və şərəf baxımındanona kifayət olardı.”
Əhli Sünnə alimi Məhəmməd ibni Yusif Gənci Şafei “Kifayətut Talib” kitabının 3 – cü babının sonunda sənədlə Məhəmməd ibni Mənzur Tusidən belə rəvayət edir: “Biz imam Əhməd ibni Hənbəlin yanında idik. Bir nəfər ondan soruşdu: “Ey Əbu Əbdullah, Həzrət Əlinin (Ə) “Mən Cəhənnəmi bölənəm” – sözü haqqında nə deyə bilərsiniz?” İmam Hənbəl belə cavab verdi: “Bunu heç kim inkar edə bilməz, çünki Rəsulallah Həzrət Əliyə (Ə) belə buyurmuşdur: “Səni yalnız mömin sevər və ancaq münafiq nifrət edər.” Mən də “Bəli, elədir” dedim. İmam Hənbəl daha sonra mövzunu izah edərək belə dedi: “Söyləyin, möminin yeri hardadır?” Biz: “Cənnətdədir” – dedik. Təkrar soruşdu: “Münafiqin yeri haradadır?” Biz: “Cəhənnəmdədir” dedikdə, imam Hənbəl dedi: “Bu halda, Əlinin (Ə) Cəhənnəmi bölən olduğu doğrudur.”
  • Şair это нравится


#54786 İmam Əlinin (ə) mövludu

Написано Saqi_73 26 Июнь 2010 - 13:54

Salam Aleykum! Möminlərin Əmiri, Vilayət Şahı, Nurüzlülərin İmamı, Hidayət Çırağı olan Həzrəti Əli ibni Əbu Talib (Ə)-ın mövludu münasibətilə Sizləri təbrik edirəm! ALLAH Bizləri və sevdiklərimizi Qiyamət Günündə Əhli Beytdən (Ə) ayrı salmasın!
  • Proxy это нравится


#54782 Stolüstü kitablarımız

Написано Saqi_73 26 Июнь 2010 - 11:27

Sünniçokların kitablarını oxuyuram, hələ "Hidayət" olmamışam... "VİLAYƏT" imkan vermir!


#52234 Həyat sizə nə öyrətdi?

Написано Saqi_73 01 Июнь 2010 - 19:41

HƏYAT MƏNƏ ÖYRƏTDİ Kİ, ƏN VƏFALI DOST VƏ ÖMÜR YOLDAŞI ELƏ YAXINLIĞIMDAYMIŞ,ONA YAXŞI BAXSAM,HEC ZAMAN SATMAZ V XƏYANƏT ETMƏZ,YAĞLI DİLİNİ İŞƏ SALIB ,MƏQSƏDƏ NAİL OLMAQCUN NƏ CİBİMƏ,NƏ QƏLBİMƏ GİRƏR-GÜNAH OLSADA GƏL SƏNİ BAĞRIMA BASİM VƏ SƏNİ DOYUNCA ÖPÜM-MƏNİM HƏYAT YOLDAŞIM- SNAYPER TÜFƏNGI....

HƏYAT mənə İnsanların fikrini axıracan dinləməyi də öyrətdi...... Yoxsa, tələsib çıxarış edəcəkdim ki,
" Bu yaxınlarda toydur! Özü də Komandir evlənir! "#52114 Öməri kim və nə üçün

Написано Saqi_73 31 Май 2010 - 21:53

Temanın adını oxuyanda əvvəl təəccübləndim..... :yahoo: Necə yəni, " öməri kim və nəyə görə? " Elə başa düşmüşdüm ki, kim və nəyə görə LƏNƏTləyir! :loool: Sonra gördüm, yooox, məsələ başqa cürdü! Belə də ki, ömər kim olub axı? :blushL: Yəni təzə söhbət açmaq istəmirəm, yoxsa,Qohumları :dancep6: " AVROPA"dan eşidər, narahat olarlar...... Onun kimliyi bizim üçün məlumdur! :blushL: :shades: :scenic:


#51827 Прибавь 7

Написано Saqi_73 28 Май 2010 - 15:29

3850


#51661 Ümmətin ixtilafı rəhmətdirmi?

Написано Saqi_73 26 Май 2010 - 22:34

Şair, səninlə bu barədə söhbətimiz olmuşdu deyəsən....
Həmin hədis barədə... az da olsa, istifadə etmək olar.

"Ümmetinim ihtilafı rahmettir" hadisi.

Bu hadisi Ehl-i Sünnet alimleri, "bir fıkhi hükümde mezheplerin ihtilafı müslümanlar için rahmettir, zira o konuda herkes kendi haline uygun olan istediği hükme göre amel eder, bu da onun için bir rahmettir," şeklinde yorumluyorlar. "Mesela bir konuda İmam Malik şiddet ve katılık gösteriyorsa aynı konuda kolaylık gösteren Ebu Hanife'nin görüşüne göre amel edebilir." diyorlar.
Ama şia bu hadisin başka bir anlamda olduğunu söylüyor. Çünkü Şia'nın hadis kaynaklarında nakledilen bir hadiste şöyle kaydedilmiştir. İmam Ca'fer Sadık (a.s)'tan "Ümmetimin ihtilafı rahmettir" hadisi için bu nasıl olur diye sorulunca, Hz. İmam Ca'fer Sadık(a.s) "Allah'ın Resulü doğru söylemiştir" dedi. O zaman soruyu soran şahıs "Eğer ihtilafları rahmet ise birlikleri bela mıdır, dedi. İmam: "Hayır, senin anladığın ve onların anladığı (yani Ehl-i Sünnet alimlerinin anladığı) şekilde değildir. Bundan Hz. Rasulullah (s.a.a) Müslümanların karşılıklı ilim almak için birbirlerinin nezdine gitmelerini kastediyor" diyerek Tövbe suresinin 122. ayetine istinad etti. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor
"Onlardan her bir fırkadan bir grup yok mu gidip ilim öğrensin ve döndüklerinde kendi kavimlerini korkutsunlar belki onlar sakınırlar." Daha sonra imam Cafer Sadık (A.S) sözlerine şöyle devam ettiler. "Eğer dinde ihtilaf etseler şeytanın hizbi olurlar." (Yani, hadiste geçen "ihtilaf" kelimesi Arapça'da bir çok anlamda kullanıldığı gibi "gidip-gelmek" anlamındadır. Bu hadiste ise ümmetin ilim için sefere çıkması anlamındadır, tefrika ve görüş ayrılığı anlamında değildir.)
Görüldüğü üzere bu açıklama doyurucu bir tefsir olup inanç birliğine davet etmekte ve tefrikayı reddetmektedir.'1) Oysa Ehl-i Sünnetin geçen hadise getirdikleri yorumları makul bir yorum değildir. Zira bu yorum fırkalara bölünüp Müslümanların çeşitli mezheplere ayrılmasına sebep olmaktadır.
Dolayısıyla da tek bir inanç etrafında toplanmaya davet eden Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle bağdaşmıyor. Allah-u Teala Mu'minun suresinin 52. ayetinde şöyle buyuruyor: Yani "Bu sizin tek ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim, benden sakının."
Al-i imran suresinin 203 ayetinde de buyuruyor: Yani “Hep birlikte Allah’ın ipine sarılın ve tefrikaya düşmeyin.”
1- Bu ihtilafın küçük bir örneği şudur: Besmele'yi namazda söylemek Malikilere göre mekruh, Şafiilere göre farz, Hanefilere göre müstahaptır. Hanbeliler ise cebren kılınan namazlarda sessiz olarak okunmasını söylüyorlar.
Yine Enfal suresinin 46. ayetinde de buyuruyor. Yani, "Birbirinizle çekişmeyin, sonra zayıflarsınız ve kuvvetiniz kalmaz."
Bir ümmetin, fertlerini birbirlerine düşman kılan ve neticede birbirlerini küfre düşmekle suçlamağa ve hatta başkalarının kanını dökmeği bile helal saymaya sebep olan tefrikadan yani mezhebi bölünmelerden daha kötü bir ayrılık düşünülebilir mi? Tarih boyunca vuku bulan olaylar bunun en büyük şahitleridir. Oysa Allah-u Teala Müslümanları bölündükleri takdirde ne gibi korkunç sonuçlarla karşılaşacaklarından haberdar etmiştir. Al-i İmran suresinin 105 ayetinde şöyle buyuruyor
Yani: "kendilerine apaçık deliller geldikten sonra da gene bölük-bölük olanlara, gene ayrılığa düşenlere benzemeyin."
  • Şair это нравится


#51653 Прибавь 7

Написано Saqi_73 26 Май 2010 - 22:06

3829


#51314 Прибавь 7

Написано Saqi_73 23 Май 2010 - 23:34

3794


#51246 Прибавь 7

Написано Saqi_73 23 Май 2010 - 10:32

3773
Məni gözləyirdiniz? Bu cür " zerkalni " cavabı niyə heç kim yazmayıb? Çox qəribədir....
Рейтинг@Mail.ru